Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Download Report

Transcript Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 111, 112
TK 331
Trả nợ cho người bán,
người nhận thầu
TK 311, 341
Vay thanh toán nợ
cho người bán
TK 515
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ,
tscđ, xdcb
TK 133
Thuế GTGT đầu vào
Chiết khấu thanh toán
trừ vào nợ phải trả
TK 152, 153
156... 133 Trả lại hàng cho người bán, hàng
mua được giảm giá
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 152, 153, 156
211, 241, 242, 627, 641, 642
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Khai báo tham số tùy chọn
Khai báo các danh mục từ điền:
- Danh mục nhà cung cấp
- Danh mục thuế suất
- ...
Cập nhật số dư ban đầu:
- Số dư công nợ
Lập/Cập nhật các c.từ phát sính
Phân hệ kế toán TM, tiền gửi:
- Giấy báo nợ của ngân hàng
- Phiếu chi tiền mặt
- ...
Phân hệ kế toán mua hàng:
- Phiếu nhập mua
- Hóa đơn dịch vụ
- Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
- Bút toán bù trừ công nợ...
Lên báo cáo:
- Báo cáo công nợ với người bán
- Bảng kê hóa đơn mua vào
Xử lý cuối năm:
- Chuyển số dư c.nợ sang năm sau
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Phân hệ kế toán tổng hợp:
- Phiếu kế toán
1. Khai báo tham số
2. Danh mục nhà cung cấp
3. Danh mục thuế suất thuế GTGT
4. Danh mục kho hàng
5. Danh mục hàng hoá, vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Khai báo tham số
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2.Danh mục nhà cung cấp
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.4.Danh mục thuế suất thuế GTGT
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.3.Khai báo danh mục kho
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.5.Khai báo danh mục hàng hoá vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Vào số dư đầu kỳ của các nhà cung cấp
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.