Kế toán vốn bằng tiền trên Fast Accounting Online

download report

Transcript Kế toán vốn bằng tiền trên Fast Accounting Online

Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 112
TK 111
Rút tiền gửi ngân hàng
TK 112
Gửi tiền mặt vào ngân hàng
về nhập quỹ tiền mặt
TK 131
TK 331, 334
Khách hàng t/t tiền mua hàng
T/t tiền mua hàng cho ncc, t/t lương
TK 141
TK 141
Hoàn tiền tạm ứng
Chi tạm ứng
TK 641, 642
Chi phí BH và QL bằng tiền mặt
TK 133
Thuế GTGT
đầu vào
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 111
TK 112
Gửi tiền mặt vào ngân hàng
TK 111
Rút tiền mặt về nhập quỹ
TK 131
TK 311, 331, 334
Khách hàng t/t tiền mua hàng
Trả tiền vay, T/t tiền mua hàng cho
ncc, t/t lương
TK 641, 642
Chi phí BH và QL qua tiền gửi
TK 133
Thuế GTGT
đầu vào
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Khai báo tham số tùy chọn và danh mục
từ điển:
- Khai báo tham số tùy chọn
- Danh mục tài khoản ngân hàng
- Danh mục các tài khoản kiểm tra chi âm
Cập nhật số dư đầu:
- Số dư đầu các tài khoản tiền
Cập nhật chứng từ:
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy báo có (thu) của ngân hàng
- Giấy báo nợ, UNC (chi) của
ngân hàng
Xử lý định kỳ:
- Tính và cập nhật tỷ giá ghi sổ
Lên báo cáo:
- Báo cáo tiền mặt, tiền gửi
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Khai báo danh mục khách hàng/nhà cung
cấp
2. Khai báo danh mục ngân hàng
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Danh mục khách hàng (nhà CC)
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2. Danh mục tài khoản ngân hàng
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Nhập số dư đầu các tài khoản tiền mặt, tiền gửi.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.