Kế toán giá thành sản xuất

download report

Transcript Kế toán giá thành sản xuất

Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 152
TK 621
Phân bổ, k/c cf
NVL trực tiếp
Xuất NVL cho sx
TK 334, 338
CF nhân công
trực tiếp
TK 152, 214...
TK 622
Phân bổ, k/c cf
nhân công trực tiếp
CF sản xuất chung
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 155
Sản phẩm hoàn
thành nhập kho
TK 632
Xuất bán
thành phẩm
Sản phẩm, dịch vụ hoàn thành
tiêu thụ ngay
TK 623
Phân bổ, k/c cf
sử dụng máy thi công
CF máy thi công
TK 153, 214, 331...
TK 154
TK 627
Phân bổ, k/c cf
SX chung
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Danh mục từ điển và khai báo ban đầu:
- Khai báo màn hình nhập chứng từ
-Danh mục phân xưởng
-Danh mục bộ phận hạch toán
-Danh mục yếu tố chi phí
-Danh mục phân nhóm yếu tố chi phí
-Nhập định mức nguyên vật liệu
-Khai báo hệ số phân bổ chi phí
Số dư ban đầu:
-Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu
-Nhập nguyên vật liệu cho sản phẩm dở dang ban kỳ
-Cập nhật giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí
Cập nhật chứng từ phát sinh:
-Phiếu kế toán
-Phiếu chi
-UNC ngân hàng
-Phiếu nhập mua hàng
-Hoá đơn mua hàng dịch vụ
-Phiếu nhập khẩu
-Phiếu xuất kho sản xuất
-Phiếu nhập kho thành phẩm
-Phiếu điều chuyển công đoạn
-Khai báo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn
….
Cập nhật cuối kỳ:
-Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
Thực hiện tính giá thành:
-Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ
-Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL
-Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số
-Tính giá thành sản phẩm
-Điều chỉnh giá thành sản phẩm
-Cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm
-Kết chuyển chi phí sang tk 154
-Kiểm tra định mức và phát sinh
Báo cáo giá thành sản xuất liên tục
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Khai báo tham số
2. Khai báo các màn hình nhập chứng từ
3. Danh mục nhóm yếu tố
4. Danh mục loại yếu tố
5. Danh mục yếu tố
6. Danh mục công đoạn
7. Khai báo danh mục kho
8. Khai báo danh mục hàng hoá, vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Khai báo tham số
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2.Khai báo các màn hình nhập chứng từ
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.3.Khai báo danh mục kho
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.4.Khai báo danh mục hàng hoá vật tư
Các thông tin cần khai báo:
Đánh dấu “v” ở các dòng “ bộ phận”
hoặc “sản phẩm”…..để khai báo thêm
các trường này lên chứng từ để nhập
liệu chứng từ phát sinh cho bộ
phận/lệnh sx/ sản phẩm. Các thông tin
cần khai báo:
Đánh dấu “v” ở các dòng “ bộ phận”
hoặc “sản phẩm”…..để khai báo thêm
các trường này lên chứng từ để nhập
liệu chứng từ phát sinh cho bộ
phận/lệnh sx/ sản phẩm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.5. Danh mục nhóm yếu tố
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.6. Danh mục loại yếu tố
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.7. Danh mục yếu tố
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.8. Danh mục công đoạn
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bắt đầu sử dụng chương trình thì phải cập nhật số dư
ban đầu sau (nếu có):
1. Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ
2. Cập nhật vật tư dở dang đầu kỳ
3. Cập nhật giá trị dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi
phí
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
6.1. Cập nhật số lượng SP dở dang ĐK
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
6.2. Cập nhật vật tư dở dang ĐK
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
6.3. Cập nhật dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi phí
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
7.1. Khai báo định mức NVL
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
7.2. Khai báo hệ số phân bổ
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ được tính theo công thức:
SLSX = SL NK + SL CK – SL ĐK
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ được tính theo công thức:
SLSX = SL NK + SL CK – SL ĐK
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.