τεχνολογίας στη δευτέρα τάξη του γυμνασίου

Download Report

Transcript τεχνολογίας στη δευτέρα τάξη του γυμνασίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Χριστοδούλου Ευθύμιος ΠΕ17.02
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
• ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
2. ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
3. ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Τι είναι αγαθά;
Τι είναι Βιομηχανία;
Τι είναι σύστημα;
Τι είναι Παραγωγή;
Τα μέσα για την ικανοποίηση των
αναγκών μας χαρακτηρίζονται ως
αγαθά.
Παραγωγή είναι η κατασκευή
αγαθών.
Σύστημα παραγωγής ονομάζουμε τη
διαδικασία μετασχηματισμού των
συντελεστών παραγωγής (εισροές),
σε προϊόντα και υπηρεσίες
(εκροές).
http://www.youtube.com/watch?v=rXG1a6pU5
K4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MKmFCvC
aL-Q
http://www.youtube.com/watch?v=O7BLsexJ
n0c&feature=related
Βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο
σύστημα παραγωγής αγαθών σε
μεγάλη ποσότητα (μαζική
παραγωγή).
•
•
•
•
•
•
Βιομηχανία γαλακτοκομικών.
Βιομηχανία αναψυκτικών.
Βιομηχανία ρούχων.
Βιομηχανία πλαστικών.
Αυτοκινητοβιομηχανία.
Βιομηχανία Η/Υ.
κ.α.
Εξοπλισμός
Γνώση
Άνθρωποι
Διαδικασίες
Παραγωγής
Κεφάλαια
Πρώτες ύλες
Ενέργεια
Εισροές
Απόβλητα
Εκροές
Προϊόντα
Απώλειες
Οργάνωση των σύγχρονων
παραγωγικών μονάδων.
ΣΤΟΧΟΙ
• Εξοικείωση με την οργάνωση και τη
λειτουργία των σύγχρονων παραγωγικών
μονάδων.
• Διαμόρφωση αντίληψης για τη σχέση της
νέας τεχνολογίας και των εργαζομένων με
την παραγωγική διαδικασία.
• Κατανόηση των επιδράσεων και συνεπειών
του βιομηχανικού τρόπου παραγωγής στην
κοινωνία, το περιβάλλον και το άτομο.
ΚΕΡΔΟΣ
• Τα αγαθά για την κάλυψη των αναγκών
παράγονται με τρόπο συστηματικό σε
παραγωγικές μονάδες.
• ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ
ΥΛΙΚΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΧΡΟΝΟ
Όλα τα προηγούμενα και η χρήση νέας
τεχνολογίας είναι βασικά χαρακτηριστικά
μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας και
συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχημένη
λειτουργία της.
Όλ’ αυτά στοχεύουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας, τις καινοτομίες και
την ανταγωνιστικότητα.
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Ο Λ Ω Ν ΑΥ Τ Ω Ν :
Η επιδίωξη και σκοπός κάθε
επιχείρησης
ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ;
Κέρδος = Εισπράξεις - Έξοδα
• ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
• ΕΞΟΔΑ
•ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
•ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
•ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•ΕΝΕΡΓΕΙΑ
•ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
•ΕΦΟΡΙΑ
•ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
κ.α.
ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.
• http://www.youtube.com/watch?v=X3PZknezbw
• http://www.youtube.com/watch?v=wTiG_Hnj
z0U&feature=related
ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ;
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
• Χρησιμοποιώντας σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό, εξελιγμένες
και πιο αποδοτικές ποικιλίες
σπόρων, λιπάσματα και
φυτοφάρμακα μπορούμε να
καλλιεργήσουμε περισσότερα
εδάφη με μεγαλύτερη ευκολία και
τη μέγιστη στρεμματική απόδοση.
• http://www.youtube.com/watch?v=7X1GqFQl
xtU&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=qsgpmPPT
gm4
• http://www.youtube.com/watch?v=z-XaPmkM9Y&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=TG2R_Sm
1blk&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=te
w_iMZwm5g
http://www.youtube.com/watch?v=42
sFwjFAJcE&feature=related
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
• Η χρήση τεχνολογικός
εξελιγμένων μηχανημάτων
και αυτοματισμών έχει
μειώσει αισθητά το κόστος
παραγωγής και έχει
βελτιώσει την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων.
• http://www.youtube.com/watch?v=idCrQb2g
vt8&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=3FLGfgLlq
Qo&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=hr_i624Gz
vQ&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=pjMu6lrU
yA0&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=wclWBkg
HWm4&feature=relmfu
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• http://www.youtube.com/watch?v=CeHvHAX
GarA
• http://www.youtube.com/watch?v=R5DwREF
dWDM&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=3upcbnrt
wZw
Η παραγωγική μονάδα στην
κοινωνία της πληροφορίας.
• Το διαδίκτυο μπορεί και προσφέρει πολλούς
τρόπους επικοινωνίας όπως:
e-mail
Chat
Ιστοσελίδα
Τηλεδιάσκεψη κ.α.
internet
• Η επικοινωνία είναι ταχύτατη, αξιόπιστη και
οι αποστάσεις έχουν πλέον εκμηδενιστεί.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Μέσω δικτύου οι επιχειρήσεις
μπορούν να:
λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες για
αγορά προμηθειών
προωθούν τα προϊόντα τους
βρίσκουν συνεργάτες
πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές
τους δραστηριότητες
έχουν πρόσβαση στα τελευταία οικονομικά
και εμπορικά νέα
τακτοποιούν τα φορολογικά της επιχείρησης
πωλούν προϊόντα με μικρό ποσοστό κέρδους
πωλούν επινοήσεις
• http://www.youtube.com/watch?v=TpW6K8C
YRyA&feature=related
ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ :
1ον
• Να προγραμματίζουν και να
χειρίζονται το σύγχρονο εξοπλισμό.
ον
2
• Να επιλύουν αποτελεσματικά τα
προβλήματα που δημιουργούνται
στην παραγωγή.
3ον
• Να εργάζονται μεθοδικά.
ον
4
• Να συνεργάζονται αρμονικά με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
ον
5
• Να αναπτύσσουν και να
ενσωματώνουν καινοτομίες για τη
βελτίωση των προϊόντων και
αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Επιχείρηση και Περιβάλλον.
• Μπορεί οι σύγχρονες βιομηχανικές
μονάδες να μας παρέχουν αγαθά
σε αφθονία, χρησιμοποιούν όμως
και σε πολλές περιπτώσεις
εξαντλούν φυσικούς πόρους και
έχουν γίνει η αιτία ρύπανσης και
καταστροφής του φυσικού
περιβάλλοντος.
• Αποτέλεσμα όλων αυτών η
παγκόσμια οικολογική κρίση
που οδηγηθήκαμε.
• Θα πρέπει όλοι να εστιάσουμε στην
πρόληψη για την προστασία του
περιβάλλοντος, και σε μια
ανάπτυξη που σέβεται και δεν
εξαντλεί τους φυσικούς πόρους
αειφόρος ανάπτυξη.
• Μπορεί η εξέλιξη της τεχνολογίας να
μας έφερε σ’ αυτή τη δύσκολη
κατάσταση η τεχνολογία είναι όμως
αυτή που καλείται να δώσει λύσεις στο
μεγάλο αυτό πρόβλημα. Με την
ανακύκλωση με τη χρήση ανανεώσιμων
μορφών ενάργειας, με τη χρήση
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία κ.α.
• Οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν
στην παραγωγική τους διαδικασία
τέτοιου είδους τεχνολογίες
ονομάζονται:
«πράσινες επιχειρήσεις».
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
• Οι βιομηχανικές μονάδες
οργανώνονται σε τμήματα με το
κάθε τμήμα να έχει
συγκεκριμένο ρόλο και
αρμοδιότητες.
• Η διάταξη και η ιεραρχία των
τμημάτων της κάθε
παραγωγικής μπορεί να
διαφέρει από βιομηχανία σε
βιομηχανία, με σκοπό πάντα την
καλύτερη συνεργασία και
συντονισμό μεταξύ των
τμημάτων.
• Με τη σωστή οργάνωση και
διοίκηση του προσωπικού,
αποφεύγεται η επικάλυψη
αρμοδιοτήτων και γίνεται σωστή
κατανομή εργασιών
προσωπικού και δαπανών.
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Πρωτογενής τομέας παραγωγής:
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες
που παράγουν αγαθά σε φυσική
κατάσταση, δηλαδή χωρίς να έχουν
υποστεί καμιά επεξεργασία.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βαμβακοκαλλιεργητής
Καπνοκαλλιεργητής
Μελισσοκόμος
Παραγωγός βόειου γάλακτος
Παραγωγός πρόβειου γάλακτος
Υλοτόμος
Παραγωγός νωπών προϊόντων
Παραγωγός ρετσινιού
Κτηνοτρόφος, κ.α.
• Δευτερογενής τομέας παραγωγής:
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες
επεξεργασίας και μεταποίησης των
προϊόντων.
• Παραγωγικές μονάδες
Παστεριωμένου γάλακτος
Πλαστικών
Διύλισης πετρελαίου
Επίπλων
Ενδυμάτων
Παπουτσιών
Χαρτιού, κ.α.
• Τριτογενής τομέας παραγωγής:
περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών.
Γιατρός
Δικηγόρος
Διαφημιστής
Εκπαιδευτικός
Αστυνομικός
Έμπορος
Οδηγός
Ηθοποιός, κ.α.
Συντελεστές
Παραγωγής.
• Για την παραγωγή οποιουδήποτε
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
χρησιμοποιούνται:
οι φυσικοί πόροι
η εργασία και
το κεφάλαιο.
τα μέσα αυτά ονομάζονται συντελεστές
παραγωγής.
• Φυσικοί πόροι:
οποιοδήποτε αγαθό προέρχεται
από τη φύση και χρησιμοποιείται
στην παραγωγική διαδικασία.
(ορυκτά, νερό, ξυλεία από τα
δάση, αλιεύματα κ.α.)
• Εργασία:
σημαντικότατος συντελεστής
παραγωγής που μπορεί να είναι είτε
σωματική είτε πνευματική.
• Κεφάλαιο (φυσικό & ανθρώπινο):
τα οικήματα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα
χρήματα, τα μέσα μεταφοράς που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγική
διαδικασία, αποτελούν το φυσικό κεφάλαιο.
το ανθρώπινο δυναμικό που διαχειρίζεται και
χρησιμοποιεί όλα τα προηγούμενα για την
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί το
ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η Τεχνολογία παραγωγής ορίζει:
ποιοι συντελεστές παραγωγής
με ποιες αναλογίες και
με ποιο τρόπο
θα χρησιμοποιηθούν στην
παραγωγή ενός προϊόντος.
Γραμμή παραγωγής.
• Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει
μηχανήματα και λειτουργίες,
οργανωμένα και συντονισμένα σε
σειρά, με σκοπό την καλύτερη και
ταχύτερη παραγωγή των προϊόντων
καθώς και τη μείωση του κόστους.
• http://vimeo.com/21107343
• http://www.videoman.gr/8113
• http://www.youtube.com/watch?v=sjAZGUcjr
P8&noredirect=1
• http://www.youtube.com/watch?v=TLRtMByi
2QQ
• http://www.ford.gr/ExperienceFord/Heritage/
TheEvolutionofMassProduction