Υγιεινή μαστού

Download Report

Transcript Υγιεινή μαστού

Υγιεινή μαστού

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

• Θηλαίος πόρος (teat meatus) • Γαλακτοφόρος κόλπος (cistern) • Γαλακτοφόροι πόροι

• Σώμα μαστού, θηλή, μεσομάστια αύλακα.

• • • •

Φορβάδα : 2 Αγελάδα : 4 Μικρά μηρυκαστικά : 2 Χοίροι : 12-14

Πρόσθια και οπίσθια μαστική φλέβα

Γαλακτοφορία

Η συνεχής έκκριση και αποθήκευση γάλακτος στον μαστό Επηρεάζεται: Υγιεινή του μαστού, οι συνθήκες εκτροφής (διατροφή), γενετικοί παράγοντες, ο φόβος και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των αμέλξεων (λιγότερο δυνατό υπόλειμμα όταν μεσολαβούν 12 ώρες)

Υγιεινή γάλακτος

• Το γάλα που εκκρίνεται στείρο.

σε

έναν υγιή μαστό είναι • Η μόλυνση επέρχεται στη συνέχεια.

• Σημαντικότατος ο καθαρισμός του μαστού και η τήρηση κανόνων υγιεινής. • Αν απαιτηθεί καθαρισμός του μαστού, πρέπει να ακολουθήσει το στέγνωμά του με ατομικές χαρτοπετσέτες.

• Απολύμανση των σκευών

Έλεγχος μαστίτιδων

• Ορισμός • Οδός μόλυνσης • Αιτιολογία • Τύποι λοιμώξεων (συχνότερη η υποκλινική μορφή) • Συνέπειες

Αίτια μαστίτιδων

• Staph aureus , Strep agalactiae, Strep dysgalactiae (χρόνιες ή υποκλινικές μαστίτιδες με απευθείας εντόπιση εντός και επί του μαστού, το πρώτο δεν ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία).

• Str. uberis, E. coli (περιβαλλοντικές μαστίτιδες, δεν εποικίζουν συνήθως το μαστό αλλά βρίσκονται σε οργανικά υποστρώματα του περιβάλλοντος, συχνά εκδηλώνονται με συμπτώματα, αντιδρούν συνήθως στη θεραπεία). • Pseudomonas, Mycoplasma

• Μόλυνση του μαστού μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια αλλά και μεταξύ των αμέλξεων. • Σημαντικοί είναι η παλινδρόμηση γάλακτος από ανεπαρκείς αμελκτικές μηχανές.

Έλεγχος

• Εξέταση γάλακτος για πήγματα, μετά από κάθε άμελξη • Χορήγηση αντιβιοτικών ενδομαστικά (πιό αποτελεσματικά κατά τη ξηρή περίοδο) • Απομάκρυνση ζώων με συχνές υποτροπές

Γενικές αρχές

• Δεν νοείται έλεγχος που να βασίζεται μόνο σε εμβολιασμούς και θεραπεία.

• Η λήψη μέτρων πρέπει να είναι συνεχής και όχι απόρροια κάποιου προβλήματος.

• Κύριος σκοπός πρέπει να είναι η με κάθε τρόπο αποφυγή έκθεσης του μαστού σε βακτήρια.

Μέτρα πρόληψης

• Ισορροπημένη διατροφή και καλές συνθήκες διαβίωσης και άμελξης.

• Αυστηρή εφαρμογή κανόνων υγιεινής ιδίως σχετικά με την άμελξη.

• Συχνή (καθημερινή) αλλαγή της στρωμνής.

• Αποφυγή τραυματισμού της θηλής.

• Χρήση αμελκτικών μηχανών με προδιαγραφές.

• Επαγρύπνηση για την εντόπιση υποκλινικών μαστίτιδων.

• Έλεγχος εντόμων • Τήρηση αρχείων