πρασινη απασχοληση

Download Report

Transcript πρασινη απασχοληση

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
2013-14
ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΙΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΑΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΛΗ ΑΝΤΑ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ
Ως «πράσινη» ή περιβαλλοντική απασχόληση ορίζεται οποιαδήποτε
απασχόληση:


Στη λειτουργία χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων σχετικών με το
περιβάλλον ή σε τομείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών, που
το τελικό αποτέλεσμα αυτών προκαλεί άμεσα τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών.
Στην παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών ή στη δημιουργία
υποδομών που στηρίζουν την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟΥΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Οι αριθμοί είναι ήδη εντυπωσιακοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση: οι
απασχολούμενοι σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον
ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια τα οποία ανέρχονται στο 0,7% της
συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Θεωρώντας ότι το 0,7% είναι ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος παρατηρείται μία διακύμανση του
ποσοστού αυτού στις διάφορες χώρες. Μεγαλύτερο ποσοστό από
το μέσο όρο παρουσιάζεται στις εξής χώρες: Αυστρία, Γαλλία,
Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία. Συμβαδίζουν με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο η Δανία και η Ιρλανδία, ενώ «ρίχνουν» το
ποσοστό το Βέλγιο,η Ιταλία,η Πορτογαλία,η Αγγλία,η Ισπανία,η
Ελλάδα. Η Ελλάδα συγκεκριμένα έχει το χαμηλότερο ποσοστό
στην ΕΕ, μόλις 0,1%. Είναι ένα στοιχείο που πρόκειται να αλλάξει
σύντομα, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες των καιρών.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟΥΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
 Η πράσινη απασχόληση προφανώς δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό
φαινόμενο. Στην διεθνή συνδιάσκεψη στο Μπαλί το Δεκέμβρη του
2007, αναγνωρίστηκε η ανάγκη αλλαγής στην απασχόληση
διεθνώς και υπογραμμίστηκε η συμβολή της στην αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών.
 Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της παγκόσμιας συνδιάσκεψης
στο Μπαλί, αναμένεται να δημιουργήσουν 40 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας μέχρι το 2030. Ήδη το 2005 η περιβαλλοντική
βιομηχανία κατέγραψε πάνω από 5,3 εκατομμύρια θέσεις στην
ίδια χώρα, ενώ στη Βραζιλία λειτούργησε το πρόγραμμα
αιθανόλης που απασχολεί 500.000 άτομα.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
 Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό πράσινης απασχόλησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά το 3% της ανεργίας απορροφάται ήδη
σε πράσινα επαγγέλματα. Η αισιόδοξη πλευρά δείχνει ότι τα δεδομένα
θα βελτιωθούν, καθώς η χώρα μας θα πρέπει να ενσωματώσει τις
κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η χρηματοδοτική πολιτική
της ΕΕ έχει κατεύθυνση προς την περιβαλλοντική έρευνα, τεχνολογία,
επενδύσεις και υποδομές.
 Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας είναι επίσης σε άνθιση και έχει βρει
αξιοσημείωτη ανταπόκριση από το ελληνικό αγοραστικό κοινό. Η
βιολογική γεωργία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κατηγορίας
που κάθε δραστηριότητά της ανήκει στην πράσινη απασχόληση: από
τον αγρότη που καλλιεργεί τη γη μέχρι τον έμπορο που διακινεί τα
προϊόντα που αυτή παράγει.Όλοι συντελούν στην προσπάθεια
δημιουργίας ενός πιο βιώσιμου κόσμου.
Νέες θέσεις εργασίας
 Οι νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν
σε πολλούς από τους τομείς των περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων.
 Ένας σημαντικός τομέας όπου χρειάζεται εξέλιξη είναι
η διαχείριση των υδατικών πόρων. Η διαχείριση του
νερού δημιουργεί ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας
αλλά και για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των
οικοσυστημάτων.
 Τέλος, ο τομέας της ενέργειας περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων: από το κομμάτι της
ενεργειακής παραγωγής (κατασκευή, εμπορία, μελέτη,
τοποθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
Χρειάζεται να αποκτήσεις δίπλωμα τεχνικού ελέγχου ρύπανσης και
εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης παρακολουθώντας το αντίστοιχο
πρόγραμμα σπουδών στα ΙΕΚ
Αντικείμενο:
-δειγματοληψία αερίων, υγρών, στερεών ρύπων, τη συντήρηση του
δείγματος και τη μεταφορά του.
-μηχανήματα μέτρησης της ρύπανσης
-έλεγχος της ασφαλούς λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
τη σύνταξη απλών προτάσεων για συστήματα αντιρρύπανσης, την
αξιολόγηση μετρήσεων και την τήρηση προδιαγραφών
Ο ειδικευμένος τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων
αντιρρύπανσης μπορεί να απασχοληθεί σε:
Α) Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες ή σε εταιρείες.
Β) Κατασκευαστικές εταιρείες βιομηχανικών μονάδων ή εγκαταστάσεων
αντιρρύπανσης
Γ) Φορείς του Δημοσίου που ελέγχουν την ποιότητα του νερού ή της
ατμόσφαιρας (ΟΤΑ, ΠΕΡΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΜΥ, ΕΚΘΕ κ.ά)
Δ) Ιδιωτικά μελετητικά γραφεία και εργαστήρια
Ε) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων π.χ βιολογικό καθαρισμό
Αρχιτέκτονας Τοπίων
 Οι επιστήμονες τοπίων έχουν τις ειδικές δεξιότητες όπως
εδαφολογική επιστήμη, υδρολογία, γεωμορφολογία ή βοτανική
που αφορούν τα πρακτικά προβλήματα των τοπίων. Μπορούν
επίσης να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της
ανάπτυξης ή τη σημασία ιδιαίτερου είδους σε μια δεδομένη
περιοχή.
 Ασχολία: Το επάγγελμα απαιτεί την προηγμένη εκπαίδευση
προκειμένου να προστατευθεί η στάση του επαγγέλματος. Οι σπουδές
περιλαμβάνουν το σχεδιασμό τοπίων για κήπους και σχέδια για την
δημιουργία όλων των τύπων υπαίθριων πράσινων διαστημάτων. Ακόμα
ενεργούν ως σύμβουλοι των δημόσιων αρχών στη βιομηχανία, στο
εμπόριο και στους ιδιώτες.
Μηχανικός περιβάλλοντος
 Ο μηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση
και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
 Ειδικότερα, ο μηχανικός περιβάλλοντος ενημερώνει και
ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για
περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί
μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς.
Σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την
προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή
υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος.Τέλος,
ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον
τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη
νομοθεσία αυτή. Για την εργασία του ο μηχανικός
περιβάλλοντος χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τεχνολόγος ενέργειας
Ο Τεχνολόγος ενέργειας μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά:
 Με όλα τα αντικείμενα της ενεργειακής τεχνολογίας και ειδικότερα
με τα αντικείμενα της ενεργειακής μηχανολογίας και της
ενεργειακής ηλεκτρολογίας στα οποία περιλαμβάνεται η
διαχείριση, η ορθολογική χρήση ενέργειας και οι τεχνολογίες
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 Με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη,
συντήρηση, και επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
όλων των ενεργειακών συστημάτων.
 Με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και
ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας.
 Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και
σε θέσεις στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε
γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης
μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε υπηρεσίες του
δημοσίου, σε οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε επιχειρήσεις προμήθειας
εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας κλπ.
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής
(κατεύθυνση φυτοπροστασίας &
περιβάλλοντος)


Ο απόφοιτος γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως
σύμβουλος παραγωγής, παρέχει συμβουλές στους αγρότες ή κηπουρούς
για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα
και το έδαφος κάθε περιοχής. Διαπιστώνει διάφορες ασθένειες της
παραγωγής ή των φυτών και υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους.
Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων υβριδίων και για
την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων. Επιπλέον,
συμβουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή
των αγροτικών ζώων.
Ως ερευνητής, ερευνά και εφαρμόζει πρότυπες και νέες υβριδικές
καλλιέργειες. Επίσης, εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις
νέων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Όταν ο γεωπόνος εργάζεται ως
υπάλληλος σε εταιρεία παραγωγής ή προώθησης λιπασμάτων και
γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται για τα προϊόντα της εταιρείας που
εκπροσωπεί, επισκέπτεται γεωπόνους που δραστηριοποιούνται ως
έμποροι γεωργικών ειδών και ενημερώνει για τις δυνατότητες των νέων
προϊόντων, προσπαθώντας να τα προωθήσει. Τέλος, όταν ο γεωπόνος
εργάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε
συνεταιριστικές ενώσεις ασχολείται κυρίως με έρευνες ή μελέτες
προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχους ποιότητας της παραγωγής.
Δασολόγος
Δασολογία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του δάσους
και του φυσικού περιβάλλοντος από βιολογική, τεχνική, οικονομική και
περιβαλλοντική άποψη και την επιστημονική διαχείριση και αξιοποίησή
τους με βάση τις αρχές της αειφορίας και της πολλαπλής χρήσης τους με
σκοπό την απολαβή όσο το δυνατό περισσότερων προϊόντων και
υπηρεσιών για τον άνθρωπο, χωρίς το δάσος και το φυσικό περιβάλλον
να υποβαθμίζεται ή να καταστρέφεται.
 Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε
τομείς που είναι οι παρακάτω:
1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.
2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων.
4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων.
5. Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος.

Μελισσοκόμος (βιολογικής
μελισσοκομίας)



Ο μελισσοκόμος ασχολείται με την εκτροφή μελισσών, τη συγκομιδή
και πώληση του μελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και
των άλλων προϊόντων που παράγει η μέλισσα.
Εκπαίδευση: Για την ενασχόληση με τη μελισσοκομία είναι
σημαντική η απόκτηση εμπειρίας. Γνώσεις για το επάγγελμα
μπορούν να αποκτηθούν σε Τ.Ε.Ε., που παρέχουν ειδίκευση στη
μελισσοκομία, σε Τ.Ε.Ι. ζωϊκής παραγωγής και στα Γεωπονικά
Τμήματα των Α.Ε.Ι. με την αντίστοιχη ειδικότητα. Η εκπαίδευση
πάνω στη μελισσοκομία διευκολύνει τη δυνατότητα λήψης ειδικών
δανείων και επιδομάτων που παρέχονται ιδιαίτερα σε νέους
παραγωγούς
Ασχολία: Ο μελισσοκόμος στην Ελλάδα συνήθως
υποαπασχολείται, διατηρώντας τα δικά του σμήνη. Μπορεί να
συμμετέχει σε συνεταιρισμούς. Παράλληλα μπορεί να εργαστεί στο
Υπουργείο Γεωργίας και στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας.
Ορισμένες φορές αντιμετωπίζει πρόβλημα για την πώληση του
προϊόντος του σε ικανοποιητικές τιμές. Επειδή το επάγγελμα αυτό
είναι εποχιακό, πολλοί αγρότες το εξασκούν παράλληλα με τις
υπόλοιπες γεωργικές εργασίες τους.
Ειδικός Γεωγραφικών
Συστημάτων
Ο Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - GIS είναι
εκείνος που μέσω της τεχνολογίας των Η/Υ έχει τη δυνατότητα να
χειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης,
ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με
φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.
 Εκπαίδευση: Ο κάτοχος του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα
«Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)» είναι
εκείνος που μετά από επιτυχή φοίτηση 4 εξαμήνων και εξέταση,
παίρνει από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επίσημη πιστοποίηση ότι έχει σε
επαρκή βαθμό τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, τις απαραίτητες
δεξιότητες ή επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να
εργαστεί σε θέσεις που χρησιμοποιούν τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών υπό την επίβλεψη μηχανικού.
 Ασχολία: Μπορεί να εργαστεί σε φορείς που ασχολούνται με
1. Καταγραφή ή διαχείριση δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης
περιουσίας
2. Πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό με χρήση G.I.S.
3. Διαχείριση Δικτύων ωφέλειας
4. Μελέτες κυκλοφοριακές – συγκοινωνιακές αναπτυξιακές
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
5. Μελέτες περιβαλλοντικές, απογραφής-διαχείρισης φυσικών
πόρων

Περιβαλλοντολόγος
 Είναι ο επιστήμονας με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές
επιστήμες. O πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος έχει ως
αντικείμενο τη μελέτη του περιβάλλοντος, δηλαδή του
συνόλου των φυσικών (βιοτικών και αβιοτικών)
και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.
 Ενασχόληση: Η επεξεργασία, σύνταξη και αξιολόγηση
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η διενέργεια
ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός και η
αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, η διαχείριση
περιβαλλοντικών συστημάτων, η περιβαλλοντική
εκπαίδευση, αγωγή.
Γεωργός (βιολογικής
γεωργίας)
 Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τα άλλα συστήματα
γεωργίας σε πολλά σημεία. Ευνοεί τις ανανεώσιμες
πηγές και την ανακύκλωση επιστρέφοντας στο έδαφος
τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα κατάλοιπα.
Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήματα του ίδιου
του περιβάλλοντος για την καταπολέμηση των
παρασίτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και
στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιμοποίηση
συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χημικών
λιπασμάτων, αυξητικών ορμονών, αντιβιοτικών ή
γενετικών τροποποιήσεων. Αντίθετα, o γεωργός
βιολογικής γεωργίας χρησιμοποιεί ένα φάσμα τεχνικών
που βοηθούν τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και
μειώνουν τη ρύπανση.
Κτηνοτρόφος (βιολογικής
κτηνοτροφίας)
 Ο κτηνοτρόφος φροντίζει ζώα με σκοπό την εμπορική
εκμετάλλευση των ίδιων και των προϊόντων που προέρχονται από
αυτά.
 Σήμερα, η κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωμένες
κτηνοτροφικές μονάδες όπου οι κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται στην
εκτροφή ενός ζώου. Οι μονάδες παίρνουν το όνομα του ζώου
(ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία).
 Η βιολογική κτηνοτροφία στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των
ζώων, χρησιμοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με
βιολογικό τρόπο, περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση
συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμάκων, είναι αντίθετη προς την
γενετική τροποποίηση, προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται
για την υγιεινή των προϊόντων που παράγει. Η βιολογική
κτηνοτροφία απαιτεί μια συνολική μεταχείριση των αγροτικών
ζώων, τέτοια που να διασφαλίζει την υγεία και την φυσιολογική
τους ανάπτυξη, καθώς και την ολοκληρωμένη και αειφορική χρήση
των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος.
Τεχνολόγος γεωπόνος
βιολογικής γεωργίας
 Ασχολείται με την εφαρμογή των γεωπονικών
και βιολογικών επιστημών κατά την παραγωγή
φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων με
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την
υγεία του καταναλωτή. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι μπορεί να απασχοληθεί: στον δημόσιο
τομέα-σε υπηρεσίες, σε τράπεζες, στο
Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης, σε
συνεταιρισμούς, σε επιχειρήσεις και σε
βιομηχανίες τροφίμων, ως ελεύθερος
επαγγελματίας
ΠΗΓΕΣ






www.nedsos.gr
www.iNewsgr.com
www.geonan.gr
www.edujob.gr
www.dasarxeio.com
www.korelko.gr