دبابت کودکان

download report

Transcript دبابت کودکان

) دنق یرامیب ( تباید

هسردم رد لوا عون تباید هب لاتبم ناکدوک

؟تسیچ تباید

دیلو ندب ر ت دوبمک تلع هب نآ رد هک تسارمعلا مادام تلاح کی یدنق تباید د نوخ دنق،نیلوسنا درکلمع رد للاتخا ای و هدعملازول زا نیلوسنا ندش درا و یارب .

دنکیم ادیپ شیازفا هب لیامت و هدشن فرصم یتسرد هب داوم بذج مضه زا مه زکولگ د عبنم ناونعب نآ زا هدافتسا و لولس لخاد هب .

) زکولگ ( نوخ دنق تسا یرورض نیلوسنا دوجو،یژرنا یلوت دبک رد مه و دوشیم نوخ دراو هدش هدروخ یا هتساشن و یدنق .

دوشیم 

2 پیت و 1 پیت،میراد تباید یلصا عون ود

2 پیت

ندب ب هک دتفا یم قافتا یتلاح رد یلو دنکیم دیلوت نیلوسنا مواقم نآ هب یطیحم یاهتفاب سانمان نآ درکلمع ایو دنتسه لاومعم تباید زا عون نیا زورب لاس یک .

40 .

تسا یلااب نس رد ییاذغ همانرب اب و دنکیم یزیف تیلاعف شیازفا،صاخ یکاروخ یاهوراد و شزرو و دوشیم لرتنک نیلوسنا ایو 

1 پیت

دو شیم داجیا یطیارش رد تباید دیلو ت نیلوسنا دناوت یمن ندب هک نی قی ،ب ریز نس رد لاومعم و دنک رتعیاش .

دنکیم زورب لاس 40 و ناکدوک رد هک یتباید لوا عون دوشیم هدید ناناوجون رزت اب تباید عون نیا .

تسا سانم ییاذغ همانرب،نیلوسنا لرت نک بترم یکیزیف تیلاعف .

دوشیم 

تباید میلاع

ریز می لاع یکدوک رگا .

دوش هجوت تباید میلاع هب دیاب هک تسا یلحم هسردم : میوش کوکشم تباید هب وا ءلاتبا هب دیاب دراد ار یگنشت و بآ هب زاین شیازفا نتفر ییوشتسد هب دایز و راردا ررکت یگدولآ باوخ و دایز یگتسخ هیجوت لباق ریغ نزو شهاک شراخ و یلسانت هیحان رد ررکم یچراق تنوفع دید یرات تسوپ یکشخ یگنسرگ هدعم درد          

) یمسیلگرپیاه ( لااب نوخ دنق

) یمسیلگوپیه ( نییاپ نوخ دنق

بلق نابرض یدنت تینابصع و دردرس و یگنسرگ زرل باوختخر ندرک سیخ وخو قلخ رد تارییغت هجیگ رس و قیرعت دید یرات یگدیرپ گنر و دیدش یگتسخ جنشت و یرایشوه شهاک زکرمت شهاک          

نوخ دنق ندرک کچ نیلوسنا تفایرد ملاس یاذغ ندروخ لداعتمو و یکیزیف تیلاعف مظنم شزرو لوا عون تباید زا تبقارم

نوخ دنق ندرک کچ

ار دو خ نوخ دنق بترم تروص هب هکدنراد زاین یتباید ناکدوک رثکا سرتسد رد نوخ دنق لرتنک لیاسو دیاب ور نیا زا .

دنیامن کچ هد یا هدودحم رد نوخ دنق نتشاد هگن فده اب نوخ دنق ندرک کچ .

دشاب .

دریگ یم تروص یعیبط نازیم هب کیدزن رودقملا یتح و لا هرطق کی هک نتفرگ اب و ) رتموکولگ ( کینورتکلا هاگتسد کی اب نوخ دنق هب ندرک کچ یارب و دوشیم ماجنا ناتشگنا کون زا نوخ کچوک یناسک ای و لاسدرخ ناکدوک .

تسا زاین تقو هقیقد کی زا رتمک .

دنراد کمک هب زاین تسا هدش هداد صیخشت اهنآ رد تباید  

کچ ریز یاهن امز رد تسا مهم نوخ دنق : دوش

) اتشان ( اه حبص اذغ زا لبق یشزرو تیلاعف زا دعب و نایرج رد،لبق دنک یمن یبوخ ساسحا کدوک هک یتقو دشاب لااب یلیخ ای و نییاپ نوخ دنق هک دوشیم هدز سدح هاگره     

لداعتم و ملاس یاذغ ندروخ

ت باید لرتنک همانرب زا یمهم ءزج لداعتم و ملاس ییاذغ همانرب کی اب یتباید کدوک ییاذغ همانرب نیب یزراب توافت .

دوش یم بوسحم ی اهدنق،کمن تیدودحم اب ملاس ییاذغ همانرب .

درادن دوجو دارفا ریاس رب رد یزبس و هویم تمسق 5 لقادحو تسا هارمه برچ مک و هداس .

دراد 

و دن اب عیر .

شاب رکش نودب دیاب یلومعم یاهیندیشون هارمه دنق اریز دنشاب هتشادن دوزفا رکش ای س ....

و هویمبآ،هباشون دننام ییاهیندیشون دنرب یم لااب ار نوخ دنق و هدش بذج

هدعو نایم

نایم هب د ننکیم هدافتسا زور رد نیلوسنا قیرزت راب ود زا هک یناکدوک تردن هب ایو حیرفت گنز رد دناوتیم هدعو نایم .

دنراد زاین ییاذغ هدعو دناوت یم هدعو نایم .

دوش هدافتسا سلاک رد کچوک چیودناس کی هزات هویم هکت کی تیوکسیب یسیق و هدش کشخ هویم سکلف نروک و تلاغ زا یرادقم      

اذغ فرص نامز

مزلا د ننکیم هدافتسا زور رد نیلوسنا قیرزت راب ود زا هک یناکدوک ماجنا صاخ نامز رد اهنآ هدعو نایم فرصم و اذغ یلصا هدعو تسا فرصم تعاس رد رییغت رپیه ای وپیه ( .

دوش بانتجا نآ تعاس ییاجباج زا و هدش نوخ دنق تارییغت هب هدعو نایم ای و ییاذغ هدعو قیرز ت شور زا هک یناکدوک هک تسیلاح رد نیا .

دوشیم رجنم ) یمسیلگ تیلاع ف و اذغ فرصم هنیمز رد یرتشیب یدازآ دننکیم هدافتسا ررکم .

دنراد هنازور 

دن ق تفا تلامح اب هلباقم عیرس یامنهار یمسیلگوپیه ای نوخ

؟دنوش یم یمسیلگوپیه زورب ثعاب یلماوع هچ نیلوسنا دح زا شیب قیرزت ) یا هتساشن داوم و جنرب، نان ( اذغ تاردیهوبرک ندوبن یفاک یلصا ییاذغ یاه هدعو فرصم رد ریخات همانرب نودب دیدش تیلاعف و شزرو     

نوخ دنق تفا تلع هب یتباید کدوک هاگ ره رد یعس تسا هدرک ادیپ یرایشوه شهاک .

هب هدیباوخ تلاح رد ار وا،دینکن وا هب ندناروخ دی ریگب سامت سناژروا اب و دیهد رارق فرط کی

؟دوش ماجنا دیاب یمادقا هچ

تسی ن رایتخا رد مزلا لیاسو رگا یلو دینک کچ ار نوخ دنق دراد ناکما رگا : د یهد ماجنا ار ریز تامادقا هداتفا قافتا نوخ دنق تفا هلمح دینک روصت دیهدب یتباید درف هب ریز دراوم زا هداس یدنق هدام کی اروف یدنق و نیریش هلژ،زکولگ تبرش ردوپ،دنق هبح دنچ،هباشون،هویمبآ ار نوخ یدنق داوم نداد دوب نییاپ ناکامک نوخ دنق رگا هقیقد : 10 زا دعب هدعو نایم کی دوب هدیسر لام رن هدودحم هب نوخ دنق رگا یلو دیهد همادا دیهدب یتباید درف هب ییاذغ ای،کچو ک چیودناس کی،تیوکسیب،یسیقو کشخ هویم،تلاغ، هویم هکت کی .

یلصا یاذغ زا یمک رادقم لومعم ت یلاعف دناوت یم کدوک تشگرب یعیبط تلاح هب نوخ دنق هک یتقو .

دریگب رس زا ار دوخ      

هچ دش شوهیب و تفر امک هب کدوک رگا ؟میهد ماجنا یمادقا

هار زا م ینک یعس دیابن دش شوه یب نوخ دنق تفا تلع هب کدوک یتقو یاههار هب ییاذغ داوم دورو رطخ اریز ( میناروخب وا هب یزیچ ناهد زک فرط کی هب ار کدوک طیارش نیارد رم ای و سناژروا اب اروف .

) دراد دوجو یگفخ و یسفنت میراد یم هگن بقع هب ار وارس و هدناباوخ .

میریگ یم سامت تباید 

؟م ینک هلباقم هنوگچ یمسیلگ رپیه اب رظن

.

دبای شیازفا دنق نودب تاعیام تفایرد .

دیامن تحارتسا کدوک .

دشاب هتشاد ترورض نیلوسنا رتشیب زود تسا نکمم

هب یعیبط ریغ و رامیب کدوک هکیماگنه ؟میهد ماجنا یمادقا هچ،دسر یم

    .

دییا هب دراد لااب نوخ دنق میلاع و دسر یم رظن هب یعیبط ریغ کدوک هک یتقو من علطم ار نیدلاو اعیرس،دراد غارفتسا و عوهت هک یعقاوم رد صوصخ زاین نتف ر ییوشتسد هب تاعفد هب تسا نکمم دنراد لااب نوخ دنق هک یناکدوک .

دننک یم ادیپ بآ ندیشون هب زاین ررکم اهنآ نینچمه دنشاب هتشاد .

دهد هم ادا دوخ هنازور تیلاعف هب دناوت یم کدوک،نوخ دنق ندش یعیبط زا دعب