دریافت فایل

download report

Transcript دریافت فایل

کیتاموتا گنیکراپ متسیس وردوخ یزاس هریخذ متسیس نیشام یدنب هتسد متسیس

اضف ندناسر لقادح هب تیفرظ ندناسر رث کادح هب

هار و بصن ،تخاس ،یحارط ،قیقحت یاه هنیمز رد و تسا هدش سیسات .

2011 رد هک تسا نیشام راکدوخ گنیکراپ متسیس تکرش کی MTcore Co.,Ltd دراد تیلاعف وردوخ کیتاموتا گنیکراپ یاه متسیس تامدخ یرادهگن و ریمعت ،شورف و دیرخ ،یزادنا

یورس نمیا یسدنهم تکرش

21 دحاو ،موس هقبط ، 22 کلاپ ،مهد نابایخ ،یناهارف ماقم مئاق نابایخ ،یتشهب دیهش نابایخ ،نارهت 1586864447 : یتسپ دک : اه نفلت 021 88755499 021 88534858 021 88528779

Email: [email protected]

2011/05 رد مامتا ،نیشام گنیکراپ یاضف 2010/01 رد مامتا ،نیشام گنیکراپ یاضف 50 141 ،هدنوش دنلب جرب عون ،ایلارتسا ،سرپ ،سینز رهش یزکرم نامتراپ ،هتشابنا کیراب هار عون ،نیچ ،یاهگناش ،نیچ قرش ی یامیپاوه تکرش یرادا نامتخاس ا .

2 1.

2011/02 رد مامتا ،نیشام گنیکراپ یاضف 123 ،ی یوشک نک دنلب عون ،نیچ ،یاهگناش هبعش سیلپ هاگتسیا 3.

2011/08 رد مامتا ،نیشام گنیکراپ یاضف 250 ،ینیمزریز کرحتم هحفص عون ،نیچ ،یاهگناش ، گنب گنر یرادا نامتخاس .

4 2012/08 رد مامتا ،نیشام گنیکراپ یاضف 2012/01 رد مامتا ،نیشام یاضف 20 460 ، کرحتم هحفص عون ،هیرجین ،سوگلا ،ایروت کیو هریزج ،یجاسن رازاب ،وردوخ یزاس هریخذ عون ،نیچ ،گنایجژ ،نگاو سکلف شورف زکرم هاگشیامن .

5.

6

یسانش ی یابیز و یطیحم تسیز

یجورخ یاهزاگ راشتنا نازیم شهاک ثعاب دوخ هک گنیکراپ یوجتسج یارب مزلا نامز شهاک .

دوش یم تخوس فرصم نازیم و زوزگا • .

دش دهاوخ داجیا گنیکراپ یاضف هب زاین مدع تلع هب یرتشیب زبس یاضف • .

دناشوپ داوم و رج ا ،بوچ ،نتب ،هشیش اب ناوت یم ار یجراخ یامن • .

رتمک یادص و رس ،مار ا تایلمع • .

رت زیمت و رت بترم یاه نابایخ ،مظنم ان گنیکراپ زا یشان کیفارت نودب یاه هداج اه لیبموتا یلومعم گنیکراپ ربارب یلومعم گنیکراپ ربارب 1.25

-

یداصتقا و ی یوج هفرص

.

اضف و نامز رد ی یوج هفرص ،رودم رادبیش حطس هب زاین نودب 1.2

2 لقادح یربراک اب تنوکس قطانم نامه تیفرظ لومعم روط هب و تسا APS یارب هدافتسا دروم اضف نیا • • • • .

تاو ولیک .

.

تسا اه لیبموتا شاوراک یاه هاگراک دننام هوقلاب یاه هیامرس ندرک هفاضا • .

یرادهگن هنیزه و راک یورین هنیزه رد ی یوج هفرص • .

اوه هیوهت متسیس ،اهرلوک ،روسناس ا ،ی یانشور زا هدافتسا شهاک • 4.5

زا رتمک تازیهجت زا دحاو هعومجم کی یارب یدورو قرب لک اب تایلمع هنیزه شهاک • .

لاس 1.5

رد هیامرس تشگزاب •

شیاس ا و هاف ر

اب ا هنت کراپ دنور لک هک دهد یم نانیمطا کیتاموتا لاماک PLC لرتنک متسیس : ناس ا کراپ دنی ارف .

دریگ یم ماجنا همکد نداد راشف ای و کراپ تراک ندیشک تلاپ یور ر ب ار نیشام و دننک کراپ گنیکراپ قیقد لحم رد ار دوخ یوردوخ تسا زاین اهنت ناگدننار .

داد دنهاوخ رارق کراپ هاگیاج رد ار وردوخ لتاش و ربلااب سپس و دننک کرت زا ای و دراو APS زا یتحار هب دناوت یم لیبموتا ،کتشپ ای و هدش هتخاس راود یاه تلاپ هب زهجم .

دوش جراخ ن ا • • •

.

.

لااب تعر دنک ی یو

دامتعا لباق و عیرس

س اب هداد لاقتنا لیمکت یارب ثوتولب و زمرق نودام هعشا اب اه هداد لاقتنا متسیس زا هدافتسا .

وردوخ کراپ دنی ج هفرص نامز رد دناوت یم ربلااب نیدنچ ذاختا .

.

ارف ماجنا تهج نامز هیناث 130 60 هب زاین دننک راک نامزمه دنناوتیم لتاش و ربلااب نیدنچ دنک یم نیمضت ار ینئمطم و تباث تایلمع ،تعرس لرتنک متسیس توافتم یاه سناکرف • • • •

تینما و ینمیا

.

تسین رودقم زاجم ریغ دارفا یارب یسرتسد • متسیس ،را دشه گنز صیخشت یاه متسیس ،کیرت کلاوتوف لرتنک دحاو هب ندوب زهجم • ،نارفاسم یار ب ینمیا یاه متسیس ،یریگراب تیفرظ ملاعا یاه متسیس ، طوقس یریگشیپ CO2 اب راکدوخ تروص هب شت ا نک شوماخ یاه متسیس و ،شت ا شاپ ب ا یاه متسیس .

د .

.

دننکیم مهارف ار دامتعا لباق و نما لاماک طیحم کی دنک لمع یتسد تروص هب یرورض عقاوم رد دناوت یم لرتنک متسیس • نک یم نیمات ناگدننار یارب ار ینمیا تظافح ،وردوخ تقرس و یدزد زا یریگولج •

همه تیاضر تسا رداق و دنک داجیا ار بیکرت 100 : مینک یم نیمات ار یساسا دروم 5 رب غلاب دناوت یم هک ، کرحتم هحفص عون ،ینیمزریز کرحتم هحفص عون ،ی یوشک نک دنلب عون ،هتشابنا کیراب هار عون ،هدنوش دنلب جرب عون ام .

دنک بلج ار گنیکراپ تامازلا عاونا

: تلاوصحم

هدنوش دنلب جرب لدم

.

تسا وردوخ کراپ یاضف 100 12 لماش .

تسا طیارش نیا زا یبیکرت ای نیمز ریز ای و یور رب تخاس لباق .

دحاو لودم نیدنچ زا ریذپ فاطعنا یبیکرت .

نامتخاس نورد بصن یارب ناکما لباق .

گنیکراپ ی یاراک شیازفا تهج دحاو لودم نیدنچ یارب رتشیب ای لتاش و ربلااب 2 هب زاین • • • • •

ی یوشک هحفص لدم

.

تسا وردوخ کراپ یاضف 380 60 لماش .

دهد یم ار نامزمه جورخ ای و دورو ناکما اه وردوخ هب برد 2 زا شیب ذاختا .

دننک راک نامزمه و لاقتسم دنناوت یم هقبط ره رد لتاش و ربلااب نیدنچ .

تسا پچ و تسار وردوخ یاضف یریگ تهج : یقفا یحارط .

تسا ولج و بقع وردوخ یاضف یریگ تهج : یدومع یحارط • • • • •

یم اج هب ا .

ی یوشک ربلااب لدم

تسا وردوخ کراپ یاضف 100 8 لماش • ج ار اه وردوخ و دنکیم تکرح نییاپ و لااب ،تسار ،پچ فرط هب تلاپ سپس تسا ف کمه هقبط رد گنیکراپ جورخ و دورو • .

دنک .

تسا زاین ی یاجباج تهج یلاخ کراپ یاضف کی .

دنک یم فرطرب ار گنیکراپ فلتخم عاونا یاه زاین .

PIT لدم و ،یا هیلا 4 ،یا هیلا 3 نیمز ریز عیسو قطانم یارب بسانم اصوصخم • • • گرزب یزاسزاب یاه .

راک نودب یمیدق یاه نامتخاس یارب یزاس هچراپکی

ی یوشک نیمز لدم

.

تسا وردوخ کراپ یاضف .

لیر و تلاپ نودب گنیکراپ یاضف تشپ یرطس یکیناکم گنیکراپ یاضف رتشیب ای 2 50 10 لماش بصن تیلباق دشاب هتشاد دیاب ی یاجباج تهج یلاخ کراپ یاضف کی رطس ره • و نییاپ فقس عافترا اب گنیکراپ قطانم یارب بسانم اصوصخم • • •

یا هتشابنا کیراب هار لدم

.

تسا وردوخ کراپ یاضف .

دننک تیلاعف نامزمه دنناوت یم فرط ره رد ربلااب نیدنچ • .

.

کیتاموتا یلااب تیفرظ زا لااب ی یاراک کیراب و زارد قطانم یارب بسانم اصوصخم • .

80 20 لماش • تسین هدهاشم لباق یلباک چیه • •

،

یورس نمیا یسدنهم تکرش

یناهارف ماقم مئاق نابایخ ،یتشهب دیهش نابایخ ،نارهت 21 دحاو ،موس هقبط ، 22 کلاپ ،مهد نابایخ 1586864447 اه نفلت : : یتسپ دک 021 021 88755499 88534858 021 88528779 Email: [email protected]