Procesul de invatamant

download report

Transcript Procesul de invatamant

PROCESUL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
CURS 1
PROCESUL DE INVATAMANT
 Sumar :
 1. - definirea conceptului
 2. - perspective de abordare a conceptului
 3. - elemente constitutive ale procesului de învățământ
 4. - caracteristici generale ale procesului de învățământ
 Cursul de Teoria si metodologia instruirii face parte din
pachetul dedicat disciplinelor psihopedagogice si vizează
cunoaşterea conceptelor de baza ale disciplinei - Teoria
Instruirii, a componentelor structural sistemice si dinamice
ale acesteia.
 In raport cu dimensiunile teoretice parcurgerea modulului
vizează familiarizarea studenilor cu problemele fundamentale
ale instruirii (bazele psihologice, epistemologice, filosofice,
tehnologice, sociologice, manageriale) si cu caracteristicile
eseniale ale procesului de învăţământ.
 Din perspectiva practică, acest curs vizează competene de
proiectare, organizare, implementare si de desfăsurare a
procesului instrucţional.
PROCESUL DE INVATAMANT

DEFINIREA PROCESULUI DE INVATAMANT
Alternative de definire:
1. Procesul de învățământ reprezintă ansamblul activităților
organizate și dirijate, desfășurat în etape în cadrul unor instituții
specializate (școli) , sub îndrumarea unor persoane pregătite în acest
scop, în vederea îndeplinirii anumitor obiective educaționale.
2. Procesul de învățământ reprezintă mijlocul principal prin care
societatea instruiește și educă tânăra generație, aflată în proces de
formare și dezvoltare a propriei personalități, responsabilitatea
organizării și conducerii acestui proces revenind școlii.
PROCESUL DE INVATAMANT
 Procesul de învățământ este progresiv, respectiv planificat,
sistematic, metodic și intensiv – vizând accesul la cunoaștere și acțiune.
 - Se bazează pe selecționarea și structurarea strictă a conținuturilor
învățării, atât sub aspect științific, cât și pedagogic.
 - Are un grad mare de complexitate și diversitate, fiind un mix de
activități comune ale educatorului (profesor) și educatului (elev,
student, cursant adult), activități programate sistematic și eșalonate în
timp pe baza unui program școlar.
PROCESUL DE INVATAMANT
 2. Perspective de abordare ale Procesului de învățământ :
 - Din perspectiva sistemicității sale, procesul de învățământ poate fi
abordat din cel puțin 3 perspective/planuri, respectiv

I) perspectiva funcțională

II) perspectiva structurală

III) perspectiva operațională
 I. Perspectiva funcțională . Din acest punct de vedere, interesează
în mod deosebit cel puțin trei aspecte:
 1.- de unde pornește procesul/sistemul luat în analiză;
 2.- ce urmărește să realizeze;
 3.- ce rezultate obține.
PROCESUL DE INVATAMANT
 1. – Orice proces de învățământ pornește de la realitatea educațională
dată + exigențele societății umane date, în materie de tip de individ de
educat + nevoile și expectanțele (așteptările) fiecărui individ în
materie de instruire și educare pentru viitor (formare individuală).
 2. – Procesul de învățământ vizează/urmărește realizarea unor
finalități clare și precise (îndeosebi scopuri sau obiective pe termen
lung), care contribuie la formarea și dezvoltare personalității
individului. Finalitățile educaționale au, de cele mai multe ori, un rol
determinant în conturarea și consolidarea personalității. In plus, orice
proces de învățământ are intenționalitate (intenția = formarea
personalității) și un pronunțat fond motivațional (formarea
personalității în consonanță și cu motivația intrinsecă sau, după caz,
extrinsecă.
PROCESUL DE INVATAMANT
 3. – Funcționarea eficientă și, implicit eficace, a procesului de învățământ este
condiționată și de către rezultatele finale obținute, performanțele atinse ,
testabile prin evaluare de progres și de bilanț prin raportare la finalitățile
educaționale prestabilite.
 II. Perspectiva structurală asupra procesului de învățământ vizează atât
condiționările impuse de către politica educațională a unei țări, cât și
activitatea educațională concretă (inclusiv activitatea de predare-învățareevaluare).
 Concret, perspectiva structurală constă în identificarea :

- condițiilor de desfășurare a proc.de înv., care pot fi interne sau
externe, materiale sau conceptuale (inclusiv strategice).

- resurselor , umane și materiale, angajate în derularea activităților
educaționale și optimizarea învățării.

PROCESUL DE INVATAMANT

- factorilor proprii ai proc.de înv., care întotdeauna sunt
obiectivele pedagogice proiectate și conținuturile învățării școlare,
care asigură formarea și dezvoltarea unui mod de gândire critic și/sau
divergent, aptitudini, comportamente specifice, atitudini etc.
III . Perspectiva operațională asupra procesului de înv. vizează
raportul între intrări – ieșiri în/din sistem, în funcție de care se apreciază
starea și calitatea procesului de învățământ.
 Intrările sunt concretizate în obiective educaționale, conținuturi ale
instruirii, resurse ale procesului, forme de organizare, strategii didactice,
tehnici și instrumente de evaluare, sistem de relații.
 Ieșirile din procesul de învățământ sunt materializate în
achizițiile/produsele școlarului la finele educației școlare, respectiv
cunoștințe dobândite, capacități intelectuale formate,
comportamente, atitudini, conduită manifestate, competențe
formate, sau altfel spus cultură generală și profesională dobândite.

PROCESUL DE INVATAMANT
 3.ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE PROCESULUI DE
INVATAMANT :
 1. – Finalități educaționale (care derivă din scopurile și obiectivele


fundamentale ale educației, fiind ierarhizate pe cicluri de școlaritate, discipline de învățământ și lecții.
 2. – Conținuturi ale instruirii , stabilite și dimensionate în strictă

concordanță cu finalitățile educaționale prestabilite. Pot fi conținuturi
teoretice, experimentale sau practic-aplicative, configurând cultura generală
și/sau profesională a școlarului.
 3. - Resurse ale procesului de învățământ, care sunt de diferite


naturi, respectiv umane (cadre didactice, școlari de diferite
categorii, personal didactic auxiliar), materiale, financiare,timp.
PROCESUL DE INVATAMANT
 4. – Forme de organizare a activităților , sunt variate: clase și
lecții, activități în grup, activități individualizate etc.
 5. – Strategii didactice, respectiv mixuri de metode didactice de
predare-învățare și mijloace de învățământ adecvate.
 6. – Strategii de evaluare a rezultatelor învățării.
 7. – Sistem de relații interpersonale și de grup.
 8. – Produsele/rezultatele procesului de învățământ, respectiv
cunoștințe asimilate, capacități formate, competențe dobândite,
atitudini și conduite manifestate ca urmare a instruirii și educării.
PROCESUL DE INVATAMANT
 4. CARACTERISTICILE PROCESULUI DE
INVATAMANT
 - este proces de cunoaștere , deoarece mediază și întreține con-
tactul cu izvoarele/sursele cunoașterii (realitatea concretă sau

imaginea simbolică a acesteia (film, fotografie, formulă,teoremă)
 - este proces de comunicare între partenerii educaționali, dar și cu

mediul extern al școlii.
 - este un proces bilateral atât sub aspectul factorilor umani

implicați (educați, educatori, auxiliari), cât și al tipurilor de acti
vități proiectate și realizate.
 - este un proces interacțional, în care informativul interacționează

cu formativul (atât instruire, cât și educare complexă).
