Yön bildiren Anatomik Terimler

Download Report

Transcript Yön bildiren Anatomik Terimler

Hareket Sistemi
Kaslara ve iç organlara
bağlanma yüzeyi sağlar.
 İç organları dış etkenlere
karşı korur
 İhtiyaç duyulan bazı
inorganik maddeleri
depolar.
 Kemiklerin içindeki ilik
dokusu, alyuvar ile bazı
akyuvarı üretir.
 Vücudun dik durmasını
sağlar

Kas- İskelet Sistemi - Lokomotor Sistem



Systema skeletale
Systema articulare
Systema musculare
Hareket Sistemi
İskelet Sistemi
Toplam 206 kemik
 Os: tekil, Ossa: çoğul

80
Skeleton axiale
Baş-boyun-gövdeye ait
 Skeleton appendiculare
Üst ve alt taraf, kol bacak
kemikleri

126
Kemik Çeşitleri
Yassı
Havalı Kemikler:
Os Pneumaticum
Düzensiz:İrregüler
Uzun
Kısa
Sesamoid








Os
Osteologia
Os longum
Os breve
Os planum
Os irregulare
Skeleton
Skeleton axiale
Kemik
Kemik bilimi
Uzun kemik
Kısa kemik
Yassı kemik
Düzensiz kemik
İskelet
Gövde ve baş iskeleti












Substantia compacta
Dışta,sert kemik doku
Substantia spongiosa
İçte,süngerimsi doku
Epifiz
Uzun kemiklerin uç kısmı
Diafiz
Uzun kemiklerin
gövdeleri
Metafiz
Diafiz ile Epifizin arası
Cavitas medullaris
Kemik içi boşluk( k. İliği )
Anatomik Düzlemler ve Eksenler












Sagital düzlem
Vücudu sağ-sol bölümlere ayıran düzlem
Horizontal, Transversal Düzlem
Yere paralel (transvers)düzlem
Coronal, Vertikal Düzlem
Dikey, ön ve arkaya ayıran düzlem
Sagital Aks (Eksen)
Önden arkaya,yere paralel eksen
Tranversal , Horizontal Aks
Sağdan sola, yere paralel eksen
Vertical, Coronal Aks
Yukarıdan aşağı,yere dik eksen
HAREKET SİSTEMİ
yön bildiren Anatomik
terimler
Yön bildiren Anatomik
Terimler
Superior
 İnferior
 Anterior
 Posterior
 Medial
 Lateral

İnternal
 External
 Superficial
 Profundus
 Dextra
 sinistra

Hareket bildiren Anatomik Terimler








Fleksiyon
Bükülme,açı küçülmesi
Ekstansiyon
Gerilme,açı büyümesi
Abdüksiyon
Orta hattan uzaklaşma
Addüksiyon
Orta hatta yaklaşma






Rotasyon
Dönme hareketi
Pronasyon
İçe dönme
Supinasyon
Dışa dönme
HAREKET SİSTEMİ
Anatomik terimler
Genel Anatomik terimler








Facies
Fissura,Hiatus
Foramen
Fossa
Linea
Longus
Margo
Major/magnus
Yüz
Yarık
Delik
Çukur
Çizgi
Uzun
Kenar
büyük
Baş Bölgesi (Cranium )Anatomik
Terimleri
Ossa cranii
 Kafa Kemikleri
 Os frontale
 Alın Kemiği
 Os temporale
 Şakak Kemiği

Os periatale
 Yan Kafa
Kemiği
 Os occipitale
 Ard Kafa
Kemiği
 Os sfenoidale
 Temel Kemik

Os nasale
 Burun kemiği
 Mandibula
 Alt çene kemiği
 Maksiller
 Üst çene kemiği
 Orbita
 Göz çukuru

Os palatinum
 Damak kemiği
 Os lakrimale
 Gözyaşı kemiği
 Os zygomaticum
 Elmacık kemiği

Göğüs Kafesi (Toraks)Anatomik
Terimleri

ANLAMLARI
İSKELET SİSTEMİ
ANATOMİK TERİMLER
Göğüs Kafesi Anatomik Terimleri
Costa
 Sternum
 Thorax
 Clavicula
 Scapula

Kaburga
Göğüs kemiği
Göğüs kafesi
Köprücük kemiği
Kürek kemiği
Omurga (Vertebral Kolon) Anatomik
Terimleri








Columna vertebrales
Omurga
Vertebra
Omur
Vertebrae cervicales
Boyun Omurları (7)
Canalis vertebralis
Omurların ortasındaki
Kanal






Vertebra thoracicae,
Göğüs Omurları (12)
Vertebra lumbales
Bel Omurları (5)
Os sacrum
Kuyruk Sokumu
Kemiği
Üst Ekstremite
















Humerus
Kol kemiği
Ulna
Dirsek kemiği
Radius
Döner kemik
Ossa carpi
Bilek kemikleri
Ossa metacarpi
El tarak kemikleri (5 )
Digiti
Parmaklar
Falanks
El parmak kemikleri
Skapula
Kürek Kemiği


ANLAMLARI
TERİMLER
İSKELET SİSTEMİ
ANATOMİK TERİMLER
Ossa coxae Kalça Kemikleri
Os İlium
Os ischum
Os pubis
Leğen Kemiği
Oturga kemikleri
Çatı kemiği
PELVİS ( LEĞEN KEMİĞİ)


ANLAMLARI
TERİMLER
İSKELET SİSTEMİ
ANATOMİK TERİMLER
Alt Ekstremite














Femur
Uyluk kemiği
Tibia
Kaval kemiği
Fibula
Baldır kemiği
Patella
Diz kapağı kemiği
Ossa tarsi
ayak bilek kemikleri
Ossa metatarsi
Ayak tarak kemikleri
Falamks
Ayak parmak kemikleri
Eklemler (Articulationes)








Arthrologia
Articulation
Articulationes fibrosae
Articulationes synoviales
Facies articularis
Cartilagea articularis
Cavum articulare
Sutura
Eklem bilimi
Eklem
Oynamaz eklemler
Oynar eklemler
Eklem yüzü
Eklem kıkırdağı
Eklem boşluğu
İki kemik testere dişi gibi
kaynaşmıştır

TERİMLER

ANLAMLARI
HAREKET SİSTEMİ
Anatomik terimler








Capsula articularis
Eklem kapsülü
Sinovyal Membran
Ek.kaps.iç yüzünü örten zar
Synovial sıvı
Sinovial zarların salgıladığı
sıvı
Menisküs
Eklem içinde yarım ay
şeklinde fibröz kıkırdak
oluşum
Kas Sistemi










Myologia
Kas bilim
Musculus
Kas
Endomysium
Kas liflerini saran
gevşek bağ doku
Perimysium
Kas demetini (Fasikül)
saran gevşek bağ doku
Epimysium
Kasların tümünü saran
gevşek bağ doku
Kas Sistemi



İskeletle birlikte vücudumuza şekil verir.
Kemiklere destek görevi yapar.
İskeleti oluşturan kemik ve eklemleri hareket
ettirir.
KASLAR ( 217)
DÜZ KASLAR
İstemsiz
KALP KASI
İstemsiz
ÇİZGİLİ KASALAR
İstemli










Tendon
Kiriş
Sfinkter Kas
Büzme fonksiyonlu kas
Dilatör Kas
Açma
Fleksör Kas
Bükme
Ekstensör Kas
Germe








Pronatör Kas
İçe döndürme
Supinatör Kas
Dışa döndürme
Abduktör Kas
Uzaklaştırma
Adduktör Kas
Yaklaştırma fonksiyonlu kas
Semptomlar










Arthralgia
Eklem ağrısı
Arthrodynia
Eklem ağrısı
Arthrocele
Eklem fıtığı
Arthr ödem
Eklem Ödemi
Deformite
Şekil Bozukluğu
Semptomlar








Hypertrophy
Kasların hacimlerinin büyümesi
Atrophy
Kasların hacimce küçülmesine bağlı
fonksiyon katbı
Myalgia /myodynia
Kas ağrısı
Nekroz
Doku/organın bir nedenle ölümü








Ostealgia /osteodynia
Kemik ağrısı
Ostemia
Kemikte kanlanma artışı
Pannus
Arthritli hastada inflmasyonlu
sinovya sıvı
Rheumatalgia
Kronik romatizmal ağrı












Semptomlar
Rigor
Kastaki sertlik
Spasm
Kasılma
Spastic
Kasılı olan
Tenalgia
Tendon ağrısı
Tetany
Kasılma
Tremor
Titreme
Diagnostik Terimler
Anklyloz
 Hareketsiz Eklem
 Chondrosit,
Chondroblast
 Chondroblastoma
 Epifiz Tümörü
 Chondros
 Kıkırdak

Chondroliz
 Kıkırdak erimesi
 Kıkırdak Doku
Hücreleri
 Arthritis
 Eklem İltihabı

Diagnostik Terimler








Fibroma
Bağ Doku Tümörü
Fibrolipoma
Bağ,ve Yağ doku
Tümörü
Fibrosarcoma
Fibroblast kaynaklı
kötü huylu tm.
Fraktür
Kemik Kırılması








Myeloma
Kemik İliği Tümörü
Myositis
Kas İltihabı
Miyom
Kas doku tümörü
Romatizma
Bağ dokunun metabolik
dejenerasyonu ve
enflamasyonu ile karakterize
hastalık








Osteitis
Kemik iltihabı
Osteoma
Kemik tümörü
Osteomalacia
Kemik doku
yumuşaması(Ca,D vit.)
Osteomyelitis
Kemik ve kemik iliği
iltihabı
Osteoporoz
 Ca kaybı sonucu
gelişen atrofi
 Spondylosis
 İki omurun
birbirine
kaynaşması
 Tendonitis
 Tendon iltihabı

Diagnostik Testler






Arthrography
Eklem boşluğuna radyopak
madde vererek röntgen filmi
çekilmesi
Rheumatoid factor(RF)
Eklem hast.da serumda
bakılan antikor
Erythrocyte sedimentation
rate(ESR)
Eritrosit Çökme Hızı
Electromyography(EMG)
Radiography
Kas Aktivitesi değerlendirme tekniği
Kemik/eklemin X ışını ile filminin
 Magnetic resonance imaging (MRI)
alınması
 Radyoaktif izotopun çıkardığı gamma Tomography
ışını ile görüntüleme
X ışınıyla kesitsel görüntüleme, (kesit
halinde röntgen filmi alınır)
 Scintigram –Scan
 Eklem/kemikteki patoloji tespiti için
iyonize olmayan görüntüleme
 Sintigrafi
 R.i.verilen dokulardan, radyoaktivite
dağılımının iki boyutlu görüntüsünün
alınması

Operatif Terimler












Amputation
Gövdenin bir uzvunun(kol,bacak gibi)tamamının/bir kısmının çıkarılması
Arthostomy
Eklemde toplanan sıvı/cerahatın boşaltılması için eklem boşluğunda açılan delik
Kemik grefti
Bir kemik parçasından alınıp,diğer kemiğe eklenen canlı kemik parçası
Myorrhaphy
Kasta meydana gelen yırtığı dikme
Osteotomy
Kemiğin cerrahi yollar ile kesilmesi
Osteoplasty
Kemik üzerinde yapılan estetik ameliyat
Terapötik Terimler








Fizik Tedavi
Tedavide, ilaçla birlikte
sıcak/soğuk, ışık,egzersiz
vb.fiziksel ajanların
rehabilitasyon uzmanınca uyg.
Protez
Çıkarılmış bir
organın(kol,bacak
gibi)yerine,onun görevini
yapmak için yerleştirilen
yapay oluşum
Immobilization
Hareketsizleştirme,harekete
mani olma
Intraarticular injection
Eklem içi enjeksiyon,ağrı ve
iltihabı fazla olan eklem içine
ilaç vermek
İlaçlar
Analjezik
 Ağrıyı azaltıcı/giderici ilaçlar
 Antienflamatuar


İltihap giderici ilaçlar

Antipiretik

Ateş düşürücü ilaçlar

Myorelaksan

Kas gevşetici ilaçlar