PowerPoint Template

Download Report

Transcript PowerPoint Template

การทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร
ISO 9001:2008 ครั้งที่ 7/2557
วันที่ 28 มีนาคม 2557
การบารุงรักษา
(Preventive Maintenance)
การปฏิบัตงิ านด้ านการบารุงรักษา
1. หน่ วยเครื่องกล
- ช่ างเครื่องยนต์
- ช่ างลิฟต์
- ช่ างเครื่องกาเนิดไอนา้
2. หน่ วยไฟฟ้า
- ช่ างเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- ช่ างสถานีไฟฟ้าย่อย
3. หน่ วยประปาและสุ ขาภิบาล
- ช่ างกรองนา้
- ช่ างผลิตนา้ ดืม่
การปฏิบัตงิ านด้ านการบารุงรักษา
ให้ บริ ก ารในด้ า นการบ ารุ ง รั ก ษา การจั ด ท าแผนการ
บารุ งรั กษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ในเชิงป้องกันให้ มีความพร้ อมใช้
ตลอดเวลา 24 ชั่ วโมง จัดเก็บบันทึกข้ อมู ลประวัติของเครื่ องจักร
ต่ างๆ เช่ น เครื่องปั๊มน้า ,เครื่องดับเพลิง ,ลิฟต์ , เครื่ องกาเนิดไอน้า ,
เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าฉุ ก เฉิ น ,ระบบสั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้
,เครื่ องปรั บอากาศ(Chiller), เครื่ องผลิตน้าดื่มและเครื่ องจักรผลิต
นา้ ประปา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ เครื่องจักรมีความพร้ อมใช้ งาน
2. เพือ่ ให้ เกิดประสิ ทธิภาพในการใช้ งานเครื่องจักรสู งสุ ด
3. เพือ่ ลดค่ าใช้ จ่ายการซ่ อมบารุงเครื่องจักร
4. เพือ่ ยืดอายุการใช้ งานของเครื่องจักรให้ ใช้ งานได้ ยาวนานขึน้
เครื่องจักรทีบ่ ารุงรักษาในระบบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและเครื่องดับเพลิง
เครื่องปั้มนา้ และมอเตอร์
เครื่องกาเนิดไอนา้ (BOILER)
ลิฟต์
ระบบสั ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
เครื่องปรับอากาศ (CHILLER)
เครื่องผลิตนา้ ดืม่ และเครื่องจักรผลิตนา้ ประปา
เครื่องจักรอืน่ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของงานซ่ อมบารุง
ปริมาณเครื่องจักร ปี 2553-2556
600
485
500
400
534
532
534
385
300
200
100
0
จานวนเครื่องจักร
2553
2554
2555
2556
2557
KPI BRECK DOWN ต.ค.55-ก.ย.56
เป้ า Break down เครื่ องจักร
จานวนเครื่ องจักร
จานวนชัว่ โมงการใช้งาน
จานวนชัว่ โมงที่หยุดใช้เครื่ อง
KPI Break down
2
534
3,892,956
504
0.013
%
เครื่ อง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
%
KPI ความพร้ อมใช้ ต.ค.55-ก.ย.56
เป้ าความพร้อมใช้เครื่ องจักร
จานวนเครื่ องจักร
จานวนชัว่ โมงการใช้งาน
จานวนชัว่ โมงที่หยุดใช้เครื่ อง
รวมเวลาซ่อม
KPI ความพร้อมใช้เครื่ องจักร
100
534
329,003
1,368
1,368
99.792
%
เครื่ อง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
%
KPI การบารุงรักษาตามแผน ต.ค.55-ก.ย.56
เป้ าบารุ งรักษาตามแผน
จานวนเครื่ องจักร
จานวนครั้งที่บารุ งรักษาตามแผน
จานวนครั้งที่บารุ งรักษาทาได้จริ ง
KPI ที่ทาได้ตามแผน
100
534
3,910
3,720
92.43
%
เครื่ อง
ครั้ง
ครั้ง
%
สรุป BRECK DOWN งานซ่ อมบารุง ประจาปี
2556
2.5
BRECK DOWN
2.101
2
1.5
BRECK DOWN
1
0.66
0.5
0
0
0.153
0.263
0
0
0.008
0
0
0
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56 May-56 Jun-56
KPI ( 2% )
0
Jul-56 Aug-56 Sep-56
รวม KPI / ปี = 0.265
ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56
0
0.153
0
0
0.263
0.008
0
0
0
2.101
0
0.664
สรุป ดัชนีความพร้ อมใช้ งานซ่ อมบารุง ประจาปี 2556
100.05
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.95
99.9
99.847
99.85
99.8
ดัชนีความพร้ อมใช้
99.737
99.75
99.7
99.65
99.6
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56 May-56 Jun-56
KPI ( 100% )
Jul-56
Aug-56 Sep-56
รวม KPI / ปี = 99.96 %
ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56
100
99.847
100
100
99.737
100
100
100
100
100
100
100
สรุป ผลการบารุงรักษาตามแผน งานซ่ อมบารุง ประจาปี 2556
120
100
ผลการบารุงรักษา
90.78 87.18
80
97.37 97.72 97.95 98.09 98.05 97.6 98.37 97.72 97.97
80.78
60
ผลการบารุ งรักษา
40
20
0
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56 May-56 Jun-56
KPI ( 100% )
Jul-56
Aug-56 Sep-56
รวม KPI / ปี = 95.04%
ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56
90.78
87.18
80.78
98.37
97.72
97.95
98.09
98.05
97.60
98.37
97.72
97.97
สรุป Occurrence Report Form งานซ่ อมบารุง ประจาปี 2556
120
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.84
99.73
97.72 97.97
97.6 98.37
98.37 97.72 97.95 98.09 98.05
90.78
87.18
80.78
60
40
20
0
0
Oct-55
BACK DOWN
ดัชนีความพร้ อมใช้
0.153
Nov-55
0
0
Dec-55
Jan-56
0.263
Feb-56
0.008
Mar-56
0
0
0
Apr-56
May-56
Jun-56
2.101
Jul-56
0
Aug-56
0.664
Sep-56
Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56 May-56 Jun-56 Jul-56 Aug-56 Sep-56
0
0.153
0
0
0.263 0.008
0
0
0
2.101
0
0.664
100
99.84
100
100
99.73
100
100
100
100
100
100
100
ผลการบารุ งรักษาตามแผน 90.78
87.18
80.78
98.37
97.72
97.95
98.09
98.05
97.6
98.37
97.72
97.97
การบารุงรักษาประจาปี
ตรวจเช็คเครื่องจ่ ายนา้ ยา(Anionic polymer)
ตรวจเช็คซ่ อมเครื่องจ่ ายคลอรีนแก๊ ส
การบารุงรักษาประจาปี
การบารุงรักษาประจาปี
งานด้ านการบารุงรักษา
งานด้ านการบารุงรักษา
วิธีการลด Break Down
1. มีการตรวจสอบเครื่ องจักรประจาวัน
2. บารุ งรักษาเครื่ องจักรตามระยะเวลาที่กาหนดให้ครบถ้วน
3. สารองวัสดุที่จะใช้ในการบารุ งรักษาให้เพียงพอ
4. ทาเปลี่ยนอะไหล่ที่ไกล้หมดอายุการงานก่อนที่เครื่ องจักรจะ
ชารุ ด
ปัญหาในการประชุมทบทวนครั้งที่ 6
1. การลงบันทึกข้อมูลในระบบบารุ งรักษา (Pm) ไม่ครบถ้วน
2. ไม่มีการบันทึกข้อมูลระยะเวลาการหยุดเครื่ องจักรที่เสี ย
หลังจากซ่อมเสร็ จแล้ว
การแก้ไขปัญหาในการประชุมทบทวนครั้งที่ 6
1. ได้มีการแนะให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็ นไปตามความ
จริ ง
2. ได้มีการจัดประชุมและชี้แจ้งให้ลงบันทึกข้อมูลในระบบให้
ครบถ้วน(ระยะเวลาในการหยุเครื่ องจักร)
ปัญหาจากการตรวจรับรองจาก URS
1. ให้ปรับแผนการบารุ งรักษาลิฟต์ให้สอดคล้องกับแผนของบริ ษทั ที่จะ
เข้าดาเนินการบารุ งรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
2. แบบฟอร์การตรวจสอบเครื่ องทาความเย็นChiller ควรมีการกาหนดค่า
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้เพื่อความสะดวกของช่างผูค้ วบคุมเครื่ อง Chiller
พิจารณาในการตรวจสอบ
การแก้ไขปัญหาจากการตรวจรับรองจาก URS
1. ในปี งบประมาณ 2557 ทางหน่วยงานได้ดาเนินการเรี ยกบริ ษทั ที่
บารุ งรักษาลิฟต์ประชุม เพื่อปรับแผนการบารุ งรักษาให้สอดคล้อง
กับแผนการบารุ งรักษาที่ทางโรงพยาบาลกาหนดเพื่อให้เป็ นการ
สอดคร้องตามที่ทางบริ ษทั URS แนะนาในการจัดทาแผน
2. ได้เชิญบริ ษทั Carrier ที่ทาการบารุ งรักษาเครื่ อง Chiller เอาค่า
มารตฐานของเครื่ องมาติดที่หน้าเครื่ อง Chiller เพื่อให้ผคู ้ วบคุมได้รู้
ค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิน้ าเข้า-น้ าออก และแรงดันน้ าเข้า-น้ าออก
ของเครื่ อง