Sammanfattning av NSFG:s arbete och aktiviteter

download report

Transcript Sammanfattning av NSFG:s arbete och aktiviteter

Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg
• Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och
levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en
livskraftig region.
• Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen.
• För att påverka faktorer som leder till bättre folkhälsa i hela
befolkningen behövs samverkan.
• Ansvaret för folkhälsoarbetet på regional nivå delas mellan Region
Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och
länets kommuner.
Nätverket för strategiskt
folkhälsoarbete i Gävleborg
-NSFG
Arbetar utifrån de principer som fastställts i GU folkhälsa
och rapporterar direkt till regionstyrelsen.
Arbetar utifrån de nationella folkhälsoområdena
-Men har prioriterat tre områden
Hälsorisker i Gävleborg 2010, fördelat efter
utbildningsnivå och kön.
Källa: Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg, Planeringsunderlag hälso- och
sjukvården.
Uppdrag till NSFG 2014
Ta fram ett folkhälsoprogram
Organisation för framtagande:
Folkhälsoprogram
Uppdragsgivare
Regionstyrelsen
Nätverk Strategiskt
Folkhälsoarbete Gävleborg
(NSFG)
Styrgrupp
NSFG-Presidiet (politiskt)
Arbetsgrupp
Referensgrupp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsförmedlingen,
Södra Norrland Företagarna Gävleborg
Försäkringskassan
Högskolan i Gävle
Kriminalvården
Region Nord Mellansvenska
Handelskammaren
Migrationsverket
Polismyndigheten i Gävleborg
Tillväxt och regionalutveckling, Landstinget
Gävleborg
NSFG-Sekretariat (tjänstemän)
Externt expertstöd
Företrädare för Regioner som tagit
fram folkhälsoprogram,
• Regionförbundet Östsam
• Region Västra Götaland
Arbetet med folkhälsoprogrammet har pågått
sedan i maj
Remissutgåva kommer att fastställas vid
NSFG-möte 10 oktober
Remiss ut till referensgruppen, samtliga
kommuner, landstinget och länsstyrelsen
Folkhälsoprogram för Gävleborg 2015-2020
Inriktningsdokument
• Har sin utgångspunkt i:
• RUS
• GU folkhälsa
• Nationella folkhälsomål
• EU:s Health 2020
Målet är god och jämlik hälsa för ett hållbart
Gävleborg
• Delaktighet och inflytande
• Ekonomiska och sociala förutsättningar
• Barn och ungas uppväxtvillkor
Vad händer sedan?
• Handlingsprogram ska tas fram
• Uppföljningar ska göras
• Folkhälsoläget följs upp
Regionalt nyhetsbrev folkhälsa
Målgrupp:
NSFG, RG, LS, LG, ENOK, kommuner, övriga
samarbetspartners (polis, ideella föreningar, etc.)
Frekvens:
3-4/år
Innehåll:
Fokus målområde 1, 2, 3 (nationellt och
regionalt) samt lokala aktiviteter/händelser
Distributionssätt:
Digitalt nyhetsbrev via RG:s hemsida