Forsyningsforskriften

Download Report

Transcript Forsyningsforskriften

Anskaffelser av vedlikeholdstjenester
etter Forsyningsforskriften
Julemøte i Norsk Fjernvarme
Desember 2014
Ronald Thauland
Hafslund Varme
s.1
Agenda
•
•
•
•
s.2
Forsyningsforskriften
Hva gjør vi i Hafslund Varme
Utfordringer ifm konkurranse om vedlikeholdstjenester
Bruk av rammeavtaler, fordeling
Anskaffelser skal baseres på konkurranse!
• Fjernvarmeselskaper har konsesjon og er dermed
underlagt Lov om offentlige anskaffelser/
Forsyningsforskriften.
(Mindre streng enn «Forskrift om offentlige anskaffelser»)
• Hafslunds policy for anskaffelser:
«anskaffelser skal konkurranseutsettes»
• Lave priser
• Opprettholde leverandørmarked
• Omdømme
s.3
Forsyningsforskriften
Forskrift med hjemmel i LOA, gitt i desember 1994
Grunnleggende krav:
• Enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse
• Ikke diskriminere pga nasjonalitet eller lokal tilhørighet
• Ikke dele opp anskaffelser
• Lik behandling av leverandører
• Dokumenterte vurderinger
• Livssyklus og miljø
• Konkurranse som står i forhold til anskaffelsen
s.4
Terskelverdier (EØS terskelverdier)
• 3,1 millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter.
• 39 millioner kroner ekskl. mva. for kontrakter om bygge- og anleggsarbeid.
§2-4. Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi
• Anskaffelsens samlede verdi
• Rammeavtaler: 48 måneder (opsjon om forlengelse tas med)
Anskaffelser over terskelverdier må følge strengere regler i Forskriftenes del II.
• Doffin (Database for offentlige innkjøp)
Krav til frister  ca 13 uker)
• Sellihca
Slipper prekvalifisering  ca 7 uker
Nye beredskapsventiler under Oslo S (2014)
s.5
Det finnes et alternativ…
Achilles/Sellihca er et registrerings- og kvalifiseringsnettverk for
dem som ønsker å være leverandører til den nordiske
energisektoren. Achilles/Sellihca gir både små og store
leverandører like muligheter til å vise frem ferdighetene sine og
markedsføre produktene og tjenestene sine samtidig som de
sikrer samsvar med bransjestandarder og reduserer risiko for
innkjøpsorganisasjoner.
En registrering i Sellihca garanterer at regnskaper, årsrapporter,
HMS-forhold m.m. er i orden.
Mye tid å spare ved å forespørre leverandører som er registret i
Sellihca.
E-qual: stille spørsmål til leverandører (f.eks. om de ønsker å
delta i konkurransen)
s.6
Vedlikeholdsavtaler i Hafslund Varme
• Første halvår 2013:
18 nye rammeavtaler for vedlikehold:
- elektroarbeider
- ventiler
- industriservice
- industrirørlegger
- pumper
- elektromotorer
- roterende utstyr
• Enkle avtaler
- oppmøtepriser
- timepriser
- påslag på innkjøpt materiell og tjenester
- enhetspriser der dette har vært mulig
s.7
Avtale om graveberedskap
Enkel tilgang til avtaler og priser
Desember 2014: 70 avtaler samlet i en oversikt på intranettet
Listen inneholder bl.a.:
• Link til avtale
• Link til prisark
• Kontaktinformasjon
• Avtaleeier
• Kategori
• Varighet
• Varsel om utløp
Det er også registrert serviceavtaler
på egen arkfane!
Historikk – inngåelse av vedlikeholdsavtaler
• Nokiametoden
• Forespørsel uten leveransebeskrivelse
I Hafslund: Fokus på kjøp av tjeneste
• Vaktavtaler i 2007
• I dag:
65% på rammeavtaler (ca)
• Mål 2015:
80% på rammeavtaler
s.9
Konkurranse om vedlikeholdstjenester?
Utfordringer i tilknytning til konkurranse om
vedlikeholdstjenester og serviceavtaler:
• Leverandøren kjenner anlegget og har deler, verktøy og
systemer!
• Vi har ikke kapasitet til å lære opp nye folk!
• Vi er ikke rigget for å lage leveransebeskrivelser!
• Kostnaden er liten i forhold til hva vi kan tape ved stopp!
Er det noen unntak?
s.10
Kunngjøring (konkurranse) ikke nødvendig
I § 8-2 er det i 3.dje ledd angitt en rekke tilfeller der kunngjøring
ikke er nødvendig. Følgende er av særlig interesse med tanke
på vedlikeholdsanskaffelser:
• e. det inngås varekontrakter med den opprinnelige
leverandøren om tilleggsleveranser som enten er beregnet
på delvis å erstatte normale leveranser eller installasjoner,
eller på å utvide eksisterende leveranser eller installasjoner,
dersom bruk av en annen leverandør ville tvinge
oppdragsgiver til å kjøpe utstyr med andre tekniske
egenskaper som ville være teknisk uforenlig eller skape
uforholdsmessig store tekniske vanskeligheter ved drift og
vedlikehold,
• i. det gjelder kontrakter (avrop) som skal tildeles på grunnlag
av en rammeavtale, (forutsatt at rammeavtalen er inngått i
samsvar med forskrift)
s.11
Leveransebeskrivelser
• Tungt å få frem brukbare leveransebeskrivelser
• Ikke baseres på et tidligere innhentet tilbud
• Ikke vise til et konkret produkter
§ 7-8 Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner 8(9. ledd):
• Med mindre kontraktens gjenstand berettiger det, skal tekniske spesifikasjoner ikke vise til
et bestemt merke, en bestemt opprinnelse, en bestemt prosess, eller til varemerker,
patenter, typer eller en bestemt opprinnelse eller produksjon som har som virkning at visse
foretak eller produkter favoriseres eller utelukkes. Slik henvisning skal unntaksvis tillates
der en tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontraktens gjenstand i henhold til
tredje og fjerde ledd ikke er mulig. En slik henvisning skal ledsages av uttrykket «eller
tilsvarende».
s.12
Fordeling av oppdrag
På mange fagområder har vi avtaler med flere firmaer
(parallelle avtaler). Oppgavene SKAL fordeles mellom disse!
Det er ikke «lov» å knytte seg til husleverandører selv om
dette er bekvemt!
• Minikonkurranse
• Rotasjon
• Geografi
• Laveste pris på de aktuelle tjenester
• Andelsfordeling (krever mye oppfølging)
• Brukervalg (forutsetter at brukerne ikke er ansatte hos
oppdragsgiver!!)
Tilstrebe jevn fordeling mellom de aktuelle avtalepartnere,
bl.a. for å opprettholde interessen for å levere til Hafslund
Varme!
s.13
Minikonkurranser
• Enkle forespørsler til flere firmaer vi har
rammeavtaler med innenfor det aktuelle
fagområdet
• Enkel forespørsel vha mal for
minikonkurranse
• Bestilling vha innkjøpsanmodning med
referanse til aktuell rammeavtale
s.14
Hva skjer dersom man ikke følger regelverket?
• KOFA – Klagenemd for offentlige
anskaffelser
• Regelendring 2012-07-07.
- straffegebyr  rådgivende uttalelser
• Ingen straffes?
• Omdømmerisiko
• Risiko for å bli saksøkt:
- Midlertidig forføyning (stopp inntil
dom)
- Uten virkning (direkteanskaffelser)
(allmennhetens interesse)
- Overtredelsesgebyr
- Avkorting av kontrakt