Frukt - Norsk Landbruksrådgiving Viken

Download Report

Transcript Frukt - Norsk Landbruksrådgiving Viken

Økt frukt- og
bærproduksjon i
Oslofjordregionen
Gartnerdagene 23-24. oktober
v/Sigrid Mogan
Landbruks- og matmeldingen
(Meld. St. 9)
• Matproduksjonen i Norge skal øke med
20% de neste 20 årene.
•
Oslofjordområdet må ta sin del av dette ansvaret, bl.a. med økt
produksjon av frukt og bær.
• Regionalt næringsprogram for landbruket i
Vestfold 2012 – 2015 sier flg.:
Vestfold skal minimum bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om økt
matproduksjon i takt med en økende befolking i Norge.
Prioriteringer som legges til grunn for økt matproduksjon i Vestfold, bl.a.:
1. Økt produksjon av grønnsaker, frukt, bær og poteter
2. Økt produksjon av matkorn og proteinvekster
Marked
• De største markedsaktørene sier:
• Vil helst ha norske varer
• Ønsker mer av alt innen frukt og bær
• Ønsker lenger sesong, både tidligere og seinere. Alvorlig at
det er slutt på norske epler i oktober
• Ønsker bedre styring av produksjonen, sorter, kvalitet etc.,
dialog produsent – varemottaker!
• Ønsker yngre produsenter som ønsker å satse
• Ønsker proffe produsenter
• Må tenke stort, mindre produsenter kan slå seg sammen –
stordriftsfordeler
• Produsenter i Oslofjordregionen er attraktive – nært
markedet
Jord og klima
Jordforhold
• Morenejord er gunstig for
frukt og bær
• Tung leire og tett leire
under matjordlaget er
ugunstig for vekster med
djupe røtter
• Grøfting
• Arrondering
• Søkk i terrenget er uheldig
Klima
• Temperatur mai-sept
• Ås
13.6 gr C
• Gvarv
13.5 gr C
• Ullensvang 12.9 gr
• Nedbør mai-sept
• +/-400 mm
C
Klima
• Store problem med frostskade de siste årene
• Frukt og bær har god vinterherdighet, men
• Høye temperaturer i februar-mars opphever frostherdigheten
og påfølgende frostnetter kan gjøre skade
• Frost i blomstring skader blomsterknopper og blomster og kan
få dramatiske konsekvenser
• Frostbeskyttelse blir mer aktuelt
• Vanningsanlegg er et must for å få stabile avlinger
Frukt- og bærareal 2002-2011
Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold
8000
7000
6000
5000
2002 daa
4000
2006 daa
2011 daa
3000
2000
1000
0
Eple
Pære
Plomme
Kirsebær
Jordbær
Andre bær
Antall frukt- og bærdyrkere
2002-2011
400
350
300
250
2002 antall
200
2006 antall
2011 antall
150
100
50
0
Eple
Pære
Plomme
Kirsebær
Jordbær
Andre bær
Etablering av frukt- og bærfelt
• Leveringsavtale
• God start er viktig
• Sette seg grundig inn i
produksjonen
• Friskt plantemateriale
• God drenering, ugrasfri
jord, god jordstruktur
• Gjøre ting til rett tid, være i
forkant
• Forebygge er bedre enn å
reparere
Utfordringer innen frukt
• Norsk produksjon er betydelig redusert
• Volumet må opp for at norsk produksjon skal ha tyngde i
markedet
• Lave avlinger i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark
• Lang bestillingstid for tremateriale - minst 2 år før ønsket
planting
• Liten treproduksjon i planteskolene og varierende kvalitet på
trærne. For tiden krise pga funn av heksekost i landets største
planteskole
• Behov for nye, gode sorter – langsiktig arbeid
Valg av kultur
•
•
•
•
•
•
•
Interesse
Dyrkermiljø
Marked
Gårdens egnethet
Arbeidskapasitet
Investeringsevne
De største kulturene i
Oslofjordområdet er
jordbær og eple
• Satsing på plomme og
bringebær i det siste tiåret
Økonomi – noen tall
Kultur
Investering pr daa
Avling pr daa
Kr pr kg
Eple
50-70 000 kr
1000-2500 kg
9-12 kr
Plomme
40-60 000 kr
800-1500 kg
20 kr
Søtkirsebær, tak
60-80 000 kr
800-1200 kg
50-60 kr
Jordbær
20-25 000 kr
1 000-2 000 kg
35 -42 kr
Bringebær, tunnel
60-80 000 kr
1 000-2 000 kg
50-70 kr
Muligheter
• Gode forutsetninger for å drive med frukt- og bærproduksjon i
Oslofjordområdet
• Varemottakerne ønsker norsk frukt og bær
• Støtteordning for etablering av fruktfelt (etableringstilskudd )
• Innovativt miljø: Mulighet for å jobbe fram dyrkingsmetoder
som gir god lønnsomhet for produsentene
Muligheter
• Bli del av et fagmiljø
• Norsk Landbruksrådgiving Viken driver rådgiving innen frukt
og bær i alle fylkene rundt Oslofjorden
• Vi kan bidra med:
•
•
•
•
•
•
•
Hjelp til dyrkingsplanlegging
Oppfølging og gårdsbesøk
Telefonrådgiving
Vekstnytt-meldinger
Markvandringer
Kurs og studieturer
Forsøk og prosjekter
Takk for
oppmerksomheten!
Viken.lr.no