اسلايدهای کنفرانس مراقبت آغوشی

download report

Transcript اسلايدهای کنفرانس مراقبت آغوشی

‫مریم سکاکی‪ -‬کارشناس ارشد مامایی‬
‫کارشناس نوزادان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان‬
‫‪1391‬‬
‫‪‬‬
‫مراقب تتت آغوشت ت ی تتا مراقب تتت ک تتانیرویی‪ ،‬روش‬
‫ختتار مراقبتتت از شتتکمخواران تتتم وزن اس تتت‪.‬‬
‫ای ت ت ت ک ت ت تتار مووت ت ت ت ار ت ت تتا ست ت ت ت مت و ب ت ت تتود‬
‫وض ت تتعات آ ت تتا از ثری ت ت تن ت تتم م ت تتو ر ر دم ت تتا‬
‫بدن‪ ،‬تغذیه با شکم مادر‪ ،‬پیشیکم از عفونتت‬
‫و ایجاد ار باط نزدیک م مادر و نوزاد می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزايش سطح سالمت جسماني نوزادان به ويژه نوزادان نارس‬
‫بهبود روند رشد و تکامل شيرخواران بستری شده در بخش مراقبت ويژه نوزادان‬
‫کاهش ميزان استرس‪ ،‬افسردگی‪ ،‬عذاب وجدان و افزايش اعتماد به نفس و توانمندي والدين در‬
‫مراقبت از نوزاد نارسشان‬
‫بهبود روش مراقبت از نوزادان نارس در بيمارستان و منزل‬
‫افزایش ميزان ارتباط عاطفی و دلبستگی بين نوزاد و والدین‬
‫كاهش طول مدت بستري نوزاد در بيمارستان‬
‫استفاده بهینه از منابع انساني و فناوری در بخش مراقبت از نوزاد نارس‬
‫كاهش ميزان عفونت هاي بيمارستاني و مرگ ومير در مراكز بيمارستاني‬
‫افزایش توانمندی والدين نوزاد ناتوان براي درگيري عميق آنها به عنوان مراقبين سالمت نوزاد‬
‫شان‬
‫ارتقاء تغذيه با شير مادر براي نوزادان نارس و آشنايي با روش های مختلف شيردهي‬
‫ایجاد یک تیم مراقبتی با حضور والدین به منظور مراقبت خانواده محور و مؤثرتر‬
‫تغذيهه بهها شهير مههادر‪ :‬روش مراقبتت آغوشت ن نتته د تا در متتد ر ت ما در ب بارستتعان بلتته رعتد از تترخ‬
‫شکم مادر و افزاش ول د شکم مادر مي گردد‪.‬‬
‫ف ت بيش ت م‬
‫™کنتههرل حههرارت و متابول سههم (سههوخت و سههاز)‪ :‬ح تتا نشتتان متتي داتتد تتته مراقبتتت آغوش ت ن در م اش تته بتتا انکو تتا ور ست‬
‫دماا ثب عي بدن نوزاد‪ ،‬پيشیکما از ا پو رمي و گرم شدن م و ثب عي ر در نوزاد ا پو رم مي شود‪.‬‬
‫نفس ن‪ ،‬عفونت‪ ،‬گريه نوزاد و‪ ...‬مي شود‪.‬‬
‫کاهش مشکالت نوزاد‪ :‬مراقبت آغوش ن باعث کاا اسعفراغ‪ ،‬مشت‬
‫تأثير مثبت بر حواس پنجگانه‪ :‬مراقبت آغوش ن پنج س اصلي در نوزاد را ويت م کند‪ .‬نوزاد ترار بتدن متادرش را از ثريت بتاس پوستت‬
‫بتته پوستتت تتس م کنتتد (الم تته)‪ ،‬بتته صتتداا متتادر و تتش قل ت او تتوش متتي داتتد (شتتنوا ي)‪ ،‬پ تتعان متتادرش را مابکتتد (چشتتا ي)‪ ،‬بتتا متتادر‬
‫باس چشمن دارد (بينا ي)‪ ،‬و بوا مادر را س م کند (بويا ي)‪.‬‬
‫بهبود رشد‪ :‬نوزاد در روش مراقبت آغوش ن‪ ،‬از وزن گکما ما برخوردار است‪.‬‬
‫تأثير روحي رواني‪ :‬مراقبت آغوش ن نه د تا بته نتوزاد بلکته بته والتد نکت تبت م کنتد‪ .‬متادران در ثتي مراقبتت آغوشت ن است مس تب تما ن ت ت بته‬
‫مراقبت نوزاد با انکو ا ور دارند‪ .‬مادران باس پوست به پوست را به مراقبتت معتداو ترو ا داده و آن را ست افتزاش آرامت ‪ ،‬اععبتاد‬
‫ب تته نف تتس و ا تتاس وان تتا ي و رض تتا ت از خ تتود م تتي دانن تتد و از ا ت ت ت تته م تتي وانن تتد بت تراا ن تتوزاد نارسش تتان ک تتارا انج تتام دان تتد‪ ،‬ا تتاس‬
‫خوشتتا ندا دارنتتد‪ .‬بتته ثتتور معبتتو ‪ ،‬پتتدران نک ت بتته انگتتام انجتتام مراقبتتت آغوش ت ن ا تتاس آرامت ‪ ،‬را تتن و دل تتعگي بيشت ما م کننتتد‪ .‬بتته‬
‫ع وه ا نوزادان‪ ،‬در آ نده به افرادا با شخصيت ااا اوعباعي مث ت ر بد ل خوااند شد‪.‬‬
‫کاهش حجم کاری کارکنان‪ :‬عتدم ن تاز بته کارتنتان اضتا و ا جتاد بش ت ن ختانواده محتور (‪)family center‬كته سرشتار از ار باثتا علمتن‬
‫و ان اني است‪ ،‬از دییر مزایا مراقبت آغوش می باشد‪.‬‬
‫کاهش مرگ و ميرنوزادان‪ :‬ح ا ا مععدد نشان داده است‪ ،‬انجام مراقبت آغوش ‪ ،‬مرگ و مکم نوزادان نارس را کاا می داد‪.‬‬
‫نکت مووت افتزاش‬
‫تغذ ته انحصتارا بتتا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تماس پوست به پوست‪:‬‬
‫ا ت ق تبت شتامل بتاس م تع م و ثتتوالني متد پوستت متادر بتا پوستت نتتوزاد‬
‫است ته در صور امکتان ارچته زود تر پتس از ولتد (در ابعتدا تدود ت ستاعت‬
‫و سشس در دوره ااا زماني ثوالني ر) انجام گکمد‪.‬‬
‫™ حمايت فيزيکي‪ ،‬عاطفي و آموزش ي‪:‬‬
‫م تتادر‪ ،‬پ تتدر و خ تتانواده م تتي باش تتت وس تتر پزشت ت ‪ ،‬پرس تتعار‪ ،‬مام تتا و ک تتادر درم تتان‬
‫م تتورد با تتت ق ترار گکمن تتد‪ .‬از ث تترگ د ی تتر با تتت اوعب تتار‪ ،‬خ تتانواده و اب تتر نک ت‬
‫ائز ااب ت و مورد ن از است‪.‬‬
‫تغذيه انحصاري با شير مادر‪:‬‬
‫شتتامل با تتت و تشتتوي بتته تغذ تته انحصتتارا بتتا شتتکم متتادر چتته بتته صتتور تغذ تته‬
‫م ت تتع م از پ ت تتعان و ت تتا اس ت تتعفاده از ش ت تتکم دوشت ت ت ده ش ت تتده م ت تتادر و اس ت تتعفاده از‬
‫ابزارا تتاا تبک تتي نعک تتم لول تته مع تتده‪ ،‬س تترن ‪ ،‬فنج تتان‪ ،‬قاشت ت و ‪ ...‬م تتي باش تتد‪ .‬اتثت تم‬
‫نتتوزادان بتتا وزن بتتي از ‪ 15۰۰‬گتترم بتتا تغذ تته انحصتتارا از شتتکم متتادر وزن گکتتما‬
‫مناسبن دارند‪.‬‬
‫ترخيص زود هنگام و پيگيري هاي پس از ترخيص‪:‬‬
‫مراقبتتت آغوش ت ن در ب بارستتعان ش تترور م تتي شتتود و س ت تترخ زود تتر ن تتوزاد‬
‫نتتارس از ب بارستتعان خوااتتد شتتد‪ .‬ا ت مراقبتتت متتي وانتتد در خانتته نک ت ادامتته پ تدا‬
‫تنتتد‪ .‬رعتتد از تترخ بتته منعتتور اثب نتتان از وضتتع ت نتتوزاد‪ ،‬والتتد با تتد نتتوزاد‬
‫خود را بر اساس برنامه پ یکما به بابارسعان ببمند‪.‬‬
‫مراقبت آغوش ی مداوم‪:‬‬
‫نوع از مراقبت آغوش استت تته نتوزاد بته صتور ‪ 24‬ستاععه بتر رو ستينه‬
‫مادرمراقبت می شود‪( .‬به اسعثناا موارد خار مانند بام كردن مادر و‬
‫مواردا موقتت و وو تاه متد كته بته فترد وتا یزي حويتل داده متي شتود)‪.‬‬
‫نور ‪ 24‬ساععه را می وان برا افعه اا معوال ادامه داد‪.‬‬
‫مراقبت آغوش ی متناوب‪:‬‬
‫ن تتوع از مراقب تتت اس تتت ت تته ن تتوزاد ب تته ص تتور معن تتاو ب تتر رو س تتینه م تتادر و‬
‫داخل انکو ا ور مراقبت می شود‪ .‬انجام مراقبت آغوش ن بته صتور چنتد‬
‫بار در روز و ار ار داقل ساعت‬
‫‪ ‬ابه نوزادان مي وانند مراقبت آغوش ن شوند‪ ،‬گرچه نوزادان خ لتي نتارس ن ازمنتد مراقبتت ويتاه‪ ،‬تا ي الزم استت ابعتدا زيتر‬
‫گرم تننده ار ن و انكو ا ور مراقبت شوند‪ .‬مراقبت آغوش ن را مي وان رعد از ث ت وضع ت نوزاد انجام داد‪.‬‬
‫وزن تولد ‪ 1800‬گرم يا ب شتر‪ :‬اگر وضع ت نوزاد ث ت شده است‪ ،‬مراقبت آغوش ن را ب فاصله رعتد از ولتد متي توان انجتام‬
‫داد‪.‬‬
‫وزن تولههد بههين ‪ 1200 - 1800‬گههرم‪ :‬در چنتتکن متتواردا زا بتتان با تتد در ت محت ر مجمتتز و داراا امکانتتا مراقبتتت از نتتوزاد انجتتام‬
‫گکمد‪ .‬اگر زا بتان در وتاا د یترا انجتام شتده‪ ،‬رعتد از ولتد با تد ارچته ستر تر نتوزاد را بته ابتراه متادرش بته ‪NICU‬بتراا‬
‫مراقبت پيشرفعه و ابچنکن انجام مراقبت آغوش ن انع ا داد‪ .‬کي از م روش اتاا انع تا نتوزادان بتل آ تا در بتاس‬
‫پوست به پوست با مادرشان مي باشد‪.‬‬
‫وزن تولههد مسههاوي ‪ 1200‬گههرم يهها كمتههر‪ :‬ا ت نتتوزادان با تتد قبتتل از ولتتد بتته ت ب بارستتعان داراا امکانتتا پيشتترفعه مراقبتتت از‬
‫نوزاد‪ ،‬انع ا ابند و شا د روزاا و افعه اا ثو بکشد ا شرا ر نوزاد اوازه انجام مراقبت آغوش ن را به ما بداتد‪ .‬مترگ‬
‫و مکم و عوارض در ا گروه ر ار باالست‪ .‬ا نوزادان در صور امكان با د به مركتز ست ا ‪ 3‬بتراا دريافتت مراقبتت اتاا‬
‫وياه منع ل شوند‪.‬‬
‫در شرايط زير شروع مراقبت آغوش ي و ادامه آن نياز به دستور کتبي‬
‫پزشک دارد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وزن انگام مراقبت تب م از ‪ 1250‬گرم‬
‫ناپا دار دماا بدن نوزاد‬
‫ناپایدار س ا اشبار ات کژن شرياني‬
‫نوزاد زیر ت ويه مکان کي ( *‪ NCPAP‬ا **‪( IMV‬‬
‫‪* Continuous Positive Airway pressure‬‬
‫‪** Intermittent Mandatory Vetilation‬‬
‫‪ ‬داشت ن شترا ر مناست بتراا مراقبتتت آغوشت ن ر تتعگي بتته عوامتتل مععتتددا دارد‪ .‬در اكثتتم متتوارد وزن بتتدو‬
‫ولد به د ا ي مي واند پي ب نن كند كه كدام نوزاد براا ا روش مراقب ن مناس است‪.‬‬
‫به ثور كلتي وزن بيشت م از ‪ 1200‬گترم وزن مناستبن بتراا مراقبتت آغوشت ن استت بته شترثي كته ا ت عامتل بتا‬
‫سا ر عوامل زيرابراه باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬س داخل ر من نوزاد داقل بر اساس ‪ 30 LMP‬افعه و براساس زمان ل اح‪ 28 ،‬افعه باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬ن تتوزاد از نع تتر نعت ت م ا تتاا دس تتعگاه ت وي تته مك تتان كي‪ ،‬وض تتع ت تتاب ن داش تتعه باش تتد‪( .‬در ص تتورتی ت تته زی تتر‬
‫دسعگاه ت ویه مکاناکی می باشد)‪.‬‬
‫‪ -3‬نوزاد درون انكو ا ور ا وا نیمدارا شود‪.‬‬
‫‪ -4‬اگر نوزاد زير دسعگاه گرم كننده ار ن قترار دارد‪ ،‬مبتت استت آمتاده مراقبتت آغوشت ن نباشتد‪ .‬استعفاده‬
‫ً‬
‫از دسعگاه گرم كننده نشان مي داد كه او انوز وضع ت کام پا دارا ندارد و ن از به ووه و مداخله‬
‫اا ي براا ث ت وضع ت بال نن می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در شرايط زير نوزاد مي تواند از انكوباتتور باك كاتت‬
‫منتقل گردد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫دماا بدن خود را ف كند‪.‬‬
‫به ثور مداوم تغذ ه شود و وزن بیکمد ( داقل ‪ 15‬ا ‪ 20‬گرم در روز)‪.‬‬
‫ن ازا به اك کژن كبكي نداشعه باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بك طور كلي‪ ،‬انجتم مراقبات غووشاي باراو ناوزادا كام‬
‫سا ‪ ،‬كو ااب و بيمااترتر باات رلتياات اجااول زياار انجااتم‬
‫مي شود‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫با د در زمان ولد آپگار دق ه پنجم‪ 5 ،‬ا بيش م باشد‪.‬‬
‫س داخل ر من نوزاد‪ ،‬داقل ‪ 28‬افعه داشعه باشد‪.‬‬
‫نت تتوزاد روا دست تتعگاه كب ت ت نفس ت ت ن‪ ،‬وضت تتع ت ت تتاب ن داشت تتعه باشت تتد و در‬
‫ع تترض ‪ 12‬س تتاعت گذش تتعه پزشت ت و پرس تتعار وا وم تتت نعت ت م تغ کت تما‬
‫ا عبومي نوزاد‪ ،‬ن ازا به تغ کم نع م دسعگاه نداشتند‪.‬‬
‫وتتا م شتتريان ن تتا ي تتا لول تته قف تته ستتينه ن تتوزاد ختتار ش تتده باشتتد‪ ،‬چ تتون‬
‫زماني كه نوزاد مراقبت آغوش ن مي شود‪ ،‬بته وتا م فشتار متي آ تد و ست‬
‫ان داد آن مي شود‪ .‬در ضب محل م کمااا مر وثه‪ ،‬در نا ته قف ته‬
‫سينه ر ار اس است و ا عبا دارد انگام مراقبت آغوش ن وابجتا‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪ .5‬نوزاد مبت است تغذ ه كبكي وريتدا بیکتمد‪ .‬اگتر محتل ورود وتا م وريتدا در محتل‬
‫خم بازو باشد مشتلي ني ت‪ ،‬اما اگتر ا ت وتا م در نا ته شتانه باشتد ا عبتا‬
‫وابجا ي زياد است و مراقبت آغوش ن نبا د انجام گکمد‪.‬‬
‫‪ .6‬داش ن م کم وريدا در نتوزاد مبتانع ن بتراا مراقبتت آغوشت ن ني تت ولتي با تد ووته‬
‫كتترد كتته محتتل ورود آنايوكتتت آن ابتتت و محتتتم باشتتد و قبتتل و در تتکن مراقبتتت‬
‫ً‬
‫از نعر اثب نان مجددا كن م گردد‪.‬‬
‫‪ .7‬نتتوزادا كتته داروا مت ت كننتتده عتترو (بتراا نعت م فشتتار ختتون)دريافتتت متتي كنتتد‬
‫نبا د مراقبت آغوش ن شود‪ .‬وضع ت عبودا مبت استت فشتار ختون نتوزاد را‬
‫تغ کم داده در نت جه ن ازااا دارو ي وا را تغ کم داد‪.‬‬
‫‪ .8‬ن تتوزاد مبتت ت اس تتت در تتکن مراقب تتت آغوشت ت ن‪ ،‬اك تتکژن را از ثريت ت لول تته نفست ت ن‪،‬‬
‫ً‬
‫ماس ا از ب نن بیکمد ولي با د م داراك کژن مورد ن از ريبا ابت باشد‪.‬‬
‫‪ .9‬ن تتوزاد مبت ت اس تتت براس تتاس س تتونوگرا ي‪ ،‬خ تتونريزا داخ تتل ب ن تتن‪ ،‬درو تته ‪ 1‬تتا ‪2‬‬
‫داشعه باشتد‪ .‬ولتي اگتر ختونريزا داختل ب نتن دروته ‪ 3‬تا ‪ 4‬باشتد‪ ،‬انجتام مرافبتت‬
‫آغوش ن مبنور است‪.‬‬
‫‪ ‬فواصل تغذيه نوزاد‪ :‬زمان ول ه ااا مراقبت آغوش ن ر عگي به آن دارد كه نوزاد از راه لوله داخل معده تغذ ته متي‬
‫تتم زمتتان ب تراا مراقبتتت آغوش ت ن را ب فاصتتله رعتتد از‬
‫شتتود تتا م تتع م از پ تتعان متتادر شتتکم متتي ختتورد‪ .‬ر ت ارا از والتتد‬
‫تغذ تته نتتوزاد ختتود متتي داننتتد‪ ،‬چتتون نتتوزاد بتته وتتاا خواب تتدن در انكو تتا ور‪ ،‬در وضتتع ت عبتتودا قترار متتي گکتتمد‪ .‬در ا ت انگتام‬
‫مشعصرا شي دادن به وضع ت نوزاد‪ ،‬س ت م ل اضم شکم مي شود‪ .‬از آنجا كه دسعگاه وارش ن نوزاد انوز ا دا‬
‫ن تتارس اس تتت‪ ،‬ا تتر واشب تته ب تته نیمداش ت ن ش تتکم در بش ت ا تتاا پ تتا کن روده كب ت م تتي كن تتد‪ .‬ن تتوزاد م تتي وان تتد اب تتان ث تتور ك تته در‬
‫وضع ت مراقبت آغوش ن قرار گرفعه از ثري لوله معده تغذ ه شود‪.‬‬
‫‪ ‬اقدامات برنامه ريزي شده براي آن روز‪ :‬اگر قرار است نوزاد صوير ردارا و ا معا نه چشم شتود‪ ،‬تم استت بته‬
‫محض پا ان ا نور اقداما ‪ ،‬مراقبت آغوش ن شرور شود‪ .‬ا اگر قراراست از نوزاد رگ گکتما شتود تم استت انگتامي كته‬
‫نوزاد در وضع ت مراقبت آغوش ن قرار دارد ا کار صور گکمد‪ ،‬چون مراقبت آغوش ن س آرام نوزاد مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬آهنههت تغييههرات روزانههه نههوزاد‪ :‬کتتي از ااتتداگ مراقبتتت کتتاملي نتتوزاد‪ ،‬تبت بتته ت مکن گتتردش شت و روز استتت‪ ،‬شعنتتن در‬
‫ساعا روز او بيش م ب دار و اوش ار باشد و در ساعا ش بعواند بشوابد‪ .‬ا روند نه د ا به او تب م کنتد تته بته زيتر و‬
‫بم فعال ت ااا مادر عاد تند بلکه به مادر تب م کند ته در ماه ااا اول ه عبر نوزاد خود‪ ،‬بعواند ن از ختوا ختود را‬
‫مکن نبا د‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حرارت اتاق‪:‬‬
‫دروه رار ا اقي ته نوزاد در آنجا مراقبت آغوش ن مي شتود‪ ،‬با تد بتکن ‪ 21‬تا ‪ 24‬دروته ستان ن گتراد باشتد و از نش ت ن نزد ت پنجتره اا‬
‫ته دماا اوا در ا ر خورش د رعد از ظمر ار عاني ر ار داغ مي شود ا برعتس در م ابل کوران باد سرد قرار دارد پراکت شتود‪ .‬معبتوال“‬
‫زماني ته نوزاد از ب بارسعان به خانه فرسعاده ميشود بدن او با رار ثب عي ‪ 16‬ا ‪ 20‬دروه مح ر خانه اب دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نوع جريان هوا‪:‬‬
‫نتتوزاد در تتکن مراقبتتت آغوش ت ن با تتد دور از تغ ک تما شتتد د تتا ناگمتتاني وريتتان اتتوا ق ترار گکتتمد‪ .‬در تتا ي تتته ناگمتتان بتتاز متتي شتتوند متتي واننتتد‬
‫س ورود حجم زيادا از اواا گرم ا سرد شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لباس راحت و مناسب براي مادر‪:‬‬
‫براا انجام مراقبت آغوش ن لباس ن در نعر گرفعه شود كه اسعفاده از آن را ت باشد و مادر بعواند ان مشصور ب بارسعان را بپوشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫صندلي مناسب‪:‬‬
‫در انگتتام مراقبتتت آغوشت ن متتی تتوان از ت صتتندلي مناست استتعفاده تتترد‪ .‬صتتندلي با تتد ت ک تته تتاه داشتتعه‪ ،‬در نا تته پشتتت و نشت بنگاه‬
‫ً‬
‫کتتام نتترم و را تتت باشتتد‪ .‬اتتم چنتتکن صتتندلي با تتد بتته تتد کتتا ي بتتزرگ و ت باشتتد‪ .‬اگتتر صتتندلي بتته تتد کتتا ي را تتت ني تتت‪ ،‬متتي توان از ت تتا‬
‫چنتد بتال در نا تته تبتر استعفاده شتتود‪ .‬استعفاده از زيتر پتتا ي الزامتي استتت‪ .‬در دوران پتس از زا بتان‪ ،‬تتم استت پااتاا متتادر آويتزان نباشتتند‪.‬‬
‫نش ن به مد ثوالني وريان خون پااا را مشعل ترده و مي واند س تشک ل لخعته شتود‪ .‬متي توان از ت وعبته تا چمتار پا ته کوچت‬
‫براا ا منعور اسعفاده نبود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لباس نوزاد‪:‬‬
‫ً‬
‫نوزاد کام لخت نمن باشد (به دل ل ووود پوش ‪ ،‬ا ي ك ه و وورا ) قبل از شرور مراقبت در صور ن از پوش نوزاد‬
‫ً‬
‫تعويض شود و م بئن گردد ته لبه آن کام ا زده شده ا امکان بتاس بيشت م پوستت نتوزاد از شتکم بته بتاال ووتود داشتعه‬
‫باشد‪ .‬ام چنکن در نوزادان خ لي نارس (كب م از ‪ 1500‬گرم) از تت ه نترم در صتور امكتان كت ه بتافعنن تا پشتمن آست مدار‬
‫بتراا پوشتتاندن ستتر نتوزاد و وتتورا بتراا گتترم نیته داشت ن پااتتاا او استتعفاده شتود‪ .‬نتتوزادان نتتارس بزرگ تتم‪ ،‬بته نعتتر متي رستتد‬
‫كه ن بدون ك ه ام رار مناس بدن خود را در وضع ت مراقبت آغوش ن ف مي كنند‪.‬‬
‫پتو(روانداز) نوزاد‪:‬‬
‫روانداز ا پعوا نوزاد براا مراقبت آغوش ن مورد ن از است كه وص ه مي شتود در صتور ستردا اتوا چمتار ال گتردد و‬
‫در صتتور گرمتتاا اتتواا مح ت ر ال تته اتتاا پعتتو بتتاز گتتردد‪ .‬در منتتاث ي كتته آ و اتتواا گتترم ووتتود دارد‪ ،‬استتعفاده از ت تتان‬
‫ب بارسعاني ا م فه بک كفا ت می كند ‪ .‬وص ه مي شود روانداز نوزاد نارس به ثور روزانه ش عه شود‪.‬‬
‫احساس حريم خصوص ي‪:‬‬
‫شا د رعض ن مادران از ا نته در زمان قرار دادن نوزادشان سينه برانه اا داشعه باشند‪ ،‬ا اس نارا ن كنند‪.‬‬
‫اسعفاده از پاراوان براا ول ه او ا زماني كه به ا مراقبت عاد نبا ند‪ ،‬پيشد اد مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نوزادان كوچك يا بيمار‪:‬‬
‫‪‬‬
‫نوزادان شل‪ ،‬با قدر عض ني كم و ضع ف نمن وانند در ثو مراقبت آغوش ن‪ ،‬قف ه سينه خود را باز كننتد‪ .‬بتراا ا ت‬
‫نوزادان نارس‪ ،‬ف سر در وضع ت عبودا مشكل است و در ا وضع ت دچار مشكل نفس ن مي شوند كه به آن وقفه‬
‫نفس ن(آپنه) ان دادا مي ويند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اگتتر نتتوزاد نتتارس زيتتر ‪ 32‬افعتته و تتا وزن كب تتم از ‪ 1500‬گتترم دارد و تتا اگتتر خ لتتي ب بتتار متتي باشتتد‪ ،‬تتم استتت او را در وضتتع ت‬
‫شي دار را (ن ت به الت عبودا) قرار داد‪ .‬به نحوا با د به نوزاد زاويه داد كه او روا پ عان متادر قترار گکتمد‪.‬اگتر‬
‫ً‬
‫نتوزاد زمتتاني كتته بتته ختتوا رفتتت‪ ،‬ستترش بته ولتتو افعتتاد‪ ،‬مجتتددا ستترش بتته موقع تتت قبتل بتتاز گردانتتده شتتود تتا از بتتاز مانتدن راه‬
‫ً‬
‫ااا اوا ي او اثب نان اصل شود‪ .‬در ثي ن م ساعت او رعد از شکم دادن دق ا مراقبت شود ا مان برگشت محعويا‬
‫معده به مرا(ريف كس)گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫نوزادان ر ار نارس با قدر عض ني غکم وامل معده و مرا‪ ،‬معبوال ا الت را در ‪ 45‬دق ه رعد از شکم خوردن جر ه‬
‫متتي كننتتد‪ .‬بنتتابرا ممتتم استتت اگتتر نتتوزاد ا ت مشتتكل را دارد‪ ،‬متتادر تتداقل تتا ‪ 45‬دق تته پتتس از تغذ تته نتتوزاد‪ ،‬در وضتتع ت‬
‫ً‬
‫ريبا قائم بباند‪ .‬اگر مادر مي خوااد در کن مراقبت آغوش ن به نوزادش شکم داد‪ ،‬در تکن شتکم ختوردن او را در وضتع ت‬
‫خواب تتده بتته ت ثتترگ نیتته دارد و پتتس از پا تتان شتتکم ختتوردن او را روا ستتينه ختتود در وضتتع ت عبتتودا قترار داتتد‪ .‬زمتتاني كتته‬
‫ً‬
‫نوزاد در وضع ت عبودا قرار گرفت‪ ،‬چانه نوزاد مشعصرا به باال كش ده شود‪ .‬ا وار ست متي شتود كته مترا ريبتا در‬
‫الت م ع م ف شود كه اعع اد بر آن است ا وار ا عبا ريف كس را كم مي كند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوزاد مبت است در کن مراقبتت آغوشت ن دستت و پتاا ختود را از زيتر‬
‫ً‬
‫پعو ا لباس خار كند‪ .‬ا رفعاراا معبوال ادگ دار متي باشتد و بته او‬
‫كب ت م تتي كن تتد ك تته ت ان تتدام خ تتود را خن ت كن تتد تتا ب تتي از تتد گ تترم‬
‫نشود‪ .‬با د دن چنکن رفعارا دقت گتردد كته آ تا نتوزاد در تا لول تدن‬
‫ً‬
‫و‬
‫و تعري ت (معب تتوال در ابع تتدا ر ا پيش تتاني) اس تتتر اگ تتر ا ت ون تته نب تتود‪،‬‬
‫ً‬
‫دست و پاا وا‪ ،‬مجددا زير پعو ا بلوز برگردانده شود‪.‬‬
‫اگ تتر ن تتوزاد در تتا تعريت ت باش تتد‪ ،‬نش تتانه م خ ت ت ن م تتي باش تتد ك تته او‬
‫بتي از تتد گتترم شتتده استتت‪ .‬در ا ت التت‪ ،‬ستتا پتتا تتا دستتت او را اتتر‬
‫كجا گذاشعه‪ ،‬در ابان وا راا گردد و دماا شتم ا زيتر بتازوا نتوزاد‬
‫ان تتدازه گک تتما ش تتود‪ .‬اگ تتر ا ت دم تتا ب تته ‪ 37 /4‬درو تته س تتان ن گ تراد رس ت ده‬
‫ً‬
‫ب تتود‪ ،‬ك ت ه او را برداش تتعه و رع تتد از ‪ 15‬دق تته مج تتددا ترار ب تتدن او‬
‫ان تتدازه گک تتما ش تتود‪ .‬اگ تتر ب تتدن ن تتوزاد ان تتوز گ تترم اس تتت‪ ،‬و تتورا پ تتاا او‬
‫خار و ا رو انداز او نازك ر گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ابه ارزيابي ااا قلبن‪ ،‬نفس ن نوزاد در کن مراقبت آغوش ن ادامه ابد‪.‬‬
‫در صورتي كه نوزاد دسعور پالس اكس ن م ما دارد‪ ،‬ادامه داده شود‪.‬‬
‫دروتته ترار نتتوزاد‪ ،‬قبتتل‪ ،‬رعتتد و در ثتتي مراقبتتت آغوش ت ن م تتاب بتتا پرو كتتل ‪NICU‬و بر ت ن تتاز‪،‬‬
‫اندازه گکما شود‪.‬‬
‫‪ 15‬ا ‪ 20‬دق ه به نتوزاد اوتازه داده شتود تا رعتد از انع تا ‪ ،‬ع ئتم تاتي و ث تت شتود‪( .‬در صتور‬
‫انع ا نوزاد)‬
‫ار ونه دش مس در نوزاد كن م و ت گردد‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫مادر قبل از شرور‪ ،‬آماد ي ااا شخ ن مانند شل ه مثانه را انجام داد‪.‬‬
‫دما بدن مادر اندازه گکم شود‪.‬‬
‫دما مح ر مناس ( دود ‪ 21‬ا ‪ 24‬دروه) در نعر گرفعه شود‪.‬‬
‫دماا زير رغل نوزاد را بیکم د‪ .‬در صورتي ته در محدوده نرما و قابل قبو است مراقبت آغوش ن را شرور تن د‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫وسائل مورد ن از را فراام تن د‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫م فه گرم و نرم چمارال (به خاثر اینکه در صور گرم شدن‪ ،‬ضخامت آن را با تم تردن تعداد الیه اا تم ترد)‬
‫™ صندلي را ن‬
‫پالس اتس م م (اخعاار )‬
‫زیر پایی‬
‫بال کوچ به تعداد ن از برا را ن مادر‬
‫دماسنج‬
‫لباس مناس مراقبت آغوش ن (معناس با شرا ر فرانگی و بومی‪ ،‬را ن مادر و ایبن نوزاد)‬
‫تت ت ه (بت تراا ن تتوزادان بت تتا وزن تب تتم از ‪ 1500‬گ تترم الزام تتي است تتت)‪ ،‬وت تتورا ‪ ،‬پوشت ت و ت تتا لب تتاس ولت تتو ب تتاز در صت تتور دمت تتا‬
‫مح ر تب م از ‪ 22‬دروه‬
‫آينه (انتخابي) براي ديدن نوزاد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لباس مراقبت آغوش ن را زير لباس ا بلوز را ن بپوشد‪.‬‬
‫تنار شت نوزاد باش عد‪.‬‬
‫بام لباس ااا نوزاد را خار كند‪ .‬به وز تت ه و وتورا در‬
‫نوزادان با وزن ولد تب م از ‪ 1500‬گرم‪.‬‬
‫نتتوزاد را برداشتتعه و بتتر روا ستتينه ختتود قترار داتتد‪ .‬ست م اتتا و‬
‫م تتکمااا تغذ تته وري تتدا‪ /‬دا تتاني ن تتوزاد را ب تته ش تتکلي م ب تتئن‬
‫گرفعتته و بتتا ا ع تتاط بتتر روا صتتندلي را تتن ب شتتيند و نتتوزاد را‬
‫به آرامی رتت داد ته تم ري اس مس به وا وارد شود‪.‬‬
‫در ص ت تتور ن ت تتاز‪ ،‬ن ت تتوزاد را ب ت تتا م ف ت تته گ ت تترم و ن ت تترم بپوش ت تتاند‪،‬‬
‫سشس لباس خود را از رو ب ندد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫س م اا و م کمااا تغذ ه وريدا‪/‬دااني را به لباس مادر محکم تن د(با چ )‪.‬‬
‫رعتتد از اثب نتتان از را تتت بتتودن نتتوزاد و متتادر‪ ،‬از متتادر بشواا تتد در صتتندلي را تتن لتتم‬
‫داد و را ت باشد‪.‬‬
‫بتته متتادر آمتتوزش دا تتد تتته نتتوزاد را بتتا ا عاتتاط در آغتتوش نیمتتدارد(البعتته بتتدون ا جتتاد‬
‫فشار و مزا بت)‪.‬‬
‫در صتتور با تتل م تتادر‪ ،‬آ نتته اا را در م اب تتل او ق ترار دا تتد تتا ص تتور نتتوزاد خ تتود را‬
‫نگاه تند‪.‬‬
‫ثتتي مراقبتتت آغوشت ن ااپتتو رمی‪ ،‬آپنتته‪ ،‬براد کتتاردا و اشتتبار ات تتکژن شتترياني را تن تتم‬
‫تن تتد‪ .‬البع تته ن تتوزاداني ت تته در انکو تتا ور تتا ک تتا وض تتعات پای تتدار دارن تتد‪ ،‬الزم ني تتت‬
‫متتانيعور شتتوند‪ .‬در صتتورتي تتته نتتوزاد ن تتاز بتته متتانيعور بتتا پتتالس ات ت ب ما دارد در تتکن‬
‫مراقبت آغوش ن با د ادامه ابد‪.‬‬
‫در صتتورتي تتته نتتوزاد زيتتر ونت تتور نبتتوده‪ ،‬ن تتاز بتته ات تتکژن نداشتتعه‪ ،‬در تتا دريافتتت‬
‫تغذ ت تته وري تتدا ني ت تتت و مت تتانيعور بت تتا پ تتالس ات ت ت ب م بت تراا او الزامت تتي ني ت تتت‪ ،‬مت تتادر را‬
‫تشتتوي بتته قتتدم زدن در تتکن مراقبتتت آغوشت ن تن تتد‪ .‬نش ت ن بتته متتد ثتتوالني وريتتان‬
‫ختتون پااتتا را مشعتتل كتترده و متتي وانتتد ست تشتتت ل لخعتته اتتاا ختتون گتتردد بتته ابتتکن‬
‫منعور وص ه مي شود از نش ن ااا ثوالني مد مادر ولوگکما گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رع تتد از ‪ 20‬تتا ‪ 30‬دق تته دم تتاا زي تتر رغ تتل ن تتوزاد را ان تتدازه بیکم تتد‪ .‬در ص تتور مناس ت ب تتودن ب تته مراقب تتت‬
‫ادام تته دا تتد‪ .‬البع تته در ن تتوزاداني ت تته در انکو تتا ور تتا ک تتا دم تتاا ب تتدن پا تتدارا دارن تتد‪ ،‬ن تتازا ب تته ا ت و تار‬
‫ني ت‪.‬‬
‫رعتتد از پا تتان مراقبتتت آغوشت ن بتته متتادر تبت تن تتد تتا نتتوزاد را در انکو تتا ور‪ /‬شتتت مراقب تتن بتتاز‪ /‬کتتا قترار‬
‫داد‪.‬‬
‫در تتکن مراقبتتت‪ ،‬گ تزارش اقتتداما انجتتام شتتده را در پرونتتده نتتوزاد و فتترم مشصتتور مراقبتتت آغوش ت ن‬
‫ت تن د‪.‬‬
‫با مادر وقت م خ د یرا را براا انجام مراقبت آغوش ن نع م تن د‪.‬‬
‫الزم بته شكتتر استت كتته متادر با تتد قبتل از انجتتام مراقبتت‪ ،‬ابتته آمتوزش اتتاا رتورا و عبلتتي را فراگرفعتته و‬
‫ممار ااا الزم را ك نبوده باشد‪.‬‬
‫شرایر می واند مراقبت آغوشت را بتررو صتندل یتا شتت بته شتکل متداوم یتا من ت یتا‬
‫مادر بر‬
‫رتاب از ار دو‪ ،‬انجام داد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تتم استتت اول تتکن مراقبتتت تتداقل ‪ 30 - 60‬دق تته ثتتو تش ت ده و ت بتتار در روز باش تتد‪ .‬بتته تتدريج ث تتو متتد آن را بتته تتداقل ‪ 1‬التتي ‪ 3‬س تتاعت و‬
‫دفعا آن را داقل به ‪ 3‬بار در روز افزاش دا د‪.‬‬
‫در ول ا او ضور پرسعار‪ /‬ماماا آموزش د ده ومت نعار بر مراقبت آغوش الزامی است‪.‬‬
‫ً‬
‫از آنجتتا تتته برداشت ن و گذاشت ن مکتترر بتراا نتتوزاد خ لتتي است مس آور استتت‪ ،‬رو حتتا از انجتتام مراقبتتت آغوشت ن تب تتم ازنتتام تتا ت ستتاعت ختوددارا‬
‫گردد‪.‬‬
‫ً‬
‫ثتتو متتد بتتاس پوستتت بتته پوستتت با تتد بتته تتدريج اضتتافه و تتا تتد مبک ت ثتتوالني شتتود‪ ،‬مشصوصتتا در وتتا ي تتته ستتا ر وستتا ل تن تتم ترار در‬
‫دس مس نباشد‪.‬‬
‫وق تتن متتادر متتي خوااتتد از نتتوزاد وتتدا شتتود‪ ،‬ستتا ر اعضتتاا ختتانواده (پتتدر‪ ،‬متتادر زرگ و غکتتمه)اتتم متتي واننتتد تب ت تننتتد و بتتاس پوستتت بتته پوستتت‬
‫مراقبت آغوش ن را انجام داند‪( .‬البعه پس از آموزش اا الزم)‬
‫در اوا تتل شتتا د انجتتام مراقبتتت آغوش ت ن ثتتوالني متتد ب تراا متتادر م تتدور نباشتتد‪ .‬متتادر را بتته اف تزاش دفعتتا و ثتتوالني ركتتردن آن و بتتد ل بتته نتتور‬
‫مداوم مراقبت آغوش ن‪ ،‬تشوي نبائ د‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ن تتوزاد را در تتالي ك تته ت دس تتتعان در پش تتت گ تتردن و‬
‫ش ت تتانه او ق ت ترار دارد‪ ،‬نی ت تته داري ت تتد‪ .‬دس ت تتت د ی ت تتر را زي ت تتر‬
‫باس نوزاد قرار دا د‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ف ت حع تتاني ن تتوزاد را ب تته آرام تتي ب تتا انیش تتت ش تتت و‬
‫انیشتتعان د یتتر محافعتتت كن تتد تتا از ستتر ختتوردن ستر‬
‫نتتوزاد بتته پتتا کن و ر تتعه شتتدن راه اتتوا ي در وضتتع ت‬
‫عبودا ولوگکما شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اندام نوزاد را براا وابجا ي نکش د‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اب تته رک تتا ب تتررو ن تتوزاد ب تته نرم تتی و آرام تتی انج تتام‬
‫شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫متتادر متتي وانتتد در وضتتع ت آغوشت ن بتته صتتور ک تته دادن تتا ن بتته نش تتعه بتتا زاويتته ‪ 30‬دروتته ن ت ت بتته‬
‫ست ا اف تتي بتتا نتتوزاد ختتود بشوابتتد و پتتس از تغذ تته تتم استتت نتتوزاد زاويتته ‪ 60‬دروتته را بیکتتمد‪ .‬ا ت کتتار بتتا‬
‫اس تتعفاده از ت شعش تتوا قاب تتل نع ت م و اس تتعفاده از ب تتال روا شعش تتوا معب تتولي انج تتام م تتي ش تود‪.‬‬
‫نشان داده شده است ته ا وضع ت خ ر بروز آپنه را در نوزادان تب م م کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اگتتر متتادر در التتت ن بتته نش تتعه را تتت نباشتتد بتته او اوتتازه دا تتد اتتر ثتتور تتته را تتت استتت بشوابتتد و‬
‫مراقبتت آغوشت ن را تا وتا ي تته امکتتان دارد ادامته بداتد‪ .‬استعفاده از ت صتتندلي را تن بتا ک ته تاه قابتتل‬
‫نع م براا اس ما ت روزانه مف د است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وصاه می شود ا ي اوقا مادر در کن مراقبت آغوش ن پاااش‬
‫را كان داد ا در بش‬
‫قدم بزند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الزم است پرسنل بال نن دما بدن نوزاد را تن تم و تت‬
‫نبایند‪.‬‬
‫وصتتاه متتی شتتود متتادر در انتتدازه گکتتم دمتتاا بتتدن نتتوزاد‬
‫مشاركت داده شود‪.‬‬
‫چگ ت تتونگي ان ت تتدازه گک ت تتما دم ت تتاا زي ت تتر رغ ت تتل ن ت تتوزاد ب ت تته م ت تتادر‬
‫آموزش داده شود ا مادر در ا امر وانبند گردد‪.‬‬
‫بتتا ووتته بتته شترا ر نتتوزاد و دستتعور پزشت دروتته ترار‬
‫بدن نوزاد اندازه گکما شود‪.‬‬
‫ً‬
‫ض تتبنا وزن ك تتردن روزان تته تتا زم تتان رس تتادن ب تته وزن گک تتما‬
‫مناس نوزاد (‪15 -10‬گرم روزانه) انجام شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫™ نوزاداني ته از نعر بال نن ناپا دار بوده و ناپایدار اشبار ات کژن خون شرياني دارند‪.‬‬
‫™ نوزادانی ته کا م شريان ا چ ت و دارند‪.‬‬
‫™ نوزاداني كه م ععد خونریز داخل ب ن )‪ )IVH‬ا تند‪.‬‬
‫™ نوزاداني كه داروااا وازوپرسور و ا نو روپ مي گکمند‪.‬‬
‫™ نوزادانی ته کا م ورید مرتز در نا اه شانه دارند‪.‬‬
‫™ نوزادانی ته ناپا دارا نفس ن زير ت ويه مكان كی دارند‪.‬‬
‫™ نوزادانی ته در عرض ‪ 24‬ساعت گذشعه‪ ،‬به ثور ناگمانی بد ا شده اند‪.‬‬
‫™ نوزادانی ته آپنه و براد کارد پایدار ناازمند حری نفس دارند‪.‬‬
‫™ والدین ته دچار ضایعا پوس یا زخم اا پوس یا بابار اا اد ا تند‪ ،‬ا بود کامل‬
‫باید مراقبت را به خکم بیندازند‪.‬‬
‫™ والدین ته شرایر و م و روح غکمثباع دارند‪.‬‬
‫™ والدین ته آموزش و ممار اا الزم را در ای زمانه ت نکرده اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آماده شدن براي مراقبت‪:‬‬
‫نع بتتا ونت تتور‪ ،‬دمتتاا بتتدن نتتوزاد (زيتتر رغتتل)‪ ،‬نتتبض و تتنفس نتتوزاد‬
‫را قب تتل از انج تتام مراقب تتت آغوشت ت ن در پرون تتده تتت تن تتد‪ .‬بت تراا بررست ت ن‬
‫واك ت ن تتوزاد‪ ،‬با تتد م تتوارد م تتذکور را در تتکن مراقب تتت آغوش ت ن ارزي تتابي‬
‫نبا د‪.‬‬
‫™ به تب پرسعار د یر نوزاد را در وضتع ت خواب تده بته پشتت قترار‬
‫داده‪ ،‬به تغ کما وضع ت نوزاد و پارام مااا ونت ور ووه تن د‪.‬‬
‫™ ري تته ن تتوزاد را س تتب كن تتد و در ص تتور ن تتاز‪ ،‬راه ا تتاا ا تتوا ي وا را‬
‫ساتشت تن تد‪ .‬اگتتر در م تکم لولتته اتاا نفست ن ونت تتور آ وبت شتتده‬
‫است‪ ،‬آن را شل ه نبا د‪.‬‬
‫™ ن تتوزاد را ب تراا م تتد ‪ 15‬دق تته ح تتت نع تتر داش تتعه باش ت د‪ .‬ن تتوزادا‬
‫آمتتاده مراقبتتت آغوشت ن زيتتر ونت تتور استتت تتته رعتتد از تغ کتتم وضتتع ت در‬
‫م ت تتد ‪ 15‬دق ت تته ب ت تته س ت تتاز ارا فک ولو ي ت ت برس ت تتد‪ .‬تعري ت تتف س ت تتاز ارا‬
‫فک ولو ي ت ا ت اس تتت تتته ع ئ تتم تتاتي نتتوزاد در ع تترض ‪ 3‬دق تته ب تته‬
‫وض تتع ت پا تته برگ تتردد‪ .‬در ص تتورتي ت تته ن تتوزاد ب تته س تتاز ارا فک ولو يت ت‬
‫نرسد‪ ،‬نبا د وا را مراقبت آغوش ن ترد‪.‬‬
‫™ ت ولتته تتا پارچتته را چمتتار ال تتترده و زيتتر نتتوزاد قترار دا تتد بتته ونتته‬
‫اا ته مادر بعواند به را ن نوزاد و م فه زير وا را بلند و وابجا تند‪.‬‬
‫™ صندلي را ن مادر را ثورا آماده تن د ته متادر در تم وضتع ت‬
‫ن ت به شت و نوزاد براا انجام مراقبت آغوش ن باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در ابتددددا بايدددد توالددديهام دز بددده دددادر در‬
‫ورد نهوه انجا كار داده شود‪.‬‬
‫در اين انتقدا هالدور شزشدز دز ا دم‪ .‬بايدد‬
‫هدددا ‪ 2‬نفددر ازشر دددن آ ددوزب ديددده بخدددب‬
‫هالور داشته باشند تا اين انتقا بددون شدل‬
‫انجا شود‪.‬‬
‫يددپ شر ددتار بايددد ل دده ووودده لددا و راب د لدداي‬
‫نوزاد و د تگاه لاي بخدب را در يدپ در‬
‫نددوزاد نگدده داشددته و از ادربخوالددد در نددار‬
‫تخم نوزاد باي تد‪.‬‬
‫ئو جابه جا ردن نوزاد و هل‬
‫فرد دو‬
‫ردن راب لاي ونتيالتور ا م‪.‬‬
‫نفددر ددو لددن ا ددم بددراي ددپ كددردن بدده‬
‫ادر ورد نياز باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوزاد را از ونت ور وتدا تترده‪ ،‬از متادر بشواا تد تته بتا ت رتتت آرام نتوزاد را از محتل‬
‫خود برداشعه‪ ،‬در وضع ت خواب ده به شکم بر روا سينه خود قرار داد‪.‬‬
‫ً‬
‫و‬
‫ز‬
‫ونت تتور را مجتتددا بتته نتتو اد معصتتل تتترده و از متتادر بشواا تتد م فتته را بتتا دقتتت بتتر ر ا‬
‫ب تتام ب تتدن ن تتوزاد ق ترار دا تتد‪ .‬رع تتد ازچن تتد نو تتت ت وي تته مص تتنوعي و پا تتدار ش تتدن ن تتوزاد در‬
‫وضت تتع ت اش ت تتعاده مت تتادر‪ ،‬نت تتوزاد را از ونت ت تتور وت تتدا تت تترده و از مت تتادر بشواا ت تتد بت تتر روا‬
‫ص تتندلي را تتن ب ش تتيند و وض تتع ت مناست ت و را تتن ب تته خ تتود و ن تتوزادش بدا تتد و س تتشس‬
‫ً‬
‫ونت ور را مجددا به نوزاد معصل تن د‪.‬‬
‫زيتتر پتتا ي متتادر را وابتته وتتا تتترده و م بتتئن شتتويد تتته نتتوزاد در وتتا ي مناست و را تتت قتترار‬
‫گرفعه و مشکلي ندارد‪.‬‬
‫لوله ااا رابر ونت ور را به شانه مادر محکم تن د‪.‬‬
‫نع م انکو ا ور تا شتت مراقب تن بتاز را بتر روا تن تم اتوا قترار داده و دمتاا آن را بته ‪33‬‬
‫دروه سانت یراد تغ کم دا د‪.‬‬
‫وضتتع ت نتتوزاد را اتتر ‪ 10‬دق تته بررس ت ن تن تتد‪ .‬در صتتورتي تتته نتتوزاد در ش ترا ر پا تتدارا‬
‫قرار دارد‪ ،‬مراقبت آغوش ن را براا ساعت بام ادامه دا د‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزاش ن از به ات کژن به مک ان ‪% 10 - 20‬‬
‫نوزادان دچار ع ئتم خ تر از وبلته آپنته‪ ،‬بترادا کتاردا‪ ،‬افتت اشتبار ختون شترياني‪ ،‬تغ کتم‬
‫رن علکمغم حري نفس ن‪.‬‬
‫کاا دماا بدن نوزاد‪.‬‬
‫نوزادان در وضع ت عدم با بالان ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫غموزش متستژ نوزاد‬
‫ت ددا ي واودددين بايددد ا ددار نددوزاد را از ريد تددا‪ ،‬فددي آ وزشددي ددال و ارگدداه‬
‫ا ار آ وزب ببينند‪.‬‬
‫ا ار نوزاد بايد در بخب را بدم ويدره ندوزادان و بخدب ندوزادان تهدم‬
‫د توراوع‬
‫نظددر در اختيددار ت ددا ي ددادران ددرار گيددرد و بددر ا ددا آن ار نددان در دداني بخددب‬
‫ا ار را به ادر و شدر آ وزب بدلند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوزاد زیر تهويه مکانيکي با شرايط باليني ناپايدار‪:‬‬
‫™ مادر دسعان خود را با روغ آفعابیردان‪ ،‬بادام‪ ،‬زیعون‪ ،‬ا نرم تننده اا م یم آغشعه ترده‪ ،‬بر روا بدن نوزاد به‬
‫آرامي و بدون فشار زياد قرار داد‪.‬‬
‫™ مادر مي واند اندام نوزاد خود را به آرامي نوازش تند‪ ،‬به ونه اا ته الت نوزاد و رن پوست آن تغ کما نکند‪.‬‬
‫نوزاد زیر تهويه مکانيکي با شرايط باليني پايدار‪:‬‬
‫™ م تتادر دس تتعان خ تتود را ب تتا روغ ت آفع تتابیردان‪ ،‬ب تتادام‪ ،‬زیع تتون‪ ،‬تتا ن تترم تنن تتده ا تتا م ی تتم آغش تتعه ت تترده‪ ،‬از ب تتاال ب تته پ تتا کن‪،‬‬
‫سر‪،‬دست اا‪ ،‬سينه‪ ،‬شکم و سشس پااا را به آرامي ماسا داد‪.‬‬
‫™ مک ان فشار با د به ونه اا باشد ته در وضع ت نوزاد تغ کما به ووود ن امتده‪ ،‬بتر روا پوستت نتوزاد تغ کتم رنت ناشت ن‬
‫از فشار انیشعان مشااده نشود‪.‬‬
‫نوزاد با شرايط باليني پايدار که زیر تهويه مکانيکي ن ست‪:‬‬
‫™ مادر مي واند بامي مرا ل سه انه ماسا را براا نوزاد خود انجام داد‪:‬‬
‫مر له او ‪ :‬ماسا و نوازش کل بدن از باال به پا کن به مد ‪ 5‬دق ه‪.‬‬
‫مر له دوم‪ :‬ضر ه زدن م م با انیشت بر روا اندام اا و نه نوزاد از باال به پا کن به مد ‪ 5‬دق ه‪.‬‬
‫مر له سوم‪ :‬نرم دادن به اندام اا و تغ کم وضع ت نوزاد به مد ‪ 5‬دق ه‬
‫‪ ‬معيارهاي كلي ترخيص‪:‬‬
‫• تغذ تته خ تتو باش تتد و ب تته ص تتور انحص تتارا تتا غالت ت‬
‫شکم مادر بشورد‪.‬‬
‫• وزن گک ت تتما ب ت تته مکت ت ت ان ت تتداقل ( ‪ ) 15- 20‬گ ت تترم در روز‬
‫براا داقل ‪ 3‬روز معوالي داشعه باشد‪.‬‬
‫• دم تتا ب تتدن ن تتوزاد تتداقل ب تراا ‪ 3‬روز مع تتوالي در دم تتاا‬
‫ا ا ‪ ،‬مناس باشد‪.‬‬
‫• م تتادر و اعض تتاا خ تتانواده‪ ،‬اععب تتاد ب تته نف تتس‪ ،‬وان تتا ي و‬
‫ممت ت تتار الزم ب ت ت تراا ادامت ت تته مراقبت ت تتت در م ت ت ت را داشت ت تتعه‬
‫باشند و از عمده معاینه اا پس از رخ برآ ند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ترخيص نوزاد با وزن حداقل ‪ 1500‬گرم يا حتي بدون در نظر گرفتن وزن و سن حاملگي اگر‪:‬‬
‫™ ا عبومي نوزاد خو باشد و ا چ ونه مشکلي مانند عفونت نداشعه باشد‪.‬‬
‫™ نوزاد به خوبي تغذ ه نبا د‪.‬‬
‫™ اباانگي مناس بکن مک دن‪ ،‬بل ‪ ،‬و نفس نوزاد ووود داشعه باشد‪.‬‬
‫™ مشاوره ااا ودا انه براا مادران خار مانند چند قلو ي و‪ ...‬انجام گرفعه باشد‪.‬‬
‫™ تغذ ه انحصارا ا غال با شکم مادر ووود داشعه باشد‪.‬‬
‫™ وزن گکما مناس نوزاد در وضع ت آغوش ن ووود داشعه باشد‪.‬‬
‫™ تغذ ه نوزاد خو باشد و به ثور م ع م شکم از پ عان مادر ا شکم دوش ده شده مادر بشورد‪.‬‬
‫™ مادر با ل به ادامه مراقبت آغوش ن داشعه باشد و آموزش ااا الزم براا والد صور گرفعه شده باشد‪.‬‬
‫™ دما مناس و نع م شده اا در وضع ت مراقبت آغوش ن ت گردد‪.‬‬
‫™ مادر و اعضاا خانواده براا ادامه ا مراقبت در م وانا ي‪ ،‬ممار و اععباد به نفس الزم را داشعه باشند‪.‬‬
‫™ انجام معاینه منعم رعد از رخ براا والد امكان پذ ر باشد‪( .‬در صور دورا راه و عدم امكان رفت و آمد‬
‫روزانه‪ ،‬مادر مي واند در مكاني خار از بش نوزادان و ‪NICU‬كه زیر نعار بش باشد م م گردد)‬
‫™ شرا ر خانه نک برا ادامه مراقبت آغوش ن موف ‪ ،‬ر ار ااب ت دارد‪ .‬مادر با د به خانه گرم و سرشار از با ت خود‬
‫بازگردد‪ .‬با د او را در انجام کارااا خانه‪ ،‬شکمد ي به نوزاد‪ ،‬مراقبت آغوش ن ارا و با ت ترد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بته ثتتور كلتتي نتتوزاد اتتر افعتته تتا ‪ 2‬افعتته ت بتتار تتا ‪ 37 - 40‬افعگتتي ست تتاملگي معاینتته گتتردد و نتتوزادان‬
‫ووچ ر در زمتان ترخ ‪ ،‬مبتت استت ن تاز بته معاینته اتاا بيشت ما داشتعه باشتند و رعتد از آن اتر ‪-4‬‬
‫‪ 2‬افعه بار ا ‪ 3‬مااگي وسشس با فاصله ‪ 1 -2‬ماه ثي سا او زند ي معاینه مي شوند‪.‬‬
‫م است معاینه اا براساس س اص حي براا نوزادان نارس در نعر گرفعه شوند‪.‬‬
‫سن واقعي ‪)Chronological age):‬س از انگام ولد محاسبه مي شود‪.‬‬
‫سن اصالحي ‪ (Corrected age ):‬اخع گ ( فاضل س املگي از ‪ 40‬افعگي) با س ولد‬
‫مثا ‪ :‬نوزاد با س ‪ 6‬افعه كه در س املگي ‪ 35‬افعگي معولد شده است س اص ح شده آن‬
‫عبار ند از‪:‬‬
‫‪6-)40-35(=6-5=1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوزادان با وزن كب م از ‪ 1500‬گرم ار دو روز نو ت‬
‫نوزادان با وزن بکن ‪ 1500‬ا ‪ 1800‬گرم ار افعه نو ت‬
‫نوزادان با وزن بکن ‪ 1800‬ا ‪ 2500‬گرم ار ‪ 2‬افعه نو ت‬
‫نوزادان با وزن باال ر از ‪ 2500‬گرم‬
‫‪ 2‬افعه بار ا ‪ 3‬مااگي‬
‫‪ 1‬ماه بار ا ‪ 6‬مااگي‬
‫دو ماه بار ا ‪ 1‬سالگي‬
‫ار ‪ 2‬ماه ا دو سالگي‬
‫ار ‪ 6‬ماه از ‪ 2‬ا ‪ 3‬سالگي‬
‫ار سا رعد از ‪ 3‬سالگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫™ به خوبي شکم نمن خورد ا اسعفراغ مي كند‪.‬‬
‫™ بي قرار و اس شده‪ ،‬بي ا ا بي وش است‪.‬‬
‫™ با ووود دماا مناس ا ا و پوش مناس نوزاد دماا بدن باال ر از (‪ )37/5‬است‪.‬‬
‫™ با ووود گرم كردن ا ا و پوش مناس ‪ ،‬دماا بدن تب م از (‪)36/5‬است‪.‬‬
‫™ تشنج دارد‪.‬‬
‫™ مشكل نفس ن دارد‪.‬‬
‫™ اسما دارد ا ع ئم نیران كننده د یرا را نشان داد‪.‬‬
‫™ رن غکم ثب عي مانند رن پريد ي‪ ،‬س انوز‪ ،‬زردا و ‪ ...‬دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در هنگام مراقبت آغوش ي در منزل به موارد زير توجه گردد‪:‬‬
‫برا نوزاد رم دماا ا ا بکن ‪ 21 - 22‬دروه و براا نوزاد نارس بکن ‪ 22 - 24‬دروه سانت یراد باشد‪.‬‬
‫انجام مراقبت آغوش ن در م ساده است ولي ن از به ممار و آ ا ي وا ي دارد‪.‬‬
‫مادر مي واند ابزمان وارااا روزمره خود را انجام داد‪.‬‬
‫مادر درم به دل ل ك آرام ‪ ،‬تشوي به انجام روا ورزش ن و آرام سازا شا شود‪.‬‬
‫متتادر با تتد ب تتا روش ا تتاا مشعل تتف ش تتکمد ي ن تتوزاد ن تتارس آش تتنا باش تتد و مم تتار ا تتاا الزم را در ب بارس تتعان‬
‫ك كرده باشد‪.‬‬
‫متتادر در التتت ن بتته نش تتعه و ن بتته خواب تتده متتي وانتتد مراقبتتت آغوش ت ن را انجتتام داتتد‪( .‬بتتا استتعفاده از‬
‫شت یا صندل )‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خوا‪ ،‬ودني تر و ع ي تري دارند‪.‬‬
‫ي كنند‪.‬‬
‫صدالا و فعاويم لاي اير افراد خانواده را بهتر ته‬
‫در آينددده كودكددان آرا تددر و هربددان تددري ددي شددوند و شخصدديم تعدداد تددر‬
‫خوالند داشم‪.‬‬
‫تغذيه انهصاري با شير ادر بهتر و ودني تر ي شود‪.‬‬
‫ريفالك (برگشم شير از عده به ر ) ك تري خوالند داشم‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫معموال زمان خاتمه مراقبت آغوش ی در منزل را‪ ،‬خود نوزاد تعیين میکند که حدودا رسیدن به وزن ‪ 2500‬گرم و‬
‫باالتراست‪ .‬این عالئم حرکاتی مانند تکان خوردن‪ ،‬بی قراری و تالش نوزاد برای خارج کردن اندام های خود می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در مراوعا بال نن نوزاد‪ ،‬نكا زير ارزيابي و ت گردد‪:‬‬
‫وزن نوزاد‬
‫قد نوزاد‬
‫اندازه دور سر نوزاد‬
‫ادامه مراقبت آغوش ن وسر مادر‬
‫دل ل عدم ادامه مراقبت آغوش ن‬
‫وضع ت شکم د ي نوزاد از پ عان مادر‬
‫با ت اب ر و اعضاا خانواده‬
‫ارزیابی نوزاد از نعر ا عبومي ا ووود ع ئم خ ر‬
‫بررس از نعر دريافت ق ره مول ن ويعامکن و آا‬
‫ارزیابی نوزاد نارس از نعر رشد و باني‪ ،‬بينا ي‪ ،‬شنوا ي‪ ،‬روانی رت و مراقبت كاملي‬
‫پرس در مورد واك يناس ون نوزاد‬
‫صحبت با مادر در مورد مشت و نیراني ااا و‬
‫یادآور زمان مراوعه رعدا به مادر‬