Kkkkk Kåre Øygarden, avd.lege Fagdag Førde 11.nov

Download Report

Transcript Kkkkk Kåre Øygarden, avd.lege Fagdag Førde 11.nov

• Beskrive JØH sitt tilbod • Statistikk frå fyrste året • Behandlingsplanar • Suksessfaktorar • Vegen vidare

KAD

 Keisarens nye klær ?

 Gjenoppståtte små lokalsjukehus ?

 Erfaring frå lokalsjukehus kontra SUS  Pasienterfaringar, tel dei ?

 Er og må vera store lokale variasjonar.

JØH

    Interkommunal, Sandnes-Gjesdal-Klepp-Time, 120 000 innb 12 senger, opna 1.okt 13.

Bemanning: leiar (spl), 15 sjukepleie-årsvark = 20 spl, lege 1,15 stilling Vaktordning lege: - eiga ordning med 14 legar ,FL/sjukeheimslegar. Fritatt ordin. LV - kl 18-22 kvardagar, kl 10-22 laurd/sund/helgedag - 3t fast/aktivt arbeid i avd. laurd/sund/helgedag - JØH dekker beredskapen ( ca 1mill kr/år) - vakta dekker alle 14 sjukeheimane innafor same tider - tlf/utrykning honorert etter eigne takstar. - JØH betaler ut til legen og fakturerer til alle sjukeheimane

Brukarundersøking ”Sjukeheimslegevakta” sept 14

 Resultat: svarprosent: 100 ( 14/14 sjukeheimar) 

1 Problematisk å forhalde seg til 2 ulike vaktsystem ? : 31% ja, 69% nei

2 Responstid: score 0,81

3 Lett å få besøk: score 0,93

4 Legefagleg vurdering score 0,81

5 Innlegging SUS score 0,63

6 Kvalitet score 0,88

Støttefunksjonar/ IT

 EPJ : DIPS. E-resept  Heit diskusjon i planfasen  Gråsone juridisk. Eige prosjekt SUS/JØH.

 Ivaretar lege-/spl-/logistikk- dok. i eitt system  I praksis felles journal med sjukehuset  Felles lab-ark for FL, sjukehuset og JØH  God epikrisefunksjon. El.adressering !?!!

 Råd til andre: etablering tar tid !! Prøvekøyr !!

 HVIKT gir brukarstøtte.

Navnelapp

”HUSKELAPPEN”

INNKOMST og UTSKRIVING: Jæren øyeblikkelig hjelp. Målingene SKAL føres på kurven, da dette berre er ein huskelapp! 

1) 2) 3)

Velkommen og

innskriving

i DIPS. Tildeling av rom og generell informasjon. Velkomstbrev. Finn fram aktuell pasientperm. Lag navnelapper, kurver, innleggelsesskriv ol.

4) 5)

Skrives inn i JØH med navnelapp i den raude ”INN/UT” boka.

Kartleggings/innkomstnotat i DIPS.

6)

Kopi av innleggelseskriv, kurve + 6-8 navnelapper legges i hylla til avd.lege. 7) Tek rutine-prøver og us. (+Urin på borsyre før antibiotika ved UVI) Dato/kl: EKG: U-stix: Evt: Vekt: Resp: CRP: INR: v/bruk av Marevan Bt: Gluc: (kjent og ukjent) P: r/ur Ved Gluc. >7: fastende nesteGluc.dag *kapillær Hb: *v/ Hb under 9, tas venøs Hb: Temp: v/infeksjon el.infeksjon? WBC: Neutrofile: SAT O2:

Marevandosering FØR innlegging: INR-målsetting: 2-3 el. 2,5-3,5. Siste INR-verdi: ……………………..….. Dato: ……………..……… Dosering etter siste INR: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tabelett

8) Tidlig melding PLO. Ring same dag som pasient legges inn. Dette gjeld pasient som allereie er brukara av tjenester i kommunen. 9)Behandlingsplan på DIPS. 10)Evt. Klargjæring til visitt 11) A.

Utskriving

av pasient til institusjon/heimesjukepleie: Send med pasient sjukepleiar-overflyttingsnotat/ samandrag frå DIPS. Kurver, utskrivingsnotat og resepter frå utskrivande lege. … … B . Utskriving av pasient til heimen: send med resepter og utskrivingsnotat. Epikrise sendes til fastlegen 12)Skriv pasient ut frå DIPS+ kryss ut i den raude ”INN/UT” -boka.

Dato/kl:

Lab-prøver/kliniske parametre

Vekt: Bt: P: r/ur EKG: Resp: Gluc: (kjent og ukjent) Ved Gluc. >7: fastende nesteGluc.dag U-stix: Evt: CRP: *kapillær Hb: Temp: *v/ Hb under 9, tas venøs Hb: INR: v/bruk av Marevan v/infeksjon el.infeksjon?

WBC: Neutrofile: SAT O2:

Støttefunksj,forts :

 Sendeprøver: SUS-lab, FL sin budbil, svar i DIPS til kvelds. Avtale med annan budbil i helg.

 Røntgen: ”same tilgang til radiologiske tenester som innlagte pasientar ved SUS”  Oftast: rtg thorax,litt skjelett. Rtg-satellitt på Sandnes  CT caput el. UL abd :logistisk utfordrande

    

Aktivitet JØH 1.10.13-31.08.14

478 innleggingar, gj.snitt liggetid 4,1 døgn. 54% > 3d 25% >5d 48% belegg t.o.m juli, aug/sept/okt : 61% Ca 1/3 innlagt frå FL-kontor, 2/3 frå LV Ca 2/3 innlagt utanom vanleg arb.tid, 10 % innlagt på natt 51 % alder 80 + 22% alder 67 –     Diagnosar: ca 40% Resp/Urinv. KOLS/NLVI desidert størst gruppe Stort spekter på øvrige 60% : eksempel -fallskadar - funksjonsfall hjå skrøpelege /demente (ofte u/Demens-diagn) - hyperemesis grav.

- Mononukleose med beh for i.v.væsking - Osteomyelit el Boreliose for i.v.a-biot-beh Ca 10% overflytta til SUS 7 dødsfall

Behandlingsplanar

Bør gjelde dei vanlegaste problemstillingane , standardisert start  KOLS- forverring (med og utan infeksjon)  NLVI  ØUVI  I.v.væskebeh (standard og intensivert)  i.v. A-biotikabeh  Kva er lettast :   Å lage prosedyrer ?

Å få målgruppa til å bruke dei ?

Suksessfaktorar

     God planlegging, lege /samf.medisinar tungt inne !

Nok legeressurs, tilstades 365 d/år Erfarne sjukepleiarar (legev, sjukehus, geriatri, …..) Samhandling med -Fastlegane - Legevakt - Sjukehuset Enkelt å legge inn - lege-lege –kontakt best -Krav om beh.plan frå innl lege ?

-Spl tilbyr standardisert beh.plan til innl.lege

Gode utskrivingar

 PLO-melding til HSP / Sjukeheim ved utskriving  Rask og god (!?) el. epikrise til FL + Innl.lege

 El.adressering er eit eventyr !

 Epikr same dag el. neste virkedag . 96% innan 3d  Utskrivingsnotat (papir) med pasienten

Vegen vidare

       Før og etter 1.jan 2016 Krevande å vise seg levedyktig på 2-3år KAD må vise seg betre enn sjukehuset på kontinuitet, breidde, pasient(pår)-medvirkning , rett behandlingsintensitet.

KAD må vera like trygt som sjukehuset.

Pro: Pasienterfaringar, LV-erf, FL-erf ?

Mørke skyer: Høie held det han lova : fjernar Komm.medfinansiering, einsidig (?) satsing på spes.helset, fritt beh.valg, 2015- budsjettet: red tilskot til KAD. Kva blir ”motoren” etter 1.jan 16 ?