samhandlingsreformen, utfordringer og muligheter

download report

Transcript samhandlingsreformen, utfordringer og muligheter

Samhandlingsreformens
utfordringer og muligheter
 For kommunene generelt og ergoterapeuter spesielt
Utfordringer for kommunen
 Overføring av oppgaver. Forebygging, rehabilitering,





akuttberedskap
Samhandlingsreformen, nytt lovverk, nye forskrifter,
samarbeidsavtaler.
Hva betyr dette for oss, helt konkret?
Komplisert nyorientering, korte frister
Ikke tilsvarende overføring av midler
Oppmerksomheten blir styrt av økonomiske insentiver
Kommunene leter etter løsninger!
Ny lov om Folkehelsearbeid








”helse i alt vi gjør”
Hva gir god helse?
Kunnskapsbasert
Folkehelseplan inn i det overordnede arbeidet med
kommunens Handlingsplan,
Bred involvering med frivillige lag og organisasjoner
Kommunediagnose ut i fra data gitt av Nasjonalt
Folkehelseinstitutt
Data kun på diagnoser, sykdomsfokusert
Hvordan samle data på hva som fremmer helse?
Kommunene må bygge opp en sektorovergripende
forståelse for hvilke faktorer som påvirker
befolkningens helse. Krever kulturendring og
handlingsvilje
Ny lov om helse og
omsorgstjenester
 Ansvarsoppgavene til kommunen ikke vesentlig endret
 Medfinansieringen stort fokus
 Samarbeidsavtaler med helseforetakene. Likeverdige
parter…
 Lite konkret på tiltak, med unntak Lokal Medisinsk
senter fra 2016 og stimulering til etablering av
Frisklivssenter
 Pengene styrer oppmerksomheten
Skedsmo kommunes fokus akkurat
nå
 Utskrivningsklare pasienter
 Interkommunalt samarbeid
Utskrivningsklare pasienter
 Stor utfordring for Skedsmo
 Gjennomsnittlig 26 pasienter med 10 overliggedøgn pr
måned
 Kjøper 23 sykehjemsplasser i andre kommuner
 Koster masse penger!
 Hva må gjøres på kort og lang sikt for at kommunen
skal kunne håndtere de nye utfordringene?
Hvordan har jeg jobbet som
Samhandlingskoordinator
 Satt meg inn i KOSTRA
 Kultur, struktur
 Samhandlingsmøter
 Dele relevant forskning
 Kurs sammen med ledere innen pleie og omsorg
 Skriver notater, oppsummeringer, analyse av
utfordringer
 Deltar på Tjenestekontorets tildelingsmøter.
 Stiller masse spørsmål!
Seminar for nøkkelpersoner
 Målet var å få en felles forståelse for utfordringene. Dette må vi stå
sammen om. Hva må til for at vi skal lykkes?
Tema til diskusjon:
 Hva må til for å redusere trykket mot sykehjem?
 Hva må til for å øke sirkulasjonen på korttidsavdelingen?
 Hva må til for at hjemmebaserte tjenester skal kunne ta imot flere
direkte fra sykehuset?
 Notat om utfordringer ble utgangspunkt for et to-dagers seminar for
alle ledere innen hjemmetjeneste, institusjon, fysio/ergo,
tjenestekontor
Samstemt oppsummering
 Styrke hjemmetjenesten
 Mer tverrfaglighet.
 Vil ha mer fysio og ergoterapeuter
 Vi vil ha ”egne” fysio og ergoterapeuter i
hjemmetjenesten og korttidsavdelingen.
 Nødlager hjelpemidler
 Bedre dialog med fastlegene
 Utvidet dagtilbud, også ettermiddag/kveld
Arbeidsgruppe utskrivningsklare
pasienter
 Jobbe med konkrete forslag til tiltak på kort og lang sikt.
 Forslår
-
etablering av innsatsteam med sykepleiere og
ergoterapeut.
To nye ergoterapeuter og en fysioterapeut til
korttidsavdelingen
struktur for tverrfaglige møter
dagtilbud utvides med to ettermiddager pr uke
fastlegene på være tilgjengelige og ta
hjemmebesøk…
Kort sikt – lang sikt
 Hva er realistisk å få til på kort sikt.
 Økonomien begrenser
 Kultur, holdninger.
 Mer av det vi har? Eller tenke nytt?
 Trenger å jobbe mer langsiktig for å etablere
hjemmerehabilitering som kultur og struktur
 Ett skritt av gangen
Hvilke helse- og omsorgstjenester
trenger kommunen framover
 Vil bli en politisk sak
 Mange av de innspill jeg har kommet med blir tatt
med her
 Veivalg. Faglige betraktninger rundt ulike valg.
 Utfordrende å argumentere for mer forebygging,
rehabilitering, hjemmetjenester, dagtilbud, når
politikerne nettopp har vunnet valget hvor de lovet 100
nye sykehjemsplasser
 Samstemt ledergruppe om å snu utviklingen. Mer fysio
og ergo, mer tverrfaglighet
Hvordan selge et budskap
 Økonomi
 Dokumentert effekt
 Faglige argumenter i et enkelt språk
 Vise til eksempler fra andre kommuner (Fredericia)
 Brukerundersøkelse? Hva ønsker du deg, bo hjemme
eller sykehjemsplass?
Ergoterapeuters rolle
 Hva kan vi
 Hva står vi for
 Hvorfor er denne kompetansen sentral for å møte de






utfordringene Samhandlingsreformen gir oss?
Samle sammen dokumentasjon
Snakke med ledere
Skrive notater
Be om å få være med i fora hvor dette diskuteres
Melde deg til arbeidsgrupper
Finne alliansepartnere. Få sykepleirne på lag
Vår tid er nå!
 Det vil komme mange nye ergoterapeutstillinger i
forbindelse med Samhandlingsreformen.
 Viktig at vi bruker disse til mer enn å formidle
hjelpemidler.
 Få et bredt fokus på hjemmerehabilitering,
forebygging
Lykke til!