Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av

download report

Transcript Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av

Nye oppgaver for
ergoterapeuter i kjølvannet av
Samhandlingsreformen?
Erfaringer fra ACT-team
Agenda
• Eksempel på samhandling innen
psykiatrifeltet
• Om den nasjonale satsingen på ACT-team
i Norge – hvorfor?
• Målgruppen for ACT-team
• ACT-teammodellen
• ACT-team Skien
• Ergoterapeutens rolle i ACT-team
Stortingsmelding 47
Samhandlingsreformen
• Kapittel om rus og psykiatri – ACT-team
ACT – Assertive Community Treatment =
Aktivt oppsøkende behandling i
lokalmiljøet
Hvem er målgruppe for ACT?
Personer med en alvorlig psykisk lidelse; dvs. psykoselidelse eller
alvorlig bipolar lidelse
+ tilleggskriterie som f.eks.:
• Ikke greier å benytte det ordinære behandlings- og hjelpeapparatet
• Rusproblematikk
• Hyppige innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling
• Vanskelig for å beholde bolig, ta vare på bolig
• Svekket egenomsorgsevne
• Hyppig kontakt med politi / fengselsvesen (kriminalitet)
• Stor slitasje i familie / nettverk
…for å nevne noe
Hvorfor ACT-satsing i Norge?
• Evaluering – Opptrappingsplan for psykisk
helse
• Forskning – ACT-team (USA + Storbritannia) dokumentert gode resultater for
målgruppen:
- Reduserte sykehuskostnader
- Bedre effekt av behandling
- Økt pasienttilfredshet
ACT-Team:
• etableres med personell både fra
kommune- og
spesialisthelsetjeneste.
• kjennetegnes ved at det er:
- aktivt oppsøkende
- tverrfaglig
- og også leverer basistjenester
Prosjektorganisert ACT-satsing over 3år
Hensikt:
Prøve ut om ACT-teammodellen kan være virksom under norske forhold.
•
•
•
•
•
•
•
Pilotprosjekt – Moss fra 2007
Fra 2009 – 2010 – etablert 12 ACT-team (15)
Helsedirektoratet
Prosjektmidler
NAPHA (Nasjonalt senter for psyksk helsearbeid)
Opplæringsansvar
KoRus Øst (Kompetansesenter for rus – helseregion øst
Utgitt ACT-håndbok / norsk (bl.a. fidelityskala)
Evalueringsansvar (Modelltrohet + effekt)
Utredningspakke
Ukeregisrering
ACT-team Skien
SAMHANDLINGSPROSJEKT
Skien kommune – Psykiatrisk klinikk / DPS Skien
• 50 – 50 innsats (økonomi / personalressurser)
• Prosjektmidler fra Helsedirektoratet pr. år:
1,4 mill kr
• Forpliktelse
• Kompetanse og ressurser
• Base
• Åpningtider
Definerte roller i ACT-team
• Kjernebemanning :
- Teamleder ( praktiserende kliniker)
- psykiater
- sykepleier (vernepleier)
- psykolog (kun i Norge)
• Spesialistbemanning:
-Rusfaglig spesialist
- Spesialist på arbeid og Rehabilitering
- Brukerspesialist
Behandlings”ideologi”:
• Mestrings- og recovery-perspektiv
• Stress – Sårbarhetsmodellen
Generell målsetting:
Bidra til at den enkelte pasient takler
hverdagen sin på best mulig måte; med
fokus på mestring, deltagelse, nettverk og
psykoedukasjon.
ACT-team fokuserer på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kartlegging av psykososiale forhold
Medikamentell behandling
Symptomlindring
Støtte og gjennomføring av daglige aktiviteter og
gjøremål
Arbeid, bolig, meningsfull aktivitet og fritid
Integrert behandling av rus og psykiatri
Familiestøtte
Psykoedukasjon
Samarbeid med fastlege og andre aktuelle aktører
Modellen for ACT-team
Hva skal vi tilby? Hvordan jobber vi?
1. Helhetlig tilbud (både 1. og 2.linjenivå)
Basistjenester / Behandling / Rehabilitering / Planarbeid /
Nettverksarbeid
2.
3.
4.
5.
Aktivt oppsøkende
Møter pasienten der pasienten befinner seg
Oppfølgingen skal ha et langvarig preg
Alle team-medlemmer skal kjenne alle
pasienter
6. Multiskill
7. Mestrings- og recovery-perspektiv
Samarbeid og bruk av ordinære
tjenester:
•
•
•
•
•
•
•
•
Fastlege – somatisk oppfølging
Bestillerkontor – ”sikre rettigheter”
Hjemmetjenester
Hjelpeverge
NAV
Boligkontor
Psykiatrisk klinikk
Politi
f.eks
Ergoterapeutens rolle i ACT-team
Skien
• Gi generell ergoterapi til enkeltpasienter
• Spesialist arbeid og rehabilitering
• ”Multiskill”
• Rådgiving / veiledning til teamet i enkeltsaker og
på generell basis
(aktivitetsanalyse / funksjonsvurderinger /
tilrettelegging for mestring av kognitive
utfordringer f.eks)
• Kartlegging mtp planarbeid
Oppsummering
• Ergoterapeuter har mye å bidra med overfor
pasienter, innad i ACT-teamet og overfor
samarbeidspartnere.
• ACT-team er en modell for god samhandling
rundt behandling og oppfølging av aktuell
målgruppe
• ACT-teamsatsingen i Norge er et eksempel på
at det er nye oppgaver for ergoterapeuter i
kjølvannet av Samhandlingsreformen