Samhandlingsarkitektur for helsesektoren

download report

Transcript Samhandlingsarkitektur for helsesektoren

Samhandlingsarkitektur for helsesektoren
Bjarte Aksnes
Hva er samhandlingsarkitektur?
•
En samhandlingsarkitektur er en overordnet
beskrivelse av de ulike elementene som må
på plass for å kunne kommunisere elektronisk
mellom ulike aktører eller IT-systemer i
sektoren, og hvordan elementene forholder
seg til hverandre.
Hvorfor samhandlingsarkitektur?
•
•
•
•
•
•
I forbindelse med arbeidet med EPJ-strategi, ble det
anbefalt at det bør initieres en SSP-aktivitet på
Samhandlingsarkitektur som tar utgangpunkt i
allerede utført/pågående arbeid.
Beskrive hvilke elementer som må på plass
Beskrive hva som må standardiseres (hva er på
plass og hva mangler?)
Bevisstgjøring og felles forståelse
Minimumskrav
Informasjonsformidling
Målgruppe for arkitekturen
•
•
•
•
Systemeiere (m.a. i HF)
IT-ansvarlige/bestillere
IT-leverandører/utviklere
Premissgivere
•
•
•
•
Myndigheter (Helse- og omsorgsdep, SHdir)
NIKT
Norsk helsenett
ELIN-prosjektene
Om samhandlingsarkitekturen
•
•
•
•
•
Er utviklet over tid i et samarbeid mellom KITH, SHdir, ELIN,
RTV, leverandører m.fl.
Arkitekturen er generell men kan detaljeres ytterlige for det
enkelte behov
Har fokus på mange-til-mange kommunikasjon
Arkitekturen vil ikke beskrive metodikken eller prosessen for å
utforme hvert av elementene (f.eks meldinger)
Arkitekturen beskriver krav og anbefalinger og ikke
nødvendigvis dagens løsninger
•
•
•
Eks proprietære løsninger, Trygd-helse postkasse, ”gammeldagse”
krypteringsløsninger
Arkitekturen vil også presenteres i form av en figur på KITHs
web der man kan klikke på det enkelte element for å få mer
informasjon.
Informasjonsmodellen (begrepsmodellen) bør idéelt sett
foreligge før man lager den enkelte innholdsstandarden
Systemarkitektur
(aktør A)
Samhandlingsarkitektur
For meldinger
For webtjenester mm
Systemarkitektur
(aktør B)
Fagsystem
(Funk. krav,
Innholdsstandard
EPJ-standard)
Innholdsstandarder
Innholdsstandarder
Fagsystem
Kommunikasjonstjenester
Kommunikasjon
og rammeverk
Kommunikasjon
og rammeverk
Kommunikasjonstjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Systemarkitektur
(system A)
Fagsystem
(Kravspek,
Innholdsstandard
EPJ-standard)
Samhandlingsarkitektur
For meldinger
For webtjenester mm
Systemarkitektur
(system B)
Innholdsstandarder
Innholds-
Kommunikasjonstjenester
Kommunikasjon
og rammeverk
Kommunikasjon
og rammeverk
Kommunikasjonstjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infrastruktur &
basistjenester
Infostruktur
standarder
Fagsystem
Samhandlingsarkitektur
Systemarkitektur
For meldinger
For webtjenester mm
Infostruktur
Systemarkitektur
Beslektede tema/aktiviteter
•
•
•
•
•
Informasjonsstruktur (SHdir)
Systemarkitektur (tiltak 12 NIKT)
PKI-arkitektur
Sikkerhetsarkitektur
Metodikk for meldingsutvikling (m.a. REUMS)
Samhandlingsarkitektur for
meldingskommunikasjon i helsesektoren
Ev. personlig signatur
Applik.kvittering
Innholdsstandard (meldinger)
Hodemelding
ebXML-rammeverk
(innpakking, adressering, transportkvittering,
kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Postkasse
Adr.
katalog
Norsk Helsenett
Internett
PKIkatalog
Samhandlingsarkitektur for helsesektoren
Systemarkitektur
aktør/system A
Samhandlingsarkitektur Meldingskommunikasjon
Ev. personlig signatur
Fagsystemer
Kommunikasjons/
meldingssystem
Applik.Innholdsstandard (meldinger) kvittering
Hodemelding
ebXML-rammeverk
(innpakking, adressering, transportkvittering,
kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Postkasse
Lokalt nett/brannmurer/
smtp-server/kataloger
Adr.
katalog
Norsk Helsenett
Internett
PKIkatalog
Ev. personlig signatur
Applik.kvittering
Innholdsstandard (meldinger)
Hodemelding
1. Infrastruktur og basistjenester
ebXML-rammeverk
(innpakking, adressering, transportkvittering,
kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Postkasse
Adr.
katalog
Norsk Helsenett
Internett
•
•
•
•
•
Internett – Via Norsk helsenett vil det være mulig å kommunisere
med parter som er tilknyttet Internett, eksempelvis for å kommunisere
med publikum.
Norsk Helsenett – er et lukket nettverk for elektronisk
kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren i Norge.
Norsk Helsenett tilbyr infrastruktur og basistjenester.
Adressekatalog (tidligere omtalt som HER) – en nasjonal
adressekatalog som inneholder adresseopplysninger til alle
kommunikasjonsparter.
PKI-katalog: Sensitiv informasjon skal ikke gå i klartekst over Norsk
Helsenett, og må derfor krypteres før den går ut av den
virksomheten. Til dette trengs det PKI-sertifikater. I PKI-katalogen
finnes de godkjente sertifikatene til aktører som skal kommunisere i
helsenettet.
Postkasse er en tradisjonell SMTP-postkasse som benyttes for
meldingsutveksling
PKIkatalog
Ev. personlig signatur
Applik.kvittering
Innholdsstandard (meldinger)
Hodemelding
ebXML-rammeverk
(innpakking, adressering, transportkvittering,
kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Postkasse
2. Kommunikasjonstjenester
•
•
•
Adr.
katalog
Norsk Helsenett
Internett
ebXML-rammeverket er en internasjonal standard for
elektronisk kommunikasjon
I helsesektoren er det konvoluttdelen av rammeverket som
benyttes som m.a. ivaretar følgende:
•
•
•
•
•
Innpakking
Addressering
Transportkvittering
Kryptering/dekryptering med virksomhetens sertifikat
Virksomhetssignatur (for autentisering av opphav)
Virksomhetssertifikater benyttes for å beskytte informasjon
mot endringer og innsyn vha. kryptering og signatur på
virksomhetsnivå.
PKIkatalog
Ev. personlig signatur
Applik.kvittering
Innholdsstandard (meldinger)
Hodemelding
ebXML-rammeverk
(innpakking, adressering, transportkvittering,
kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Postkasse
3. Innholdsstandarder
•
•
•
•
•
Adr.
katalog
Norsk Helsenett
Internett
Innholdsstandard (meldinger) – For å sikre korrekt innhold, format
og struktur, m.a. at riktig informasjon kommer på rett sted i
mottakersystemet, må det etableres og tas i bruk
meldingsstandarder.
Fagpersonell må definere de helsefaglige begrepene som skal inngå.
EPJ-standarden og funksjonelle krav fra for eksempel ELINprosjektene vil også gi føringer for innholdsstandardene.
Hodemelding - Hodemeldingen vil inneholde administrativ
informasjon (m.a. pasientinformasjon, avsender- og
mottakerinformasjon og overordnet dokumentinformasjon) som gjør
at all generell informasjon presenteres likt.
Hodemeldingen skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger
som er generert i fagsystemet. Hodemeldingen kan også benyttes for
innrapportering til alle typer helseregistre (personidentifiserbare,
pseudonyme, anonyme og avidentifiserte).
Personlig signatur – For enkelte meldinger (m.a. sykemelding,
legeerklæring og eResept) vil det være behov for en personlig
signatur på meldingen. Dette vil i tilfelles beskrives som en del av
meldingsstandarden, f.eks ved bruk av XML-Dsig.
PKIkatalog
Ev. personlig signatur
Applik.kvittering
Innholdsstandard (meldinger)
Hodemelding
ebXML-rammeverk
(innpakking, adressering, transportkvittering,
kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Postkasse
Applikasjonskvittering
•
Adr.
katalog
Norsk Helsenett
Internett
Applikasjonskvittering – Når en melding er
kommet fram til mottakers fagsystem
returneres en applikasjonskvittering
automatisk som bekrefter om
fagapplikasjonen kan tolke mottatt melding
eller ikke, og eventuelt årsak til feil.
•
•
Applikasjonskvittering muliggjør fjerning av
papiret
Rutiner for å håndtere avvik må innføres
parallellt
PKIkatalog
Ny portalside
Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren
Test og
godkjenning
Andre
dokumenter
Internett
Norsk helsenett
ebXML
AdresseKatalog (HER)
(Innpakning, adressering, transportkvittering,
Kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)
Ev. personlig signatur
Innholdsstandard (melding)
Helsevirksomhet
Kommune
Hodemelding
Fagsystem
( EPJ, PAS, Lab,
PACS/RIS, ..)
PKIkatalog
Applikasjonskvittering
Postkasse
Kodeverk
Begrep mm
Meldingshjelp
[email protected]
Statusoversikter
•Samhandlingsarkitektur
•Bruk av XML
•Datatyper
•Sende vedlegg
•FAQ
•Råd og tips
•Ordforklaringer
Helseregistre,
apotek, RTV,
med mer