klikni sem - spoloklz.sk

download report

Transcript klikni sem - spoloklz.sk

Spolok lekárov Záhoria
Smrdáky 16.5.2014
MUDr. Jozef Jankech


Novorodenci – chlapci:
2,7%
+dojčatá
dievčatá: 0,7%

Po 1. roku –

Nad 16 r.

Súvislosť so sexuálnou aktivitou a
lokálnou, či celkovou antikoncepciou
chlapci: 0,5 %
dievčatá: 5-8%
dievčatá: 20%

Porucha obrannej bariéry – zmena fyziologickej
periuretrálnej flóry. Zlá hygiena = zvýšené riziko
kolonizácie G - negat. baktériami.

Synechie labií u dievčat , fimóza u chlapcov.

Anatomické abnormality (VUR, hydronefroza,
megaureter, ureterokéla a i.)

Dysfunkcia močového mechúra s reziduom

Obstipácia – súvisí s dysfunkciou MM a
častejším osídľovaním periuretria patogénmi.

VUR I.-II. st. je benígny, resp. fyziologický
variant.

VUR III.–V. st. je spojený s vyšším
výskytom IMC
Norma
I. st.
II. st.
III. st.
IV. st.
V. st.

95 % vzostupná infekcia : uretra –
moč.mechúr – ureter – panvička – kalichy –
parenchým obličiek.

80-85% E.coli - schopnosť
adhézie na epitel – fimbrie





Enterobaktérie
-- Enterokoky
-- Proteus sp.
-- Klebsiella sp.,
Ps. Aerug.

Pyelonefritída – infekčný zápal parenchýmu,
močových ciest po močový mechúr.

IMC dolných močových ciest – postihnutie
močového mechúra a alebo uretry

Asymptomatická bakteriúria



Akútne
Recidivujúce
Chronické

Vysoká pravdepodobnosť tvorby jaziev u
detí do 2. rokov najmä u detí s VUR III. – V.
st.

Nešpecifické príznaky u malých detí najmä
u novorodencov a dojčiat –
neprospievanie, prolongovaný ikterus,
poruchy termoregulácie, vracanie, apatia,
nechutenstvo, hnačky

Teploty u novorodencov a mladých dojčiat
nemusia byť zvýšené

Väčšie deti - TT nad 38,5 °C

Akékoľvek iné príznaky môžu chýbať

Často bolesti v lumbálnej oblasti, bolesti brucha

Vracanie, hnačky

Bolesti pri močení menej časté a iné príznaky
charakterizujúce IMC dolných ciest môžu chýbať.

Enuréza

Priebeh afebrilný alebo TT do 38 °C

Pálenie, rezanie pri močení – strangúria

Sťažené močenie – dysúria

Časté močenie v malých porciách – polakisúria

Bolesti v strednom podbrušku najmä pri
domočovaní

Urgentná mikcia

Enuréza
Pri dysúrii vylúčiť:



vulvitídu
balanitídu
oxyuriázu
U dorastencov:
 chlamýdiové a mykoplazmové infekcie –
sterilný moč pri leukocytúrii


Ideálne do 24 hod.
Klinické príznaky +
Močový nález:
 často kalný a zapáchajúci moč, škvrny na
plienke
 Bakteriúria – dôkaz nitritúrie, môže byť
negatívna pri infekcii baktériami, ktoré nemenia
nitráty na nitrity, pri častom močení – dojčatá.


Mikrobiologickým vyšetrením.
Prítomnosť baktérií viac ako 10 na 5, u detí do 2
r.10 na 4 – stredný prúd moču, po hygiene
Odber sterilným vreckom: 10 na 7-8 (85%
falošná pozitivita)
--

Leukocytúria – viac ako 10 Le v moč.sedimente
pri rozlíšení 350x, pri spracovaní
necentrifuhovaného moču automatom viac ako
20 Le.

Leukocytové valce – pyelonefritída.

Možnosť diagnostiky le esterázovou reakciou,
falošne negatívna pri koncentrovanom moči Le
neprodukujú esterázu

Mierna proteinúria, erytrocytúria (veľká až
makroskopická u hemoragickej cystitídy)
Jodalove kritériá
Pre pyelonefritídu svedčí:





TT nad 38,5 st.C (u novorodencov nemusí byť)
FW nad 25/hod.
CRP nad 20 mg
Leukocytóza s posunom doľava
Potrebné sú 3 splnené, inak ide pravdepodobne
o infekciu dolných močových ciest

80% negatívny nález u ak. Pyelonefritídy

Zväčšený objem obličky

Nejasná hranica medzi kôrou a dreňou

Zmeny echogenity parenchýmu

Širší dutý systém so silnejšími stenami

Lokálne zhrubnutie a vyklenutie parenchýmu pri
fokálnej pyelonefritíde

Význam pri diagnostike abnormalít, rezidua v
močovom mechúri

IVU - len podľa potreby urológa

MCUG – u detí s prekonanou
pyelonefritídou a pozitívnym
sonografickým nálezom dilatácie dutého
systému, slabou odozvou na liečbu,
poruchou mikcie, pozitívnou RA na VUR.

DMSA – u akútnej PN výpadok akumulácie
rádiofarmaka, po prekonanej PN jazvy

U dievčat 1 % prevalencia

Prítomnosť baktérií bez klinických
príznakoch ochorenia, ostatný močový nález
je negat., bez leukocytúrie.

Nelieči sa, ide o neinvazívnu flóru,
preliečením môžu prerásť invazívne kmene.
Platí aj pre dojčatá a batoľatá s negatívnym
sonografickým nálezom.

Začať okamžite, deti do 2 rokov hospitalizácia,
ev. podľa klin. stavu

Potencované aminopenicilíny

Cefalosporíny III. ev. II. generácie

Aminoglykozidy ev. v kombinácii

Chinolóny len v nevyhnutných prípadoch

Dĺžka liečby: 10-14 dní, novorodenci 3 týždne

U detí do 6 r. následná dvojtýždňová profylaxia
(Biseptol)

Sekvenčná liečba – deti do 2 rokov

3-4 dni i.v., potom p.os

Úspech liečby: ústup febrilít a celkové
zlepšenie stavu do 48 – 72 hod., vtedy aj
sterilný moč. Pri neúspechu zmena liečby a
pátrať po uropatiách.

Dostatočná hydratácia – odplavujú sa
zápalové produkty, znižuje sa osmolalita
drene (obmedzuje množenie baktérií)

Biseptol alebo Trimetoprim

Cefalosporíny

Liečba 3 – 5 dní

Jednorázová liečba sa v detskom veku
neodporúča

Brusnicové preparáty

Probiotikum

Tekutiny

ATB profylaxia sa pri recidívach IMC neodporúča
ak nie sú zistené anomálie. Recidívu liečiť ako
akútny močový infekt

Periuretrálna hygiena

Pitný režim – 2-2,5l/1,73m² za 24 hod.

Úprava obstipácie

Obmedziť kúpanie v bazénoch – pred aj po
kúpaní vyprázdniť močový mechúr

Pravidelné močenie s dôkladným vyprázdením
m.m. – á 2-3 hod.
Imunomodulačná liečba:
 Uro – Vaxom, lyzát z baktérií E.coli.
Stimuluje tvorbu špecifického slizničného
IgA, interferónu a T lymfocytov.

Brusnice: karbohydráty kompetitívne
obsadzujú väzobné miesta baktérií (E.coli)
na slizniciach

Probiotiká s obsahom laktobacilov a
bifidobaktérií vytláčajú patogény
periuretria
Ďakujem za pozornosť