Rovnoprávnos* mu*ov a *ien Rozdiely medzi mu*mi a *enami

Download Report

Transcript Rovnoprávnos* mu*ov a *ien Rozdiely medzi mu*mi a *enami

Rodová ideológia
Obsah




Biologický základ ľudskej bytosti
Manželstvo, rodina
Strašiak preľudnenia
Rodová ideológia



Historický základ
Rod, sexuálna orientácia
Dôsledky
Biologický základ ľudskej bytosti
Biologický základ ľudskej bytosti





Pro oplodnení vajíčka ženy spermiou muža vzniká nová ľudská
bytosť. Vajíčko obsahuje chromozóm X. Spermia
chromozóm X alebo Y.
Ak sa vajíčko spojí so spermiou, ktorá obashuje chromozóm X,
začne sa vývoj dievčaťa – ženy : genotyp XX
Ak sa spojí so spermiou, ktorá má chromozóm Y, začne sa
vývoj chlapca – muža: genotyp XY.
Od tohto momentu budú všetky bunky nového človeka
obsahovať rovnakú genetickú informáciu, alebo budú všetky
XX alebo budú všetky XY. Na základe tejto genetickej
informácie sa dieťa narodí ako dievča alebo chlapec.
To sa v prípade normálneho vnútromaternicového vývoja
ukáže rozdielnymi pohlavnými orgánmi pri narodení.
Biologický základ ľudskej bytosti





Genetická výbava človeka ovplyvňuje rozdiely medzi
ženou a mužom:
Anatomické: prítomné pri narodení, rozdiely sa
zvýrazňujú v čase dospievania: reprodukčný systém,
vonkajšie pohlavné znaky, stavba tela (tvar panvy, ukladanie
tuku, ochlpenie)
Hormonálne (estrogény, progesterón, FSH, LH,
testosterón)
Myslenie, city, spôsob komunikácie (výskum
fungovania mozgu, správania)
Každé pohlavie má silnejšie a zároveň slabšie stránky –
navzájom sa dopĺňajú
Dcérka, choď sa hrať s autíčkami...
Komplementarita medzi mužom a ženou



človek je spoločenský tvor
Sexuálna odlišnosť poukazuje na vzájomnú
komplementaritu, ktorej cieľom je komunikácia:
citmi, prejavmi a prežívaním ľudskej lásky, ktoré vedú k
vzájomnému obohacovaniu sa
význam sexuality: muž je tu pre ženu, žena pre muža,
obaja rodičia pre svoje deti
Manželstvo





Manželstvo medzi mužom a ženou predstavuje zväzok alebo
manželské spoločenstvo, vďaka ktorému „už nie sú dvaja, ale
jedno telo”
muž i žena zostávajú každý plne individuálnou osobou, no
spolu tvoria duálnu jednotu, ako sexuálne odlišné a vzájomne sa
dopĺňajúce bytosti.
Táto jednota znamená opustiť jeden spôsob života (slobodný,
slobodná), aby vznikol iný životný stav (ženatý, vydatá).
Manželská láska predstavuje takú úplnosť, v ktorej dostávajú
miesto všetky zložky osobnosti – požiadavky tela, citov, ducha a
vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, pri ktorej
nejde len o telesné spojenie, ale vytvára jedno srdce a jednu dušu.
Vyžaduje však nerozlučnosť a vernosť vzájomného definitívneho
darovania sa a otvára sa pre plodnosť
Prínos inštitúcie manželstva k pozdvihnutiu
dôstojnosti ženy




Manželstvo je zväzok, ktorý sa navždy uzatvára medzi
jedným mužom a jednou ženou a ktorý smeruje ku
vzniku rodiny.
Manželstvo ako prirodzená inštitúcia si vyžaduje a
poukazuje na rovnosť tých, ktorí sa sobášia.
Ani muž nie je viac než žena, ani žena nie je viac ako muž.
Hoci sú od seba odlišní, ako ľudské osoby majú rovnakú
dôstojnosť a hodnotu.
Ak by niekto chcel ich odlišnosť poprieť, popieral by
zároveň ich rovnosť a vnucoval im napodobovanie toho
druhého pohlavia, ktoré by tým uznával za vyššie.
Výchova detí



pri výchove detí musí byť uznaná nezastupiteľná úloha ich
rodičov.
Medicína, psychológia i sociológia potvrdzujú, že rodina
založená na manželstve jedného muža a jednej
ženy je optimálnym miestom pre výchovu detí
Experimenty, ktoré sa snažili o ničo iné - zlyhali
Strašiak preľudnenia




Na prelome 19.-20. storočia zlepšením zdravotnej
starostlivosti a ekonomiky prudko rástla populácia
Strach bohatých ľudí a niektorých „intelektuálov“, že
sa ľudstvo premnoží, vyčerpajú sa prírodné suroviny,
nebude dosť jedla, vzniknú nepokoje
založili Rímsky klub
Snaha o redukciu populácie, najprv v rozvojových
krajinách, neskôr aj vo vyspelých krajinách



Programy
Propaganda
Financie
Programy na zníženie rastu populácie







Sexuálna výchova zameraná na uspokojenie sexuálneho
pudu bez splodenia potomkov
Masturbácia
Pornografia
Antikoncepcia
Umelý potrat
Eutanázia
Náhrada manželstva vzťahmi, ktoré nemôžu splodiť
potomka – podpora LGBTI – podpora rodovej ideológie
Propaganda


Keby povedali jasne, o čo im ide, vyvolalo by to odpor
väčšiny ľudí
Zabalenie do príťažlivých pojmov








Práva žien
Práva menšín
Tolerancia inakosti
Nediskriminácia
Sloboda
Reprodukčné a sexuálne zdravie
Reprodukčné a sexuálne práva
Rodová rovnosť
Rodová ideológia – historický vývoj

V. I. Lenin o úlohe ženy v spoločnosti: „Žena je napriek
všetkým oslobodzovacím zákonom naďalej domácou
otrokyňou, lebo ju dlávi, hrdúsi, otupuje a ponižuje
prízemné domáce hospodárstvo, ktoré ju prikováva
ku kuchyni a deťom, kradne jej čas na prácu do
absurdity nerentabilnej, malichernej, znervózňujúcej,
otupujúcej a ubíjajúcej“
Rodová ideológia – historický vývoj

v päťdesiatych rokoch minulého storočia:



v šesťdesiatych rokoch – návrat k marxistickej
interpretácii vzťahu muža a ženy na spôsob triedneho
boja, (Engels) žiadal:





radikálny feminizmus,
sociologická interpretácii sexuality (Kinsey)
Odstrániť rodinu
Rovnocenné zaradenie muža a ženy do výrobného procesu
Verejnú výchovu detí (jasle, škola škôla, internátne školy)
liberálny individualizmus
freudovsko-marxistické prúdy
Charakteristika rodovej ideológie



Výrazom „rodová ideológia” označujeme uzavretý
myšlienkový systém, ktorý sa prezentuje ako vedecký
pohľad na pohlavie a osobu.
Základnou myšlienkou tohto prúdu, je tvrdenie, že
pohlavie (sex) je len biologickou danosťou, ale
nijako neformuje ľudskú osobu.
Podľa tejto ideológie okrem biologického pohlavia
existuje rod (gender) – ktorým sa označujú
spoločensko-kultúrne rozdiely medzi mužom a ženou.
Rod - gender




Podľa rodovej ideológie sú pohlavie a rod úplne oddelené.
Rod nemá žiadny biologický základ: je to len kultúrny
konštrukt. Spoločnosť v procese socializácie a rodinnej
výchovy pripisuje každému jedincovi mužskú alebo ženskú
rolu.
Z tohto hľadiska je sexuálna identita a rola, ktorú osoba
toho či onoho pohlavia v spoločnosti zohráva, len kultúrnym
výtvorom, ktorý nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti.
Každý človek si môže v určitej situácii svojho života
zvoliť rod, ktorý sa mu páči, nezávisle od svojej telesnosti:
mužský, ženský, homosexuálny mužský, homosexuálny
ženský, bisexuálny, transsexuálny a pod.
človek si môže svoju sexuálnu orientáciu zvoliť na základe
svojich preferencií (Judith Butler)
Predstava premenlivej rodovej identity
Rodové teórie




Rodové teórie (materialistické)sa usilujú oslobodiť
(oddeliť) sexualitu od ostatných dimenzií osoby
popierajú objektívny význam sexuálnej odlišnosti medzi
mužom a ženou
- telo sa redukuje na matériu, s ktorou sa dá ľubovoľne
zaobchádzať, ak chceme dosiahnuť slasť
tvrdí, že sex je normálny a prirodzený aj mimo kontext osoby,
tj. že osoba si sama volí svoju sexuálnu identitu...
(individualizmus nechápe význam reči tela v medziľudských
vzťahoch - tvrdí, že sex je normálny
a prirodzený aj mimo kontextu manželstva teda napr. pred
manželstvom, mimo manželstva...)
Postupnosť oddelenia sexuality od plodenia
detí, manželstva, osoby







Sex v manželstve - je znakom lásky, vzájomného
úplného darovania sa muža a ženy, ktoré sa otvára pre
nový život – dieťa - zviditeľnenie vzájomnej lásky
sex bez manželstva: takzvaná „voľná láska”
sex bez detí: dostupnosť antikoncepcie a interrupcie
sex bez lásky: len na dosiahnutie príjemného pocitu
deti bez sexu: asistovaná reprodukcia (oplodnenie v
skúmavke, atď.)
deti mimo manželstva
deti bez biologických rodičov (otca a mamy): darca
spermie, darkyňa vajíčka, náhradná matka, pestúnka)
Šírenie rodovej ideológie







manipulácia s jazykom
zmena historicky známych jasných termínov – dávajú sa im iné
významy.
Výrazy partnerstvo: partner1 a partner2 nahrádzajú
Manželstvo: manžel a manželka
rodina
otec a mama nahradili termínom rodič 1 a rodič 2
(zákonný zástupca 1, zákonný zástupca 2) Francúzsko
rodové násilie miesto pôvodných výrazov domáce násilie či
násilie v rodine, čo sú výstižnejšie výrazy, keďže obeťami
tohto násilia bývajú aj deti
Vkladanie temínu rodová rovnosť (gender equality) do
dokumentov namiesto rovnosť príležitostí
Legislatíva




Jazyk rodovej ideológie sa postupne presadil:
do medzinárodných dokumentov týkajúcich sa populácie a
žien,
do medzinárodných a európskych inštitúcií
do legislatívy niektorých štátov

Pritom Rod nie je takto zadefinovaný v žiadnom právne
záväznom medzinárodnom alebo slovenskom dokumente

Jediný dokument, ktorý definuje rod - Rome statute of the
international criminal court - hovorí, že rod znamená dve
pohlavia: mužské a ženské
http://www.preventgenocide.org/law/icc/statute/part-a.htm

Vzdelávanie a výchova






Rodová ideológia svoj cieľ naplní vtedy, keď spoločnosť –
občania, ktorí ju tvoria – bude považovať za „normálne“
tvrdenia, ktoré táto ideológia hlása.
To sa dosiahne až vtedy, keď sa budú mladé generácie už
od detstva vychovávať v tejto ideológii:
Sexuálna výchova bez výchovy k zodpovednosti – od
škôlky, prvých ročníkov školy
Šlabikár – Škriatok Hups sa mení na vílu
Bábkové divadlo – proti rodovým stereotypom
Knižky pre najmenšie deti: chcú deťom nahovoriť, že
„môžu kedykoľvek zmeniť pohlavie, keď sa budú cítiť
neistými“
Knižky pre najmenšie deti: Ocko nosí sukňu,
Tango pre 2 otcov, Jean má 2 mamy
Sexuálna výchova na podklade rodovej
ideológie



tvrdí, že dieťa je sexuálna bytosť a má právo na sexuálne
uspokojovanie
nevychováva k rozvíjaniu vzťahu, ovládaniu sa,
zodpovednosti
tvrdí, že informovanosť je prevencia




učí o technikách sexuálneho styku
antikoncepcii
masturbácii
za mravné zlo sa považuje jedine sexuálne násilie voči
druhej osobe
Dôsledky rodovej ideológie

švédsky experiment výchovy, zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa od škôlky
povinnou gender literatúrou, v ktorej princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža,

sexuálna výchova zavedená do škôl, dokonca aj škôlok v mnohých štátoch
(Nemecku), ktorá vedie deti k tomu, aby sa sami seba intímne dotýkali a
uspokojovali (pod rúškom práva dieťaťa komplexný rozvoj ako sexuálnej bytosti)

sledovanie pornografických filmov ako súčasť výchovy a vzdelávania detí
(Nemecko)

udeľovanie 40-dňového trestu odňatia slobody a 1 000-eurových pokút v
Nemecku matkám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na vyučovaní takejto sexuálnej
výchovy

trendy z viacerých štátov po homosexualite tolerovať aj pedofíliu ako
sexuálnu orientáciu (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedofilnej organizácie)

tresty pre starostov, ktorí odmietajú sobášiť homosexuálne páry (Francúzsko)

zrušenie adopčných agentúr, ktoré odmietali adopcie homosexuálnym párom
Obviňovanie odporcov rodovej ideológie



Kto nesúhlasí s termínom rodová rovnosť (rovnaké práva
pre osoby s rôznymi sexuálnymi orientáciami: lesby, gejov,
bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov,...)
- falošne ho obvinia, že je proti rovnosti príležitostí medzi
mužmi a ženami (rovnaký plat za rovnakú prácu)
Kto povie, že pre dieťa je lepšie vyrastať s ockom a
mamou ako s 2 osobami rovnakého pohlavia
- obvinia ho z diskriminácie, intolerancie voči inakosti,
náboženského fanatizmu a stredovekého tmárstva
Kto je proti tomu, aby LGBTI mali väčšie práva ako
heterosexuáli (prísnejšie sadzby za trestné činy proti nim)
- falošne ho obvinia z homofóbie, dokonca začnú tvrdiť, že
„nenávidí homosexuálov, chce im ublížiť“ (dáva sa do jednej
kategórie s rasizmom, fašizmom)
Rodová ideológia








Je to ideológia
Je nevedecká
Ide proti ľudskej prirodzenosti
Snaží sa o predčasnú sexualizáciu detí
Podporuje zákony a vzťahy, ktoré vedú k znižovaniu počtu
obyvateľstva
Má obrovskú finančnú podporu (EÚ, OSN, UNFPA, UNDP,
IPPF, ILGA, bohatí: Rockefeller, Gates, Soros)
Má veľkú mediálnu podporu
Nejde jej o rovnoprávnosť mužov a žien, ale o
rovnaké/väčšie práva pre osoby s „inou“ sexuálnou
orientáciou LGBTIQ
Finančné prostriedky od vlády SR v roku
2012
Čo robiť




Uveriť, že rodová ideológia je ozaj hrozbou
Šíriť informácie o tom, že rodová ideológia má za cieľ
ignorovať osobitosti mužov a žien, ale akceptovať že ľudia si
môžu voliť svoju sexuálnu orientáciu a meniť ju kedykoľvek,
keď sa tak budú cítiť
Podporovať rodinu založenú na manželstve jedného muža a
jednej ženy ako optimálnu inštitúciu pre výchovu detí
Podporovať právo rodičov vychovávať svoje deti v súlade
so svojím najlepším vedomím, svedomím a presvedčením,
vrátane možnosti odmietnuť inštitucionálnu výchovu, ktorá je s
nimi v rozpore (sexuálna výchova bez výchovy k
zodpovednému rodičovstvu)
Ďakujem
Literatúra








Pravda o láske človeka. Základné pohľady na manželskú lásku, rodovú ideológiu a
legislatívu ohľadom rodiny
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-biskupov/c/pravda-olaske-cloveka
Mark Regnerus: How different are the adult children of parents who have samesex relationships? Findings from the New Family Structures Study.
Department of Sociology and Population Research Center, University of Texas at Austin, 1
University Station A1700, Austin, TX 78712-0118, United States
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.009,
Madhura Ingalhalikara,1,Alex Smitha,1, Drew Parkera,Theodore D. Satterthwaiteb, Mark A.
Elliottc,Kosha Ruparelb, Hakon Hakonarsond, Raquel E. Gurb, Ruben C. Gurb, and Ragini
Vermaa,2: Sex differences in the structural connectome of the human brain
Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia. LÚČ Bratislava, 2013. ISBN 978-80-7114-922-4
Harald Eia: Vymývanie mozgov.
http://www.dailymotion.com/playlist/x1xv47_BrainwashingInNorway_hjernevask-englishsubtitles/1#video=xp0tg8
http://www.pnas.org/content/early/2013/11/27/1316909110