Transcript bakterie

BAKTÉRIE
BAKTÉRIE (BACTERIA)
- bakteriológia
- prokaryotický typ bunky (BS + peptidoglykan
mureín)
Tvar baktérií
- guľovitý – koky, diplokoky, streptokoky,
stafylokoky, sarcíny
- tyčinkovitý – bacily
- prehnutý- vibria
- špirálovitý- spirily a spirochéty
- sarcíny - kocky
ROZMNOŽOVANIE
- nepohlavne : priečnym delením, pučaním,
rozpadom /fragmentáciou/
- v nepriaznivých podmienkach vznik spórsporulácia
Priečne delenie
Bunkové kolónie- typické zhluky buniek
vzniknutých delením
Pozor, to nie je dezertík,
ale bakteriálne kultúry!!!
Tvorba spór
V nepriaznivých podmienkach vytvárajú spóry,
následkom nerovnomerného rozdelenia bunky.
Menšia časť zaniká a z väčšej sa vytvára spóra,
ktorá prečkáva nepriaznivé podmienky.
Klasifikácia baktérií
Podľa:
1. výživy: a/ autotrofné- fotosyntetizujúce
baktérie (sinice)
b/ heterotrofné – saprofyty,
symbióza, parazity
2. vzťahu ku kyslíku: a/ aeróbne (+ O2)
b/ anaeróbne (– O2)
c/ fakultatívne anaeróbne (+ - O2)
VÝZNAM
 mineralizácia organického materiáluhuminifácia pôdy, obeh látok
 samočistenie vôd / pri ekologických haváriách/
 potravinársky priemysel / mliečne baktérie- syry,
jogurty, lieh/
 farmaceutický priemysel /výroba aminokyselín,
bielkovín, liečiv /antibiotiká, vitamíny/
 pôvodcovia onemocnení
Význam baktérii
Lactobacillus
Nazývajú sa aj mliečne baktérie. Skvasujú sacharidy (vrátane laktózy) na kyselinu mliečnu, ktorá
zastavuje rozmnožovanie hnilobných a patogénnych baktérií. Používajú sa na konzervovanie
zeleniny a niektorých krmív. Laktobacily sa používajú na prípravu syrov (Lactobacillus casei,
Lactobacillus lactis), acidofilného mlieka (Lactobacillus acidophilus), jogurtov (Lactobacillus
bulgaricus). V prírode sú veľmi rozšírené, nachádzajú sa v mlieku, pôde, obilných zrnách, vode,
tráviacom trakte teplokrvných živočíchov. Vyskytujú sa aj vo vagíne, kde tvoria kyslé prostredie
zabraňujúce množeniu patogénnych mikroorganizmov.
Acetobacter
Sú to aeróbne baktérie s výraznou schopnosťou oxidovať etanol na kyselinu octovú. Použvajú sa pri
kvasnej výrobe octu. Nepriaznivo pôsobia pri octovatení vína, piva alebo ako nežiadúce
kontaminanty pri výrobe droždia.
Escherichia coli
Je gram-negatívna nesporulujúca pohyblivá paličková baktéria. Žije v hrubom čreve zažívacieho
traktu človeka a teplokrvných zvierat. Je to najpreskúmanejší mikrób a slúži ako modelový
organizmus pre biochemické, genetické a fyziologické výskumy.
Streptomyces
Patrí medzi aktinomycéty (vláknité baktérie), gram-pozitívne, aeróbne, saprofytické baktérie. Mnohé
druhy produkujú antibiotiká (streptomycín - Streptomyces griseus) a využívajú sa na priemyselnú
výrobu antibakteriálnych a antifungálnych antibiotík. Niektoré streptomycéty tvoria vitamín B12
(Streptomyces olivaceus). Vyskytujú sa v pôde, pričom spôsobujú jej plesňový pach.
Bacillus
Gram-pozitívne sporulujúce paličkovité baktérie bohaté na enzýmy. Je to veľmi rozšírený rod, ktorého
zástupcovia žijú aeróbne ale fakultatívne môžu žiť aj v prostredí bez kyslíka. Niektoré druhy sa
využívajú na produkciu amylolytických, pektinolytických a proteolytických enzýmov.
Rhizobium
Príkladom mutualistickej endosymbiózy je vzťah medzi hľúzkovými baktériami rodu Rhizobium a
bôbovitými rastlinami. Dlho bolo známe aj to, že na korienkoch týchto rastlín sa nachádzajú
špeciálne hľúzky. V nich sa zistili baktérie, ktoré dokážu fixovať molekulový dusík. Produktom
fixácie je amoniak.
Patogénne baktérie
Pôvodcom salmonelózy sú baktérie rodu Salmonella
Druh Salmonella typhi je pôvodcom závažného systematického ochorenia - týfusu
Pôvodcom moru je Yersinia pestis. V stredoveku bolo toto ochorenie známe ako
"čierna smrť".
Vibrio cholerae je gram-negatívny mikrób s jednobičíkatými mierne oválnymi
bunkami. Je pôvodcom cholery
Streptococcus pneumoniae je hlavným pôvodcom zápalu pľúc
Staphylococcus aureus, ktorý vyvoláva nemocničné infekcie
Treponema pallidum je pôvodcom celosvetovo známej pohlavne prenosnej choroby
- syfilisu.
Mikrób Borrelia burgdorferi je pôvodcom lymskej boreliózy
Leptospiróza je ochorenie, ktorého pôvodcom sú spirochéty rodu Leptospira a
poškodzuje obličky, mozog a oči.
Neisseria gonorrhoeae ("gonokokus") je pôvodcom druhej najčastejšie sa
vyskytujúcej pohlavne prenosnej choroby - kvapavky (gonorea).
Neisseria meningitidis ("meningokokus") spôsobuje sporadicky sa vyskytujúce
meningitídy - zápal mozgových blán
Clostridium tetani môže za vhodných podmienok viesť k ochoreniu tetanu
Clostridium botulinum je producentom botulotoxínu
Patogénne baktérie
Mycobacterium spp.
Tento mikroorganizmus si stále každoročne vyžiada vo svete 3 milióny
ľudských životov. Jedná sa o pôvodcu tuberkulózy.
Mycobacterium leprae je pôvodcom lepry Následkom toho vznikajú vredy a
tkanivo je náchylné na mechanické poškodenie.
Corynebacterium diphteriae
Kolonizuje horný dýchací trakt a je pôvodcom záškrtu (diftérie).
Antrax je primárne ochorenie bylinožravých živočíchov (ovce, hovädzí
dobytok). Je spôsobené gram-pozitívnou, aeróbnou, sporulujúcou
paličkou Bacillus anthracis. Pľúcna forma antraxu je tá, ktorá sa používa
ako biologická zbraň. Rýchle šírenie choroby spojené s nekrózou tkaniva
vedie k smrti do 24 hodín.
Bordetella pertussis je malý, kokobacil (krátka palička). Osídľuje prieduškový
epitel a vyvoláva ochorenie čierny kašeľ.
Chlamydia trachomatis je najčastejším pohlavne prenosným ochorením
trichomodiáza. U 80% žien a 75% mužov prebieha ochorenie bez
príznakov.
Rickettsia prowazekii je pôvodcom škvrnitého týfusu.
Liečenie infekčných bakteriálnych
chorôb
Prevratom v liečbe viacerých bakteriálnych nákaz sa
stalo počnúc rokom 1935 používanie sulfónamidu
Prontosilu.
Neskôr museli sulfónamidy prepustiť miesto
antibiotikám. Do medicínskej praxe sa penicilín dostal
cez 2. svetovú vojnu v roku 1941. O tri roky neskôr bol
objavený streptomycín, v roku 1947 zase
chloramfenikol. Neskôr, vlastne až do dnešnej doby,
akoby sa roztrhlo vrece s novými antibiotikami, žiaľ nie s
protivírusovým účinkom.
Pozor na časté užívanie antibiotík!!! Možný vznik
rezistencie /odolnosti/ voči baktériam.
Zaujímavosti
O neúspechoch križiackych vojen v 11. až 13. storočí rozhodli najmä infekčné choroby
ako mor, pravé kiahne, škvrnitý týfus, dyzentéria, ale aj niektoré neinfekčné
ochorenia.
Epidémie, vojny a hlad boli odpradávna nerozlučne späté ako prví traja jazdci
apokalyptickej vízie.
V Prednej Ázii vzplanula v roku 1347 ďalšia veľká epidémia moru, ktorý ako „čierna
smrť" prešiel celou Európou, kde zahynula štvrtina vtedajšej populácie, teda asi 25
miliónov ľudí.
Aj pravé kiahne spôsobovali v Európe v 18.storočí ročne asi poldruha tisíca úmrtí
Pandémie cholery sa v 19. a 20. storočí prehnali viackrát aj Európou. Jedna z nich v
roku 1873 iba v Zemplínskej župe skosila 7 732 ľudí.
Najneskôr od konca 19. storočia až do dnešných čias sa aj u nás zaznamenali
rozsiahle epidémie a pandémie chrípky, z nich najťažšia, nazvaná „španielskou“
bola po prvej svetovej vojne. Vyžiadala si viac ako 40 miliónov obetí, z toho polovicu
v Európe.
Ťaživým bremenom aj na našom území bola malária, brušný týfus, škvrnitý týfus,
cholera, dyzentéria. Išlo o skutočné pohromy.
Možno namietnuť: Načo to spomínať? Je to už minulosť. Ale pripomeňme, že ešte v
povojnových rokoch 1945 – 1948 sa na Slovensku hlásilo 12 815 ochorení na brušný
týfus, v rokoch 1943 – 1946 na zmenšenom území Slovenska (bez Maďarskom
okupovanej časti) sa zaregistrovalo 5 444 ochorení na škvrnitý týfus. A ak by ešte
azda niekto stále pochyboval, že hovoríme o aktuálnej téme, stačí si spomenúť na
stále gradujúcu pandémiu HIV/AIDS alebo epidémiu ťažkého akútneho respiračného
syndrómu – SARS z minulého roka.
ARCHEÓNY
- samostatná vývojová vetva
- podobné baktériám /BS neobsahuje mureín/
- rozmnožovanie priečnym delením
- klasifikácia: ako u baktérií /podľa zdroja C, E, O2/
 metanoarcheóny- produkujú metán
 haloarcheóny- v prostredí s vysokým obsahom NaCl
(do 30 %)
 termoarcheóny- v prostredí nad 100 0C
H2
O2
- typická S
H2S
H2SO4
Význam:
• biotechnológie /metán/,
• čistenie vôd,
• zneškodňovanie plastických látok
Koniec