Odborový zväz pracovníkov *kolstva a vedy na Slovensku

download report

Transcript Odborový zväz pracovníkov *kolstva a vedy na Slovensku

Materská škola, Okružná 765/49
Poprad
Prečo si vybrať našu materskú
školu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zameranie a ciele MŠ
Exteriér MŠ
Interiér MŠ
Kvalita starostlivosti o deti
Formy spolupráce s rodinou
Spolupráca s inými organizáciami
Poradenské služby pre rodičov
Názov školského vzdelávacieho programu
Život našich detí na pestrofarebnej Zemi
1. Zameranie materskej školy
Environmentálna výchova
chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním
a životným prostredím v jeho okolí,
 chápať potrebu životného prostredia vôbec,
 získavať pozitívne postoje k ochrane
a tvorbe životného prostredia.

Vlastné ciele rozvoja materskej školy
Viesť deti






k potrebe sociálneho kontaktu,
k ochrane svojho zdravia a zdravia iných,
k rozvoju psychomotorickej, kognitívnej, sociálnej,
emocionálnej, morálnej osobnosti,
k príprave celoživotného vzdelávania,
k úcte k ľudským právam a základným
slobodám,
k environmentálnemu cíteniu a ochranárskym
postojom.
Školský vzdelávací program
Leto
horúce
leto
Viem
kde
žijem
Čarovná
jeseň
Bezpečnosť
na ceste
Obsahové
celky
Koho ľúbi
moje
srdiečko
Les a
zvieratá
Tešíme sa
na
Vianoce
Zima
zimička
Prebúdza
nie
zdravia
Ochrana
zdravia
2. Exteriér materskej školy
3. Interiér materskej školy
6 tried
Miestnosť s interaktívnou tabuľou
Kuchyňa
Práčovňa
Krúžková miestnosť
Telocvičňa
4.Kvalita starostlivosti o deti
Centrum jazykovej gramotnosti
Centrum digitálnej techniky
Centrum spevu
Centrum výtvarnej činnosti
Centrum konštruovania
Centrum dramatiky
5. Formy spolupráce s rodinou









Priama – účasť rodičov na adaptácii dieťaťa do MŠ,
- deň otvorených dverí: možnosť účasti rodičov v
triede počas dňa,
- návšteva učiteľky v rodinách detí,
- pomoc pri organizácií mimoškolských aktivít.
Nepriama – nástenky: informujú o dianí v MŠ,
- zápisníky detí: slúžia na písomnú komunikáciu
medzi rodičom a učiteľkou,
- dotazníky: záujmy dieťaťa, výber školy v prírode,
- školský časopis: aktuálne dianie v MŠ,
- ranná úloha: úloha zameraná na tému týždňa.
Spoločné akcie s rodičmi a deťmi
 otvorenie
nového školského roka –
privítanie nových škôlkarov,
 kluby tvorivosti,
 spoločenské kultúrne vystúpenia – DEŇ
MATIEK, DEŇ OTCOV, Vianočné
predstavenie, Vítanie jari,
 ukončenie plaveckého výcviku – Mokré
vysvedčenia,
 rozlúčka s MŠ – predškoláci.
Spoločné akcie
brigáda
Deň zdravej výživy
EKO deň
Záver plaveckého
Spoznávať prácu rodičov






Besedy s rodičmi
Hokejista
Horská služba
Hudobník
Colník
Hasič
Lekár
Stabilita záujmu o materskú školu
Školský rok
Počet detí
2009/2010
130
2010/2011
133
2011/2012
132
2012/2013
138
130
132
138
133
2012/2013
2010/2011
2011/2012
2009/2010
Krúžková činnosť v materskej škole





Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
Oboznamovanie sa s nemeckým jazykom
Výtvarný krúžok
Tanečný krúžok
Pestovateľský krúžok
Projekty v materskej škole


Projekt Evička nám ochorela – sa realizuje v spolupráci so
Slovenským červeným krížom
Je zameraný na formovanie vlastných postojov z hľadiska etiky, humanity
a zodpovednosti za svoje zdravie.


1.
2.
3.
4.

Projekt chceme dýchať čistý vzduch - pomáha deťom vytvoriť
si vlastný názor na fajčenie.
Projekt zdravý životný štýl –
starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov materskej školy,
humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu,
účasť rodičov a verejnosti na realizácii projektu,
zlepšenie životného prostredia.
Projekt sexuálnej výchovy detí predškolského veku

vzťahy medzi mužom a ženou, partnerstvo, rodičovstvo,
rozdiely medzi oboma pohlaviami po stránke telesnej, psychickej a sociálnej, t.j. po
stránke sociálnych rolí a životných úloh

Bezpečná škôlka

Projekty v obrazoch
Enviro projekt
Ciele projektu








Vytvoriť pozitívny vzťah k prírode
Zlepšiť životné prostredie v exteriéri MŠ
Spoznať flóru a faunu v regióne
Využitie prírodných zdrojov (voda, slnko, zem)
Spoznať prácu záchranárov v Tanape
Zber druhotných surovín
Recyklácia odpadu
Ochrana vodných zdrojov
6.Spolupráca s inými organizáciami




Spolupráca s centom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Spolupráca s logopédom
Spolupráca so základnou školou
Spolupráca s knižnicou
7.Poradenské služby pre rodičov






Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci rodičom,
učiteľkám a verejnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí.
beseda:
s odborníkmi na zdravú výživu a zdravý životný štýl,
s detskou lekárkou, odbornými lekármi,
s psychologičkou, logopedičkou,
s učiteľkou ZŠ.
Ďakujeme za pozornosť