Snímek 1

download report

Transcript Snímek 1

Stres, tréma a vzdor
je mentálna, resp. emočná dispozícia, stav nepríjemného
pocitu, napätia pred osobnou prezentáciou na verejnosti
alebo pred podaním výkonu (skúška)
v prípade ľahšej formy – po príprave a psychickej mobilizácii
vnútorných síl organizmu - nepríjemné pocity miznú so
zahájením činnosti;
ak sa stupňujú, často znemožňujú výkon a vedú k
nadmernému stresu
trému zosilňujú predchádzajúce neúspechy, negatívne
poznámky a manifestovaná kritika okolia, prehnané nároky,
prílišná zodpovednosť, snaha uspieť za každú cenu a iné
Prejavy trémy
• tréma má svoje fyzické aj psychické prejavy
Fyzické
najčastejšie zvieranie žalúdka, sucho v hrdle,
potenie rúk, očervenanie alebo oblednutie
Psychické
nepokoj, neistota, nervozita a strach – to
všetko môže viesť až k celkovému chaosu
v myslení, ktorý vedie až k panike
Rozvíjanie sebaúcty u detí
Tréma je čiastočne daná výchovou (kritika a
pochvala od rodičov)
Ohrozenie osobného vývoja a zdravia
Akým spôsobom možno rozvíjať u detí
sebaúctu?
je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá
je objektívne zistiteľná podľa chemických a
fyziologických prejavov tela.
Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý
je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie
očakáva a pritom nie je presvedčený, že jeho
obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom
bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má
slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých
síl organizmu.
Vyvolávači stresu
vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko
zvládnuteľné životné okolnosti, označované
ako stresory: prekvapenie, zľaknutie, radostná
či smutná správa
Stresory
situácie vyvolávajúce stres sa označujú ako stresory a sú
delené do nasledujúcich skupín:
1) vonkajšie stresory: hluk, situácia nebezpečenstva
2) prekážky v uspokojovaní primárnych potrieb: spánok,
jedlo a odpočinok
3) záťaž pri výkone: časová tieseň, nadmerné požiadavky, ale
i nízke požiadavky spojené s monotónnou prácou
4) sociálne stresory: sociálna izolácia, medziľudské konflikty
a problémy
5) konflikty: nutkavé rozhodovanie, neistota v pokusoch o
zvládanie úloh
Rebríček stresorov
V roku 1970 bol uskutočnený výskum na
meranie stresových situácií. Holmes a Rache
zoradili stresy podľa náročnosti ich zvládnutia
a priradili im číselné hodnoty. Najvyššia
hodnota vypovedá o najvyššej možnej záťaži
stresovej situácie
Pokúste sa zostaviť rebríček
najväčších stresorov:
Vlastná svadba
Strata práce
Úmrtie manžela/ky
Narodenie dieťaťa
Vlastná svadba
Zníženie príjmov
Nezhody so svokrou
Tehotenstvo partnerky
Rozvod
Odpykávanie si trestu vo väzení
Odchod detí z domu
Príznaky
Fyziologické
červenanie sa, potenie, trasenie, bolesti hlavy,
silné búšenie srdca, nechutenstvo, nadmerná
chuť k jedlu, hryzenie si nechtov
Emocionálne
zmeny nálad, napätie, únava, podráždenosť, plač,
strach
V správaní
absencia na vyučovaní, vyrušovanie,
podvádzanie, agresivita, nespavosť, obmedzenie
komunikácie, zhoršenie prospechu
Stres v škole
Stres sa nevyhýba ani školskému prostrediu.
Príčiny školskej záťaže spočívajú nielen vo
vysokých nárokoch na vedomosti žiakov, ale
veľký podiel má aj atmosféra v škole a rodine.
Reakcie žiakov na stres sú rôzne –
hyperaktivita, vyrušovanie, šikanovanie
spolužiakov, ďalší volia osamelosť.
V akom veku prežívajú deti
najväčší stres?
Vek v tomto prípade nerozhoduje
Pocity u detí na začiatku a v priebehu
školského roka
Príznaky stresu u dieťaťa: narušenie jeho
sústredenia a strata kontroly, zníženie
sebavedomia, pocity menejcennosti a
nepochopenia, citová labilita, zvýšené
očakávanie neúspechu, apatia a nerozhodnosť
alebo agresivita
Zmena v správaní a v konaní dieťaťa
detský vzdor je prirodzený prejav
sebauvedomenia a individuality.
Nie je tu preto, aby potrápil rodiča.
Je upozornením, že je tu osobnosť, ktorá chce
niečo svojské dosiahnuť a vie za to ‚bojovať‘.
Keď nie inak, tak násilne.
Prejavy vzdoru
- dieťa má často zlú náladu, často bez zjavnej príčiny
- vzdoruje alebo odmieta plniť požiadavky
dospelých a podriadiť sa pravidlám
- zámerne robí veci, ktoré druhým ľuďom prekážajú
- obviňuje druhých za svoje vlastné omyly alebo zlé
správanie
- je zlomyseľné a pomstychtivé
- často klame a vymýšľa si výhovorky
- často týra alebo šikanuje ostatných, vysmieva sa
- často nadáva alebo používa obscénny jazyk
CHLAPCI
DIEVČATÁ
5%
17%
38%
17%
57%
66%
nikdy
niekedy
vždy
CHLAPCI
DIEVČATÁ
9%
6%
6%
91%
skúšanie, písomky
88%
šikana
nespravodlivý prístup učiteľov
iné
CHLAPCI
DIEVČATÁ
24%
6%
39%
57%
55%
19%
nikdy
niekedy
vždy