INTERKULTURNI MENAD*MENT

download report

Transcript INTERKULTURNI MENAD*MENT

Interkulturni menadžment – osnovne informacije
 Literatura: Interkulturni izazovi globalizacije,
Mića Jovanović Božinov i Ana Langović Milićević,
Megatrend univerzitet, Beograd,2009.
 Profesor: doc.dr Katarina Zakić, kabinet 10,
Bulevar umetnosti 29
 Konsultacije: ponedeljak 11.00 -12.00h i petak od
17.45 - 18.45 h (kabinet 10, Bulevar umetnosti 29)
 E-mail: [email protected]
Interkulturni menadžment – osnovne informacije
 Predispitne obaveze: dva kolokvijuma, u vidu testa.
 Prvi kolokvijum je od 1-101 strane, drugi od 101-177, a
preostali deo gradiva se polaže na ispitu od 177-263
strane.
 Uslov da se polaže drugi kolokvijum je položen prvi.
Ukoliko student padne prvi ili drugi kolokvijum, može
raditi popravni, ali na njemu može dobiti najviše
ocenu 6.
 Kolokvijum i ispit se rade pisano u vidu testa.
Interkulturni menadžment – osnovne informacije
 Na zaključnu ocenu uticaće i aktivnost studenata na času.
 Ukoliko neko želi dodatne poene može ih dobiti na seminarskom radu.
 Seminarski rad podrazumeva pisanje o poslovnoj kulturi zemlje koja
nije objašnjena u knjizi, ili pisanje o savremenim interkulturnim
istraživanjima poput Hofštejda, Fons Trompenara, Švarca ili GLOBE
projekta.
 Prijava za rad seminarskog rada se vrši ili na konsultacijama ili putem
mail-a, i svaki student će dobiti uputstvo za pisanje rada, a ujedno će
mu biti i odobrena tema.
 Seminarski rad se brani pred kolegama na nekom od časova
predavanja, kako bi ostale kolege dobile dodatna saznanja iz
ponuđenih oblasti.
Interkulturni menadžment – osnovne informacije
 Predmet istraživanja ove knjige je uticaj nacionalne
kulture na formiranje poslovne kulture jedne zemlje.
 Zadatak ovog predmeta je da Vas nauči osnovama
međunarodnog poslovanja sa pogledom na
interkulturu. Razvijanje toleratnosti prema
različitostima i prihvatanje istih, su osnova za uspešno
poslovanje na tržištima na kojima niste poslovali do
tada.
 Studenti stiču multidisciplinarna saznanja iz oblasti
ekonomije, menadžmenta, istorije, kulture i religije.
Okvirni termini predispitnih obaveza – pogledati na sajtu
da li ima izmena nedelju dana pre toga!
 I kolokvijum: 03.11.2014.
 II kolokvijum: 15.12.2014.
 Popravni I + II: 22.12.2014.
 Predispitni rok: 29.12.2014.