Osnovne informacije () - Ekonomski fakultet u Kragujevcu

download report

Transcript Osnovne informacije () - Ekonomski fakultet u Kragujevcu

Elektronsko poslovanje
Osnovne
informacije
Elektronsko poslovanje
• Dr Zoran Kalinić
• Kabinet: E-216
• Prijem studenata: - četvrtkom, 12-14h
- petkom, 10-12h
•
E-mail: [email protected]
Elektronsko poslovanje
• Broj časova: 45 + 30
• Broj ECTS bodova: 7
• Izborni predmet na st. programu
Ekonomija – modul Opšta ekonomija i
na st. programu Poslovna ekonomija i
menadžment – moduli Računovodstvo i
poslovne finansije, Menadžment i
Turizam i hotelijerstvo
Cilj predmeta
• Upoznavanje studenata sa osnovnim
konceptima, tehnologijama i
infrastrukturom elektronskog poslovanja
(EP) i informacionih sistema za EP,
različitim modelima i oblastima primene
(e-trgovina, e-marketing, e-bankarstvo,
itd.), softverskim aspektima EP (internet
aplikacije i veb prezentacije), kao i sa
osnovnim problemima u primeni i
upravljanju EP (sigurnost i zaštita)
Ishod predmeta
• Znanje i razumevanje osnovnih
koncepata i modela elektronskog
poslovanja, najznačajnijih sistema i
oblasti primene, tehnologija za razvoj
rešenja i sistema zaštite u e-poslovanju.
Praktična znanja i veštine o metodama,
tehnikama i softverskim alatima za
korišćenje različitih primera sistema i
aplikacija za elektronsko poslovanje
Literatura
• Osnovna:
• 1. Stankić Rade, Elektronsko
poslovanje, Ekonomski fakultet u
Beogradu, 2009
• 2. Elektronsko poslovanje, materijali
za nastavu, veb sajt Ekonomskog
fakulteta u Kragujevcu
Literatura
• Dopunska:
• 1. Končar Jelena, Elektronska
trgovina, Ekonomski fakultet,
Subotica, 2008.
• 2. Vasković Vojkan, Sistemi plaćanja
u elektronskom poslovanju, Fakultet
organizacionih nauka, Beograd, 2007.
Sadržaj predmeta
• Predavanja:
- Osnovi elektronskog poslovanja
- Osnovni modeli e-poslovanja (B2B, B2C,
C2C, itd.)
- E-trgovina – modeli i rešenja
- E-marketing – oblici i karakteristike
- E-uprava (e-vlada) – e-poslovanje
državnih i javnih institucija sa građanima i
privredom
Sadržaj predmeta
• Predavanja:
- E-bankarstvo (sistemi plaćanja, platne
kartice, e-novac)
- E-berze (elektronsko trgovanje, servisi)
- Bezbednost e-poslovanja (sistemi
identifikacije, šifriranje, elektronski i
digitalni potpis)
- Elektronski platni promet
- E-osiguranje
Sadržaj predmeta
• Predavanja:
- E-poslovanje u oblasti saobraćaja, turizma
i hotelijerstva
- M-poslovanje
Sadržaj predmeta
• Vežbe:
- Analiza savremenih modela elektronskog
poslovanja
- Analiza i praktičan rad na sistemima za
elektronsko poslovanje u različitim oblastima
(trgovina, marketing, uprava, bankarstvo,
berze, osiguranje, saobraćaj, turizam,
hotelijerstvo, itd.)
Predispitne obaveze
• I kolokvijum (osnovi i modeli
elektronskog poslovanja, e-trgovina, emarketing)
• II kolokvijum (e-uprava, e-bankarstvo,
e-berze, sigurnost u e-poslovanju, platni
promet)
Ispit
• Pismeni deo (praktični primeri
elektronskog poslovanja sa
predavanja i vežbi – rad na računaru)
• Usmeni deo (e-osiguranje, eposlovanje u oblasti saobraćaja,
turizma i hotelijerstva)
Formiranje ocene
Max. broj
bodova
Min. broj
bodova
Predispitne obaveze
Aktivnost na nastavi
5
I kolokvijum
25
II kolokvijum
25
Završni ispit
Pismeni deo
30
Usmeni deo
15
Ukupno
100
16
51
Uslov za izlazak na ispit
• Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je
položen pismeni deo ispita i ukupan broj do
tada osvojenih bodova 45 i više.
• Kolokvijumi će biti organizovani u toku
semestra, u kolokvijumskim nedeljama.
• U svakom ispitnom roku je moguće u okviru
pismenog dela ispita popraviti učinak sa
kolokvijuma (jednog ili oba), pri čemu se
briše prethodno ostvareni rezultat.
Elektronsko poslovanje
• Dr Zoran Kalinić
• Kabinet: E-216
• E-mail: [email protected]