POSLOVNA KOMUNIKACIJA 2010/11. osnovne informacije • Udžbenik: Poslovna komunikacija – uslovima poslovanja u savremenim dr T.

download report

Transcript POSLOVNA KOMUNIKACIJA 2010/11. osnovne informacije • Udžbenik: Poslovna komunikacija – uslovima poslovanja u savremenim dr T.

POSLOVNA KOMUNIKACIJA
2010/11.
osnovne informacije
• Udžbenik:
Poslovna komunikacija –
uslovima poslovanja
u savremenim
dr T. Cvetkovski, mr V. Cvetkovska-Ocokoljić
Megatrend univerzitet, Beograd 2007
Profesor:
dr Tatjana Cvetkovski
Asistent:
Nikolina Vrcelj
Plan rada za 2011. godinu (predavanja)
08.02. - Uvodno predavanje
22.02. - Osnovi komunikacije;
Vrste komunikacije: verbalna komunikacija
01.03. - Vrste komunikacije: neverbalna komunikacija
08.03. - Intrapersonalna komunikacija
15.03. – 19.03. - I kolokvijum (do interpersonalne komunikacije)
22.03. - Interpersonalna komunikacija
29.03. - Organizaciona komunikacija; Pregovaranje
05.04. - Kreativnost; Oblikovanje efektivne komunikacije
10.05. - Direktan pristup; Indirektan pristup u komunikaciji
17.05. – 21.05. - II kol. (do pisanja i korišćenja e-mail poruka)
24.05. - Pisanje i korišćenje e-mail poruka; Upućivanje i
prijem telefonskog poziva;
31.05. - Pisanje i držanje prezentacije (govora)
07.06. - Kultura i komunikacija
11.06. - III kolokvijum (do kraja udžbenika)
14.06. - Prezentacija seminarskih radova
- KOLOKVIJUMISvi imaju pravo da izađu na kolokvijume.
– Spiskovi sa terminima će biti stavljeni na sajt ranije, kako
bi svi mogli da vide u kojoj grupi i u kom terminu polažu
kolokvijum.
– Kolokvijum će biti u formi testa, maksimalan broj bodova za
prva dva testa je 25, a za treći je 24 boda.
Maksimalan broj bodova na sva tri kolokvijuma je: 74
Ocena: Od 55-64 (6)
Od 65-74 (7)
 Ispit se mora prijaviti a ocena se upisuje u
terminu ispita.
 Za ocenu 8,9 i 10 (dopunu do 100 bodova)
mora se polagati ispit.
-SEMINARSKI RAD•
Seminarski rad nije obavezan.
•
Seminarski rad je u formi prezentacije, teme se
biraju u dogovoru sa asistentom.
•
Seminarski rad - nosi dodatnih 10 bodova - ali na
završnom ispitu, što znači da ne može služiti
kao dopuna za prelaznu ocenu.
•
Broj studenata koji mogu da uzmu seminarski rad je
ograničen.