INTERKULTURNI MENADŽMENT

download report

Transcript INTERKULTURNI MENADŽMENT

INTERKULTURNI
MENADŽMENT
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
•
•
•
•
•
OSNOVNE INFORMACIJE O
PREDMETU
Literatura: Interkulturni izazovi
globalizacije, Mića Jovanović Božinov
i Ana Langović Milićević, 2009.
Predmetni predavači:
Prof. dr Mića Jovanović
Doc. dr Katarina Zakić
Mr Marina Golubović
OSNOVNE INFORMACIJE O
PREDMETU
• Konsultacije:
• Katarina Zakić – utorak, 11.30-12.30h,
Goce Delčeva 8, kabinet 61 i
• Petak, 19.00-20.00h, Bulevar umetnosti 29,
kabinet 29
• Marina Golubović - utorak, 17.00-18.00h,
Goce Delčeva 8, kabinet 70
• Četvrtak 12.00-13.00h
OSNOVNE INFORMACIJE O
PREDMETU
•
1.
2.
3.
Predispitne obaveze:
Pisanje i odbrana seminarskog rada – na časovima vežbi
(kada krenu vežbe, teme se biraju u dogovoru sa
predmetnim asistentom. Napomena – jednom dati termin
odbrane, nije moguće menjati).
Kolokvijumi – dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum obuhvata
gradivo od 1-97 strane, drugi kolokvijum od 97 – 177
strane. Uslov za izlazak na drugi kolokvijum je položeni
prvi kolokvijum
Ispit – predispit. Obuhvata gradivo do 177-257strane, i
uslov da se izađe na njega je polaganje oba kolokvijuma.
OSNOVNE INFORMACIJE O
PREDMETU
• Kolokvijumi i ispit su u vidu testa.
• Pitanja su otvorenog i zatvorenog
tipa, na zaokruživanje i na dopunu.
• Pitanja će biti kratka i jednostavna, i
zahtevaće kratke odgovore.
• Okvirni termini kolokvijuma
(obavezno proveriti termine na sajtu
nedelju dana pre utvrđenog termina):
• I kolokvijum -22.04. 2014.
• II kolokvijum -20.05.2014.
• Ipsitni predrok – 17.06.2014.