بیهوشی عمومی

download report

Transcript بیهوشی عمومی

‫مراحل و عالئم بیهوشی‬
‫‪ ‬مرحله اول‬
‫‪ ‬بی حسی و فراموشی‬
‫‪ ‬مرحله دوم‬
‫‪ ‬تحریک پذیری‬
‫‪ ‬مرحله سوم‬
‫‪ ‬تنفس منظم‬
‫‪ ‬مرحله چهارم‬
‫‪ ‬دپرسیون تنفسی و قلبی‪-‬عروقی‬
‫روش های اندازه گیری عمق بیهوشی‬
‫ پایش عالئم حیاتی‬
EEG ‫ تکینیک های نوین کامپیوتری بر اساس متغییری های‬
BIS – Bispectral Index 
PSI – Physical state index 
MLAEP - Middle-latency auditory potential 
‫انواع بیهوش کننده های عمومی‬
‫‪ ‬استنشاقی‪:‬‬
‫‪ ‬نیتروس اکساید‬
‫‪ ‬هالوتان‪ ،‬ان فلوران‪ ،‬ایزوفلوران‪ ،‬دزفلوران‪ ،‬سوفلوران و متوکسي فلوران‬
‫‪ ‬تزریقی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫باربیتورات ها‪ :‬تیوپنتال و متوهگزیتال‬
‫بنزودیارپین ها‪ :‬میدازوالم و دیازپام‬
‫ضد درد های اپیوئیدی‪ :‬مرفین‪ ،‬فنتانیل‪ ،‬سوفنتانیل‪ ،‬آلفنتانیل‪ ،‬رمی فنتانیل‬
‫پروپوفول‬
‫کتامین‬
‫داروهای متفرقه‪ :‬دروپریدول‪ ،‬اتومیدات‪ ،‬دکسمد اتومیدین‬
‫بیهوش کننده های استنشاقی‬
‫‪ ‬فارماکوکینتیک‪:‬‬
‫‪ ‬جذب و توزیع‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حاللیت‬
‫غلظت داروی بیهوش کننده در هوای دم‬
‫تهویه ریوی‬
‫جریان خون ریوی‬
‫شیب غلظت شریانی‪-‬وریدی‬
‫‪ ‬حذف‪:‬‬
‫حاللیت‬
‫حاللیت‬
‫حاللیت‬
‫تهویه ریوی‬
‫حذف‬
‫‪ ‬بیهوشی از طریق توزیع مجدد دارو از مغز به خون و دفع از‬
‫طریق ریه ها پایان می پذیرد‬
‫‪ ‬سرعت برگشت با حاللیت دارو درخون نسبت معکوس دارد‪.‬‬
‫‪ ‬هالوتان و متوکسی فلوران بطور قابل توجهی در کبد متابولیزه‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬در سرعت برگشت تاثیر ناچیزی دارد‬
‫‪ ‬اهمیت آن در تولید متابولیت های سمی است‪.‬‬
‫بیهوش کننده های استنشاقی‬
‫‪ ‬فارماکودینامی‪:‬‬
‫‪ ‬اصل ‪ :Meyer-Overtton‬واکنش با ماتریکس لیپیدی غشاء و‬
‫تغییر در جریانی یونی‬
‫‪ ‬نظریه جدید‪ :‬واکنش اختصاصی ترکیبات با اجزاء غشاء خصوصاً‬
‫با اعضای کانال های یونی وابسته به لیگاند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گیرنده گابا‪– A-‬کانال یونی کلرید‬
‫کانال پتاسیمی وابسته به لیگاند‬
‫گیرنده نیکوتینی‬
‫گیرنده ‪NMDA‬‬
‫ویژگی دوز‪-‬پاسخ‪ :‬حداقل غلظت آلوئولی(‪)MAC‬‬
‫‪ ‬غلظتی از داروی هوشبر که باعث حذف پاسخ به محرک درد‬
‫زای استاندارد در نصف بیماران می شود‪.‬‬
‫‪ ‬سن‬
‫‪ ‬وضعیت قلبی عروقی‬
‫‪ ‬مصرف داروهای کمکی‬
‫‪ MAC ‬در نوزادان و سالمندان کمتر از بزگساالن است‬
‫‪ MAC ‬در مصرف چند داروی هوشبر به شکل افزونی می باشد‬
‫اثرات هوشبر های استنشاقی‬
‫‪ ‬اثرات ‪:CNS‬‬
‫‪ ‬کاهش سرعت متابولیسم‬
‫‪ ‬کاهش مقاومت عروقی و افزایش جریان خون و احتماال افزایش فشار داخل‬
‫جمجمه‬
‫‪ ‬اثرات قلب و عروقی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫غالباً باعث کاهش فشار خون شریانی می شوند‬
‫کاهش جریان خون به کلیه و کبد توسط اکثر گازهای هوشبر‬
‫ان فلوران و هالوتان‪ :‬تضعیف کننده قلب‬
‫ایزوفلوران گشاد کننده عروق محیطی‬
‫افرایش حساسیت قلب به کاتکول آمین ها توسط هالوتان‬
‫‪ ‬اثرات تنفسی‪:‬‬
‫‪ ‬افزایش سرعت تنفس و کاهش حجم تنفس ‪ ‬افزایش فشار ‪ CO2‬شریانی‬
‫‪ ‬کاهش پاسخ تهویه ای به هیپوکسی‬
‫سمیت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هپاتیت بعد از عمل در مصرف هالوتان‬
‫نارسائي کلیوی در مصرف متوکسی فلوران بدلیل آزاد شدن‬
‫یون فلوراید‬
‫آنمی مگالوبالستیک ‪ :‬درمصرف طوالنی مدت نیتروس اکساید‬
‫به دلیل مهار متیونین سنتاز‬
‫هیپرترمی بدخیم‪ :‬هوشبر های هالوژنه‬
‫هوشبر های تزریقی‬
‫‪ ‬باربیتورات ها‪ :‬تیوپنتال‪ ،‬تیامیالل و متوهگزیتال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حاللیت لیپیدی باال‬
‫مصرف در القا بیهوشی و یا جراحی های کوچک‬
‫پایان اثر هوشبری ازطریق توزیع مجدد از مغز به خون‬
‫حذف دارو از بدن توسط متابولیسم‬
‫تضعیف کننده تنفسی و قلبی‪-‬عروقی‬
‫کاهش جریان خون مغز و کاهش فشار داخل جمجمه‬
‫پایان اثر تیوپنتال بدلیل توزیع مجدد آن از مغز به خون است‬
‫هوشبر های تزریقی‬
‫‪ ‬بنزودیازپین ها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫میدازوالم و دیازپام‬
‫شروع اثر کند و طوالنی تر از تیوپنتال‬
‫احتمال تضعیف تنفسی بعد از عمل‬
‫فلومازنیل‪ :‬آنتاگونیست گیرنده بنزودیازپین در برگشت از اثرات‬
‫میدازوالم و دیگر بنزودیازپین ها مورد استفاده قرار می گیرد‬
‫هوشبر های تزریقی‬
‫‪ ‬هوشبر ‪ :Dissociative‬کتامین‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیمار هوشیار بوده ولی در حالتی از کاتاتونی‪ ،‬بی حسی و‬
‫فراموشی قرار دارد‪.‬‬
‫آنتاگونیست گیرنده ‪NMDA‬‬
‫محرک قلب و عروق ‪ ‬احتمال افزایش فشار داخل جمجمه‬
‫واکنش های همچون جهت یابی نامناسب (‪،)Disorientation‬‬
‫‪ ‬هیجان و توهم بعد از عمل با مصرف داروهای مثل بنزودیازپین ها قبل از عمل‬
‫کنترل می شود‬
‫هوشبر های تزریقی‬
‫‪ ‬اپیوئید ها‪ :‬مرفین‪ ،‬فنتانیل‪ ،‬رمیفنتانیل‪ ،‬آلفنتانیل‬
‫‪ ‬در رژیم هوشبری همراه با دیگر ترکیبات در بیماران با ریسک باال‬
‫در القا بیهوشی‬
‫‪ ‬ایجاد سفتی دیواره سینه و اختاالل در تنفس‬
‫‪ ‬تضعیف تنفسی قابل برگشت با آنتاگونیست اپیوئیدی( نالوکسان)‬
‫‪:Nerouleptanestheisa ‬‬
‫‪ ‬حالتی از بی حسی و فراموشی که در مصرف توام فنتانیل با‬
‫دروپریدول و نیتروس اکساید ایجاد می شود‬
‫هوشبر های تزریقی‬
‫‪ ‬پروپوفول‪:‬‬
‫‪ ‬شبیه به باربیتورات ها از نظر سرعت القا بیهوشی ولی برگشت‬
‫سریعتر‬
‫‪ ‬دارای خاصیت ضد استفراغ‬
‫‪ ‬کاهش فشار خون‬