دانلود جزوه ی خلاصه ی اعصاب

download report

Transcript دانلود جزوه ی خلاصه ی اعصاب

‫سعید امامی‬
‫دانشجوی کارشناسی پرستاری‬
‫استاد محترمه‪ ،‬سرکار خانم دکتر فیروزه نادری‬
‫سیستم عصبی سمپاتیک‬
‫سیستم عصبی سمپاتیک ‪SNS‬‬
‫‪‬بخشی از سیستم عصبی اتونوم (سامانه عصبی خودگردان) است‬
‫(در کنار سیستم پاراسمپاتیک و سیستم انتریک (احشایی))‪.‬‬
‫این سیستم عصبی در حالت استرس فعالتر شده و انسان را برای‬
‫نبرد یا فرار آماده تر میکند‪ ،‬البته به صورت همیشگی نیز فعال‬
‫بوده و در تنظیم متابولیسم پایه نقش دارد‪.‬‬
‫رشتههای عصبی سمپاتیک‬
‫‪ ‬از آنجایی که رشتههای عصبی سمپاتیک در ناحیه سینهای ‪ -‬کمری از‬
‫نخاع بیررون میآینرد‪ ،‬بخرش سیینهای ‪ -‬کمیری نیرز نامیرده میشروند‪ .‬در‬
‫رشتههای عصبی سمپاتیک پیامهای عصبی (نوروترانسمیتر) تراوش‬
‫شونده از رشته هیای پییگ هیرهای اسیتی کیولی و از رشرتههای پیس‬
‫هرهای‪ ،‬نوراپینفری میباشد (مادهای کره از بخرش مرکرزی ردد فروق‬
‫کلیوی نیز تراوش میشود) و از این روی رشتههای عصبی سمپاتیک‬
‫را رشتههای عصبی آدرنرژیک نیز مینامند‪.‬‬
‫‪ ‬البته استثنائا از انتهای رشتههای سمپاتیک واقع در ده فروق کلیروی و‬
‫دد عرق استیل کولین ترشح میشود‪.‬‬
‫هیرندهها‬
‫‪ ‬پنج نوع گیرنده آلفا و بتا (‪ ۲α ,۱α‬و ‪,۱β‬‬
‫‪ )۳β ,۲β‬وجود دارد‪.‬‬
‫ویژهی هیرنده ها‬
‫‪ ‬آدرنوسپتورها‪:‬‬
‫‪ ‬هیرنده های آلفا‬
‫‪ ‬آلفا‪-‬یک(‪) 1‬‬
‫‪ ‬آلفا‪-‬دو (‪) 2‬‬
‫‪ ‬هیرنده های بتا‬
‫‪ ‬بتا‪-‬یک ( ‪)1‬‬
‫‪ ‬بتا‪-‬دو (‪)2‬‬
‫‪ ‬بتا‪-‬سه (‪) 3‬‬
‫ویژهی هیرنده ها‬
‫‪ ‬کولینوسپتورها‪:‬‬
‫‪ ‬هیرنده های موسکارینی‬
‫‪M1 ‬‬
‫‪M2 ‬‬
‫‪M3 ‬‬
‫‪ ‬هیرنده های نیکوتینی‬
‫‪NN ‬‬
‫‪NM ‬‬
‫نوروترانسیمتر در ‪ANS‬‬
‫‪ ‬انتقال کولینرژیک‪ :‬استیل کولین میانجی عصبی اصلی در‬
‫عقده های اعصاب اتونوم و سیناپس فیبر عصبی پس عقده‬
‫ای پاراسمپاتیک با سلول تاثیر پذیرنده است‪.‬‬
‫‪ ‬انتقال آدرنرژیک‪ :‬نوراپي نفرین میانجی اصلی در سیناپس‬
‫فیبر عصبی سمپاتیک با سلول تاثیر پذیرنده است‪.‬‬
‫‪ ‬مهمترین استثناء ها عبارت است از‪:‬‬
‫‪ ‬دد عرق تنظیم کننده درجه حرارت بدن‬
‫‪ ‬فیبر های عصبی گشاد کننده عروق عضالت اسکلتی‬
‫اثر مستقیم فعالیت عصب اتونوم روی برخی اندام ها‬
‫اثر‬
‫اندام‬
‫سمپاتیک‬
‫عم‬
‫پاراسمپاتیک‬
‫هیرنده‬
‫عم‬
‫هیرنده‬
‫چشم‬
‫عنبیه‬
‫عضله شعاعی‬
‫عضله حلقوی‬
‫عضله مژگانی‬
‫قلب‬
‫گره سینوسی‪-‬دهلیزی‬
‫ضربان ساز نابجا‬
‫قدرت انقباض‬
‫عروق خونی‬
‫پوست و عروق احشائي‬
‫عروق عضالت اسکلتی‬
‫اندوتلیوم‬
‫انقباض‬
‫‬‫ش شد‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪‬‬
‫‬‫انقباض‬
‫انقباض‬
‫‬‫‪M3‬‬
‫‪M3‬‬
‫تسریع‬
‫تسریع‬
‫افزایگ‬
‫‪1  2‬‬
‫‪1  2‬‬
‫‪1  2‬‬
‫آهسته سازی‬
‫‬‫کاهش‬
‫‪M2‬‬
‫‬‫‪M2‬‬
‫انقباض‬
‫انبساط‬
‫انبساط‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪M‬‬
‫‬‫‬‫‬‫کاهش ‪EDRF‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪M3‬‬
‫اثر مستقیم فعالیت عصب اتونوم روی برخی اندام ها‬
‫اثر‬
‫اندام‬
‫سمپاتیک‬
‫هیرنده‬
‫عم‬
‫عضله صاف برونگ‬
‫انبساط‬
‫‪2‬‬
‫پاراسمپاتیک‬
‫هیرنده‬
‫عم‬
‫انقباض‬
‫‪M3‬‬
‫دستگاه هوارشی عضله صاف‬
‫دیواره‬
‫اسفنکتر‬
‫ترشح‬
‫شبکه مزانتر‬
‫انبساط‬
‫انقباض‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫انقباض‬
‫انبساط‬
‫افزایش‬
‫افزایش فعالیت‬
‫‪M3‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪M1‬‬
‫عضله صاف دستگاه ادراری‪-‬‬
‫تناسلی‬
‫دیواره مثانه‬
‫اسفنکتر مثانه‬
‫رحم‪ ،‬باردار‬
‫کیسه سمینال‬
‫انبساط‬
‫انقباض‬
‫انبساط‬
‫انقباض‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫انقباض‬
‫انبساط‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪M3‬‬
‫‬‫‪M‬‬
‫اثر‬
‫اندام‬
‫سمپاتیک‬
‫عم‬
‫پاراسمپاتیک‬
‫هیرنده‬
‫عم‬
‫هیرنده‬
‫پوست‬
‫عضله صاف پیلوموتور‬
‫دد عرق‬
‫تنظیم کننده دما‬
‫آپوکرین (استرس)‬
‫انقباض‬
‫‪‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫افزایگ‬
‫افزایگ‬
‫‪M‬‬
‫‪‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫اعما متابولیکی‬
‫کبد‬
‫کبد‬
‫سلول های چربی‬
‫کلیه‬
‫هلوهونئوژنز‬
‫هلیگوژنولیز‬
‫لیپولیز‬
‫رهایگ رنی‬
‫انتهای اعصاب اتونوم‬
‫سمپاتیک‬
‫پاراسمپاتیک‬
‫‬‫کاهگ رهایگ استی‬
‫کولی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫کاهش رهایش نوراپی نفرین‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪M‬‬
‫‪-‬‬
Parasympathetic:
craniosacral
Sympathetic:
thoracolumbar
Sympathetic