MOPR Konin

download report

Transcript MOPR Konin

wrzesień 2011
Konin to miasto położone w centralnej
Polsce,
we
wschodniej
części
Wielkopolski, nad rzeką Wartą. Jest to
najważniejszy
ośrodek
przemysłowy,
mieszkaniowy i kulturowy Wielkopolski
wschodniej. Pod względem liczby ludności
jest trzecim (po Poznaniu i Kaliszu)
miastem w Województwie Wielkopolskim.
Liczba mieszkańców miasta ok. 80000.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
SEKCJA PORADNICTWA RODZINNEGO
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Polepszenie standardu życiowego
poprzez zwiększenie poczucia własnej
wartości i samooceny, jak również
poprzez pobudzenie aktywności
zawodowej i społecznej kobiet samotnie
wychowujących dzieci.
Cel główny programu został rozpisany na cele
szczegółowe, które zostały zrealizowane poprzez
następujące działania:
 warsztaty terapeutyczne: „Komunikacja i integracja”,
 warsztaty „Asertywność i autoprezentacja”,
 warsztaty radzenia sobie ze stresem,
 indywidualne spotkania z psychologiem,
 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 spotkania samopomocowej grupy wsparcia,
 Zajęcia z cyklu edukacja zdrowotna:
 zajęcia z udzielania pierwszej pomocy,
 profilaktyka narządu słuchu wraz z badaniem słuchu,
 edukacja dotycząca szkód zdrowotnych i społecznych
spowodowanych uzależnieniami.
Wzmocniono działania poprzez:
 warsztaty relaksacyjne – joga,
 warsztaty wizażu,
 uczestnictwo w dwóch seansach filmowych:
„Och, Karol!” oraz „Śluby panieńskie”.
Umożliwiono:
 naukę języków obcych (język angielski),
 posługiwanie się komputerem oraz Internetem.
Efekty programu:
W trakcie trwania programu 2 uczestniczki podjęły pracę.
Udział w programie wpłynął pozytywnie na wszystkie uczestniczki.
Beneficjentki programu stały się bardziej aktywne, pewne siebie,
biorą czynny udział w życiu społecznym. Stały się bardziej otwarte
na wszelkie proponowane formy podwyższania swoich kompetencji
i kwalifikacji zawodowych.
Uczestniczki programu nabyły umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej i społecznej, asertywności i autoprezentacji.
Zdobyły również wiedzę na temat metod i technik poszukiwania
pracy. Zdobyta przez nich wiedza z pewnością przyczyniła się do
zwiększenia wiary we własne możliwości, a tym samym pozytywnie
wpłynęła na funkcjonowanie rodziny i zwiększenie szans
zawodowych.
Zdjęcia z realizacji programu
Realizatorzy programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
 Monika Wrzesińska – psycholog
 Agnieszka Góralska – psycholog
 Renata Kupczyk – specjalista pracy socjalnej
 Przemysław Kasprzyk – starszy informatyk
 Robert Mioducki – starszy informatyk
Zatrudnienie połączone z wolontariatem:
 Joanna Myślińska – psycholog, doradca zawodowy
 Joanna Głowacka – doradca zawodowy
Realizacja w ramach wolontariatu:
 Dariusz Wiliński– doradca zawodowy
 Krzysztof Trzuskolas – firma „Audiola”
 Rafał Lukstald– ratownik medyczny
 Katarzyna Drabina – kosmetyczka
 Michał Pilipczuk – jogin
Zdjęcia ze spotkania
kończącego realizację programu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
ma zaszczyt zaprosić Panią/Pana
……………………………………
na uroczyste spotkanie kończące realizację programu
„Samotne macierzyństwo”
– program dla matek samotnie wychowujących dzieci
realizowany w Klubie Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
Spotkanie odbędzie się 25 marca 2011 r. o godz. 1100
w siedzibie Klubu Integracji Społecznej
przy ul. Sosnowej 16 w Koninie
Realizatorzy programu
Kontakt:
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Koninie
ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
Klub Integracji Społecznej
w Koninie
ul. Sosnowa 16
62-510 Konin
tel. 063 242 62 32
e-mail: [email protected]
www.moprkonin.lm.pl
tel. 063 245 02 17
e-mail: [email protected]
www.moprkonin.lm.pl
DZIĘKUJEMY
Prezentację przygotowali
z wykorzystaniem materiałów
własnych MOPR:
Anna Kwaśniewska
Przemysław Kasprzyk
Konin, wrzesień 2011 r.