Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie W roku 2012 średnioroczne zatrudnienie w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie wynosiło 144 strażaków oraz 5 pracowników cywilnych. Na dzień.

download report

Transcript Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie W roku 2012 średnioroczne zatrudnienie w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie wynosiło 144 strażaków oraz 5 pracowników cywilnych. Na dzień.

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie
W roku 2012 średnioroczne zatrudnienie
w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie
wynosiło 144 strażaków
oraz 5 pracowników cywilnych.
Na dzień 31.12.2012r. służbę pełniło 141
oraz 5 pracowników cywilnych.
ZATRUDNIENIE WEDŁUG KORPUSÓW
POZIOM WYKSZTAŁCENIA STRAŻAKÓW
ZATRUDNIENIE WEDŁUG LAT SŁUŻBY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP
Sekcja
KontrolnoRozpoznawcza
Jednostka RatowniczoGaśnicza Nr 1
Jednostka Ratowniczo
Gaśnicza Nr 2
•Z zas
Wydział
OrganizacyjnoKadrowy
Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP
Wydział OperacyjnoSzkoleniowy
Sekcja
Finansów
Wydział
KwatermistrzowskoTechniczny
W roku 2012 strażacy PSP i OSP
interweniowali na terenie powiatu 2125 razy,
wyjeżdżając do:
 1065 pożarów,
 1012 miejscowych zagrożeń,
 48 alarmów fałszywych.
Średnio strażacy w 2012 interweniowali co 4 godziny i 7 minut
natomiast w roku 2011 co 3 godziny i 52 minut.
Do wszystkich działań zadysponowano łącznie 3 561 samochodów
pożarniczych oraz 16 935 strażaków.
W roku 2012 strażacy PSP i OSP
na terenie miasta Konina
interweniowali 988 razy, wyjeżdżając do:
 489 pożarów,
 467 miejscowych zagrożeń,
 32 alarmów fałszywych.
Wyjazd interwencyjny - co 8 godz. 51 minut.
(na terenie całego powiatu - co 4 godz. 7 minut)
Ogólną ilość zdarzeń w 2012 r. w porównaniu do roku 2011
przedstawia wykres poniżej.
ZDARZENIA OGÓŁEM
2281
2300
2125
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
2011 r
2012 r
W 2012 r. zanotowano pożary m.in. w następujących obiektach:
 inne obiekty (śmietniki, garaże, obiekty przyrody, pobocza dróg, trawy) – 603 pożary,
 uprawy i rolnictwo – 220 pożarów,
 obiekty mieszkalne – 106 pożarów,
 lasy – 53 pożary,
 środki transportu – 45 pożarów.
Do najczęstszych przyczyn pożarów należały m.in.:
 nieostrożność osób dorosłych – 552,
 podpalenia – 324,
 urządzenia i instalacje elektryczne – 58,
 wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych – 46,
 wady środków transportu – 21.
W 2012r. zanotowano miejscowe zagrożenia m.in. w następujących grupach obiektów:
 obiekty mieszkalne – 322 zdarzenia,
 środki transportu – 196 zdarzeń,
 obiekty użyteczności publicznej – 55 zdarzeń,
 pozostałe obiekty – 421 zdarzeń.
Do najczęstszych przyczyn miejscowych zagrożeń należały m.in.:
 nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów – 268 zdarzeń,
 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu i wady środków transportu – 252 zdarzenia,
 silne wiatry – 79 zdarzeń,
 gwałtowne opady i przybory wód – 49 zdarzeń,
 pozostałe przyczyny – 337 zdarzeń.
Wysokość strat w tys. zł. poniesionych w 2012 r. podczas pożarów i miejscowych zagrożeń
odnotowanych w powiecie konińskim
2368,7
2400
2350
2300
2250
2055,3
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
pożary
MZ
Uratowane mienie (w tys. złotych) podczas pożarów
i miejscowych zagrożeń
Interwencje ratownicze z udziałem
innych służb
● Policja - 288 zdarzeń,
29% ogółu zdarzeń,
● Pogotowie Ratunkowe - 67 zdarzeń,
7 % ogółu zdarzeń,
● Straż Miejska - 21 zdarzeń,
2% ogółu zdarzeń.
WSPÓŁPRACA Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM
Uruchomienie „Stanowiska o rozszerzonej
funkcjonalności do analizowania
i prognozowania zagrożeń (SAPZ)
- wspólna praca dyspozytorów PSP
oraz PRM
Telefon dla głuchych
Uruchomienie możliwości wzywania pomocy za pośrednictwem
wiadomości sms-owych przez osoby niesłyszące.
Współpraca z mediami
Na bieżąco informowano media o większych zdarzeniach,
uroczystościach i ćwiczeniach. Łącznie sporządzono i przesłano
do lokalnych mediów 141 artykułów z przebiegu zdarzeń,
wydarzeń Komendy Miejskiej PSP w Koninie oraz akcji
prewencyjnych.
Akcje „NIE dla czadu”
i „Darmowa czujka dla Ciebie”
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
uczestnicząc w promocji bezpośredniej projektu Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
związanej z realizacją na terenie powiatu konińskiego
projektu
„Rozbudowy
zintegrowanego
systemu
bezpieczeństwa
środowiskowego
i
ekologicznego
województwa wielkopolskiego”, w miesiącu listopadzie 2012
r. podczas akcji prewencyjnej pod nazwą „Darmowa czujka
dla Ciebie” wydawała czujki dymu i tlenku węgla
mieszkańcom miasta Konina i powiatu konińskiego.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie podczas
zorganizowanych spotkań prewencyjnych na terenach
wszystkich gmin, przeprowadzili krótkie prelekcje na temat
zagrożeń związanych z sezonem grzewczym oraz
szkodliwości tlenku węgla na zdrowie i życie. Omówili także
podstawy projektu kluczowego, w ramach którego
prowadzona była akcja prewencyjna. Po prelekcjach
uczestnicy poszczególnych spotkań wypełnili krótkie testy
wiedzy o wspomnianym projekcie kluczowym, a następnie
podczas losowań wyłaniano zwycięzców, którym wręczono
wylosowane czujki.
W ostatnim dniu listopada br. powołana przez Komendanta
Miejskiego PSP w Koninie Komisja, spośród 419
zarejestrowanych osób na stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, rozlosowała czujki dymu i
tlenku węgla. Wręczenie zwycięzcom wylosowanych czujek
odbyło się w mikołajkowy dzień 6 grudnia 2012 r. w
siedzibie KM PSP w Koninie. Losowanie to zakończyło
akcję prewencyjną konińskich strażaków pod nazwą
„Darmowa czujka dla Ciebie”. W sumie podczas
listopadowej akcji wydano blisko 400 czujek.
Siły i środki realizujące działalność
ratowniczo-gaśniczą
Dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze:
- JRG Nr 1 przy ul. Przemysłowej 7
- JRG Nr 2 przy ul. 3 Maja 60.
Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych :
Konin - Starówka, Konin - Chorzeń, Grójec, Gosławice,
Cukrownia Gosławice, Morzysław.
Łącznie dwadzieścia trzy jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z powiatu konińskiego w KSRG (z terenu
miasta Konina dwie jednostki).
REALIZACJA ĆWICZEŃ ZGRYWAJĄCYCH
Z INNYMI INSTYTUCJAMI
• z Nadleśnictwem Konin - kompleks
leśny w Tokarach – współpraca w
zakresie pożarów lasów
• z Komendą Miejską Policji w Koninie –
w Ośrodku Żeglarskim w Mikorzynie –
współpraca w zakresie ratownictwa na
wodzie
REALIZACJA ĆWICZEŃ DLA
JEDNOSTEK RATOWNICZO GAŚNICZYCH I OSP
Ponad 50 ćwiczeń na obiektach oraz rozpoznań operacyjnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huta Aluminium Konin
PKS Konin,
PKP Konin,
Basen Miejski w Koninie,
Kanał Warta Gopło,
Zakład Utylizacji Odpadów,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie,
Express Polska,
Centrum Handlowe Ferio.
ĆWICZENIA W KOMORZE DYMOWEJ
441 strażaków z JRG PSP Nr 1 i 2 w Koninie, OSP z KSRG oraz uczestnicy szkolenia
podstawowego strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczyło w
ćwiczeniach w komorze dymowej.
W ramach szkoleń wewnętrznych oraz w ośrodkach szkolenia wyznaczonych przez KW
PSP w Poznaniu strażacy z tut. Komendy uczestniczyli w szkoleniach i kursach:
 Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie współdziałania strażaków KSRG z
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - 31 osób praktyka i 52 osoby teoria.
 Szkolenie dyspozytorów Stanowisk Kierowania – 7 osób.
 Kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego – 6 osób.
 Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji cystern drogowych – 7 osób.
 Kurs nurków MSW – 2 osoby.
 Kurs stermotorzystów – 2 osoby.
 Szkolenie w zakresie obsługi echosondy – 7 osób.
 Szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego – 12 osób.
 Szkolenie z obsługi skokochronu – 11 osób.
 Kurs UDT dot. napełniania butli ze sprężonym powietrzem – 5 osób.
SZKOLENIA FUNKCYJNYCH OSP
5 kursów strażaków ratowników OSP, realizowane jednoetapowo,
2 kursy w zakresie ratownictwa technicznego,
1 kurs dowódców OSP,
1 kurs w zakresie działań przeciwpowodziowych i ratownictwa
wodnego,
 1 kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego.




Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza
W 2012r. na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego przeprowadzono 292 kontrole
w 312 obiektach, w tym:





190 kontroli w obiektach użyteczności publicznej,
63 kontrole w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
16 kontroli w obiektach zamieszkania zbiorowego,
5 kontroli lasów,
2 kontrole gospodarstw rolnych.
W trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach stwierdzono
439 usterek i nieprawidłowości.
Najwięcej usterek w trakcie kontroli stwierdzono w zakresie:
 instalacji użytkowych – 186 usterek,
 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 76 usterek,
 zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi – 63 usterki,
 stanu i oznakowań dróg ewakuacyjnych – 55 usterek.
Ponadto:
 przeprowadzono 58 odbiorów obiektów oddawanych do użytkowania,
 sporządzono 52 opinie dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów
oraz imprez masowych,
 zaopiniowano 18 projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i powiatu konińskiego,
 przeprowadzono 18 kontroli w obiektach pośrednio związanych z organizacją Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”,
 współuczestniczono w przygotowaniu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla
miasta Konina i powiatu konińskiego,
 oceniano wspólnie z KRUS stan bezpieczeństwa pożarowego gospodarstw rolnych
w ramach akcji „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
 prowadzono akcje informacyjno – prewencyjne związane między innymi z:
niebezpieczeństwem pożarowym w trakcie żniw, letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i
młodzieży,
odśnieżaniem
dachów
obiektów
wielkopowierzchniowych.
Działalność nadzorczo – egzekucyjna
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komenda Miejska PSP
w Koninie w 2012 r. stosowała następujące działania nadzorczo – egzekucyjne:

wydano 130 decyzji administracyjnych,

wydano 56 wystąpień o charakterze niewładczym, między innymi do
Urzędu Dozoru Technicznego, Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędów Miast i Gmin
oraz spółdzielni mieszkaniowych i innych instytucji,

wydano 16 upomnień oraz nałożono 8 mandatów karnych.
Komenda Miejska PSP w Koninie na dzień 31 grudnia 2012r. posiadała:
- 18 pojazdów silnikowych,
- 80 szt. różnego rodzaju sprzętu silnikowego, tj. agregaty, pilarki, sprzęt
hydrauliczny, silniki do łodzi itp.
- 9 przyczep.
Doposażenie w sprzęt:
-samochód ratowniczo-gaśniczy
GCBA 5/32 na podwoziu MAN
Zadania do realizacji w 2013r.
● Ciągłe doskonalenie procedur dotyczących likwidacji
zagrożeń o skali masowej i lokalnej a przede wszystkim
dokończenie spraw związanych ze specjalizacją jednostek
PSP i OSP.
● Kontynuowanie działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów.
● Dążenie do pełnego wyszkolenia strażaków PSP i OSP.
● Utrzymanie w pełnej gotowości sprzętu ratowniczogaśniczego oraz jego wymiana i uzupełnianie –w roku 2013
planujemy zakupić samochód operacyjny.
● Poprawa warunków socjalnych i bhp poprzez rozpoczęcie
inwestycji remontowo-budowlanej w KM PSP i JRG nr 1
polegającej min. na remoncie garaży, placu przed i z tyłu
Komendy oraz naprawą i wymianą instalacji sanitarnych.
● Współpraca
z Panem Wojewodą Wielkopolskim i jego
służbami oraz
jednostkami Państwowego Ratownictwa
Medycznego w zakresie uruchomienia dyspozytorni
medycznej wraz z Stanowiskiem Kierowania Komendanta
Miejskiego w Koninie.
● Ścisła współpraca merytoryczna z samorządami, innymi
instytucjami oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w
zakresie poprawy bezpieczeństwa miast i gmin naszego
obszaru chronionego.
● Realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla miasta i powiatu
konińskiego.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ