Doradztwo zawodowe dla uczniów

download report

Transcript Doradztwo zawodowe dla uczniów

DLA UCZNIÓW
Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu
i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych
porad zawodowych uwzględniając możliwości
psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby
rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.
Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły,
ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku
studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.
Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go
z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą,
sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami
zawodowymi na rynku pracy.
Jak wybrać
zawód?
Krok 1
Stwórz listę wszystkich cech, które oczekujesz
po idealnej pracy.
Musisz przemyśleć swoje mocne i słabe strony.
Nie zmieniaj wyznaczonej przez
siebie ścieżki kariery wyłącznie
dlatego, że obawiasz się niskiego
stopnia z przedmiotu lub trudnego
semestru.
Krok 2
Znajdź wszystkie informacje dotyczące zawodów
Po zrobieniu listy, przejrzyj książki oraz strony internetowe
zawierające informacje na temat różnych zawodów.
Poszukaj takich zawodów, które posiadają wypisane przez
Ciebie cechy. Sprawdź dokładnie jakiej edukacji wymaga
dany zawód, co należy do obowiązków osób, które go
wykonują, za co są odpowiedzialni i jakie są możliwości
rozwoju w tym zakresie.
Krok 3
Znajdź osoby, które wykonują taki
zawód jaki chciałbyś i spytaj czy
istnieje możliwość towarzyszenia
im podczas pracy przez dzień lub
dwa.
Dowiedz się co osoba pracująca
w interesującym Cię zawodzie
lubi w swojej pracy a czego nie
lubi, oraz jakie umiejętności są
konieczne do jego wykonywania.
Krok 4
Daj sobie czas na przemyślenie tego, czego nauczyłeś się o sobie
oraz o interesujących się zawodach. Bierz udział w różnych
zajęciach dodatkowych, aby zobaczyć co Cię najbardziej
zainteresuje.
Możesz wybrać:
•technikum
•liceum
ogólnokształcące
•zasadniczą
szkołą zawodową
Nauka w liceum ogólnokształcącym
trwa 3 lata, w czasie których uczysz się
w klasach profilowanych
Nauka w technikum trwa 4 lata
W technikum uczysz się również
przedmiotów ogólnokształcących,
z których zdajesz maturę.
Ale również otrzymujesz
kwalifikacje zawodowe
z dokumentem EUROPASS
Nauka w zasadniczej
szkole zawodowej trwa
3 lata, w trakcie których
odbywasz praktyczną
naukę zawodu
w zakładach pracy lub
w Centrum Kształcenia
Praktycznego
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- piekarz
- murach
- ślusarz
- stolarz
- kucharz małej gastronomii
- introligator
- rolnik
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
- wytwarzanie przedmiotów dekracyjnych
- gospodarstwo domowe
- prace poligraficzno-introligatorskie
- prace ogrodnicze
- elementy sadownictwa
- elementy tkactwa
- sporządzanie i wydawanie posiłków
- elementy dziewiarstwa
- ceramika
Mit jednego zawodu,
czyli jak NIE planować kariery zawodowej
W naszym społeczeństwie utarł się mit jednego zawodu.
Z pewnością znasz osoby, które przez lata pracują w tej samej
firmie, mimo że:
nie znoszą swojej pracy i tego, czym się zajmują,
nie są dobrze opłacani,
nie są pewni stabilności zatrudnienia i żyją w notorycznym
strachu przed zwolnieniem.
Osoby takie przez długie lata (czasem przez całe życie) trwają
w tej samej pracy i boją się przekwalifikowania, mimo że zmiana
zawodu mogłaby przywrócić im satysfakcję z pracy! Niestety
na sugestię zmiany profesji odpowiadają najczęściej: „A gdzie ja
w tym wieku znajdę pracę!”…
A jak to wygląda u Ciebie?