RBS seminarium Panel II - Doświadczenia ponad granicami

download report

Transcript RBS seminarium Panel II - Doświadczenia ponad granicami

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INDYWIDUALNE WSPARCIE
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
KLUCZEM
DO SKUTECZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Struktura projektu „Rodzina bliżej siebie”
Rodzina bliżej
siebie
Panel rodzin
Panel osób
niepełnosprawnych
Asystentura rodzin
Doradztwo osób
niepełnosprawnych
Program
aktywności lokalnej
Pogłębiona praca
socjalna
Młodzież
Rodziny, osoby
niepełnosprawne i
osoby bezdomne
Charakterystyka beneficjentów
panelu osób niepełnosprawnych RBS
osoby z umiarkowanym i
znacznym stopniem
niepełnosprawności
zamieszkujące na terenie Gdyni
w wieku aktywności zawodowej
korzystające usług MOPS
Swoim zakresem obejmować
ma 7o osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Charakterystyka 70 beneficjentów
panelu osób niepełnosprawnych RBS
 osoby z umiarkowanym
 i znacznym stopniem
niepełnosprawności (w tym
38 osób z zaburzeniami
psychicznymi)
 zamieszkujące na terenie
Gdyni
 w wieku aktywności
zawodowej
 korzystające z usług MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Cele panelu osób niepełnosprawnych
Zakotwiczenie
we właściwym
miejscu systemu
wsparcia -sukces
Wsparcie w dbaniu o
zdrowie - stworzenie/
wzmocnienie
połączenia osoba
chorująca a CZP sukces
Zmiana
jakości życia
od bierności
do aktywności
-sukces
Zwiększenie samodzielności życiowej
– od pełnej opieki do maksymalnej
możliwej dla osoby aktywnościsukces
Wspieranie
aktywności na
rynku pracy
Zwiększenie aktywności
wypełnienie
społecznej ON – pomost
pomiędzy ofertą DOPS a
luki pomiędzy
NGO -sukces
klientem
DOPS a PUPMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
sukces
ROLA
DORADCY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Doradca
zawodowy
Trener
pracy
Psycholog
Doradca osoby
niepełnosprawnej
beneficjent
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Animator
Klubu
Diagnoza potrzeb beneficjenta
Wspólnie z klientem doradca ON ocenia jego
mocne i słabe strony, możliwości, zasoby i
ograniczenia.
Beneficjenci ustalają, jakie mocne i słabe strony
tkwią w ich najbliższym otoczeniu, jaki
potencjał znajduje się w ich najbliższych czy też
instytucjach i specjalistach, którzy działają
bądź potencjalnie mogą działać dla ich dobra i
rozwoju. Zasoby stanowią bazę do pracy w
środowisku na rzecz ON.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Indywidualny Program Integracji
Społecznej i Zawodowej
Cel główny: długoterminowy –
najczęściej związany z celem
głównym panelu, to jest ze
zwiększeniem aktywności lub
aktywizacją zawodową.
Cele szczegółowe:
krótkoterminowe – dotyczą
rozwiązania konkretnych problemów
i realizacji zadań zarówno po stronie
ON jak i DON – im lepsza relacja
nawiązuję się pomiędzy ON a DON
tym więcej celów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Specyfika pracy doradcy ON
 Możliwość nawiązania prawdziwej relacji
– czas
 Intensywność kontaktów
 Praca w zespole różnych specjalistów
 Możliwość pracy z ON jak i jej
otoczeniem – jednoczesna zmiana
konieczna jest w ON jak i w jej otoczeniu
 Możliwość pracy w biurze i w domu ON
 Wpływ na instrumenty aktywnej
integracji celowane do ON
 Brak środków finansowych – praca
jedynie na motywacji i zasobach klienta
 Budowanie sieci wsparcia dedykowanej
konkretnej ON
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Instrumenty Aktywnej Integracji
Warsztaty
psychologiczne o
charakterze
integracyjnym dla
beneficjentów.
Indywidualne wsparcie
psychologa dla
beneficjentów i ich
rodzin .
Grupy wsparcia
Poradnictwo
zawodowe
Terapia zajęciowa
Zajęcia klubowe
Trener pracyzatrudnienie
wspomagane
Terapia dla osób
uzależnionych i ich
rodzin.
Kursy i szkolenia
zawodowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
WSPAK
 Magazyn uliczny WSPAK promuje
postawy obywatelskie, rozwój
społeczności lokalnych, pisze o alienacji
społecznej oraz biedzie.
 Kolporter otrzymuje za sprzedaż
zapomogę, której wartość jest
uzależniona od ilości sprzedanych
magazynów.
 Sprzedaż magazynu zaczęliśmy w CH
Wzgórze, obecnie kolportaż prowadzony
jest w Tesco oraz w Centrum
Handlowym BATORY
 12 osób brało udział w kolportażu
magazynu w 2012 r.
 Sprzedaż magazynu WSPAK daje
beneficjentom możliwość sprawdzenia
swoich możliwości, uczy otwartości oraz
bezpośredniego kontaktu z klientami
TRENING PRACY





Przed podjęciem treningu pracy cały zespół
projektu ( doradca ON, doradca zawodowy,
psycholog) konsultuje się, aby odpowiednio
dobrać trening pracy do możliwości i potrzeb
beneficjenta.
Trening pracy ma na celu sprawdzenie jak
beneficjent sobie poradzi w otwartym
środowisku, w realnym miejscu pracy.
Trener pracy - wsparcie klienta w
wykonywanych czynnościach,
Pracodawca dostarcza cennych uwag i opinii na
temat pracy wykonywanej przez beneficjenta,
Trening pracy nie wiąże się z zarobkami . W
przypadku pozytywnego przejścia przez fazę
treningu pracy, istnieje możliwość
poszukiwania pracy i w dalszej perspektywie
zatrudnienia danej osoby na wybranym
stanowisku pracy.
16 osób odbyło trening pracy,
Treningi odbywały się m.in.
- w Fundacji Dogtor
- Centrum Współpracy
Młodzieży,
- Europejskim Centrum
Kształcenia Pascal,
- Sklepie Lewiatan,
- Bar mleczny „Biesiada”,
- Archiwum Państwowe w
Gdańsku,
- La Femme,
ZATRUDNIENIE
 obecnie 20 osób pracuje
na stanowiskach tj.
pracownicy biurowi,
pracownicy porządkowi,
ochrona, handel,
 4 osoby nie utrzymały się
w pracy
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Aleksandra Pakólska
koordynator Panelu Osób Niepełnosprawnych
Barbara Marciniak
trener pracy
Grażyna Jackowska
psycholog
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni