مدل ارزيابی فرهنگ سازمانی کامرون و کويين

download report

Transcript مدل ارزيابی فرهنگ سازمانی کامرون و کويين

‫مدل ارزيابی فرهنگ سازمانی کامرون و‬
‫کويين‬
‫مدل ارزيابی فرهنگ سازمانی کامرون و کويين‬
‫‪ ‬کامرون و کويين‪ ،‬با استفاده از چارچوب ارزش هاي رقيب‪ ،‬چهار نوع فرهنگ‬
‫سازماني زير را تعريف کردند‪:‬‬
‫‪ -1‬فرهنگ طايفه اي (قبيله اي‪ ،‬تعاوني يا همکاري)‬
‫‪ -2‬فرهنگ ويژه ساالر (ادهوکراسي)‬
‫‪ -3‬فرهنگ مبتني بر بازار‬
‫‪ -4‬فرهنگ سلسله مراتبي‬
‫مدل ارزيابی فرهنگ سازمانی کامرون و کويين(‪)2006‬‬
‫انعطاف پ ذيري و مترقبه بودن‬
‫ويژگي‪ :‬مشارکت‪ ،‬کارتيمي‬
‫ويژگي‪ :‬خالقيت‪ ،‬کارآفريني‪ ،‬پويا بودن‬
‫سبک رهبري‪ :‬کارآفرين‪ ،‬نوآورو ريسک‬
‫پذير‬
‫سبک رهبري ‪:‬‬
‫پدرانه‬
‫معيارهاي موفقيت‪ :‬توليد محصوالت‬
‫منحصر به فرد‪ ،‬نوآوريو کشف منابع جديد‬
‫معيارهاي موفقيت ‪ :‬توسعه و بهبود منابع‬
‫انساني‪ ،‬تعهد سازماني و توجه به کارکنان‬
‫فرهنگ‬
‫توسعه گرا‬
‫تسهيل گر‪ ،‬مربيگري و‬
‫فرهنگ‬
‫تي م گرا‬
‫تمرکز‬
‫دروني و‬
‫يکپارچگي‬
‫تمرکز بيروني‬
‫و رقابت‬
‫پ ذيري‬
‫ويژگي‪ :‬رقابت‪ ،‬کارايي و‬
‫اثربخشي‪ ،‬وظيفه محور‬
‫سبک رهبري‪:‬‬
‫گرا‬
‫فرهنگ‬
‫نتي جه گرا‬
‫قاطع‪ ،‬توجه به توليد و توفيق‬
‫معيارهاي موفقيت‪ :‬دسترسي به اهداف‪ ،‬رقابت‬
‫پذيري‬
‫فرهنگ‬
‫مرات ب گرا‬
‫ويژگي‪ :‬نظ م‪ ،‬حاکميت‬
‫قانون و مقررات‪،‬تمرکز‬
‫گرايي‬
‫سبک رهبري‪ :‬هماهنگ کننده‪ ،‬سازمان دهنده و‬
‫ادارهکننده‬
‫معيارهاي موفقيت‪ :‬کاهش و مهندسی هزينه‪،‬‬
‫تحت کنترل بودن‪ ،‬رعايت قوانين و مقررات‬
‫ثبات و کنترل داشتن‬
‫مروری بر مدلهای ارزيابی فرهنگ سازمانی‪ -‬مدل کامرون و کويين‬
‫(‪)2006‬‬
‫‪ ‬کامرون و کويين «ابزار ارزيابي فرهنگ سازماني» را که برای سنجش‪ ،‬ارزيابی‬
‫و شناسايی برتری نسبی چهار نوع فرهنگ در سازمان به کار میرود‪ ،‬ارائه‬
‫کردند‬
‫)‪Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI‬‬
‫‪ ‬برای ارزيابی هر يک از انواع فرهنگ سازمانی در اين ابزار‪ ،‬از شش معيار کلی‬
‫به شرح زير استفاده می شود‪:‬‬
‫‪ -1‬خصوصيات حاکم بر سازمان ‪Dominant Characteristics‬‬
‫‪ -2‬رهبري سازمان ‪Organizational Leadership‬‬
‫‪ -3‬مديريت کارکنان‪Management of Employees‬‬
‫‪ -4‬انسجام سازماني‪Organization Glue‬‬
‫‪ -5‬تاکيد و تمرکز بر استراتژي سازمان ‪Strategic Emphasis‬‬
‫‪ -6‬معيارهاي موفقيت ‪Criteria of Success‬‬
‫روش ترکيبی پژوهش‬
‫به منظور سنجش قضاوت هاي كيفي پاسخ دهندگان‪ ،‬در پرسش‬
‫نامه ارزيابي فرهنگ سازمان از مقياس اعداد به شرح جدول‬
‫زير براي هر يك از معيارها استفاده ميشود‬
‫مقياس‬
‫‪G‬‬
‫(‪ )VP‬خيلي ضعيف‬
‫]‪[0,1‬‬
‫(‪ )P‬ضعيف‬
‫]‪[2,4‬‬
‫(‪ )F‬متوسط‬
‫]‪[5,6‬‬
‫(‪ )G‬خوب‬
‫]‪[7, 8‬‬
‫(‪ )VG‬خيلي خوب‬
‫]‪[9,10‬‬
‫پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(‪)OCAI‬‬
‫‪ -1‬خصوصيات حاكم بر سازمان‬
‫وضعيت‬
‫جاري‬
‫‪7‬‬
‫شرايط‬
‫مطلوب‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪A‬‬
‫سازمان مانند يك خانواده صميمي و خودماني است‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫سازمان محلل كلارآفريني پويلا اسلت‪ .‬تحملل كاركنلان بلاال‬
‫بوده و آنها ريسك پذيرند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪C‬‬
‫سللازمان فللوق العللاده نتيجلله گللرا اسللت‪ ،‬تمركللز اصلللي بلر‬
‫انجللام كارهللا اسللت‪ .‬كاركنللان كللامال در رقابللت بللوده و بلله‬
‫دنبال تحقق اهداف ميباشند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪D‬‬
‫سازمان كامال تحت كنترل و ساختار گرا اسلت‪ .‬دراغللب‬
‫ملللوارد بلللراي انجلللام كارهلللا روش هلللاي اجرايلللي رسلللمي‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫جمع‬
‫پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(‪)OCAI‬‬
‫وضعيت‬
‫جاري‬
‫شرايط‬
‫مطلوب‬
‫‪A‬‬
‫رهبري در سازمان بيشتر در نقش مربي‪ ،‬تسهيل كننده و‬
‫تربيتي است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪B‬‬
‫رهبري در سازمان بيشتر در نقش كارآفريني‪ ،‬نوآوري و‬
‫ريسك پذيري است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪C‬‬
‫رهبللللري در سللللازمان بيشللللتر در نقللللش شللللفاف سللللازي‪،‬‬
‫تهاجمي و تمركز بر نتيجه است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪D‬‬
‫رهبللللللري در سللللللازمان بيشللللللتر در نقللللللش همللللللاهنگي‪،‬‬
‫سازماندهي و ارتقاء تدريجي كارآيي است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ -2‬رهبري سازمان‬
‫جمع‬
‫پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(‪)OCAI‬‬
‫وضعيت‬
‫جاري‬
‫شرايط‬
‫مطلوب‬
‫‪A‬‬
‫روش مديريت كاركنان بر مبناي كارتيمي‪ ،‬توافلق جمعلي‬
‫و مشاركت است‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪B‬‬
‫روش مديريت كاركنان بر مبناي ريسك پذيري‪ ،‬نوآوري‪،‬‬
‫آزادي عمل و منحصر بفرد بودن است‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪C‬‬
‫روش مللللديريت كاركنللللان بللللر مبنللللاي تشللللويق رقابللللت‪،‬‬
‫انتظارات باال از كاركنان و نتيجه گرا است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪D‬‬
‫روش مللديريت كاركنللان بللر مبنللاي امنيللت كللار كاركنللان‪،‬‬
‫انطبلللاق گرايلللي‪ ،‬قابليلللت پللليش بينلللي و ثبلللات در روابلللط‬
‫كاركنان است‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -3‬مديريت كاركنان‬
‫جمع‬
‫پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(‪)OCAI‬‬
‫‪ -4‬انسجام سازماني‬
‫وضعيت‬
‫جاري‬
‫‪8‬‬
‫شرايط‬
‫مطلوب‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪A‬‬
‫علللت همبسللتگي در سللازمان وفللاداري‪ ،‬اعتمللاد متقابللل و‬
‫تعهد كاركنا ن به ارتقاء سازمان است‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫علت همبستگي در سازمان تهعد به نوآوري و تاكيد براي‬
‫به روز بودن و استفاده از آخرين پيشرفت ها است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪C‬‬
‫علللت همبسللتگي در سللازمان تاكيللد بللر رسلليدن بلله اهللداف‬
‫است‪ ،‬دغدغه اصلي درافتلادن بلا مشلكالت و غلبله برآنهلا‬
‫است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪D‬‬
‫علت همبستگي در سلازمان وجلود قلوانين و سياسلتهلاي‬
‫رسللمي اسللت‪ .‬نگهللداري و اداره آرام سللازمان مهللم تلقللي‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫جمع‬
‫پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(‪)OCAI‬‬
‫وضعيت‬
‫جاري‬
‫شرايط‬
‫مطلوب‬
‫‪A‬‬
‫در سللازمان تاكيللد (تمركللز اسللتراتژيك) برتوسللعه منللابع‬
‫انسللاني‪ ،‬اعتمللاد بللاال‪ ،‬بللازبودن (نقدپللذيري) و مشللاركت‬
‫هميشگي است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪B‬‬
‫در سازمان تاكيد بر تحصيل منابع جديد‪ ،‬خلق چالشهلاي‬
‫جديللد‪ ،‬تللالش بللراي آگللاهي از موضللوعات نللو اسللت‪ .‬در‬
‫نظر گرفتن فرصتها ارزش تلقي ميگردد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪C‬‬
‫در سلللازمان تاكيلللد بلللر اقلللدامات رقلللابتي و تحقلللق اهلللداف‬
‫است‪ .‬ايجاد اهداف متعاليتر و برتلري در بلازار ويژگلي‬
‫غالب ميباشد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪D‬‬
‫در سللازمان تاكيللد بللر ثبللات و پايللداري اسللت‪ .‬كللارآيي‪،‬‬
‫كنترل و انجام عمليات بصورت آرام (علادي) مهلم تلقلي‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪27‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ -5‬تاكيد و تمركز استراتژيك سازمان‬
‫جمع‬
‫پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(‪)OCAI‬‬
‫‪ -6‬معيارهاي موفقيت‬
‫وضعيت‬
‫جاري‬
‫‪8‬‬
‫شرايط‬
‫مطلوب‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪A‬‬
‫معيللار موفقيللت در سللازمان منللابع انسللاني‪ ،‬كللارگروهي‪،‬‬
‫ميزان تعهد كاركنان و توجه به كاركنان است‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫معيلللار موفقيلللت در سلللازمان ارايللله محصلللوالت جديلللد و‬
‫منحصلللر بفلللرد اسلللت‪ .‬سللللازمان بايلللد پيشلللتاز در ارائلللله‬
‫محصول و نوآور باشد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪C‬‬
‫معيار موفقيت در سلازمان بلر مبنلاي برتلري در بلازار و‬
‫حلللذف رقبلللا اسلللت‪ .‬كليلللد اصللللي موفقيلللت رهبلللري بلللازار‬
‫رقابتي است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪D‬‬
‫معيار موفقيت در سازمان كارآيي است‪ .‬تحويل به موقع‪،‬‬
‫برنامللهريللزي راحللت و توليللد بللا حللداقل هزينلله مهللم تلقللي‬
‫ميشوند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪34‬‬
‫جمع‬
‫ارزيابي فرهنگ سازماني‬
‫• شرايط موجود‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪26‬‬
‫‪40‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ارزيابي فرهنگ سازماني‬
‫• شرايط مطلوب‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫ارزيابي فرهنگ سازماني‬
‫•‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫مدل ارزيابی فرهنگ سازمانی کامرون و کويين‬
‫‪ ‬ابزار ارزيابی فرهنگ سازمانی تاکنون در بيش از ده هزار‬
‫سازمان متفاوت به کار گرفته شده است‪ .‬نتايج به عنوان نمونه‬
‫نشان می دهد‪:‬‬
‫‪-‬‬