بيمارستان دوستدار مادر و نقش آن در توانبخشی مادران و پیشگیری از

Download Report

Transcript بيمارستان دوستدار مادر و نقش آن در توانبخشی مادران و پیشگیری از

‫محبوبه والیانی‬
‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
‫عضو کمیته کشوری ترویج زایمان طبیعی‬
‫و مدرس کشوری کالس های آمادگی برای زایمان‬
‫‪ ‬زندگی جز تاریکی نیست مگر شوری در کار باشد‪ ،‬و شورها همگی کورند‪،‬‬
‫مگرآنکه دانش ی در میان باشد‪ ،‬و همه کارها تهی و بیهودهاند‪ ،‬مگر عشقی‬
‫در میان باشد؛‬
‫و آنگاه که شما با عشق کار میکنید‪ ،‬خود را به خود و به یکدیگر و به خدا‬
‫پیوند میدهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫(کتاب پیامبر – جبران خلیل جبران )‬
‫عشق يعني با خدا تنها شدن‬
‫شاخص های توسعه هزاره‬
‫‪Millennium Development Indexes‬‬
‫در سال ‪ 2000‬کشورهای شرق آسیا و شمال آفریقا در‬
‫گردهمائی هزاره متعهد شدند که فقر‪ ،‬گرسنگی ‪ ،‬بیماری ‪،‬‬
‫بیسوادی ‪ ،‬انحطاط محیط و تبعیض علیه زنان را از بین‬
‫ببرند و در این راستا اهدافی تعیین کردند که این اهداف‬
‫همان اهداف هشت گانه توسعه هزاره محسوب می شوند‪.‬‬
‫شاخص های توسعه هزاره‬
‫‪Millennium Development Indexes‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ریشه کنی فقر وگرسنگی‬
‫نیل به آموزش اولیه برای کل جامعه‬
‫تساوی زنان و توانمند سازی زنان‬
‫کاهش مرگ مادران‬
‫کاهش مرگ کودکان‬
‫مبارزه با ایدز ‪ ،‬ماالریا و سایر بیماری ها‬
‫محافظت از محیط زیست‬
‫مشارکت جهانی برای توسعه‬
1380
Mother-Friendly
Hospital
8


the World Health Organization (WHO) and the
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
launched the WHO Baby-Friendly Hospital
Initiative and the Ten Steps to Baby-Friendly
the launch of the Mother-Friendly Childbirth
Initiative and the Ten Steps of the MotherFriendly Childbirth Initiative for MotherFriendly Hospital, Birth Centers, and Home
Birth Services (Ten Steps of Mother-Friendly
Care)
10
‫‪ ‬برنامه راه اندازی بیمارستانهای دوستدار مادر درنیمه دوم‬
‫سال ‪ ۸۱‬در دستور كار قرار گرفته است‪،‬‬
‫‪ ‬ارائه الگوی جدید مراقبت به مادران به منظور تأمین‪،‬‬
‫حفظ و ارتقای سالمت مادران و بهبود شرایط زایمانی با‬
‫توجه به سالمت و رضایت مادران هدف اصلی راه اندازی‬
‫بیمارستان های دوستدار مادر است‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬طبیعی بودن روند زایمان‬
‫‪ ‬توانمند سازی مادر‬
‫‪ ‬آزادی عمل و استقالل‬
‫‪ ‬انجام مداخالت براساس اندیکاسیون های مشخص و نه به صورت‬
‫روتین‬
‫‪ ‬ارائه مداخالت ضروري در فوریت هاي مامایي‬
‫‪ ‬مسئولیت پذیری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪13‬‬
‫ارائه مراقبتهای دوران بارداری‬
‫برگزاری کالسهای آمادگی زایمان‬
‫خدمات تخصصی‬
‫دسترسی به سطوح باال وپایین‬
‫ارائه خدمات با توجه به باورهای مذهبی‬
‫همراه آموزش دیده‬
‫اجازه حرکت در لیبر‬
‫آموزش به کارکنان براي روشهاي غیر دارویي كاهش درد‬
‫تشویق مادران و خانواده براي ‪BF‬‬
‫‪ 10‬اقدام بیمارستان دوستدار کودک را اجرا کند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در صورتي از نیروي مامایي موجود استفاده بهینهاي ميشود كه به‬
‫ازاي پذیرش هر مادر باردار در زایشگاه‪ ،‬یک ماما به طور مستمر‬
‫بر بالین وي حاضر شود‪.‬‬
‫در چنین شرایطي تنها ‪ 15‬درصد مادران ممکن است به مشکالتي‬
‫دچار و به خدمات تخصصي چون سزارین نیاز پیدا کنند‪.‬‬
‫‪ 85‬درصد مادران در شرایط طبیعي و بدون نیاز به مداخله اما با‬
‫مراقبت نزدیک و دقیق ماما زایمان ميکنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در استاندارد جهانی ماما‪ ،‬به ازای ‪ 1000‬تولد‪ 30 ،‬تا ‪ 50‬ماما‬
‫نیاز است‪.‬‬
‫در کشور ما تقریبا ً برای هر ‪ 100‬تولد یک ماما وجود دارد‪.‬‬
‫در کشورهای پیشرفته به ازای هر ‪ 33‬زایمان یک ماما مشغول به‬
‫فعالیت است‪.‬‬
‫در کشورهای پیشرفته به مراقبت نفر به نفر توجه ویژه می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساالنه بیش از یک میلیون نوزاد در کشور متولد می شوند و حدود‬
‫‪ 10‬هزار نفر ماما‪ ،‬در بخش دولتی و ‪ 4‬تا ‪ 5‬هزار نفر در بخش‬
‫خصوصی شاغل هستند و بقیه فارغ التحصیالن یا بیکارند یا در‬
‫مشاغلی غیر تخصصی خود مشغول به کار هستند‪ .‬این در حالی است‬
‫که ‪ 40‬هزار مامای کاردان و کارشناس در کشور تربیت شده است‪.‬‬
‫با توجه به تعداد تولد نوزادان در کشور‪ ،‬باید حدود ‪ 30‬هزار نفر در‬
‫مراکز زایشگاهی و بهداشتی به ارائه خدمت اشتغال داشته باشند‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪‬‬
‫هم اكنون ‪ ۲۵‬دانشگاه علوم پزشكی برای راه اندازی بیمارستان‬
‫های دوستدار مادر اعالم آمادگی كرد ه اند و بقیه آنها تا پایان سال‬
‫‪ ۸۸‬باید به بیمارستان های مجهز شده تبدیل شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در هردانشگاه علوم پزشكی كشور تا پایان سال ‪ ۸۸‬یك بیمارستان‬
‫دوستدار مادر با بكارگیری زایمان های فیزیولوژی راه اندازی می‬
‫شود و به این منظور برای مادران كالس های آمادگی برای زایمان‬
‫با استفاده از تكنیك های تنفسی و تمرین های عصبی‪ -‬عضالنی‬
‫برگزار می شود‪.‬‬








During 10 years ago, in spite of WHO
mention (warning) to hold rate of CS
between 10%-15%, we were witness of
increase in CS in Iran, particularly in
Isfahan Province.
2002
53%
2003
53.96%
2004
57.2%
2005
59.57%
2006
60%
2007
62%
2010
59.5%
Mothers Opinion
of Birth Methods:
NVD: 65.1%
CS: 34.9%
Selection of Birth Method:
Mothers: 35.2%
Others: 64.8%
Recommendation of
Choosing of Birth Methods
by Obstetricians: 79.3%
CS: 75.3%
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شرکت حداقل ‪ 20‬درصد مراجعین به درمانگاه پره ناتال به کالسهای‬
‫آمادگی برای زایمان‬
‫کاهش سزارین ساالنه ‪ 10‬درصد‬
‫کاهش مداخالت غیر ضروری‬
‫کاهش اپی زیاتومی‪ ،‬ایندكشن‪ ،‬سرم تراپي‪ ،‬انما‪ ،‬شیو‪ ،‬عدم تحرك مادر‬
‫و ‪......‬‬
‫افزایش توان مهارتی و علمی ماماها در امر کنترل و هدایت زایمان‬
 COMMON
 Increased
CAUSES:
ligament laxity due to the
release of the hormone relaxin
 Increase in weight gain
 Exaggerated curve of spine
 Poor body mechanics and postural
habits
 Ribcage enlargement increasing rib
sub luxations
 Nerve and vascular impingement from
mechanical pressure
 Upper
back
 Lower
back
 Sacroiliac
area
 Avoid
heavy lifting
 Exercise regularly
 Wear shoes that are comfortable for pregnant
 Improve your posture (get out bed, change
position, sleep)
 Pelvic tilting
 Get into a good sitting posture
 Try kneeling on your hands and knees.
 Pelvic floor exercises
 Avoid doing too much, have frequent rests
For preventing back pain, help preparing for
labor and quicker recovery after the birth:

Work deep abdominals

Improve posture

Work pelvic floor
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وزن تنه (فلش‪ )P‬تمايل دارد كه ساكروم را در‬
‫جهت حركت نوتيشن (‪ )N1‬بچرخاند و باعث‬
‫تيلت قدامي لگن شود‪ .‬اين حركت توسط‬
‫ليگامانهاي ساكروايلياك قدامي و به خصوص‬
‫ساكرواسپاينوس و ساكروتوبروس محدود مي‬
‫شود‪.‬‬
‫در همين زمان عكس العمل زمين (فلش‪)R‬‬
‫توسط استخوان ران و مفصل ران منتقل شده‬
‫و موجب تيلت خلفي لگن (‪ )N2‬مي شود‪ .‬اين‬
‫مكانيسم يكي از عوامل ايجاد تعادل لگن مي‬
‫باشد‪.‬‬
posterior pelvic tilt





40% of women have some degree of leaking and
increased by parity.
1 in every 9 women will undergo surgery for a pelvic
floor disorder.
50% of primigravidae and nearly all multiparous have
stress incontinence in late pregnancy.
More than 50% of women age 55 and older suffer
one or more of the problems caused by pelvic floor
dysfunction.
Women who suffer from pelvic floor disorders
underreport their condition due to embarrassment.
The Pelvic Floor
Pelvic Diaphragm
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫به هنگام بلند كردن اجسام سنگين از طريق انقباض عضالت شكمي‪ ،‬حفره‬
‫توراكوابدومينال تبديل به يك سیلندر محكم شده و باعث توزيع نيروهاي‬
‫وارده بر ستون فقرات و در نتيجه كاهش فشار وارد بر ديسكهاي بين مهره اي‬
‫مي شود‪.‬‬
‫ايجاد وضعيت طبيعي لگن نسبت به تنه و اندام تحتاني و حفظ پوسچر‬
‫صحيح‬
‫ساپورت احشاي شكمي و محافظت از جنين‬
‫انجام حركات فلكشن ‪ ،‬فلكشن جانبي و چرخش تنه‬
‫عمل بازدم اجباري و عميق جهت تخليه مدفوع‪ ،‬ادرار‪ ،‬استفراغ و تسهيل‬
‫زايمان در مرحله دوم‬
‫حمايت از ناحيه اينگوينال در مقابل فتق احتمالي در اثر كشيدگي يا تحمل‬
‫فشارهاي اوبليك‬
‫ساقی گل و سبزه بس طربناک شدست‬
‫دریــاب که هفتــه دگـر خــاک شدست‬
‫می نوش و گلی بچیــن که تا درنــگری‬
‫گل خاک شدست و سبزه خاشاک شدست‬