8.Plan Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora

Download Report

Transcript 8.Plan Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY
na rok szkolny 2014/2015
Sławomir Meresiński
Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
Narady z kadrą kierowniczą szkół/placówek województwa świętokrzyskiego, 2-3 września 2014 r.
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI
OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
1.
Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach
edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie
jakości
kształcenia
w
szkołach
ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w
podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności w zakresie matematyki.
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Materiały adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, kadry pedagogicznej,
rodziców oraz organów prowadzących szkoły podstawowe i przedszkola na
temat ustalonych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa znajdują się na
stronie:
http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-13-58/1255-podstawowekierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2014-2015
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO.
1. W zakresie ewaluacji:
Planowana liczba ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015–261.
1.1. Ewaluacje całościowe - 10% wszystkich ewaluacji w roku
szkolnym – 26 w zakresie wszystkich wymagań.
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO.
1.2. Ewaluacje problemowe - 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w
zakresie wskazanych niżej wymagań przez Ministra Edukacji Narodowej -157
l.p.
a)
Typ szkoły/placówki

przedszkola
Zakres wymagań



b)





c)

szkoły podstawowe,
gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne,
placówki kształcenia
ustawicznego,
ośrodki dokształcania i
doskonalenia zawodowego

placówki oświatowowychowawcze




W1Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
dzieci.
W4 Dzieci są aktywne.
W6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.
W3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej.
W6 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
W11 Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne,
uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
W1 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na
rozwój wychowanków i umożliwiającą
organizację
pracy w
sposób sprzyjający osiąganiu celów.
W2
Placówka
wspomaga
rozwijanie
zainteresowań
i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO.
d)


placówki
doskonalenia
nauczycieli, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
biblioteki pedagogiczne



e)
f)




specjalne ośrodki wychowawcze,
placówki
zapewniające
opiekę
i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkaniamłodzieżowe ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe
ośrodki
socjoterapii,
specjalne
ośrodki
szkolnowychowawcze,
ośrodki umożliwiające dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w
stopniu
głębokim,
a także dzieciom i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym z niepełno
sprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio
obowiązku
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki




W2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób
sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
W3 Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki.
W4
Procesy edukacyjne są efektem współpracy
nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
W7 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski
z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
W 1 Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający
osiąganiu celów placówki.
W4 Placówka wspomaga rozwój wychowanków,
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
W1 Placówka
realizuje
koncepcję
pracy
ukierunkowaną na rozwój wychowanków.
W10 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski
z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO.
1.3 Ewaluacje problemowe - 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w zakresie wybranym
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego –
w liczbie 78 realizowane będą- w jednym z niżej wymienionych wymagań [w zależności
od funkcjonowania szkoły/placówki w ramach jednostki złożonej, liczby oddziałów
i dostępności respondentów w czasie prowadzenia czynności badawczych (okres wakacji)]:
l.p.
a)
Typ szkoły/placówki

przedszkola
Zakres wymagań



b)





szkoły podstawowe,

gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne,

placówki kształcenia ustawicznego,

ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego
W7
Nauczyciele
współpracują
w
planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych.
W 9 Rodzice są partnerami przedszkola.
W 12 Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
W7
Nauczyciele
współpracują
w
planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych.
W 9 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
W12 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO.
2.W zakresie kontroli planowych:
l.p
.
Typ szkoły/placówki
a) 
publiczne gimnazja

publiczne szkoły
podstawowe,
publiczne gimnazja,
publiczne szkoły
ponadgimnazjalne
publiczne szkoły
podstawowe,
publiczne gimnazja,
b)


c) 

d) 


e) 
Zakres kontroli
Liczba
kontroli
Termin
realizacji
Kontrola
zgodności
realizacji
wybranych
zajęć 24
edukacyjnych
z
ramowymi
planami
nauczania
w publicznym gimnazjum.
Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć 101
wychowania fizycznego.
wrzesień
2014
– luty 2015
luty –
marzec 2015
Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań 80
wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
luty – maj
2015
publiczne przedszkola
publiczne szkoły
podstawowe,
publiczne gimnazja
z oddziałami
ogólnodostępnymi
lub/i integracyjnymi
Prawidłowość organizacji
zajęć rewalidacyjnych, 103
w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność
z
zaleceniami
zawartymi
w
orzeczeniu
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
z
uwagi
na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej.
listopad
2014–
marzec 2015
publiczne poradnie
psychologicznopedagogiczne
Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające 17
działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
wrzesień –
październik
2014
RAZEM
325
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO.
W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie:
Proces wdrażania podstawy
ogólnego i w zawodach.
programowej
kształcenia
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostaną kontrole doraźne w
szkołach i placówkach, które w ramach czynności nadzorczych Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty w roku poprzednim otrzymały zalecenia.
Kontrole doraźne będą też realizowane w przypadku, gdy zaistnieje
potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.
Dziękuję za uwagę
Sławomir Meresiński
Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego