Konceptualizacja wymagań dla Specjalnych Ośrodków

Download Report

Transcript Konceptualizacja wymagań dla Specjalnych Ośrodków

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ
DLA
SPECJALNEGO
OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO
W1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
W placówce diagnozuje się i SYSTEMOWOŚĆ
prowadzonej W jaki sposób diagnozuje się
analizuje
potrzeby
oraz diagnozy i analizy (celowe działanie potrzeby i możliwości wychowanków?
możliwości wychowanków.
obejmujące całą placówkę).
W jaki sposób analizuje się potrzeby i
możliwości
wychowanków?
Co
świadczy o systemowym działaniu?
Wyniki tych analiz i diagnoz są
uwzględniane przy planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i
modyfikowaniu
działań
placówki.
ADEKWATNOŚĆ
realizowania
modyfikowania
do
potrzeb
możliwości wychowanków
i
i
Czy placówka wykorzystuje wyniki
diagnoz i analiz potrzeb i możliwości
wychowanków do realizowania i
modyfikowania działań placówki?
Placówka działa zgodnie z
przyjętą
własną
koncepcją
pracy, uwzględniającą potrzeby
rozwojowe
wychowanków,
specyfikę pracy placówki
oraz
zidentyfikowane
oczekiwania
środowiska
lokalnego.
ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb
rozwojowych
wychowanków
i
środowiska.
SPÓJNOŚĆ
realizowanych działań z przyjętą
koncepcją
pracy placówki.
Jakie są najważniejsze założenia
koncepcji pracy placówki? Czy
realizowane działania są zgodne z
założeniami
koncepcji?
(Jakie
dowody świadczą o spójności lub
niespójności?) Co wskazuje na to, że
koncepcja pracy uwzględnia potrzeby
rozwojowe
wychowanków?
Co
wskazuje na to, ze koncepcja
uwzględnia
zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego?
Czas
spędzany
przez
wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.
CELOWOŚĆ działań placówki.
Czy sposób spędzania czasu przez
wychowanków sprzyja osiąganiu
celów placówki?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Działania podjęte w efekcie
wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych
przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki.
ADEKWATNOŚĆ
działań
do
sformułowanych wniosków z badań.
SKUTECZNOŚĆ
podejmowanych
działań w przyczynianiu się do
rozwoju wychowanków i placówki.
Czy podejmowane działania wynikają
z wniosków z badań wewnętrznych i
zewnętrznych? Czy podejmowane
działania przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki?
Działania podjęte w efekcie
wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych
przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i
Placówki.
ADEKWATNOŚĆ
działań
do
sformułowanych wniosków z badań.
SKUTECZNOŚĆ
podejmowanych
działań w przyczynianiu się do
rozwoju wychowanków i placówki.
Czy podejmowane działania wynikają
z wniosków z badań wewnętrznych i
zewnętrznych? Czy podejmowane
działania przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki?
Działania podjęte w efekcie
wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych
przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i
placówki.
Dokonuje
się
analizy
efektywności
wykorzystania
czasu
spędzanego
przez
wychowanków w placówce, z
uwzględnieniem ich potrzeb.
Wnioski
z
tych
analiz
przyczyniają się do podniesienia
efektywności pracy placówki.
ADEKWATNOŚĆ
działań
do
sformułowanych wniosków z badań.
SKUTECZNOŚĆ
podejmowanych
działań w przyczynianiu się do
rozwoju wychowanków i placówki
Czy podejmowane działania wynikają
z wniosków z badań wewnętrznych i
zewnętrznych? Czy podejmowane
działania przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki?
CELOWOŚĆ
wykorzystania
czasu
pobytu wychowanków w placówce.
SKUTECZNOŚĆ
wdrażanych
wniosków.
Czy
analizuje
się
efektywność
wykorzystania czasu
spędzanego
przez wychowanków w placówce? Czy
w analizie uwzględnia się potrzeby
wychowanków? W jaki sposób wnioski
z analiz efektywności wykorzystania
czasu
spędzanego
przez
wychowanków
w
placówce
przyczyniły się do podniesienia
efektywności pracy placówki?
W2. Respektowane są normy społeczne
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Działania
placówki
zapewniają
wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne, a relacje między wszystkimi
członkami społeczności placówki są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w
placówce są uzgodnione i przestrzegane
przez wychowanków, wychowawców i inne
osoby
realizujące
zadania
placówki
oraz
rodziców.
POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa
wśród
wychowanków
świadcząca
o
skuteczności działań placówki
Jaki jest poziom bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego
odczuwanego
przez
wychowanków?
PARTYCYPACJA wychowanków, rodziców i
pracowników placówki w uzgodnieniu zasad i
norm współżycia w placówce.
POWSZECHNOŚĆ przestrzegania zasad.
Jaki wpływ na kształt zasad postępowania i
współżycia, które obowiązują w placówce
mają rodzice i wychowankowie oraz
pracownicy placówki?
Jaka część rodziców i wychowanków ma
możliwość wpływania na kształtowanie
powyższych zasad? Jak powszechne jest
przestrzeganie uzgodnionych zasad?
Podejmuje się działania wychowawcze
mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
CELOWOŚĆ działań wychowawczych
Jakie działania podejmuje się w celu
eliminowania zagrożeń? Jakie działania
podejmuje się w celu wzmacniania
właściwych zachowań?
Podejmowane działania wychowawcze są
monitorowane
i,
w
razie
potrzeb,
modyfikowane.
SYSTEMOWOŚĆ
monitorowania
podejmowanych działań wychowawczych
oraz
UŻYTECZNOŚĆ
wyników
monitorowania
W jaki sposób monitorowane są działania
wychowawcze? Jak placówka wykorzystuje
wyniki monitorowania realizowanych działań
wychowawczych?
Działania wychowawcze podejmowane w
placówce są spójne i odpowiednie do
potrzeb
wychowanków
i
sprzyjają
kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych
postaw i zachowań.
SPÓJNOŚĆ
podejmowanych
działań
wychowawczych.
ADEKWATNOŚĆ
podejmowanych działań wychowawczych
do potrzeb
wychowanków.
SKUTECZNOŚĆ
działań
wychowawczych.
W jaki sposób zapewnia się spójność
podejmowanych
w
placówce
działań
wychowawczych?
Czy
podejmowane
działania
wychowawcze
odpowiadają
potrzebom wychowanków? Jaki jest wpływ
podejmowanych działań wychowawczych na
kształtowanie i uzyskiwanie pożądanych
postaw i zachowań?
Wychowankowie współpracują ze sobą.
POWSZECHNOŚĆ
współpracy/WSPÓŁPRACA rówieśnicza
Jakie działania prowadzą wychowawcy, by
umożliwić wychowankom współpracę? Jak
wychowankowie współpracują ze sobą?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
W
placówce
ocenia
się SYSTEMOWOŚĆ dokonywania oceny
skuteczność
podejmowanych skuteczności podejmowanych działań.
działań.
Ocena
ta
jest UŻYTECZNOŚĆ dokonywanej oceny.
uwzględniana przy planowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu
kolejnych działań
Podejmowane
działania ADEKWATNOŚĆ działań placówki do
zaspokajają potrzeby każdego potrzeb
wychowanków.
wychowanka.
POWSZECHNOŚĆ
obejmowania
wychowanków działaniami
Wychowankowie,
odpowiednio ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie
do swoich możliwości, wykazują
się
odpowiedzialnością
w
działaniu i relacjach społecznych.
Wychowankowie biorą udział w PARTYCYPACJA wychowanków
procesie podejmowania decyzji podejmowaniu decyzji.
dotyczących zadań placówki.
w
W jaki sposób w placówce ocenia się
skuteczność
podejmowanych
działań?
Co
świadczy
o
systemowości prowadzonej oceny?
(na ile ma charakter celowego
działania
obejmującego
całą
placówkę) Jak wykorzystywane są
wyniki
oceny
w
planowaniu,
realizowaniu
i
modyfikowaniu
działań?
Jakie działania prowadzi się w celu
zaspokojenia
potrzeb
wychowanków?
Jaka
część
wychowanków dostrzega, że jest
wspierana przez wychowawców i
specjalistów?
Jakie zachowania wychowanków
wskazują na wzięcie przez nich
odpowiedzialności za czyny i relacje?
Jakie działania prowadzi placówka,
by wychowankowie wykazali się
odpowiedzialnością w działaniu i
relacjach społecznych.
W podejmowaniu jakich decyzji
biorą udział wychowankowie?
W3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania
odpowiednie do jej funkcji
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Nauczyciele
i
inne
osoby POWSZECHNOŚĆ
współpracy Jaka część wychowawców i innych
realizujące
zadania
placówki wychowawców i innych pracowników osób realizujących zadania placówki
współpracują
ze
sobą placówki.
współpracuje w zakresie planowania,
w planowaniu, organizowaniu,
organizowania, modyfikowania i
realizowaniu i modyfikowaniu
realizowania podejmowanych działań?
działań służących realizacji zadań
Czy
organizacja
pracy
sprzyja
placówki.
powszechnemu
uczestnictwu
pracowników we współpracy?
Nauczyciele
i
inne
osoby POWSZECHNOŚĆ
monitorowania Jak wielu nauczycieli i innych
realizujące
zadania
placówki jakości
podejmowanych
działań. pracowników placówki monitoruje
monitorują
jakość ZESPOŁOWOŚĆ pracy nad analizą i jakość
podejmowanych
działań
podejmowanych działań. Wnioski wykorzystaniem wniosków.
i formułuje wnioski? Czy wspólnie
z monitorowania są wspólnie
analizują wnioski i wykorzystują je do
analizowane i wykorzystywane
planowania,
organizowania
w planowaniu, organizowaniu
i realizowania działań?
i realizowaniu działań.
Wprowadzanie
zmian
dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych
(planowanie,
organizacja, realizacja, analiza
i
doskonalenie)
następuje
w
wyniku
ustaleń
między
nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
ZESPOŁOWOŚĆ
pracy
wprowadzaniem zmian.
nad
W
jaki
sposób
ustala
się
wprowadzanie zmian dotyczących
procesów
przebiegających
w placówce?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Nauczyciele
i
inne
osoby WSPÓŁDZIAŁANIE pracowników
realizujące
zadania
placówki rozwiązywaniu
problemów
wspólnie rozwiązują problemy, doskonaleniu współpracy
doskonalą
metody
i
formy
współpracy.
Nauczyciele
i
inne
osoby
realizujące
zadania
placówki
pomagają
sobie
nawzajem
w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.
POWSZECHNOŚĆ wzajemnej
w prowadzeniu ewaluacji
pracy
PRZYDATNOŚĆ wzajemnej
w prowadzeniu ewaluacji
pracy.
Pytania badawcze
w Jakie
problemy
wychowawcy,
i specjaliści i inni pracownicy wspólnie
rozwiązują?
Jakie
są
dominujące
sposoby
wspierania się pracowników w pracy
z wychowankami?
pomocy Jak wielu wychowawców, specjalistów
własnej i innych pracowników placówki
korzysta
z
pomocy
innych
pomocy w prowadzeniu ewaluacji własnej
własnej pracy? Czy pomoc innych jest
przydatna?
Na czym ta pomoc polega?
W4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
W placówce rozpoznaje się możliwości
psychofizyczne, potrzeby rozwojowe
oraz sytuację społeczną każdego
wychowanka.
POWSZECHNOŚĆ
prowadzonego
rozpoznania.
SYSTEMOWOŚĆ
uwzględniająca potrzeby wychowanków.
W jaki sposób w placówce rozpoznaje się
możliwości
psychofizyczne,
potrzeby
rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
wychowanka? Co świadczy o systemowości
prowadzonego rozpoznania?
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki stwarzają sytuacje,
w których zachęcają wychowanków do
podejmowania
różnorodnych
aktywności,
z
uwzględnieniem
rozpoznanych
możliwości
psychofizycznych
każdego
wychowanka
i
jego
potrzeb
rozwojowych.
Wychowankowie są zaangażowani
w zajęcia prowadzone w placówce i
chętnie w nich uczestniczą.
ADEKWATNOŚĆ do potrzeb i możliwości
wychowanków
Czy
nauczyciele
stwarzają
sytuacje,
zachęcające
wychowanków
do
podejmowania różnorodnych aktywności?
Czy różnorodność stwarzanych przez
nauczycieli sytuacji uwzględnia rozpoznane
możliwości i potrzeby każdego
\z wychowanków?
Placówka współpracuje z poradniami
psychologiczno
pedagogicznymi
i innymi podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc wychowankom,
zgodnie z ich potrzebami i sytuacją
społeczną.
CELOWOŚĆ podejmowanych działań.
W placówce są realizowane działania
antydyskryminacyjne obejmujące całą
społeczność placówki.
ADEKWATNOŚĆ
placówki.
POWSZECHNOŚĆ
ATRAKCYJNOŚĆ
wychowanków.
udziału
zajęć
działań
wychowanków.
w
opinii
do
specyfiki
Jakie działania w zakresie współpracy
z
poradniami
psychologicznopedagogicznymi i innymi instytucjami,
w tym szkołami, podejmuje placówka?
Czy podejmowane działania wynikają
z
potrzeb
i
sytuacji
społecznej
wychowanków?
Jakie działania antydyskryminacyjne są
podejmowane
w
placówce?
Czy
podejmowane
działania
antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki
placówki? Jakich działań ewentualnie
brakuje?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
W placówce są prowadzone ADEKWATNOŚĆ
podejmowanych
działania zwiększające szanse działań do potrzeb uczniów
edukacyjne
wychowanków.
Działania
te
uwzględniają
indywidualne potrzeby
każdego wychowanka.
Wychowankowie biorą udział w DEMOKRATYCZNOŚĆ
procesie podejmowania decyzji
dotyczących zadań placówki.
Wychowankowie
inicjują
i
realizują różnorodne działania
na rzecz własnego rozwoju i
rozwoju placówki. Mają wpływ
na organizację pracy
placówki.
W
opinii
rodziców
i
wychowanków
wsparcie
otrzymywane
w
placówce
odpowiada ich potrzebom.
PARTYCYPACJA
działań.
Pytania badawcze
Czy w placówce prowadzone są
działania nastawione na zwiększanie
szans
edukacyjnych
każdego
z wychowanków?
Czy w placówce działa samorząd
wychowanków? Na jakie decyzje,
dotyczące działań placówki, mają
wpływ wychowankowie?
RÓŻNORODNOŚĆ Do
inicjowania
jakich
działań
zachęcają
uczniów
nauczyciele?
Jakich obszarów one dotyczą? Jakie
inicjatywy
zostały
zgłoszone
i zrealizowane przez wychowanków?
ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rodziców Czy wsparcie proponowane przez
i wychowanków.
placówkę rodzicom i wychowankom
odpowiada ich potrzebom?
W5. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
rozwoju
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Prowadzi
się
rozpoznanie
potrzeb i zasobów placówki oraz
środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy
na
rzecz
ich
wzajemnego
rozwoju.
Placówka wspiera rodziców w
wychowaniu
i
zrozumieniu
aktualnej sytuacji ich dzieci.
SPÓJNOŚĆ podejmowanych inicjatyw Czy planowane inicjatywy wynikają
z
rozpoznanymi
potrzebami
i z rozpoznania potrzeb i zasobów obu
zasobami.
podmiotów?
Placówka
w
sposób
systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej
działania,
współpracuje
z
instytucjami i organizacjami
działającymi
w
środowisku
lokalnym.
W placówce stwarza się warunki
do wyrażenia opinii o jej
funkcjonowaniu w środowisku
lokalnym.
Opinie
te
są
wykorzystywane do
doskonalenia pracy placówki
CELOWOŚĆ
współpracy.
CELOWOŚĆ/ADEKWATNOŚĆ działań Czy placówka wspiera rodziców,
wspierających
w rozumieniu bieżących problemów
wychowawczych ich dzieci i rozwoju
umiejętności wychowawczych?
i
SYSTEMATYCZNOŚĆ Czy współpraca z instytucjami
i
organizacjami
działającymi
w środowisku lokalnym sprzyja
realizacji celów placówki? Czy
odbywa się ona
systematycznie?
SKUTECZNOŚĆ wykorzystania opinii W jaki sposób placówka zbiera
do doskonalenia pracy placówki.
opinie
o
swojej
działalności
i wykorzystuje do doskonalenia
pracy?
Obszar badania (B)
Placówka realizuje inicjatywy
zgłaszane przez rodziców na
rzecz rozwoju wychowanków i
placówki.
Rodzice pozytywnie oceniają
efekty wsparcia udzielonego im
przez placówkę.
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
PARTNERSTWO
rodziców
w Czy w rozwoju wychowanków
działaniach
na
rzecz
rozwoju i placówki uwzględnia się inicjatywy
wychowanków i placówki.
rodziców?
UŻYTECZNOŚĆ
wsparcia.
otrzymanego Jakie działania placówki realizowane
razem
z
rodzicami
wpływają
na rozwój wychowanków?
Współpraca
placówki
ze WZAJEMNOŚĆ korzyści wynikających Jakie podejmowane działania służą
środowiskiem lokalnym wpływa ze współpracy.
wzajemnemu rozwojowi?
na ich wzajemny rozwój.
Wykorzystywane
przez UŻYTECZNOŚĆ dla wychowanków i Jakie
są
efekty
współpracy
placówkę zasoby środowiska placówki.
wykorzystania zasobów środowiska
lokalnego wpływają na rozwój
lokalnego dla rozwoju wychowanków
wychowanków i placówki.
i placówki?
W5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i
wychowawczych
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Zarządzanie placówką prowadzi do SKUTECZNOŚĆ
tworzenia klimatu sprzyjającego
realizacji jej zadań i promowania
idei uczenia się przez całe życie.
Jakie działania prowadzi dyrektor, by
stworzyć pozytywny klimat dla realizacji
zadań?
Jakie
działania
prowadzi
dyrektor, by stworzyć pozytywny klimat
dla uczenia się?
W
placówce
wspiera
się POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli.
wychowanków w przyjmowaniu
odpowiedzialności
za
własny
rozwój.
Czy placówka wspiera i
wychowanków do rozwoju?
Ewaluacja
wewnętrzna
jest WSPÓŁDZIAŁANIE
przeprowadzana
wspólnie
z
nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
Czy
widoczna
jest
współpraca
nauczycieli
z
innymi
osobami
realizującymi zadania placówki w
przeprowadzaniu
ewaluacji
wewnętrznej?
W procesie zarządzania, w oparciu PROSPEKTYWNOŚĆ. SPÓJNOŚĆ
o wnioski wynikające z nadzoru
pedagogicznego, podejmuje się
działania
służące
rozwojowi
placówki
Czy w planowaniu rozwoju wykorzystuje
się formułowane wnioski z nadzoru
pedagogicznego?
motywuje
Zarządzanie
placówką
sprzyja ADEKWATNOŚĆ do potrzeb nauczycieli i Czy
w
planowaniu
doskonalenia
udziałowi nauczycieli i innych osób placówki. PARTYCYPACJA
zawodowego uwzględnia się potrzeby
realizujących zadania placówki w
placówki i nauczycieli? W jakim stopniu
procesie podejmowania decyzji
różne grupy/ wychowankowie,
dotyczących
placówki
oraz
rodzice, wychowawcy i inni pracownicy/
doskonaleniu zawodowemu.
są angażowane w proces podejmowania
decyzji?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Zarządzanie placówką prowadzi INNOWACYJNOŚĆ
do podejmowania nowatorskich
działań,
innowacji
i
eksperymentów
Zarządzanie placówką sprzyja Możliwość PARTYCYPACJI
udziałowi nauczycieli i innych
osób
realizujących
zadania
placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Placówka
jest
postrzegana
w
lokalnym.
Pytania badawcze
Jakie
działania
nowatorskie
podejmuje się w placówce? W jaki
sposób działania te wspierane są
przez proces zarządzania?
Czy
w
planie
nadzoru
pedagogicznego
uwzględnia
się
udział różnych grup w procesie
ewaluacji?
pozytywnie JAKOŚĆ prowadzonych działań w Jakie są opinie na temat placówki w
środowisku ocenie respondentów.
środowisku lokalnym?