Organizacje pozarzadowe - prezentacja

Download Report

Transcript Organizacje pozarzadowe - prezentacja

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
INFORMACJE WSTĘPNE
W społeczeństwie demokratycznym
obszary życia społecznego:
funkcjonują
trzy
 sektor prywatny
 sektor publiczny
 trzeci
sektor
obejmujący
podmioty
prowadzące
działalność non for profit nie nastawioną na zysk – i
mającą system kierowania niezależny od administracji
rządowej czy samorządowej.
INFORMACJE WSTĘPNE…
 Wszystkie trzy sektory
stanowią wzajemnie
oddziałujące na siebie i
uzupełniające się
elementy życia
społecznego.
 Organizacje pozarządowe
zajmują się szerokim
wachlarzem potrzeb
społecznych, na które nie
odpowiadają struktury
rządowe i samorządowe.
DZIEDZINY AKTYWNOŚCI W
TRZECIM SEKTORZE
 Organizacje samopomocowe.
 Organizacje charytatywne.
 Inicjatywy rozwoju społeczności lokalnych.
 Organizacje młodzieżowe.
 Organizacje ekologiczne.
 Organizacje zajmujące się prawami człowieka.
 Organizacje wyspecjalizowane w zakresie obszaru
kultury, nauki, sztuki, edukacji, sportu i rekreacji.
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W
INOWROCŁAWIU
 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.
 Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia.
 Aeroklub Kujawski.
 Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z
Uszkodzeniem Mózgu.
 Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w
Inowrocławiu.
 Stowarzyszenie „Inowrocław bez barier”
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W
INOWROCŁAWIU…
 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu.
 Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Activextreme.
 Yacht Klub Polski Inowrocław.
 Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa
Polskiego.
 Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”
 Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu” im. Ks.
Wojciecha Dzierzgowskiego.
 Polski Czerwony Krzyż.
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
 Polski Czerwony Krzyż jest organizacją pozarządową
powołaną w 1919 r. a więc najstarszą organizacją
humanitarną w Polsce.
 Jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 Jest organizacją społeczną funkcjonującą na zasadzie
dobrowolności wspomagającą władze publiczne w
działalności humanitarnej.
GŁÓWNE MISJE PCK
 Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we
wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy
zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek
dyskryminacji.
 Prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar
konfliktów zbrojnych.
 Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za
granicą.
 Działa na rzecz rozwoju krwiodawstwa i
krwiolecznictwa.
7 ZASAD CZERWONEGO
KRZYŻA
HUMANITARYZM.
BEZSTRONNOŚĆ.
NEUTRALNOŚĆ.
NIEZALEŻNOŚĆ.
DOBROWOLNOŚĆ.
JEDNOŚĆ.
POWSZECHNOŚĆ.
STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ
POMOCY „FLANDRIA”
 Stowarzyszenie powstało w latach 1995 – 1997 w
Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu
Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich
Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w
tym kraju rolę oficjalnych kas chorych.
 Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Inowrocławiu na
ulicy Andrzeja 8.
DZIAŁALNOŚĆ
Działalność Stowarzyszenia obejmuje:
 Wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w
trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych.
 Realizację programów i akcji profilaktycznych.
 Kompleksową informację na temat placówek i organizacji
świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji
artykułów medycznych, świadczeń przysługujących
pacjentom.
 Porozumienia o rabatach dla członków na usługi w
prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych,
gabinetach zdrowia i urody.
Wszystkim
przedsięwzięciom
Stowarzyszenia
przyświeca idea
solidarności
międzyludzkiej,
życzliwości i
otwartości.
INOWROCŁAWSKIE
STOWARZYSZENIE
INTEGRACYJNE „EX AEQUO”
Koncepcja powołania stowarzyszenia działającego na rzecz
integracji społecznej zrodziła się w październiku 2005 r.
podczas XXV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej w
Inowrocławiu, poświęconemu idei szeroko pojętej integracji.
 Stowarzyszenie jest zawiązane dla organizacji wszelkich
form działań na rzecz integracji społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 "EX AEQUO" (z łac. na równi) - ma podkreślać jego
integracyjny charakter i propagowanie idei tworzenia
równych szans dla mieszkańców Inowrocławia w
uczestniczeniu w życiu społecznym miasta.
TERENOWY KOMITET
OCHRONY PRAW DZIECKA
 Jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku
publicznego, działającym na podstawie ustawy Prawo o
stowarzyszeniach oraz innych ustaw i przepisów prawa
polskiego, a w szczególności ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
 Posiada osobowość prawną.
DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU
 Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i
interesów dziecka.
 W konsekwencji Komitet prowadzi…
1. Schronisko dla matek i ich dzieci.
2. Półkolonie dla dzieci i młodzieży.
3. Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
WSPÓŁPRACA…
 Komitet współpracuje między innymi z:
 1.
2.
3.
4.
5.
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim .
Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim.
Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty.
Starostą Inowrocławskim.
Prezydentem Miasta Inowrocławia.
Jako stowarzyszenie non profit nie dysponuje własnymi
środkami, prowadzi działalność jako organizacja pożytku
publicznego ze środków uzyskanych z dotacji i darowizn.
INOWROCŁAWSKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM Z USZKODZENIEM
MÓZGU
MISJA
Poprawa funkcjonowania psychofizycznego dzieci
niepełnosprawnych.
Integracja ze środowiskiem dzieci zdrowych.
PROWADZONE DZIAŁANIA
 Letnie turnusy rehabilitacyjne.
 Psychoedukacja rodziców.
 Zajęcia ruchowe.
 Imprezy okolicznościowe.
 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
STOWARZYSZENIE
WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I
LICEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
 Cel stowarzyszenia to…
…integracja wszystkich pokoleń absolwentów i
wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza, a
także utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą.
REALIZOWANIE CELU…
a. utrzymywanie więzi koleżeńskiej i udzielanie pomocy
członkom stowarzyszenia oraz wychowankom szkoły.
b. zachowanie więzi wychowanków ze szkołą, gronem
pedagogicznym oraz ludźmi ziemi kujawskiej.
c. organizowanie kół środowiskowych w ośrodkach skupiających
większą liczbę absolwentów.
d. popularyzowanie przez prace naukowo-badawcze i
monograficzne historii szkoły oraz regionu.
e. kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły oraz jej
wychowanków.
Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie
jest zagubienie w służeniu innym…
Ghandi
BIBLIOGRAFIA
- Beata Krajewska. Instytucja wsparcia dziecka i rodziny.
Kraków: Wydawnictwo Impuls 2010.
- Hanna Piekarska. Wiadomości, głosy, rozmowy o szkole.
2000, nr 6, s. 9 – 10.
NETOGRAFIA
- www.flandria.pl
- www.pck.pl/pages,6_76.html
- bazy.ngo.pl