Bezpieczna szko*a

Download Report

Transcript Bezpieczna szko*a

II Edycja konkursu 2012/2013
1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej
nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla
uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej
szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczycieluczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne
zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona
konieczna itp.
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona
dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista
etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego...„
5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat
Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy
podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do
„paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu
resocjalizacji.
7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest
inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.
8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak
monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w
biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.
Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych
kuratorów sądowych.
9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także
ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w
konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i
wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.
10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę,
dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.
11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w
seminarium Bezpieczna Szkoła 2013, które w okresie od 15 września 2012 r. do 15 marca 2013 r.
przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Na przełomie stycznia i lutego 2013 r. w naszej szkole w ramach programu
„Bezpieczna szkoła” odbyły się w poszczególnych klasach debaty
nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.
Celem ich było rozumienie wymienionych pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej
oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
W czasie dyskusji rozważano następujące kwestie:
· Czym jest państwo?
· W jakim państwie żyjesz?
· Kto i co tworzy państwo?
· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „państwo”?
· Kto jest najważniejszy w państwie i dlaczego?
· Czym jest prawo i co to znaczy „mieć prawo do czegoś”?
· Wymień sytuacje życia codziennego, w jakich masz kontakt z prawem?
· Kto i co tworzy/stanowi prawo?
· Kim jest obywatel i co to znaczy „być obywatelem”?
· Czy każdy może być obywatelem?
· Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywatela?
· Czym jest społeczeństwo? Kto i co je tworzy?
· Co to znaczy „być członkiem społeczeństwa”?
· Kto jest najważniejszy w społeczeństwie? Dlaczego?
W czasie debat wykorzystano metody aktywizujące, w tym korzystanie
z zasobów Internetu. Miały one na celu poznanie przepisów Ustawy
Zasadniczej, oraz umożliwienie uczniom swobodne wypowiedzi. Uczniowie
brali czynny udział w dyskusji i okazali duże zainteresowanie tematem.
Podsumowaniem przeprowadzonych debat był test przygotowany w dwóch
wersjach, dla uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz dla
uczniów liceum. Test miał na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy z zakresu
edukacji obywatelskiej. Ze względu na specyfikę naszej szkoły, przy
przygotowywaniu zestawu pytań do testu uwzględniono zakres dostosowań
edukacyjnych naszych uczniów.
Test sprawdzający odbył się 5 lutego 2013 roku.
Uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu. Uczestnicy testu
potrafili określić pojęcia: państwo, prawo, .społeczeństwo, obywatel,
wyciągać wnioski na podstawie zebranych informacji. Wynik testu okazał
się w pełni satysfakcjonujący.
Debata i test z pewnością pogłębiła postawy patriotyczne wśród naszych
wychowanków.
W styczniu 2013 roku w naszym Ośrodku został przeprowadzony konkurs
nt. Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by
poprawić relacje między ludźmi.
Prace konkursowe mogły mieć formę opowiadania, eseju, wiersza,
rysunku. Celem konkursu było umożliwienie młodzieży wyrażenie swoich
emocji i opinii na temat poprawy relacji w swoim otoczeniu.
Zasady konkursu były dostosowane do grup wiekowych wychowanków
oraz ich możliwości psychoruchowych. W konkursie brała udział młodzież
z
niepełnosprawnością
sprzężoną
(niepełnosprawność
ruchowa
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).
Temat konkursu wzbudził wśród uczniów duże zainteresowanie, ponieważ
wielu z nich ma problemy z nawiązywaniem prawidłowych relacji
międzyludzkich lub pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych.
Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,
udzielania pomocy, obrona konieczna
Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy dla wychowanków naszego
Ośrodka jest szczególnie istotne z uwagi na schorzenia psychoruchowe.
W trakcie przemieszczania się po szkole i w jej otoczeniu uczniowie
niepełnosprawni mają zapewnioną fachową opiekę
i pomoc ze strony pracowników Ośrodka oraz innych bardziej sprawnych
uczniów.
Z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia u uczniów ataków epilepsji,
zasłabnięć, wybuchów agresji spowodowanej chorobą, wszyscy pracownicy
i uczniowie są systematycznie szkoleni z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z łączenia
zażywanych leków z alkoholem lub innymi środkami odurzającymi.




Na przełomie listopada i grudnia 2012r. odbyły się spotkania
z przedstawicielami Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz inspektorem
pracy, podczas których młodzież zapoznała się z:
Przepisami ruchu drogowego (zasady poruszania się po drogach
kierujących i pieszych, zagrożenia na drogach, odpowiedzialność za
przestępstwa drogowe i wykroczenia);
Bezpieczeństwem w kontaktach z dorosłymi, nietrzeźwymi, grupami
chuligańskimi;
Sposobami zabezpieczenia cennych rzeczy przed kradzieżą(pieniędzy,
telefonu, i in.)
Sposobami unikania i reagowania na zagrożenia w sytuacjach
konfliktowych.
W trakcie pogadanki młodzież obejrzała film nt. bezpiecznego zachowania
w trakcie wakacji. Po filmie miała miejsce dyskusja dotycząca zachowania
nad wodą i w wodzie (wygłupy
w wodzie, udary, oparzenia słoneczne, alkohol), sposobami udzielania
pierwszej pomocy
i alarmowania odpowiednich służb (numery telefonów, sposób
przeprowadzenia rozmowy).
Po przeprowadzonej pogadance, młodzież uczestniczyła
w ćwiczeniach grupowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,
a zwyczaje szkolne”
W trakcie godzin wychowawczych we wszystkich klasach zostały przeprowadzone
pogadanki mające na celu:
- rozpoznawanie sytuacji i zachowań naruszających godność i dobra osobiste
człowieka,
- umiejętność zachowania w przypadku naruszenia godności i dóbr osobistych,
cielesnych.
W trakcie lekcji wskazano działania i zachowania, które naruszają godność
i dobra osobiste tj. niszczenie cudzego mienia, molestowanie, groźby, przemoc
fizyczną, nagrywanie, robienie zdjęć osoby bez jej zgody. Wskazano źródła prawne
chroniące praw człowieka.
Uczniowie wskazywali przejawy braku kultury osobistej, reakcje kolegów
i otoczenia na zaczepki słowne, wulgaryzmy i niestosowne zachowania.
Wychowankowie zostali zapoznani z zasadami savoir vivre w różnych sytuacjach
życiowych. Na zajęciach warsztatowych stworzyli własny kodeks postępowania
kulturalnego ucznia
Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić
Wprowadzeniem do realizacji zadania było przeprowadzenie
w Ośrodku akcji propagandowej nt. niebezpieczeństw
wynikających z palenia tytoniu i używania narkotyków oraz
dopalaczy. Na korytarzach rozwieszono plakaty antynikotynowe
oraz rozdawano ulotki o szkodliwości palenia papierosów.
Uczniowie Ośrodka wzięli udział w pogadankach z pracownikiem
Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu oraz
strażnikiem Straży Miejskiej,
w trakcie których:
- omówiono zagrożenia wynikające z używania nikotyny,
narkotyków oraz dopalaczy,
- omówiono następstwa zdrowotne i społeczne,
- przedstawiono postawy asertywne; nauka odmawiania,
- wskazano alternatywy spędzania wolnego czasu,
- określono odpowiedzialność prawną,
- wskazano miejsca i instytucje udzielające pomocy.
Młodzież mogła wyrazić swoje poglądy w dyskusji nt.:
- „dealer wróg czy przyjaciel”
- „marihuana, legalizować czy nie”
- „ napoje energetyczne szkodzą czy nie”
-„nie zabronione to nie znaczy nie szkodliwe”.
Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz
zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”
Zadanie nr 6 zostało zrealizowane wśród wychowanków Ośrodka
w miesiącu grudniu 2012 r. przy udziale pracownika MOZU, Policji oraz
wychowawców klas.
W trakcie pogadanek były poruszane problemy:
„KIBOLI” i innych grup podwórkowych
Zachowania na imprezach sportowych, kulturalnych
i innych (agresywne zachowania: wulgaryzmy, przemoc, narkotyki,
alkohol)
Odpowiedzialność prawna za czyny niedozwolone.
W trakcie godzin wychowawczych uczniowie dokonali charakterystyki
wybranych grup podwórkowych (min. kibole, blokersi, dresiarze).
Nauczyciele przeprowadzili dyskusje nt.:
•Sposobów spędzania wolnego czasu;
•Wywierania presji przez rówieśników (zmuszanie do używania narkotyków,
alkoholu, atakowanie młodszych, naśmiewanie się z przechodniów,
słabszych rówieśników);
•Świadomości zagrożeń;
•Asertywności i wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół, nauczycieli;
•Sposobów poszukiwania pomocy.
Po przeprowadzonych spotkaniach z przedstawicielami MOZU, Policji oraz
wychowawcami klas uczniowie potrafią obiektywnie ocenić środowisko
w jakim przebywają, interakcje
w grupie oraz wpływ grupy rówieśniczej na ich zachowania i życie.






„Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące
niepełnosprawność”
Jednym z zadań Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
Zadanie to jest realizowane poprzez:
prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do łatwiejszej
adaptacji wychowanków w środowisku.
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i równości szans w zaspakajaniu potrzeb
psychospołecznych wszystkim wychowankom Ośrodka.
kształtowanie postaw miłości i szacunku do rodziny, rówieśników, ludzi dorosłych,
słabszych
i potrzebujących, a także środowiska naturalnego człowieka.
pomoc w odnalezieniu sensu i celu w życiu w zmienionej sytuacji życiowej,
uwarunkowanej psychofizycznym stanem zdrowia.
budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości i akceptacji własnej
niepełnosprawności
pokonywanie własnych ograniczeń wynikających z choroby.
W ramach realizowanego zadania w każdej klasie przeprowadzane są godziny
wychowawcze nt. samoakceptacji, akceptacji kalectwa, tolerancji, empatii
i wzajemnej pomocy.
Z racji specyfiki Ośrodka w naszej szkole uroczyści obchodzimy Światowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych.




W ramach realizowanego zadania nr 8 Nie jesteś sam, w naszej szkole w dniu
26 lutego 2013r. odbyło się spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przemyślu Panem Ryszardem Wołoszynem.
Podczas spotkania młodzież poznała zasady przyznawania świadczeń oraz
organizowania pomocy w sytuacjach osób dotkniętych biedą, chorobą
i samotnością. Dowiedziała się, kto, kiedy i w jakich okoliczności ma prawo do
korzystania z pomocy GOPS-u.
Spotkanie miało na celu:
Uwrażliwieniem młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych
i dotkniętych ubóstwem,
Szerzenie idei wolontariatu,
Doskonalenie umiejętności współpracy oraz współdziałania z różnymi
instytucjami i organizacjami,
Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego
Ponadto młodzież naszego Ośrodka, współpracuje ze Świetlicą Profilaktyczno Wychowawczą ,,ORATORIUM” w Przemyślu. Rok rocznie organizowane są akcje
zbiórki maskotek, bajek, słodyczy, przyborów szkolnych w celu przekazania
dzieciom z tej świetlicy. Nasza młodzież dobrze zna potrzeby tych zaniedbanych
i nieradzących sobie w szkole dzieci. Często nie akceptowanych przez
środowisko, ponieważ pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, biednych i niepełnych.
Cyklicznie udzielając pomocy w odrabianiu zadań szkolnych, ucząc technik
multimedialnych, wysłuchują ich, starają się zrozumieć, ponieważ nie rzadko
sami doświadczyli odrzucenia przez środowisko z racji swej niepełnosprawności.
Młodzież brała również udział w akcji charytatywno - ekologicznej
polegającej na zbieraniu nakrętek po napojach i detergentach.
Do akcji zostali zaangażowani również rodzice, którzy uszyli specjalne worki
na nakrętki. Worki zostały zawieszone w każdej klasie tak aby uczniowie mieli
możliwość systematycznego gromadzenia nakrętek. Zebrany towar
przekazywany jest odpłatnie firmie recyklingowej, która przetwarza go na
surowce wtórne. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na
leczenie, rehabilitacje lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących osób.
Akcja ma wymiar nie tylko społeczny lecz również ekologiczny.
Nasi wychowankowie chętnie włączyli się w tę akcję i zgłosili chęć pomocy
innym osobom niepełnosprawnym.
Efektami podjętych działań były:
•uwrażliwienie na potrzeby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
•organizowanie różnych form pomocy i zabaw w ramach wolontariatu
•zauważanie potrzebujących pomocy materialnej i opiekuńczej
• poszanowanie drugiego człowieka
•uwrażliwianie na różne obszary biedy ludzkiej
•sumienne wykonywanie podejmowanych zadań i inicjatyw
•rozwijanie talentów i zainteresowań
•umiejętność dysponowania wolnym czasem
•współpraca zespołowa
•nawiązanie więzi grupowej
•umiejętność podejmowania odpowiedzialności za podjęte zadania.
Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego także ucznia…
Realizując zadanie nr 9 zostały przeprowadzone konwersatoria ze strażnikiem
Straży Miejskiej, prawnikiem oraz zorganizowano wyjście młodzieży na
rozprawę karną do Sądu Rejonowego w Przemyślu.
Cyklicznie od września do listopada 2012r. we wszystkich klasach odbywały się
pogadanki nt.:
 źródeł prawa: karnego i cywilnego,
 zakresu odpowiedzialności karnej,
 wieku i zakresu ponoszenia odpowiedzialności,
 demoralizacji,
 czynów zakazanych i sankcji prawnych.
Młodzież Ośrodka po spotkaniach z prawnikiem opracowała prezentacje
multimedialne nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”.
Udział młodzieży w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym w Przemyślu
(listopad) pozwolił unaocznić młodzieży proces odpowiedzialności i sposób
wyciągania sankcji prawnych wobec przestępców. Uczniowie mogli poczuć
emocje sali sadowej; poszkodowanych oraz sprawców.
Podczas realizacji zadania okazało się, że uczniowie wiedzą, że muszą
przestrzegać prawa. Doskonale orientują się w jaki sposób łamią prawo
w szkole i poza nią oraz jakie mogą ponosić konsekwencje. Zdobyte
doświadczenia z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa,
świadomości i odpowiedzialności za swoje działania.
W ramach realizowanego zadania nr 10 w naszej szkole została
przeprowadzona szkoleniowa Rada Pedagogiczna.
Nauczyciele zostali poinformowani o działaniach podjętych w
ramach realizowanego programu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny
Uczeń.
Efekty przeprowadzonego programu zostaną zaprezentowane
rodzicom naszych wychowanków na ogólnoszkolnym zebraniu z
rodzicami w marcu 2013r.
Ponadto w ramach podniesienia świadomości bezpieczeństwa
naszych uczniów, został opracowany Kodeks Naszej Szkoły –
Bezpieczna Szkoła.
Kodeks powstał przy współpracy nauczycieli i uczniów.
1. Szkoła jest wspólnotą
2. Wszyscy się szanujemy
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy
4. Niczego nie ukrywamy
5. Zawsze reagujemy
6. Nauczyciel nie jest sam
7. Uczniowie wiedzą jak działać
8. Rodzice są z nami
9. Mamy sojuszników
10. Nagradzamy dobre przykłady
Barbarze Then
Annie Kalembie-Piętce
Beacie Jakubiec
Elżbiecie Bindudze
oraz wszystkim wychowawcom klas