Slajd 1 Slajd 1 Slajd 1 TAK NIE NIE WIEM Slajd 1 Slajd 1

Download Report

Transcript Slajd 1 Slajd 1 Slajd 1 TAK NIE NIE WIEM Slajd 1 Slajd 1

INTERESARIUSZE PROJEKTU:

PO PJ MKiDN w Warszawie – donator MHP w Warszawie – instytucja wdrażająca SWIR „Sapere Aude!” – wnioskodawca ZP Jerzmanice-Zdrój – partner / beneficjent ostateczny KH ZHP Złotoryja i ZSZ Złotoryja – partnerzy środowiskowi

Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt

Głęboka socjalizacja podkulturowa nieletnich wyraża się m.in.

traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom subkultury i powoduje zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu.

• • Pedagodzy resocjalizacyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu obserwują głęboką socjalizację podkulturową wychowanków Zakładu Poprawczego wyrażającą się m. in. traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom subkultury. Powoduje to zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu.

Stosowanie w wychowaniu resocjalizacyjnym narzędzi poznawczych na bazie rywalizacji konkursowej w zdecydowany sposób poprawia internalizację treści wychowawczych (kulturowych i patriotycznych) u nieletnich. Im bogatsza oferta zajęć kulturotwórczych tym większa staje się identyfikacja nieletnich z pożądanym systemem wartości i norm społecznych, co wprost prowadzi do złagodzenia socjalizacji podkulturowej wychowanków.

Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt

• • • Istotą projektu jest wykorzystanie fascynacji nieletnich zjawiskiem wolności, jako najwyższego dobra. W toku manipulacji pedagogicznej realizacja projektu pozwoli na przeniesienie apulsji wolności (akceptacji i fascynacji) na grunt dumy narodowej – wyniesienia do samodzielnej wartości poczucia bycia Polakiem. Z powyższego wynika, że organizacja zajęć na bazie treści historycznych nie tylko rozwija elementarne uczucia patriotyczne u wychowanków, ale też zdecydowanie utrwala efekty procesu resocjalizacji.

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie współorganizacji z placówką obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada wskazują, że im bogatsza i atrakcyjniejsza forma zajęć, tym większe i głębsze zainteresowanie uczniów. Specjaliści nauczania resocjalizacyjnego podkreślają znaczenie stosowania pozadydaktycznych środków poznawczych u nieletnich z syndromem negatywizmu szkolnego i opóźnieniem szkolno-rozwojowym, dlatego proponowana w Projekcie forma zajęć konkursowych (nauka przez zabawę) oraz zwiedzania Muzeów (żywa historia w formie obrazu) jest nie tylko szczególnie atrakcyjna dla uczniów, ale też stanowi, w skali placówki beneficjenta, działanie innowacyjne, gdyż placówka stosuje formy zajęć pozazakładowych (w warunkach zniesionej izolacji) bardzo ostrożnie i relatywnie rzadko.

Ani Stowarzyszenie ani placówka nie są w stanie zapewnić rozwoju i wzbogacenia tej formy wychowania resocjalizującego przez zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Odpowiedzią na ten problem, idealnie wpisującą się w potrzeby edukacyjne w omawianym zakresie, jest inicjatywa Muzeum Historii Polski - "Patriotyzm Jutra", realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cele Projektu

Celem głównym projektu jest rozwijanie, na bazie poznawania historii Polski, elementarnych postaw patriotycznych u wychowanków zwiększających ich identyfikację z ojczyzną oraz tradycyjnym systemem norm i wartości społecznych.

Cele operacyjne projektu to: - zapoznanie wychowanków z drogami Polaków do niepodległości od zaborów do odrodzenia II Rzeczypospolitej; - zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie umiłowania ojczyzny i wolności w dziejach każdego społeczeństwa ze szczególnym podkreśleniem martyrologii Polaków w tym okresie dziejów, jako determinanta dumy narodowej; - wdrażanie do internalizacji postaw prospołecznych poprzez wskazywanie analogii historycznych, gdy dopiero wspólne i konsekwentne działanie oraz wiara w sukces, stanowią rzeczywistą siłę sprawczą w życiu narodów i państw (przeniesienie tej prawdy na indywidualne doświadczenie życiowe osób).

- kształtowanie postawy obywatelskiej przez rozbudzanie dumy narodowej wynikającej z historycznych osiągnięć rodaków; - utrwalanie, poprzez zdobywanie nagród, poczucia sprawczości i wiary we własne siły, jako motywatora do podejmowania systematycznej pracy i nauki; - przezwyciężanie uprzedzeń wychowanków do nauki historii oraz niechęci do wysiłku poznawczego (deficyty osobowościowe, zaniedbania środowiskowe, negatywizm szkolny) przez zastosowanie atrakcyjnych (innowacyjnych i dynamicznych) zajęć wzmacniających bodźce poznawcze.

Krótki raport z realizacji zadań projektu:

spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną placówki przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych(plakaty, ulotki) spotkanie z grupami wychowawczymi i dostarczenie materiałów ikonograficznych do wykonania gazetek tematycznych w grupach wychowawczych

Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla wychowanków w formie multimedialnej (płyta CD) i broszura historyczna

Pierwszy etap konkursowy

Eliminacje w formie pisemnej dla wszystkich uczestników projektu. Test diagnostyczny na wejściu do projektu

Wycieczka do „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu

Wycieczka do „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu

Prezentacje historyczne -przygotowanie i prowadzenie: profesor Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi Insurekcja Kościuszkowska chłopską krwią płynąca – rozważania o ludowym rozumieniu patriotyzmu poprzez miłość do ziemi (ojcowizny) i szacunek dla wartości chrześcijańskich; Dwie krwawe pożogi warszawskie – opowieść o bojownikach Powstania w Getcie Żydowskim oraz Powstania Warszawskiego oraz o koszmarnym dramacie zwyczajnych ludzi, z których czas wojny zrobił dzisiejszych bohaterów; Bohaterowie, którzy nie chcieli być bohaterami – prezentacja wybranych wizerunków Polaków, którzy tworzyli historię walki o niepodległość nie z perspektywy ich bojowych dokonań, lecz z perspektywy ich zwyczajnych, ludzkich motywacji opartych o poczucie honoru, godności i patriotyzmu.

Prezentacje historyczne -przygotowanie i prowadzenie: profesor Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi

Przygotowanie i przeprowadzenie finału konkursu z okazji Narodowego Święta 11 Listopada pod hasłem „Drogi Polaków do niepodległości”

Wycieczka edukacyjna dla najlepszych uczestników projektu do Muzeum

Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Ewaluacja projektu

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU

Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2,72 9,37 Test 1 - diagnozujący na początku projektu Test 2 - ewaluacyjny na wyjściu z projektu 6,65 Różnica

Ewaluacja projektu

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU

Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 13,60% 46,85% Test 1 - diagnozujący na początku projektu Test 2 - ewaluacyjny na wyjściu z projektu 32,25% Różnica

Rezultaty Projektu

Rezultaty twarde

Uczestnictwo około 40 wychowanków placówki beneficjenta oraz 16 osób ze strony partnera środowiskowego (harcerze i instruktorzy ZHP, uczniowie i nauczyciel ZSZ) w projekcie;

Realizacja ok. 50 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych;

Podniesienie realnej wiedzy faktograficznej beneficjentów na temat problematyki Projektu o

33,25%

Uzyskanie przez co najmniej 90% uczestników Dyplomu Uczestnictwa

Wydanie materiałów pomocniczych w prowadzeniu nowatorskich zajęć dydaktyczno wychowawczych w zakresie problemowym projektu

Modernizacja i doposażenie szkolnej pracowni historycznej w nowy zestaw 11 map ściennych oraz dwóch kompletów foliogramów do nauki historii Polski;

Rezultaty Projektu

Rezultaty miękkie

Podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej wychowanków (niemal 99% wychowanków obecnych na wszystkich zajęciach w ramach projektu);

Podniesienie kompetencji społecznych i samoświadomości dzięki konstruktywnym bodźcom rozwijającym postawę obywatelską i patriotyczną;

Rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej wśród kadry pedagogicznej zakładu poprawczego, możliwych do powielania w ich pracy z nieletnimi.

Wartość dodana projektu

wsparcie oferty dydaktycznej placówki o elementy, które nie są realizowane przez placówkę z uwagi na ograniczone środki;

zwiększenie liczby uczniów mających doświadczenie w zakresie aktywnej integracji w toku uczestnictwa w otwartych (poza placówką) zajęciach edukacyjnych;

budowanie pozytywnego wizerunku placówki na zewnątrz;

uściślenie relacji z interesariuszami projektu w środowisku lokalnym;

Monitoring rezultatów poprzez audyt wewnętrzny

* listy obecności na zajęciach, * digitalizacja prezentacji projektowych, * ewidencja Dyplomów Uczestnictwa, * gromadzenie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych, * bieżące sprawozdanie z działań na stronie www wnioskodawcy * ANKIETA EWALUACYJNA

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

1. W takim Projekcie na temat historii Polski i patriotyzmu brałem udział po raz pierwszy.

0% 22% 78% TAK NIE NIE WIEM

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

2. Działania Projektu wzbudziły moje zainteresowanie

13% 9% 78% TAK NIE NIE WIEM

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

3. Poznawanie historii Polski przez prezentacje i konkursy jest ciekawsze, niż zwyczajna lekcja w szkole.

11% 8% 81% TAK NIE NIE WIEM

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

4. Przez udział w Projekcie dowiedziałem się o rzeczach, które uważam za ważne dla mnie i każdego Polaka.

11% 8% 81% TAK NIE NIE WIEM

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

5. Najważniejsze w tym projekcie były atrakcyjne nagrody za udział w konkursach.

0% 15% TAK NIE NIE WIEM 85%

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

6. Najważniejsze w tym projekcie było to, czego się dowiedziałem

13% 5% 82% TAK NIE NIE WIEM

ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

7.Czy wziąłbyś udział chętnie w innym podobnym Projekcie na ważny temat?

11% 7% 82% TAK NIE NIE WIEM