Konceptualizacja wymagań dla MOW, MOS i SOSW

Download Report

Transcript Konceptualizacja wymagań dla MOW, MOS i SOSW

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ
DLA
MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH,
MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII,
SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Placówka
działa
zgodnie
z SPÓJNOŚĆ działań z koncepcją,
przyjętą własną koncepcją pracy,
uwzględniającą
potrzeby
i
możliwości
rozwojowe
wychowanków, specyfikę
pracy placówki.
Jakie są najważniejsze założenia
koncepcji
pracy
placówki?
Czy
realizowane przez placówkę działania
są spójne z przyjętą koncepcją?
Koncepcja pracy placówki jest
znana rodzicom i przez nich
akceptowana.
AKCEPTACJA i ZNAJOMOŚĆ koncepcji
przez rodziców
Czy koncepcja pracy placówki jest
znana i akceptowana przez rodziców?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Koncepcja pracy placówki jest
przygotowywana
i
modyfikowana we współpracy z
rodzicami.
TWORZENIE
warunków
do
współpracy z rodzicami w celu
przygotowania
i
modyfikowania
koncepcji pracy placówki.
Czy placówka podejmuje działania w
celu pozyskania rodziców w celu
przygotowania, modyfikacji koncepcji
pracy placówki?
Koncepcja pracy placówki jest
realizowana we współpracy z
rodzicami.
TWORZENIE
współpracy z
realizowania
placówki
warunków
do
rodzicami w celu
koncepcji
pracy
W2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu
celów placówki
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Planowanie
działań
w
placówce
odpowiednio do rodzaju <br />placówki:
profilaktyczno-wychowawczych,
edukacyjnych, prozdrowotnych,
rekreacyjnych,
terapeutycznych,
resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, w
tym wynikających z indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych
opracowanych dla wychowanków, służy
rozwojowi wychowanków. Czas spędzany
przez wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.
Działania realizowane w placówce są
monitorowane i w razie potrzeby
modyfikowane
w
celu
podniesienia
efektywności pracy placówki.
ADEKWATNOŚĆ
działań
do
potrzeb
rozwojowych
wychowanków.
POWSZECHNOŚĆ
stosowania
przez
wychowawców działań adekwatnych do
potrzeb wychowanków.
Które działania placówki są adekwatne do
potrzeb rozwojowych wychowanków? Na ile
działania
adekwatne
do
potrzeb
wychowanków są powszechnie stosowane
przez wychowawców?
POWSZECHNOŚĆ monitorowania działań.
SYSTEMATYCZNOŚĆ
działań
monitorujących.
W jaki sposób monitorowanie działań
wpływa na jakość pracy placówki? W jaki
sposób monitorowany jest proces uczenia
się wychowanków? W jaki
sposób
monitorowany
jest
proces
wychowawczy?
Wychowankowie znają stawiane przed
nimi cele uczenia się i formułowane
wobec nich oczekiwania.
ADEKWATNOŚĆ działań prowadzonych
przez nauczycieli/wychowawców.
W jakich sytuacjach wychowankowie są
informowani o oczekiwaniach związanych z
ich postępowaniem?
Informowanie wychowanków o ich
postępach oraz ocenianie pomagają
wychowankom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania
placówki
motywują
wychowanków do rozwoju i wspierają
ich w trudnych sytuacjach.
POWSZECHNOŚĆ działań motywujących i
wspierających.
Jakie działania prowadzą wychowawcy, by
pomagać
wychowankom
w
ich
indywidualnym rozwoju? W jaki sposób
wychowawcy motywują
wychowanków i wspierają ich w trudnych
sytuacjach?
Obszar badania (B)
Nauczyciele, wychowawcy i inne osoby
realizujące zadania placówki pracują
wspólnie
z
wychowankami,
nad
doskonaleniem
podejmowanych
działań, uwzględniając ich możliwości.
Wychowankowie mają wpływ na
sposób organizowania i przebieg
procesu
wychowawczego.
Wychowankowie
czują
się
odpowiedzialni za własny rozwój.
W placówce są prowadzone działania
uwzględniające
indywidualizację
procesu edukacji i terapii w odniesieniu
do każdego wychowanka.
Organizacja procesów edukacyjnych
umożliwia
wychowankom
<br/>powiązanie różnych dziedzin
wiedzy i jej wykorzystanie. Taka
organizacja procesów edukacyjnych
pomaga uczniom zrozumieć świat oraz
lepiej funkcjonować w społeczności
lokalnej.
Wychowankowie uczą się od siebie
nawzajem.
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
działań nauczycieli
dających
uczniom
możliwość
wpływania na działania placówki.
POWSZECHNOŚĆ
POWSZECHNOŚĆ
działań.
POWSZECHNOŚĆ
wychowawców.
podejmowanych Jaka część wychowanków jest
objęta
indywidualnym
wsparciem?
działań Jakie
możliwości
powiązania
różnych
dziedzin
wiedzy
i
umiejętności
mają
wychowankowie placówki?
uczenia się od Jakie
działania
prowadzą
siebie
pożądanych
zachowań wychowawcy,
by
umożliwić
społecznych.
wychowankom uczenie się od
siebie nawzajem?
POWSZECHNOŚĆ
W3. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Działania służące nabywaniu wiedzy i POWSZECHNOŚĆ
umiejętności
dostosowuje
się
do ADEKWATNOŚĆ
działań
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości stosunku do wychowanków.
wychowanków. Rozwój wychowanków
planuje się indywidualnie, uwzględniając
postępy każdego wychowanka.
Pytania badawcze
i Jakie działania podejmuje placówka w
w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
wychowanków?
Nauczyciele
i
wychowawcy
stosują TRAFNOŚĆ doboru metod i form Jakie czynniki decydują o doborze metod
różnorodne metody pracy, uwzględniając pracy.
pracy?
różne możliwości, zdolności i sposoby
uczenia się wychowanków.
W szkole funkcjonującej w placówce
realizuje
się
programy
nauczania
uwzględniające
dotychczasowe
osiągnięcia
edukacyjne
każdego
wychowanka, jego możliwości i zdolności
TRAFNOŚĆ dostosowania treści
programów
do
potrzeb
wychowanków
W jaki sposób stosowane programy
uwzględniają dotychczasowe osiągnięcia
edukacyjne każdego wychowanka, jego
możliwości i zdolności?
Podstawa programowa jest realizowana w
szkole funkcjonującej w placówce z
wykorzystaniem zalecanych warunków i
sposobów jej realizacji.
SPÓJNOŚĆ
procesów
z
zalecanymi
warunkami
i
sposobami realizacji podstawy
programowej.
Jak opisane w podstawie programowej
zalecane warunki i sposoby jej realizacji
stosowane są w procesie lekcyjnym?
Wychowankowie nabywają wiadomości i
umiejętności zgodnie z rozpoznanymi
potrzebami i możliwościami. W placówce,
odpowiednio do jej specyfiki, monitoruje
się
proces
nabywania
wiedzy
i
umiejętności przez wychowanków w
odniesieniu do potrzeb i możliwości
każdego
wychowanka.
ADEKWATNOŚĆ
do
SYSTEMATYCZNOŚĆ
monitorowania.
Jak wychowawcy rozpoznają nabywanie
przez wychowanków wiadomości i
umiejętności w szkole. W jaki sposób te
informacje wykorzystują? W jaki
sposób monitorowane są postępy
wychowanków?
potrzeb.
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Placówka
podejmuje KREATYWNOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ
nowatorskie
rozwiązania, nauczycieli.
innowacje i eksperymenty w
zakresie
rozwijania
zainteresowań
i
uzdolnień,
organizacji nauki, metod pracy i
wychowania.
Zebrane informacje o losach SKUTECZNOŚĆ działań placówki.
byłych
wychowanków
potwierdzają
skuteczność
podejmowanych
działań
profilaktyczno-wychowawczych,
edukacyjnych, terapeutycznych i
resocjalizacyjnych.
Pytania badawcze
Jakie
nowatorskie
rozwiązania
podjęto w placówce? W jaki sposób
zastosowane rozwiązania wpływają na
funkcjonowanie ucznia/wychowanka
w placówce?
Jakie
informacje
o
losach
wychowanków pozyskuje placówka?
Jakie informacje mogą świadczyć
o skuteczności jej działań?
W4. Wychowankowie są aktywni
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Wychowankowie
są SKUTECZNOŚĆ działań nauczycieli.
zaangażowani
w
zajęcia
prowadzone w placówce i
chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele/wychowawcy grup
stwarzają
sytuacje,
które
zachęcają każdego wychowanka
do podejmowania różnorodnych
aktywności, odpowiednio do ich
możliwości.
Nauczyciele/wychowawcy grup ADEKWATNOŚĆ działań nauczycieli.
stwarzają
sytuacje,
które
zachęcają każdego wychowanka
do podejmowania różnorodnych
aktywności, odpowiednio do ich
możliwości.
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Wychowankowie
są, ADEKWATNOŚĆ
podejmowanych
odpowiednio
do
swoich działań przez wychowanków do ich
możliwości,
samodzielni
w możliwości.
podejmowaniu
różnorodnych
aktywności na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju placówki.
Pytania badawcze
Jaki jest poziom
wychowanków?
zaangażowania
W
jaki
nauczyciele/wychowawcy
wychowanków?
sposób
angażują
Pytania badawcze
Czy wychowankowie mają możliwość
inicjowania działań? Jakie działania
nauczycieli wspierają wychowanków
w podejmowaniu i realizowaniu
inicjatyw?
W5. Respektowane są normy społeczne
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Działania
placówki
zapewniają POWSZECHNOŚĆ działań
wychowankom bezpieczeństwo fizyczne
i
psychiczne,
a
relacje
między
wszystkimi
członkami
społeczności
placówki są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
Pytania badawcze
Jaki
jest
poziom
bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego odczuwanego
przez wychowanków?
Obszar badania Zasady postępowania i Współdziałanie
wszystkich
współżycia w placówce są uzgodnione i podmiotów w uzgadnianiu i
przestrzegane
przez
wychowanków, egzekwowaniu przyjętych norm
pracowników placówki oraz rodziców.
Podejmuje się działania wychowawcze
mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz
wzmacnianie
właściwych
zachowań. Realizacja tych działań jest
monitorowana oraz modyfikowana w
razie potrzeby.
Działania wychowawcze podejmowane
w placówce są spójne i odpowiednie do
potrzeb wychowanków i sprzyjają
kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych
postaw i zachowań.
Jaki
wpływ
na
kształt
zasad
postępowania i współżycia, które
obowiązują w placówce mają rodzice i
wychowankowie? Czy relacje między
członkami społeczności szkolnej oparte
są na wzajemnym szacunku i zaufaniu?
SKUTECZNOŚĆ podejmowanych Jakie działania wzmacniające pożądane
działań. UYTECZNOŚĆ działań.
zachowania/ lub eliminujące zagrożenia
podejmuje placówka? Czy w placówce
są monitorowane i modyfikowane
realizowane działania?
SPÓJNOŚĆ
działań Jakie działania wychowawcze placówki
wychowawczych. ADEKWATNOŚĆ wskazują na spójność i adekwatności do
działań
do
potrzeb potrzeb wychowanków?
wychowanków.
Wychowankowie współpracują ze sobą WSPÓŁDZIAŁANIE
w miarę swoich możliwości.
wychowanków.
Czy wychowankowie
współdziałają ze sobą?
współpracują/
W placówce są realizowane działania RÓWNOŚĆ wszystkich członków Jakie działania antydyskryminacyjne
antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczności.
realizuje placówka?
społeczność placówki.
Obszar badania (B)
W
placówce
ocenia
się
skuteczność
podejmowanych
działań
profilaktycznowychowawczych, opiekuńczych,
edukacyjnych, terapeutycznych i
resocjalizacyjnych. Ocena ta jest
uwzględniana przy planowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu
kolejnych działań.
Podejmowane
działania
zaspakajają potrzeby każdego
wychowanka.
Kryterium ewaluacyjne
SKUTECZNOŚĆ
działań.
i
Pytania badawcze
SYSTEMOWOŚĆ Co
świadczy
o
skuteczności
podejmowanych
działań?
Czy
planowanie pracy uwzględnia ocenę
wcześniejszych działań?
ADEKWATNOŚĆ działań do potrzeb Czy działania placówki uwzględniają
wychowanków.
potrzeby każdego z wychowanków?
Wychowankowie, odpowiednio DOJRZAŁOŚĆ
do swoich możliwości, wykazują wychowanków.
się
odpowiedzialnością
w wychowanków.
działaniu
i
relacjach
społecznych.
Wychowankowie, odpowiednio
do swoich możliwości, biorą
udział w procesie podejmowania
decyzji
dotyczących
zadań
placówki.
i
ŚWIADOMOŚĆ Jakie zachowania wskazują na
WSPÓŁDZIAŁANIE odpowiedzialność wychowanków? W
podejmowaniu
jakich
decyzji
uczestniczą wychowankowie?
W6. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i
realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji
Obszar badania (D)
Nauczyciele, wychowawcy i inne
osoby realizujące zadania placówki
współpracują
ze
sobą
w
planowaniu,
organizowaniu,
a
także
modyfikowaniu
i
realizowaniu
podejmowanych
działań.
Wprowadzanie zmian dotyczących
przebiegu
procesów
zapewniających realizację zadań
placówki (planowanie, organizacja,
realizacja, analiza i doskonalenie)
następuje
w
wyniku
ustaleń
między nauczycielami i innymi
osobami realizującymi te zadania
placówki.
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
ZESPOŁOWOŚĆ działań.
Pytania badawcze
Czy
nauczyciele
i
współpracują ze sobą
działań placówki?
ZESPOŁOWOŚĆ wprowadzania zmian w Czy
organizacja
działaniach
przez powszechnemu
nauczycieli/wychowawców
pracowników
w
placówki?
Kryterium ewaluacyjne
wychowawcy
w realizacji
pracy
sprzyja
uczestnictwu
realizacji
zadań
Pytania badawcze
Nauczyciele, wychowawcy i inne UŻYTECZNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
osoby realizujące zadania placówki nauczycieli
i
wychowawców
w
wspólnie rozwiązują problemy, rozwiązywaniu problemów.
doskonalą metody i formy
współpracy.
Jakie problemy rozwiązują wspólnie
osoby realizujące zadania placówki?
Jakie są dominujące sposoby wspierania
się
nauczycieli
w
pracy
z
wychowankami? Czy były przydatne?
Nauczyciele, wychowawcy i inne
osoby realizujące zadania placówki
pomagają sobie nawzajem w
ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
Jak wielu pracowników korzysta z
pomocy
innych
w
prowadzeniu
ewaluacji własnej pracy? Na czym ta
pomoc polega? Czy ta pomoc jest
przydatna?
POWSZECHNOŚĆ wzajemnej pomocy w
prowadzeniu ewaluacji pracy osób
realizujących zadania placówki.
PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy w
prowadzeniu ewaluacji pracy osób
realizujących
zadania
placówki/nauczycieli.
W7. Promowana jest wartość edukacji
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
W
placówce
prowadzi
się POWSZECHNOŚĆ
działania
kształtujące nauczycieli/wychowawców
pozytywny klimat sprzyjający prowadzonych działaniach.
uczeniu się.
badania W placówce prowadzi
się
działania
kształtujące
postawę uczenia się przez całe
życie.
Obszar badania (B)
POWSZECHNOŚĆ
wychowanków
nauczycieli/wychowawców
prowadzonych działaniach.
Działania
placówkę
edukacji
lokalnej.
działań Jakie
działania
kształtujące
w pozytywną atmosferę dla uczenia się
wśród
wychowanków
prowadza
nauczyciele/wychowawcy?
Jakie
działania kształtujące pozytywny
klimat (atmosferę) dla uczenia się
prowadzą Państwo w placówce?
udziału Jakie działania prowadzi placówka,
i by kształtować u wychowanków
w postawę uczenia się przez całe
życie?
Kryterium ewaluacyjne
Placówka
wykorzystuje CELOWOŚĆ
informacje o losach byłych informacji.
wychowanków do promowania
wartości edukacji.
Pytania badawcze
Pytania badawcze
wykorzystania Jakie
informacje
o
losach
absolwentów zbiera szkoła? W jaki
sposób wychowawcy wykorzystują
informacje
na
temat
losów
absolwentów
w
pracy
z
wychowankami?
realizowane przez SKUTECZNOŚĆ
podejmowanych Jakie działania podejmuje placówka
promują
wartość działań
służących
promowaniu w
celu
promowania
wartości
w
społeczności edukacji.
edukacji w środowisku? Czy w
środowisku dostrzegane są efekty
podejmowanych przez placówkę
działań?
W8. Rodzice są partnerami placówki
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Placówka, z uwzględnieniem jej UŻYTECZNOŚĆ
pozyskanych W jaki sposób wykorzystywane są
specyfiki, pozyskuje i wykorzystuje opinii
opinie pozyskane od rodziców?
opinie rodziców na temat swojej
pracy.
W placówce współpracuje się z CELOWOŚĆ współpracy
Czego dotyczy współpraca?
rodzicami na rzecz rozwoju ich
dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach
placówki
i
uczestniczą
w
podejmowanych działaniach.
PARTYCYPACJA
/WSPÓŁUDZIAŁ rodziców
podejmowaniu decyzji.
Placówka wspiera rodziców w UŻYTECZNOŚĆ
wychowaniu i zrozumieniu aktualnej rodziców
sytuacji ich dzieci.
Obszar badania (B)
W placówce w sposób zaplanowany,
systematyczny,
celowy
i
uwzględniający
jej
specyfikę
wspiera się rodziców w działaniach
na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice
dostrzegają efekty tego wsparcia.
W
placówce
są
realizowane
inicjatywy
rodziców
na
rzecz
rozwoju
wychowanków
oraz
placówki.
wsparcia
Kryterium ewaluacyjne
SYSTEMOWOŚĆ
rodziców.
w
W podejmowaniu jakich decyzji
dotyczących placówki uczestniczyli
rodzice?
dla W jaki sposób i jakimi działaniami
placówka
wspiera
i
informuje
rodziców?
Pytania badawcze
wspierania Na czym polegają systemowe
rozwiązania wspierające rodziców w
działaniach na rzecz rozwoju ich
dzieci?
WSPÓŁUDZIAŁ
rodziców. Jakie inicjatywy na rzecz rozwoju
EFEKTYWNOŚĆ wsparcia
wychowanków i placówki podjęli
rodzice? Czy rodzice odczuwają
wsparcie ze strony placówki?
W9. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
rozwoju
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i
zasobów placówki oraz środowiska
lokalnego i na tej podstawie podejmuje
się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego
rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i
celowy z uwzględnieniem specyfiki jej
działania współpracuje z instytucjami i
organizacjami
działającymi
w
środowisku
lokalnym,
w
tym
z
podmiotami
odpowiedzialnymi
za
wspomaganie
dzieci
i
młodzieży
zgodnie z potrzebami i ich sytuacją
społeczną.
ADEKWATNOŚĆ podejmowanych Jakie podejmowane są inicjatywy na
działań do potrzeb środowiska.
rzecz wzajemnego rozwoju?
W placówce stwarza się warunki do
wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu
w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane
do
doskonalenia
pracy placówki.
UŻYTECZNOŚĆ
pozyskiwanych
opinii do doskonalenia działań.
Jakie
zmiany
w
funkcjonowaniu
placówki są wynikiem pozyskanych
opinii o jej pracy?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
SYSTEMATYCZNOŚĆ i CELOWOŚĆ Czy
placówka
systematycznie
współpracy.
współpracuje z różnymi podmiotami? W
jakim celu podejmowana jest ta
współpraca?
Współpraca placówki ze środowiskiem ADEKWATNOŚĆ do indywidualnych
lokalnym służy zwiększaniu szans potrzeb wychowanków.
edukacyjnych
wychowanków,
z
uwzględnieniem
indywidualizacji
podejmowanych wobec nich działań.
Współpraca placówki ze środowiskiem UŻYTECZNOŚĆ współpracy.
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
W jaki sposób współpraca placówki z
różnymi
instytucjami
wpływa
na
zwiększenie
szans
edukacyjnych
wychowanków
z
uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb wychowanków?
Jaki
jest
wpływ
podejmowanej
współpracy na wzajemny rozwój? Czy
placówka jest pozytywnie postrzegana
w środowisku lokalnym?
W10. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i
wewnętrznych
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
W
szkole
funkcjonującej ADEKWATNE wykorzystania wniosków.
w placówce, w której uczniowie
przystępują do sprawdzianu lub
egzaminów, analizuje się wyniki
sprawdzianu i egzaminów.
W placówce analizuje się wyniki POWSZECHNOŚĆ i CELOWOŚĆ działań
ewaluacji
zewnętrznej nauczycieli i wychowawców.
i wewnętrznej. Analizy prowadzą do
formułowania
wniosków
i rekomendacji,
na podstawie
których planuje się i podejmuje
działania.
Działania
prowadzone
przez
placówkę
są
monitorowane
i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane.
Obszar badania (B)
Działania
podjęte
w
efekcie
wdrażania
wniosków
z
zewnętrznych
i
wewnętrznych
badań oraz analiz przyczyniają się
do rozwoju placówki.
SYSTEMOWOŚĆ działań.
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Jak nauczyciele korzystają z wniosków z
analizy
wyników
sprawdzianu/egzaminów
w
swojej
pracy?
Czy w placówce poddaje się analizie
wyniki
ewaluacji?
Jakie
działania
podjęto w placówce na podstawie
formułowanych
wniosków
i rekomendacji?
W jaki sposób monitoruje i analizuje się
działania placówki?
Pytania badawcze
UŻYTECZNOŚĆ działań wynikających z W jakim stopniu działania podjęte
wniosków opartych na egzaminach w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne
zewnętrznych. UŻYTECZNOŚĆ działań badania są przydatne dla placówki?
wynikających z wniosków z ewaluacji
wewnętrznej. UŻYTECZNOŚĆ działań
wynikających z wniosków z badań z
obszaru uczenia się, resocjalizacji,
profilaktyki, itp.
W11. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Dyrektor zapewnia warunki do ADEKWATNOŚĆ
realizacji zadań placówki.
Czy i w jaki sposób widać dbałość o
warunki
do
realizacji
zadań
placówki?
Zarządzanie placówką sprzyja SKUTECZNOŚĆ zarządzania
indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli
i
innych
osób
realizujących zadania placówki
oraz doskonaleniu zawodowemu.
Jakie działania dyrektora sprzyjają
współpracy
i
doskonaleniu
nauczycieli?
Ewaluacja
wewnętrzna
jest
przeprowadzana
wspólnie
z
nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
POWSZECHNOŚĆ
udziału
nauczycieli i innych pracowników
w działaniach ewaluacyjnych.
W jaki sposób nauczyciele i inni
pracownicy
angażują
się
w
ewaluację wewnętrzną?
W procesie zarządzania, w
oparciu o wnioski wynikające z
nadzoru
pedagogicznego,
podejmuje się działania służące
rozwojowi placówki.
ISTOTNOŚĆ wniosków.
W jaki sposób wnioski z nadzoru
pedagogicznego
wpływają
na
planowanie i rozwój placówki?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Zarządzanie placówką prowadzi do SKUTECZNOŚĆ zarządzania.
podejmowania
nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie
placówką
sprzyja POWSZECHNOŚĆ
udziałowi nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki oraz
wychowanków i rodziców w
procesie
podejmowania
decyzji
dotyczących placówki.
Dyrektor
podejmuje
skuteczne ADEKWATNOŚĆ do
działania zapewniające placówce SKUTECZNOŚĆ
wspomaganie
zewnętrzne
odpowiednio do jej potrzeb.
Pytania badawcze
Jakie nowatorskie działania podjęto
w placówce? Czy dyrektor motywuje
i wspiera nauczycieli, wychowawców
i innych pracowników placówki do
podejmowania
nowatorskich
rozwiązań?
Jakie decyzje dotyczące placówki
podjęte
zostały
z
udziałem
nauczycieli,
innych
osób,
wychowanków, rodziców?
potrzeb. Jakie
działania
wspomagające
placówkę organizuje dyrektor i czy te
działania są skuteczne?