บรรยายสรุป ผอ.เขต

Download Report

Transcript บรรยายสรุป ผอ.เขต

โรงเรียนวัดบางใหญ่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ปราโมทย์ สุวรรณเวก
ผอ.โรงเรียนวัดบางใหญ่
ผอ.รร
ครู
ครูจ้าง
ช่างไม้ 4
รร.วัดบางใหญ่
1
6
1
1
หญิง
ชาย
54
รวม
97
รร.วัดบางใหญ่
43
คน
ปั ญหา ?
1 ครูไม่ครบชัน้
2 ไม่ครบวิชาเอก
3 สอนไม่ครบวิชา
4 บรรยากาศการเรียน
5 ผลการเรียนตา่
6 เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีแฝงอยู่
7 ครูได้รบั การพัฒนาน้ อย
รร.วัดบางใหญ่
เก่ง
1.สือ่ ทางไกล
DLTV DVD
E-Learning
2.BBL
ดีมีสุขตาม
รอยพระบาท
3คารวะธรรม
3ธรรมก่อนเรียน
9พากเพียร
คุณธรรม
1.เด็กดี3,3,9
2.ครูดี3,10,10
3คิดดี พูดดี ทาดี
10บุญกริยาวัตถุ
10กุศลกรรมบถ
แนวทางแก้ ไข
1 สื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติ
DLTV จาก รร.วังไกลกังวล
2 กระบวนการ Brain
Based Learning ( BBL)
รร.วัดบางใหญ่
DLTV
1 ครูครบชัน้
ครูต้นทาง
2 ครูครบวิชาเอก ครูต้นทาง
3 สอนครบวิชา
8 สาระ
4 ครูได้รบั การพัฒนาอย่างน้ อยปี ละ 200 วัน
(ครูศึกษาการสอน ใช้สื่อ วัดผล จากต้นทาง)
5 ผลการเรียนพัฒนาขึน
้
รร.วัดบางใหญ่
รร.วัดบางใหญ่
บทบาทผ้ ูอานวยการโรงเรี ยน
5.ครบเครือ่ งเรือ่ งคู่มือ
4.ดูสอนต่อเนื่ อง
3.มีครบอุปกรณ์
2.จัดการเป็ นระบบ
1.ผูน้ ามุ่งมัน่
รร.วัดบางใหญ่
บทบาทคุณครู
6.เพิ่มเติมปรับปรุง
5.จัดกรุป๊ ซ่อมเสริม
4.สรรหาการสรุป
3.เตรียมการล่วงหน้ า
2.มีครูกากับชัน้
1.ห้องเรียนน่ าอยู่
รร.วัดบางใหญ่
บทบาทนักเรี ยน
จัดสรุป นาเสนอ (GO)
เตรียมสื่อตามนัด(ต้นทาง)
ให้ความร่วมมือ(กิจกรรม)
เรียนอย่างตัง้ ใจ
รร.วัดบางใหญ่
รร.วัดบางใหญ่
กระบวนการ BBL
1 บรรยากาศการเรียนตื่นเต้น
2 นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
3 สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง
4 อ่านออก เขียนได้
รร.วัดบางใหญ่
กระบวนการสอนแบบ BBL
สอนให้
คิด
ตรึง
ความสุข
BBL
ตามให้
ถึง
รร.วัดบางใหญ่
สะกิดให้
ถาม
การบริหารของสถานศึกษา
สร้างความตระหนัก ( จีบ )
ให้ความรู้/ความเข้าใจ ที่ถกู ต้อง(จับ)
ใช้สื่อ DLTV เป็ นเครื่องมือหลักJump
(ครูเป็ นพี่เลี้ยงให้นักเรียน/คู่มือ) Start
ใช้กระบวนการ BBL ประกอบเสริม
รร.วัดบางใหญ่
1 นโยบาย สพป.สพ.1 ชัดเจน
(เก่ง ดี มีสขุ ตามรอยพระบาท )
2 การมีส่วนร่วมของเอกชน/
ชุมชน
3 การนิเทศ กากับ ติดตาม
รร.วัดบางใหญ่
1สร้างความดี =เด็กมีความสุขในบรรยากาศ
1.ขัน้ วางแผน
(Planning)
1ประเมิ นค่าออก
เป็ น ระดับ
2 ปรับปรุงพัฒนา
5.ขัน้ ประเมินผล
(Appraising)
โรงเรียน
วัดบางใหญ่
1รายงานตาม
ระยะเวลา(ยิ้มแย้ม
แยบยล ยืดหยุ่น
หยวนๆ)
2 สรรหาวิ ธีการ
(หลากหลายรูปแบบ)
4.ขัน้ การ
ควบคุม
(Controlling)
2มีความชอบ=ชอบด้วยจรรยาบรรณ
,วิ ชาชีพ
2.ขัน้ การจัดโครงการ
(Organizing)
3.ขัน้ การนาเข้ าสู่การ
ปฏิบัติ (Leading)
1ทุกคนช่วยกันทา
2 ผูน้ าเป็ น
แบบอย่าง
รร.วัดบางใหญ่
1ระดมความคิ ด
(ทาไม, แค่ไหน, อย่างไร)
2เกาะติ ด
ความสามารถ
(Team Work)
กิจกรรมการเรี ยน การสอนประจาวัน
1. 07.40 เขตสีทาความสะอาด
2. 08.00 ออกกาลังตามฐาน – เคารพธงชาติ – สวดมนต์
แผ่เมตตา - นัง่ สมาธิ - เดินจงกรม
3. 08.30 เริ่มเรียน จากสื่อทางไกลโรงเรียนวังไกลกังวล /
สอนเองในวิชาภาษาไทย/ คณิตศาสตร์/
ทุกต้นชัวโมงจะ
่
Brain Gym
(ร้อง เล่น เต้น รา )
4. 14.30 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน/ ทบทวนบางสาระที่สาคัญ
5. 16.00 กลับบ้าน
อยู่ในห้อง
: กากับ /ควบคุม
ต้องคอยเสริม : ให้ความรู้เพิ่มเติม
เติมความสุข : BBL
สอนสรุปตอนท้าย : ยา้ ซา้ ทวน
รร.วัดบางใหญ่
ผลสาเร็จที่ภาคภมู ใิ จ
1.ผลทดสอบ
ปี การศึกษา 2555
รร.วัดบางใหญ่
ผลสอบ NT ป.3 ปี การศึกษา 2555
60
50
40
30
สพป
20
10
0
ด้านภาษา
ด้านคิดคานวณ
รร.วัดบางใหญ่
ด้านเหตุผล
โรงเรียน
ผลสอบ O-NET ป.6 ปี การศึกษา 2555
70
60
50
ประเทศ
40
โรงเรียน
30
20
10
0
ไทย
คณิต
วิทย์
รร.วัดบางใหญ่
สังคม
สุข
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
ผลสอบ S1T ป. 3 ปี การศึกษา 2555
80
70
60
50
สพป
40
โรงเรียน
30
20
10
0
ไทย
คณิต
รร.วัดบางใหญ่
วิทย์
สังคม
อังกฤษ
ผลทดสอบ S1T ป. 5 ปี การศึกษา 2555
90
80
70
60
50
40
สพป
30
โรงเรียน
20
10
0
รร.วัดบางใหญ่
ผลทดสอบความเป็ นเลิศ
ปี การศึกษา 2555
ได้ ลาดับที่ 7 ของ สพป.สพ. 1
รร.วัดบางใหญ่
ผลสาเร็จที่ภาคภมู ใิ จ
1.ผลทดสอบ
ปี การศึกษา 2556
รร.วัดบางใหญ่
ผลสอบ NT ป.3 ปี การศึกษา 2556
60
50
40
30
20
10
0
ด้านภาษา
ด้านคิดคานวณ
รร.วัดบางใหญ่
ด้านเหตุผล
ผลสอบ O-NET ป.6 ปี การศึกษา 2556
70
60
50
40
30
20
10
0
รร.วัดบางใหญ่
ผลสอบ S1T ป. 3 ปี การศึกษา 2556
รร.วัดบางใหญ่
ผลทดสอบ S1T ป. 5 ปี การศึกษา 2556
รร.วัดบางใหญ่
เปรี ยบเทียบผลความเป็ นเลิศ ชัน้ ป.1 ปี 2556
เปรี ยบเทียบผลความเป็ นเลิศ ชัน้ ป.2 ปี 2556
เปรี ยบเทียบผลความเป็ นเลิศ ชัน้ ป.3 ปี 2556
เปรี ยบเทียบผลความเป็ นเลิศ ชัน้ ป.4 ปี 2556
เปรี ยบเทียบผลความเป็ นเลิศ ชัน้ ป.5 ปี 2556
เปรี ยบเทียบผลความเป็ นเลิศ ชัน้ ป.6 ปี 2556
แบบสรุปเกียรติบตั ร
การทดสอบความเป็ นเลิศทางวิชาการ ปี การศึกษา 2556
รายการ
รวมทั้งหมด
เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติคะแนนยอดเยีย่ ม
1
เกียรติบตั รเหรียญทองดีเด่น
20
เกียรติบตั รเหรียญเงินดีเด่น
49
เกียรติบตั รเหรียญทองแดงดีเด่น
71
รวมทั้งสิ้ น
รร.วัดบางใหญ่
141
ผลสาเร็จที่ภาคภมู ใิ จ
2.นักเรียนชัน้ ป.1 อ่าน
ภาษาไทยได้ตงั ้ แต่
ภาคเรียนที่ 1=100%
รร.วัดบางใหญ่
ครู รร.วัดบางใหญ่
รร.วัดบางใหญ่