Inngangur - Mannvirkjastofnun

Download Report

Transcript Inngangur - Mannvirkjastofnun

Kynningarfundur um
byggingarreglugerð nr.
112/2012
Inngangur
Dagskrá kynningarfundar
9.00-9.10
9.10-9.30
9.30-9.50
9.50-10.15
Inngangur
Hluti 1, 2, 3, 4 og 5 (Stjórnsýsla ofl)
Hluti 6, 7 (Umferðarleiðir, útisvæði)
Spurningar
10.15-10.30
Kaffihlé
10.30-10.50
Hluti 8, 11, 13 (Burðarþol, Hávaðavarnir,
Orkusparnaður)
Hluti 9 (Varnir gegn eldsvoða)
Hluti 10, 12, 14, 15, 16 (Heilsa, Öryggi, Lagnir,
Mengun, Rekstur)
Spurningar
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
Yfirlit, Inngangur
•
•
•
•
•
•
Bakgrunnur, lög um mannvirki
Ferli endurskoðunar byggingarreglugerðar
Vinnuhópar sem að verkinu komu
Efnisyfirlit byggingarreglugerðar
Framtíðarvinna við byggingarreglugerð
Lokaorð
Lög um mannvirki
•
•
•
•
•
Nefndir til að endurskoða lög skipaðar 2002
Sérstakur ráðgjafarhópur skilar drögum 2004
Víðtækt og endurtekið umsagnarferli
Frumvarp á Alþingi 2007, 2008 og 2010
Ný lög um mannvirki #160/2010 voru
samþykkt í desember og tóku gildi 1. janúar
2011
• Mannvirkjastofnun sett á fót þann dag
– Byggingarmál, rafmagnsöryggi, starfsemi slökkviliða
Nefnd, byggingarreglugerð
Þriggja manna nefnd skipuð í mars 2010, ásamt þremur
starfsmönnum
Áherslur úr erindisbréfi ráðherra til nefndarinnar:
• Framsækni hvað varðar sjálfbæra þróun
• Opin stjórnsýsla, gagnsæi og lýðræðisumbætur
• Aukin notkun markmiðsákvæða og byggingarstaðla
• Ýmsar sérstakar áherslur: neytendavernd, vistvænni byggð,
sjálfbær þróun, hljóðvist, börn og ungmenni, aðgengi fyrir
alla og stjórntæki sem hindra ólöglega notkun
• Víðtækt samráð við ýmsa hagsmunaaðila með fundum eða
skipan bakhópa, aðilar verði skýrt skilgreindir og þeim kynnt
ferli samráðsins.
Nefndarstarf, vinnuhópar
• Tillaga um kaflaskipti nýrrar reglugerðar og vinnuhópa var
samþykkt af helstu hagsmunaaðilum og ráðherra í maí 2010
• Kaflaskipti: fyrsta tillaga var unnin með hliðsjón af
reglugerðum Norðurlandanna
• 8 vinnuhópar voru skipaðir til að vinna texta kaflanna
• Tilnefningar: Samband íslenskra sveitarfélaga, Félag byggingarfulltrúa,
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samtök iðnaðarins, Verkfræðingafélag
Íslands, Tæknifræðingafélag Íslands, Félag ráðgjafaverkfræðinga,
Arkitektafélag Íslands, Byggingafræðingafélag Íslands, Skipulagsstofnun,
Félag slökkviliðsstjóra, Öryrkjabandalag Íslands, Framkvæmdasýslu
ríkisins og Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar.
• Um 60 manns, ca 8-10 í hverjum vinnuhópi
Ferli endurskoðunar
• Mars- júní 2010, undirbúningur, norrænar reglur, efnisyfirlit,
nefndir skipaðar, fulltrúar hagsmunaaðila tilnefndir
• Júní 2010 – febrúar 2011, átta vinnuhópar, 60 tilnefndir
sérfræðingar frá mörgum hagsmunaaðilum
• Mars-maí 2011, textavinna, drög út til umsagnar 26. maí
• 15. ágúst-september unnið með innkomnar umsagnir
• 15. september, tveggja daga fundur með byggingarfulltrúum
• Október-desember 2011, úrvinnsla athugasemda
• Reglugerðin undirrituð 24. janúar 2011, birt í
Stjórnaríðindum í byrjun febrúar sem byggingarreglugerð nr.
112/2012
• Lagaskil: Til 1. janúar 2013 má sækja um að ákvæði eldri
byggingarreglugerðar, nr. 441/1998, verði notuð
Efnisyfirlit byggingarreglugerðar
Skipt í 16 hluta (Dæmi: Hluti 2, Stjórn mannvirkjamála)
Hverjum hluta skipt í kafla (dæmi: Kafli 2.5, Skilti)
Hverjum kafla skipt í greinar (dæmi: Grein 2.5.2, Öryggiskröfur)
Hlutaskipting reglugerðarinnar:
1. Almenn ákvæði
2. Stjórn mannvirkjamála
3. Faggilding, eftirlit, úttektir og sannprófun
4. Hönnuðir, byggingarstjórar og meistarar
5. Byggingarvörur / byggingarefni
Efnissyfirlit byggingarreglugerðar
6. Mannvirki – aðkoma, umferðarleiðir og innri rými,
7. Útisvæði
8. Burðarþol og stöðugleiki
9. Varnir gegn eldsvoða
10. Hollusta, heilsa og umhverfi
11. Hávaðavarnir
12. Öryggi við notkun
13. Orkusparnaður og hitaeinangrun
14. Lagnir og tæknibúnaður
15. Mengun frá mannvirkjum og meðhöndlun byggingarúrgangs
16. Rekstur, viðhald og notkun – handbækur
Helstu skjöl sem tengjast reglugerðinni
• Byggingarreglugerð 112/2012
– Er á pdf formi á reglugerd.is , ekkert efnisyfirlit osfr
– Á vef mvs.is verður önnur útgáfa, með efnisyfirliti og
atriðaorðaskrá, í framtíðinni með hlekki á
leiðbeiningablöð ofl.
• Kynningarrit á mvs.is
– Um tilurð og efni nýrrar byggingarreglugerðar
– Um algilda hönnun og lágmarksstærðir íbúða
– Fleiri slík rit og greinar væntanleg
• Leiðbeiningablöð
– 130 leiðbeiningablöð eru í vinnslu (voru um 40)
Yfirlit, Inngangur
•
•
•
•
•
•
Bakgrunnur, lög um mannvirki
Ferli endurskoðunar byggingarreglugerðar
Vinnuhópar sem að verkinu komu
Efnisyfirlit byggingarreglugerðar
Framtíðarvinna við byggingarreglugerð
Lokaorð
Framtíðarvinna við byggingarreglugerð
• Oft mjög andstæðar óskir um breytingar
– Til dæmis: Bæta við markmiðsákvæðum, fækka
forskriftarákvæðum, og öfugt
• Byggingarreglugerð er ein umfangsmesta
reglugerð sem íslendingar skrifa (180 síður)
• Ný reglugerð inniheldur örugglega einhverjar
villur og sennilega ýmislegt sem má betur fara
• Ritstjórn tekur gjarna á móti ábendingum um
villur á [email protected]
• Sennilega verða gerðar breytingar fyrir árslok
Lokaorð
• Íslendingar geyma fjármuni sína í mannvirkjum, verðmæti
þeirra um 5000 milljarðar króna.
• Því er mjög þjóðhagslega hagkvæmt að huga vel að gæðum
og hagkvæmni í byggingariðnaði, tryggja góða stjórnsýslu
• Málaflokkurinn byggingarmál er þó mjög flókinn, mikið
flæði af mannskap, tækni, byggingarefnum, fjármunum,
krefst menntunar og reynslu á mörgum sviðum, er
fjármagnsfrekt, unnið undir tímapressu
• Vandasamt að setja lög og reglugerðir um málaflokkinn,
mikilvægt að sú vinna sé lýðræðisleg og gegnsæ
• Mjög mörg verkefni eru framundan, m.a. gerð 130
leiðbeiningablaða, reglna um gæðastjórnunarkerfi hönnuða,
iðnmeistara og byggingarstjóra, gerð skoðunarhandbóka
vegna eftirlits á mörgum sviðum mannvirkjagerðar, gerð
miðlægs gagnagrunns með þessum upplýsingum, því fagnar
Mannvirkjastofnun samvinnu og ábendingum
Dagskrá kynningarfundar
9.00-9.10
9.10-9.30
9.30-9.50
9.50-10.15
Inngangur
Hluti 1, 2, 3, 4 og 5 (Stjórnsýsla ofl)
Hluti 6, 7 (Umferðarleiðir, útisvæði)
Spurningar
10.15-10.30
Kaffihlé
10.30-10.50
Hluti 8, 11, 13 (Burðarþol, Hávaðavarnir,
Orkusparnaður)
Hluti 9 (Varnir gegn eldsvoða)
Hluti 10, 12, 14, 15, 16 (Heilsa, Öryggi, Lagnir,
Mengun, Rekstur)
Spurningar
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00