แผนเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาไข้เลือดออก ระดับอำเภอ

Download Report

Transcript แผนเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาไข้เลือดออก ระดับอำเภอ

ตัวอยาง
่
แผนเตรียมความพรอมรั
บมือ
้
ปัญหาไขเลื
้ อดออก ระดับอาเภอ
กลุมปฏิ
บต
ั ก
ิ ารควบคุมโรคและตอบโต้
่
ภาวะฉุ กเฉินทางดานสาธารณสุ
ข
้
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
อุบลราชธานี
จุดมุงหมาย
่
• เป้าประสงค ์
– เพือ
่ ลดอัตราป่วยดวยโรคไข
เลื
้
้ อดออกให้น้อยกวาปี
่
2554
– เพือ
่ ให้อัตราตายดวยโรคไข
เลื
้
้ อดออกไมเกิ
่ นร้อยละ
0.13
• วัตถุประสงค ์
– เพือ
่ สรางระบบการป
้
้ องกันโรคไขเลื
้ อดออกโดย
ชุมชนมีส่วนรวม
่
– เพือ
่ สรางระบบเฝ
้
้ าระวัง ระบบเตือนภัย และระบบ
ควบคุมโรคทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ และรวดเร็ว
ตัวชีว้ ด
ั ความสาเร็จ
1. อัตราป่วยดวยโรคไข
เลื
้
้ อดออกไมเกิ
่ น........ตอ
่
แสนประชากร (....ราย)
2. อัตราตายดวยโรคไข
เลื
้
้ อดออกไมเกิ
่ นรอยละ
้
0.13
3. อปท. โรงเรียน อสม. และชุมชนมีส่วนรวมใน
่
การดาเนินกิจกรรมป้องกันโรค
4. เมือ
่ มีผป
ู้ ่ วยโรคไขเลื
้ สามารถ
้ อดออกเกิดขึน
รายงานให้ จนท.เจ้าของพืน
้ ทีแ
่ ละSRRT
ทราบ และออกควบคุมโรคภายใน 24 ชม
5. ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออกGenerationที่ 2
แผนเตรียมความพรอมรั
บมือปัญหา
้
ไข
เลื
ดออก
ระหว
ด
้ อางเกิ
่
กอนเกิ
ดปัญหา
่
ปัญหา
หลังเกิดปัญหา
• มาตรการ
ป้องกัน
• เตรียมความ
พร้อมควบคุม
และ รักษา
โรค
• มาตรการ
รับมือ
•มาตรการ
ป้องกัน
•มาตรการเฝ้า
ระวัง
•ถอดบทเรียน
– รักษา
– ควบคุม
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• มาตรการป้องกันโดยชุมชนมีส่วนรวม
่
– กลยุทธหลัก : เพือ
่ ลดปัจจัยเสี่ ยง => ลูกน้ายุงลาย
• กิจกรรมทาลายแหลงเพาะพั
นธุ ์
่
– สุขาภิบาลสิ่ งแวดลอมทุ
กชุมชน โรงเรียน(ประชาชน
้
นักเรียนทา, อปท, โรงเรียน, จนท.สธ รณรงค ์
สนับสนุ น)
• กิจกรรมทาลายลูกน้ายุงลาย
– เปลีย
่ นถายน
่ ามารถเป็ นแหลง่
้าในภาชนะทีส
่
เพาะพันธุทุ
์ กสั ปดาห ์ (ประชาชน นักเรียนทา, อปท,
โรงเรียน, จนท.สธ รณรงค ์ สนับสนุ น)
– ใช้ทรายอะเบท (อสม. ครูอาจารยแจกจ
าย
กากับ
่
์
อปท, จนท.สธ รณรงค ์ สนับสนุ น)
– , ฯลฯ
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• มาตรการป้องกันโดยชุมชนมีส่วนรวม
่
– กลยุทธหลัก : เพือ
่ ลดปัจจัยเสี่ ยง => ลูกน้า
ยุงลาย
• กิจกรรมสารวจลูกน้ายุงลาย
– ทุก ..............
– รายงานศูนยควบคุ
มโรคอาเภอ ทุก..........
์
• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเพื
่ ป้องกันโรค
้ อ
ไข้เลือดออกในโรงเรียน
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• มาตรการป้องกันโดยชุมชนมีส่วนรวม
่
– กลยุทธรอง 1: เพือ
่ ลดปัจจัยเสี่ ยง =>
ยุงลายตัวเต็มวัย
• กิจกรรมทาลายยุงลายเฉพาะสถานทีเ่ สี่ ยง =>
ศูนยเด็
์ กเล็ก, โรงเรียน, โรงพยาบาล
– พนสารเคมี
กาจัดยุงลายกอนเปิ
ดเทอม
่
่
– (พนสารเคมี
กาจัดยุงลายในโรงพยาบาลเมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วย
่
ไข้เลือดออกในโรงพยาบาล)
• กลยุทธรอง 2: เพือ
่ ลดปัจจัยเสี่ ยง => การถูก
ยุงลายกัด
• การใชน้ามันตะไครหอม, ยาทากันยุง
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษาโรค
้
– ระบบ
• เฝ้าระวัง
ระบบ
– ดัชนีลก
ู น้ายุงลาย
– ผู้ป่วย
• เตือนภัย
เฝ้าระว ัง
เตือนภ ัย
คน
ควบคุมโรค
ของ
ร ักษาโรค
– แจ้งเตือนพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ด
ี ช
ั นีลก
ู น้ายุงลายสูง
– แจ้งเมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วยเกิดขึน
้ ให้ ผู้บริหารระดับอาเภอ
จนท.สธพืน
้ ที่ อปท ทราบ ทันที
– แจ้งเมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วยเกิดขึน
้ ให้ SRRT ออกปฏิบต
ั ก
ิ าร
ควบคุมโรคภายใน 24 ชม.
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษา
้
โรค
–ระบบ
ระบบ
คน
ของ
• ควบคุมโรค
–พัฒนาศักยภาพ SRRT
–พัฒนาแนวทางการควบคุมโรคทีเ่ ป็ นระบบ
รวดเร็ว ชัดเจน
»กรณีสงสั ย
»กรณีแพทยวิ
์ นิจฉัย
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษา
้
โรค
–ระบบ
ระบบ
คน
ของ
• การรักษาโรค
–พัฒนาCPG ทัง้ ระดับ รพ.สต. และรพ.ช.
»Criteria การวินิจฉัย และแนวทางปฏิบต
ั ิ
ทีร่ พ.สต.
»Criteria การวินิจฉัย และแนวทางปฏิบต
ั ิ
ทีร่ พ.ช.
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษาโรค
้
– คน
ระบบ
คน
ของ
• ประชาชน
–ประชุมชาวบาน
้
–หอกระจายขาว
่
• อสม.
–พืน
้ ฟูความรู้ ความเขาใจประจ
าปี
้
»แนวทางการปฏิบต
ั งิ านโรคไขเลื
้ อดออก
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษาโรค
้
– คน
• อปท.
ระบบ
คน
ของ
– นาเสนอขอมู
่ ขอการสนับสนุ น และความรวมมื
อ
้ ลเพือ
่
และหาแนวทางรวมกั
น
่
– ให้ความรวมมื
อกิจกรรมที่ อปท.จัด
่
• ครู อาจารย ์ นักเรียน
– นาเสนอขอมู
่ ขอความรวมมื
อ และหาแนวทาง
้ ลเพือ
่
รวมกั
น
่
– กิจกรรมป้องกันในโรงเรียน
– การเรียนการสอนเรือ
่ งไขเลื
้ อดออกให้นักเรียน
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษา
้
โรค
ระบบ
–คน
คน
ของ
• จนท.สธ.
–นโยบายประเทศ
–นโยบายจังหวัด
–นโยบายอาเภอ
–แนวทางปฏิบต
ั ข
ิ องอาเภอทีต
่ กลงรวมกั
นเป็ น
่
ลายลักษณอั
่ ด
ั เจน
์ กษรทีช
กอนเกิ
ดปัญหา
่
• เตรียมความพรอมควบคุ
มและ รักษาโรค
้
– ของ
•
•
•
•
•
•
•
•
เครือ
่ งพน
่
สารเคมี
ทราย
น้ามันตะไครหอม
้
ยาทากันยุง
ชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารพนสารเคมี
่
เวชภัณฑ ์
ยานพาหนะ
ระบบ
คน
ของ
ขณะเกิดปัญหา
• เมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วยสงสั ย
– Criteria การวินิจฉัย และแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ี่
รพ.สต.
• เมือ
่ ไหรจะสงสั
ย
่
• จะรักษา ติดตามผู้ป่วยอยางไร
่
• เมือ
่ ไหรจะส
่ ่ งตอ
่
• จะส่งตออย
างไร
่
่
• จะปรึกษาใครอยางไร
่
ขณะเกิดปัญหา
• เมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วยสงสั ย
– Criteria การวินิจฉัย และแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ี่
รพ.ช.
• CPG
– ระบบรายงาน
• ต้องรายงานหรือไม่
• ถ้าต้องรายงานจะรายงานใคร อยางไร
่
– การควบคุมโรค
– ต้องควบคุมหรือไม่ อยางไร
่
ขณะเกิดปัญหา
• เมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วยทีแ
่ พทยวิ
์ นิจฉัย
– CPG
– ระบบรายงาน
– ระบบควบคุมโรค
• SRRT ออกควบคุมโรค ภายใน 24 ชม
–กาจัดยุงลายตัวเต็มวัย
ขณะเกิดปัญหา
• เมือ
่ มีผป
ู้ ่ วยทีแ
่ พทยวิ
์ นิจฉัย
– ระบบควบคุมโรค
• SRRT ออกควบคุมโรค ภายใน 24 ชม
– กาจัดยุงลายตัวเต็มวัย
– สารวจยุงลายตัวเต็มวัย 1 วันหลังพน
่ ถ้ายังพบ
แสดงวาการพ
นไม
มี
่
่
่ ประสิ ทธิภาพ
» วิธก
ี ารพน
่
» เครือ
่ งพน
่
» สารเคมี
» สามรถขอความช่วยเหลือจาก ศตม.ในพืน
้ ที่
รับผิดชอบได้
ขณะเกิดปัญหา
• เมือ
่ มีผป
ู้ ่ วยทีแ
่ พทยวิ
์ นิจฉัย
– ระบบควบคุมโรค
• SRRT ออกควบคุมโรค ภายใน 24 ชม
– กาจัดยุงลายตัวเต็มวัย
– กาจัดลูกน้ายุงลาย
– มาตรการป้องกันยุงลายกัด
– สอบสวนโรค
• ถ้าสามารถควบคุมโรคไมให
่ ้มี Gen 2 ถือวา่
ประสบความสาเร็จ => ไปหลังเกิดเหตุ
ขณะเกิดปัญหา
• เมือ
่ มีผ้ป
ู ่ วยGen 2
– ประกาศใช้ ICS ในระดับอาเภอ
» ใครเป็ นผู้ประกาศใช้
– ระบบ ICS
» โครงสราง
้
Incident Command
Operati
ons
Section
Planni
ng
Sectio
Logisti
cs
Sectio
Finance/
Administra
tion
Section
Commander
•
•
•
•
สสอ
ผอ.รพ
ผช.สสอ
นวก.ทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับ
– ผู้ช่วย
Commander
•
•
•
บันทึกการประชุม
ช่วยประสานงาน
สื่ อสารสาธารณะ
• เปิ ด War room
• แจ้งสถานการณ์ & ประเด็น
ทีเ่ ป็ นปัญหา
• เป้าหมายการใช้ ICS ครัง้ นี้
• ข้อมูลทีว่ เิ คราะหมาแล
ว
้
์
(ส่วนวางแผน)
– สาเหตุทค
ี่ าดวาเป็
่ นสาเหตุ
– ข้อเสนอเพือ
่ เป็ นเป้าหมายการ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
• ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอจาก
war room
• กาหนดเป้าหมายการปฏิบต
ั ิ
• ตัดสิ นใจสั่ งการภารกิจทีต
่ อง
้
ปฏิบต
ั ิ
• กาหนดประเมินสถานการณ์
• นัดประชุมครัง้ ตอไป
ส่วนวางแผน(Planning)
–
–
–
–
–
นวก. สสอ
นวก.รพ.
จนท.ระบาดวิทยา
แพทย ์
พยาบาล
• รวบรวมวิเคราะหข
้ ล
์ อมู
เพือ
่ นาเขา้ War room
– นาเสนอ Commander
กอนเข
า้ War room
่
• ติดตามวิเคราะหข
้ ล
์ อมู
จากการปฏิบต
ั ก
ิ าร/
ประเมินการปฏิบต
ั ก
ิ าร
• ช่วยเหลือการตัดสิ นใจ
ของผบ. เหตุการณ ์
ส่วนปฏิบต
ั ก
ิ าร(Operation)
• ป้องกัน ควบคุม
โรค
– SRRT
• รักษา
– แพทย ์
– หัวหน้าพยาบาล
– เภสั ชกร
– แล็บ
• เป็ นผู้รับผิดชอบตอการ
่
ปฏิบต
ั ก
ิ ารในภารกิจ
• ดาเนินงานตาม Incident
Action Plan
ส่วนสนับสนุ น(Logistics)
•
•
•
•
•
หัวหน้าฝ่ายบริหาร • สนับสนุ น
ทรัพยากรทุก
ผอ.รพ.สต.อาวุโส
ประเภท
เภสั ชกร
– บุคลากร
จนท.Supply
– วัสดุ อุปกรณ ์
จนท.ยานพาหนะ
– เวชภัณฑ ์
– ยานพาหนะ
– ทรัพยากร
สนับสนุ นอืน
่ ๆ
ส่วนบริหารและงบประมาณ
(Admin/Finance)
• หัวหน้าฝ่ายบริหาร
• จนท.การเงิน
 คาใช
่
้จายในการ
่
ดาเนินงาน
 การวิเคราะห ์
คาใช
่
้จาย
่
ขอบคุณครับ
กลุมปฏิ
บต
ั ก
ิ ารควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิน
่
ทางดานสาธารณสุ
ข26
้