Transcript 9.Ders

EĞİTİM TARİHİ
26
Temmuz
2011
27
Temmuz
2011
28
Temmuz
2011
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM KONUSU
EĞİTMEN
09.00-09.45
Hastanelerde Kalite Yönetimi,
HKS ile ilgili mevzuatlar
Ecz. Selim SEYİS
10.00-10.45
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
Ecz. Selim SEYİS
11.00-11.45
Hastane Değerlendirme Süreci,
HKS Metodolojisi
Hem. Bedia AYDIN
13.30-14.15
Memnuniyet Anketleri ve Görüşler
Ecz. Selim SEYİS
14.30-15.15
Çalışan Güvenliği
Uz. Dr. Özlem B. SARAL
09.00-09.45
Hasta Güvenliğinde İletişim,
Hastaların Doğru Tanımlanması
Hem. Derya HASANÇEBİ
10.00-10.45
İlaç Güvenliği,
Transfüzyon Güvenliği
Dr. Ayla YAVUZ
11.00-11.45
Düşmelerin Önlenmesi,
Güvenlik Raporlama Sistemi
Dr. Ayla YAVUZ
13.30-14.15
El Hijyeni
Uz. Dr. Özlem B. SARAL
14.30-15.15
Güvenli Cerrahi
Dr. Osman Turan ÇAKAR
09.00-09.45
Hasta Bakımı
Hem. Bedia AYDIN
10.00-10.45
Laboratuar Hizmetleri
Uz. Dr. Hakan TÜRKÖN
11.00-11.45
HKS Kapsamında Dokümantasyon,
Hasta Kayıtları ve Dosyaları
Hem. Özlem YILMAZ
13.30-14.15
Atık Yönetimi, Renkli Kodlar
Dr. Can Ertan ARGIN
14.30-15.15
Stok Yönetimi,
İndikatör Yönetimi
Dr. Metin BAKKALOĞLU
Dr. Özlem BAYRAKTAR SARAL
Hastane enfeksiyonları tanımları
 Hastane enfeksiyonları önlemleri
 Hastane enfeksiyonlarını önlemede
istenen kalite standartları
 Uygulamalar
 BU İŞARETİ TAKİP ETMECE

Hastane dışında gelişenler
Hastane infeksiyonları
Giderek azalırken
Artış göstermekte
Başvuru anında inkubasyon döneminde olmayan,
hastalar hastaneye başvurduktan sonra 30 gün
içinde gelişen implant varlığında bir yıl içinde
gelişen enfeksiyonlardır.
Değişik çalışmalarda %3.1-14’inde
Endemik veya epidemik olabilir
Üriner sistem > Cerrahi yara > Alt solunum
sistemi > Bakteremi > Cilt yumuşak doku >
Gastroenterit

Mikrobiyal Faktörler:
Artmış antibiyotik kullanımı:Flora değişikliği, dirençli
patojenler
İnvaziv girişimler

Konakçı Faktörleri:
Yaş
İmmunsupresyonun varlığı
Travma-Yanık

Çevresel Faktörler:
Cerrahi(tip, süre)
Kateterizasyon (damar, idrar)
İnvaziv diagnostik girişimler
EL YIKAMA
Hastanelerde İnfeksiyon Kontrol Komitesi
 Antibiyotik Kontrol Komitesi
 Antibiyotik kullanımının ve hastane
infeksiyonlarının izlenmesi
 Düzenli sürveyans çalışması yapılması
 Klinik Mikrobiyoloji laboratuarının düzenli
hizmet vermesi









EL YIKAMA
Çevre temizliği
Tuvalet hijyeni ve eğitimi
İzolasyon önlemleri
Hasta bakım gereçlerinin temizlenmesi
Uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon metodları
Personel eğitimi
Uygun metodlarla personelin katılımının
sağlanması
PREOP
Enfeksiyon odaklarının tedavisi
Insizyon alanındaki vücut kıllarının temizligi
Antiseptikli banyo
Sigara bırakma
Mekanik barsak temizligi
Nazal mupirosin uygulaması
Cerrahi antimikrobiyal profilaksi
1. Operasyon öncesi alınacak önlemler
2. Operasyon sırasındaki önlemler
3. Operasyon
sonrasındaki önlemler
OPERASYON ESNASINDA
POSTOP
Cerrahi personelin el temizligi
Ameliyathanede giyinme biçimi
Insizyon alanında cilt antisepsisi
Vücut ısısının düzenlenmesi
Yüksek doz oksijen verilmesi
Pansuman teknigi, süresi..
Pansuman malzemeleri…
Operasyon sonrası ilk banyo zamanı
Topikal antimikrobiyal kullanımı
Pozisyon
Hastanın bası en az 30 derece yukarıda tutulmalı
özellikle enteral beslenme uygulaması sırasında
Subglottik aspirasyon
subglottik bölge aspirasyonunu saglayan
 özel endotrakeal tüplerin kullanımının
erken pnömoni gelisimini azalttıgı gösterilmistir
Bagısıklama
Pnömokok ve inflüenza asıları
yapılmalıdır
Bakım veren saglık personelinin
influenza asısı yapılmıs olmalıdır
Infeksiyona karsı konak savunmasının
güçlendirilmesi
 Aspirasyonun önlenmesi
Kaf dinlendirilmesi veya kafın söndürülmesi
gibi islemler yapılmamalıdır.
 Postoperatif Pnömoninin Önlenmesi
 Pnömoninin önlenmesine yönelik diger
uygulamalar
Mümkün oldugunca orogastrik beslenme uygulanmalıdır
Sürekli infüzyon seklinde beslenme, aralıklı bolus tarzında
beslenmeye tercih edilmelidir









Kullanılan malzeme ve
cihazlalar
Mekanik ventilatörler
Solunum devreleri
Oksijen tedavisi
nemlendiricileri
Nebulizatörler
Buhar makineleri
Ambular
Solunum fonksiyon
testlerinde kullanılan
aletler
Yıkama solusyonları
Hastalar arası bulaş
Standart Önlemler
Trakeostomi
zamanlaması ve
trakeostomili hasta
bakımı
 Solunum sekresyonlarının
aspirasyonu



Tıbbi kontrendikasyon bulunmayan durumlarda
Entübasyon yerine non invaziv mekanik ventilasyon
Uygulanmalıdır
Reentübasyon, mümkün oldugunca önlenmelidir
Yogun bakım ünitelerinde yeterli sayıda personel
bulundurulmasının yatıs süresi ve mekanik ventilasyon
Süresini azalttıgı gösterilmistir
*Orofarengeal kolonizasyonu önlemek için
kardiyak cerrahi geçirmis hastalarda agız içinin klorheksidin ile
temizlenmesi
*Yogun bakım hastalarında iyi bir agız hijyeni saglanmalıdır
*Gastrointestinal sistem kanaması profilaksisi
*VIP gelisimi açısından sukralfat ~ H2 reseptör bloker

Kateter Takmaya Karar Verilmesi
---------------------------------------------Sadece endikasyon varsa kateter
takılmalıdır.
----------------------------------------------

Uygulayıcı
Uygulama yapan kişi kateter takma
tekniği ve bakımı konusunda eğitimli
olmalıdır.

El Yıkama
Kateter ile ilgili her türlü işlem öncesi ve
sonrası eller yıkanmalıdır.

Kateter Takılması
Kateter aseptik teknik ile steril
malzeme kullanılarak takılmalı
ve uygun şekilde sabitlenmelidir.

Kapalı Drenaj
• Steril, sürekli kapalı drenaj sistemleri
• Gerekmedikçe kateter ve drenaj sistemi
birbirinden ayrılmamalı
• Kateter ve drenaj sistemi ayrıldıysa bağlantı
yeri dezenfekte edilerek yeni bir drenaj
sistemi takılmalıdır.
• İdrar torbaları sağlam olmalı, alt kısımda
idrar boşaltılması için musluk olmalı.

İdrar Akımı
Drenaj sisteminin bükülerek
idrar akışının engellenmesi
önlenmeli !
•
Yıkama
• Kateterde tıkanma olduğunda yıkama
yapılmalıdır.
• Drenaj sistemi ayrılmadan önce bağlantı
yeri dezenfekte edilmelidir.
• İrrigasyon için antimikrobiyal bileşiklerin
kullanımı yararsız bulunmuştur.

Tıkanma olmadıkça yıkama yapılmamalıdır!
Örnek almak için kapalı drenaj
sisteminin bütünlüğü bozulmamalıdır !
Kateter Bakımı
• Kateterle temastan önce ve sonra eller
yıkanmalıdır.
• İdrarla temas riski varsa eldiven
kullanılmalıdır.
• Meatusta kir birikimi varsa
kontaminasyonu önlemek için su ve
sabunla temizlenmelidir.

Kateter Değişimi ve Çıkarılması
• Yıkama ile giderilemeyen tıkanıklık
durumunda kateter değiştirilir.
• Sabit aralıklarla değişim uygun
değildir; hastaya göre karar
verilmelidir!
• Mümkün olan en kısa zamanda kateter
çıkarılmalıdır.

SÜRVEYANS
GENEL ASEPSİ
•El hijyeni
•Bariyer önlemleri
•Deri antisepsisi
EĞİTİM
•Sağlık çalışanları
•Hasta ve yakınları
Kateter bakımı ve yönetimi
Endikasyonu
– Takılma yeri, kateter tipi
– Kateter ve yerinin standart
bakım ve yönetim prensipleri
– Gözlem
Kateter giris bölgesi düzenli olarak
görsel olarak veya palpasyonla kontrol
edilmelidir.
 Hasta, lokal veya kan dolasımı
enfeksiyonu düsündüren (ates, kateter
alanı hassasiyeti vb) bulgu saptanması
durumunda, kateter örtüsü çıkarılmalı ve
alanı incelenmelidir

Bu kateter
bugün gerekli
mi ?
Kateter takıldıktan
sonra hergün viziti
yapılmalıdır
Kateter tipi
Insidans (%)
Periferik IV kateter
0.2-0.5
Periferik Arter kateter
4.2
Pulmoner arter kateterleri
3.6
Geçici SVK
3.8-12
Kalıcı SVK (Tünelli)
1-2
Koagülaz (-) Stafilokok
Staphylococcus aureus
Enterococcus spp.
P.aeruginosa
Candida spp.
Enterobacter spp.
Acinetobacter spp.
Serratia spp.
Diğer

<1 yaş veya >60 yaş

Nötropeni

İmmunsupresif tedavi

Eşlik eden ciddi hastalık

Deri bütünlüğü kaybı (örn:yanık)

Farklı bir yerde enfeksiyon varlığı


Kateter tipi
› Santral > periferik
› Çok lümenli > tek lümenli
› Polivinil, polietilen> Poliüretan, teflon, slikon
Kateter giriş yeri
› Alt ekstremite > üst ekstremite
› Femoral > juguler > subklavian
› Üst kol > dirsek > el üstü

Kateter takılış şekli
› Cut down > perkütan

Kateterin takılı kalma süresi

Acil koşullarda takılan kateter

Hekim becerisi

Kateter bakımı

Sepsis kaynağı olabilecek odak saptanamaması

Yetersiz kateter bakımı

Kateter çıkış yerinde inflamasyon ya da pürülans

Tipik organizmalara bağlı bakteriyemi

Persistan bakteriyemi

Semptomların İ.V. sıvı tedavisi ile başlaması

Kateter çekilmesi ile kliniğin düzelmesi

El yıkama

Steril eldiven

Steril gömlek

Steril örtü

Maske

Kep

Kateter giriş yeri muayenesi

Kateter takılması

Kateter çekilmesi

Pansuman öncesi

Pansuman sonrası
EL
HİJYENİ
seffaf yarı geçirgen örtüler
•Tercih edilir
Arteriyel kateter giris yerlerinde
steril gazlı bez tercih edilmelidir.
• Terleme, kanama/sızma varsa
gazlı bez tercih edilmeli
Gazlı bez ihtiyacı her gün sorgulanmalı,
en kısa sürede yarı geçirgen
örtü ile degistirilmelidir.
Kısa süreli kateterlerde
– gazlı bez ise 2 günde bir,
– seffaf örtü ise 7 günde bir
degistirilmeli
Pansuman nemlendiginde,
gevsediginde (bütünlügü
bozuldugunda) veya
gözle görülebilir kirlenme
meydana geldiginde
mutlaka degistirilmeli
Hemodiyaliz kateterinde
her diyaliz sonrası
degistirilmelidir
Tünelli veya implante SVK’ların
kateter örtüleri,
kateter takılma alanı tam iyilesinceye kadar
Haftada birden daha sık
degistirilmemeli
SEKİZ
ELYIKAMA
EL HİJYENİ
HİJYENİK
EL YIKAMA
SOSYAL
EL YIKAMA
CERRAHİ
EL YIKAMA
SABUN
ANTİSEPTİK
SABUN
EL ANTİSEPTİĞİ
ANTİMİKROBİYAL
SABUN
EL ANTİSEPTİĞİ

El Yıkama Ve El Antisepsisi Endikasyonları
Eller görünür biçimde
kirli veya proteinli
materyal ile
kontamine ise
Hastalar ile
direk temastan
önce ve sonra
Hasta bakımı sırasında
kontamine vücut bölgesinden
temiz vücut bölgesine
geçerken
İnvaziv girişimlerde
eldiven giymeden
önce ve sonra
Cansız yüzeylere
temastan sonra
Yemekten önce/sonra
İstirahat odasından çıkarken
Sağlık personeli ellerindeki
bakteri sayısı 3,9xlog 4-4,6xlog6
 Su
+ Sabun

Tıbbi sabun

Antiseptik
solusyon
15 sn !
bakteri miktarını
0.6-1.1 log10 azaltır
Deterjan bazlı ürünlerdir
Ester formda yağ asidi ve potasyum
hidroksit içerir
Dezavantajları
Deri irritasyonu ve kuruluk
kontaminasyon
30 sn !
bakteri miktarını
1,8-2,8 log10 azaltır
Proteinleri
denatüre ederek
etkinlik gösterir
İzopropanol, etanol, n-propanol veya
kombinasyonları
%60-95 alkol içeren solüsyonlar en etkin
%70 isopropanol
ve %70 etanol
medikal sabundan
veya nonmedikal
sabundan
daha etkili
Dezavantajı
Yüksek konsantrasyonlarda
daha az etkin
Ellerde kuruluk
Allerjik kontakt dermatit
Uçucu ve yanıcıdır
Preoperatif el temizliğinde etkili ancak kalıcı değil
Mükemmel invitro germisidal aktivite
HAV ve enterovirüslere
%70-80 alkol
güçlü bir şekilde etkili
Gram (+), Gram (-) vejetatif bakterilere
MDR patojenlere (MRSA, VRE gibi)
M.tuberculosis’e
Çeşitli funguslara
Bazı zarflı virüslere
(HSV, HIV, influenza, RSV, vaccinia virus
%60 alkol
3 zarfsız virüsün
(rotavirüs, adenovirüs,
rhinovirüs) infektivite
titrelerini 3 log un
üstünde azalttı
Bakteri sporlarına,
protozoa kistlerine,
bazı zarfsız virüslere
etkinliği kötü
Alkol
konsantrasyonu,
ellerde kalış süresi
ve viral varyanta
bağlı olarak HAV ve
diğer nonlipofilik
virüslere ekili
olmayabl

Alkollerin
gözle görülebilir
kir ve proteinasöz materyal
varlığında kullanımları
uygun değil!
KLORHEKSİDİN
Bakteri
sitoplazmik membranı
bozarak etkir
Etkisi alkollere göre
daha yavaş ortaya çıkar
ancak daha kalıcıdır
Gram (+) bakterilere
Zarflı virüslere
iyi etkilidir
Antimikrobiyal etkinlik
kan ve diğer organik
materyallerden
az etkilenir
Yüksek konsatrasyonlarda kornea hasarı
Orta kulak ve iç kulak cerrahisinde ototoksisite
dermatit
KLOROKSİLENOL
Antimikrobiyal
sabunlarda aktif ajandır
Gram (+) lere daha etkin
Bakteriyel enzimleri inaktive eder
Hücre duvar sentezini bozar
Kalıcı etkinliği
%4 klorheksidin glukonattan
daha az
İYODİN VE İYODOFORLAR
Protein sentezi ve
hücre membranını
bozarak etki ederler
Etkinlikleri
pH, ısı, konsantrasyon,
organik madde tipi ve
miktarından etkilenir
Ortamdaki organik madde
etkinliklerini azaltır
Cilt irritasyonu yapabilirler
Kontamine olabilirler
Gram (+) ve (-) bakteriler,
bazı sporlu bakteriler,
Mikobakteriler
Viruslar ve funguslar
ETKİLENİR
TRİKLOSAN
%0,2-2’lik konsantrasyonları
antimikrobiyaldir
Gram (+)
M.Tuberculosis
Candidaya
ETKİLİDİR
Bakteriyostatik
Kalıcı etkili
Organik maddelerden etkilenmez
Diş macunları
deodorant Sabun
Losyon deterjan
AMAÇ
Ellerdeki gözle görünür kirleri uzaklaştırmanın yanı sıra
Geçici floranın da sayıca azaltılması
Yeterli ve uygun
lavabo
Kolla, dizle, ayakla
açılabilen musluk
Kolay ulaşılabilir
Sabun, losyon,
kağıt havlu
Hastanelerde el yıkama üç başlık altında
değerlendirilir
Hijyenik el yıkama
 Hijyenik el ovma
Cerrahi el antisepsisi


Alkol bazlı antiseptikler kullanılır
Solüsyondan3-5 ml alınarak
0,5-1 dakika her iki el birbirine sürtülür
KOKU
RENK
Etki süresi
Bir şiftte kuruluk
dermatit
Ancak alkollü jelin
her 5-10 uygulanması
sonrası el yıkanması
ÖNERİLMEKTEDİR.
Dispenser kullanımı
UYUMU ARTTIRIR
Kan ve/veya
vücut sıvıları ile
kontamine olduğu
durumlarda
İnvaziv girişimlerde
KULLANILMALIDIR
Dezavantajı
Maliyeti yüksek
Nemli ortam yaratmakta
Virüsleri geçirmekte
Asla el yıkamanın
yerine kullanılmamalıdır!
EL YIKAMA
1-1,5 dk
ALKOL BAZLI DEZENF
10-20 sn
REHBER
KONTROL
PROSEDÜR
DÜZELTİCİ
FAALİYET
REVİZYON
TALİMAT
EĞİTİM
RAPOR
Kalite standartları bu konuda ne
öneriyor
ENFEKSİYON
KONTROL
VE
ÖNLEME
PROGRAMI
DÜZELTİCİ
ÖNLEYİCİ
FALİYETLER
TALİMATLAR
KAYIT
SONUÇLAR
KAYIT
HASTANE
ENFEKSİYONLARI
Dezenfeksiyon
uygulamaları
Izolasyon
önlemleri
Kateter enf
önlenmesi
Sürveyans
HIV
önlenmesi
ENFEKSİYON
KONTROLÜ
Uygun
antibiyotik
YBÜ enf
kontrolü
Dezenfeksiyon
sterilizasyon
Hastane
temizligi
Kisisel
hijyen
Tıbbi
atıklar
EL
HİJYENİ

Hizmet kalite
standartları
2011
rehberinde
kurumsal
yönetim
bölümünde
yer almaktadır