DOKU tarifi,kavramlar ve sınıflandırma • DOKU,Belirli bir fonksiyonu yapan hücre topluluğu • Hücreler özel bir fonksiyon yapmak için özelleşme gösterir. • Belirli doku hücreleri.

Download Report

Transcript DOKU tarifi,kavramlar ve sınıflandırma • DOKU,Belirli bir fonksiyonu yapan hücre topluluğu • Hücreler özel bir fonksiyon yapmak için özelleşme gösterir. • Belirli doku hücreleri.

DOKU
tarifi,kavramlar ve sınıflandırma
• DOKU,Belirli bir fonksiyonu yapan hücre topluluğu
• Hücreler özel bir fonksiyon yapmak için özelleşme gösterir.
• Belirli doku hücreleri dokuya özgün biçimde gelişiler
• Hücrelerin her bir tek bir unit olarak kabul edilse de birlikte
bir organ veya sistemin yani vücudun bir fonksiyonunu yaparlar.
• Fonsiyonel bir unit olarak görev yaparlar.Bunu benzer
hücresel özellikleriyle yerine getiriler.örn. Benzer Reseptör,,
baglantı yapıları, organeller gibi
•
•
•
•
•
•
•
•
Farklı fonksiyonlu DOKULARDA
neler farklıdır.?
Hücrelerinin organel yapıları
Düzenlenişleri,dağılımı.konumları
Ara madde özellikleri
bağlantıları
Yaşam süresi ,yenilenmesi,tamiri
Diğer dokularla ilişkisi
Beslenmesi
Etken maddelere tepkisi
Dokularda temel elemanlar
• Hücreler
• Hücreler arası madde
(extra cellular matrix)
a-Esas madde( ground substance)
katı,orta sertlikte veya akıcı olabilir
b-Şekilli elemanlar.(lifler)
Olabilir veya olmaz
Bir dokudaki hücreleri farklı olabilir.
•
•
•
•
•
•
•
Hepsi ayni tip, veya değişik tiplerde olabilir.
Genç (blast) veya Olgun tipleri bulunur.
Bitişik,veya ayrı duruşlu
Sabit veya hareketli
Bağlantılı veya bağımsız
Köken farklı
Yaşam süreleri farklı
Esas madde
• Kıvamı,
• Miktarı ,
• Biyokimyasal bileşimi
– Protein mi? ,glikoprotein mi?
– Boyanması özelliği
• Fiziksel özelliği
• su tutar mı? Dirençli mi ?
• Sert mi,akıcı mı
• Geçirgen mi?bakteri veya beslenme maddeleri için
Şekilli elemanlar (LİFLER)
•
•
•
•
•
•
•
Biçimleri
Düzenlenişi
Sıklığı
Biyokimyasal bileşimi
boyanması asidofil mi? bazofi mi?
Özel boya gerekir mi?
Fiziksel özelliği; esnek mi kırılgan mı? Direnç li mi?
Temel Dokular
• Epitel dokusu (örtü ve salgı)
• Bağ ve destek dokuları
(bağ,kan,kıkırdak,kemik)
• Kas dokusu (düz ,çizgili, kalb)
• Sinir dokusu
• BU DOKULAR YAPI VE
FONKSİYONU İLE TARİF EDİLİR.
Bağ dokusu yapı ve görevleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hücreleri çeşitlidir.
Hücreler birbirinden ayrı ayrı durur
Hareketli ve hareketsiz olabilir..
Ara madde boldur.(lif +esas madde)
Yenilenen bir dokudur.
Diğer bazı dokuları tamirin de de rol alır.
Diğer doku ve organlara destek ve biçimleyici
özelliktedir
Epitelin beslenmesi için ortam olur.
Direnç ve koruma fonksiyonu var
(immun sistemle bağıntılı)
Depolama(yağ)
Hücreler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mezenşim hücreleri( Diferansiye olmamış) • Nötrofil
• Lemfosit
Fibroblast,
• Eozinofil
Fibrosit,
• Monosit
Myofibroblast
Histiyosit,
Makrofaj
Plazmosit
(Mastosit) Mast hücresi
Yağ hücreleri
Bağdokusu hücreleri baş bölgesinde nöral krestten
Bütün gövdede mezodermden gelişen mezenşimden
gelişir.
Mezanşimal hücreler
• Yetişkinde bağ dokusunda indiferansiye hücreler
olarak bulunur.
• Yıldız ,fuziform biçimdedirler
• Multipotensiyel hücrelerdir.
• Gelişkinde yeni doku tamiri ve yeni doku yapımında
rol alırlar
• Ayrıca damar yapımında rol alan ve damar
duvarında bulunan indiferansiye hücre olarak
perisitler vardır.
fibrosit
• Bağ dokusunun en çok bulunan hücresi
• Aktif şekli fibroblast
• Genç sekilleri kemik ve yağ hücrelerine
değişebilir.
• Bölünme seyrek
• Tam diferansiye hücre tipi
Fibroblast(aktif)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yassı ,uzantılı hücreler
Çekirdek yassı oval,açık
Belirgin çekirdekçik
GER. ve Golgi kompleksi iyi gelişmiş
Kollagen elastik ve retiküler lifleri sentezi yapan
hücreler
Esas madde sentezler.
Sitoplazmada Protein sentezi gerçekleştiren
organeller belirgin
Elektron mikroskobunda GER, ve Golgi belirgin iz
Hücrede Plazmalemmanın altında organelden fakir bir
alan var.
Sitoplazmada Aktin ,myozin içerir.
Myofibroblast
• Kas hücresi ile fibroblast benzeri hücreler
• Modifiye fibroblastlardır.
• Sitoplazmada Aktin flamanları ve kas hücesine
benzer yoğun cisimcikler içerir.
• Kas hücrelerinden farkı eksternal laminaları
yoktur.
• Yara iyileşmeside bol bulunurlar.
Plazmosit(plazma hücreleri)
•
•
•
•
Antikor sentezleyen hücrelerdir
Yuvarlak ,oval biçimli
Sitoplazma bazofili özellikte GER belirgin
Çekirdek ekzantrik duruşlu ve periferinde
kümelenmiş heterkromatin içeir.
• antijenle uyarılan B lemfositten gelişirler.
Histiyosit(Makrofaj)
• Monositten gelişirler.
• Oval hücrelerdir.kısa parmaksı çıkıntıları vardır.
• Çekirdek heterokromatin
• Fagositoz yapabilen hücrelerdir ve sitoplazmada
Lizozomlar boldur
• gER.,sER, ve Golgi kompleksi. belirgin,
• Ayrıca inflamasyon,immün cevap ve anaflaksi ile ilgili
maddeler salgılar.
• Epiteloid hücreler veya Yabancı cisim dev hücresi
olabilirler
• Antijen tanır, ve plazmosite tanıtırlar
•
Fc ,C3 reseptörleri içerirler
Mastositler (mast hücreleri)
•
•
•
•
•
Yuvarlak hücreler
Sitplazmada bazofil ve metakromatik granüller var
Granüller heparin ve histamin lokotrienez,ECF,NCF
ve bazı enzimler içerir
Bumaddelerin salınımı duyarlılık
reaksiyonlarına,allerjjye ve anaflaksi ye neden
olabilir.
• Bir antijene karşı oluşan IgE
Fc reseptörlerine
bağlanır.
Lenfositler
• Bağ dokusunun en küçük hücreleridir
• Heterokromatin çekirdek etrafında ince belirsiz
bir sitoplazma ile cevrili
• Epitel yoluyla vücuda giren yabancı made ve
patojenlere karşı oluşan reaksiyonlarda rol alır.
• B lemfositler plazmositedönüşerek antikor
salınımna neden olur.
Yağ hücreleri
• Yağ depolayan hücrelerdir
• Çekirdek ve organeller kenarda
• Ayrıcahormonlar,inflamatuar mediatörler,büyüme
faktörleri salgılar.
Kollagen lif
•
•
•
•
•
•
•
En sık bulunan lif tipi
Asidofil boyanır.
Polarizasyon mikroskobunda
izlenebilir.
Kuvvet karşı dirençli
Esnek değiller
Demetler yapar .
dallanmaz
(tel)
• Değişik kollagen tipleri
bulunur.
• Tropokollagen molekülleri
mikrofibrilleri oluşturur.
• Buların paketlenmesi
fibril yapısını oluşturur.
• fibriller lifleri yapar.
(enine cizgilenme
gösterir.)
• Kollagen demetleri lifler
yapar
Kollagen tipleri
• Tip-I=deri,kemik,tendon,dentin
• (lif ve bantları geniştir.)
• Tip-II=hyalin ve elastik kıkırdak
• Tip-III=retikuler fibriller.
• Tip-IV=bazal laminanın lamina densasında
• epiteli destekler.
• Tip-V=değişik ve az.tip 1le bağlantılı plasentada var
• kasların external laminasında bulunur.
• Tip VII=Bazal laminanın lamina retikularisinde
• I-III fibril ve lif yapısı gösterir
• II fibril yapısı gösterir (kıkırdakta)fakat lif yapısı
göstermez.
• !V ne lif ne fibril yapısı gösterir bazal laminanın
yapısında özel moleküler organizasyonu var.
Elastik lifler
• Ortada(elastin) amorf ve etrafı mikro
fibril(fibrilin)yapısındadır.
• Demet yapmazlar
• Lif arası anastomoz var
• Orseinle veya resorsin fuksinle boyanır
• Esnektirler.
• Lameller yapı da olabilirler
• Ligaman yapısında olabilir.
•
•
•
•
•
•
Elastin
Kollagene benzer bir
protein
Prolin ve glisinden zengin
Hidroksiprolinden fakir.
Hidroksilizin yok
Fibrilin
Mikrofibriler bir yapıda
elastinin şekillenmesinde
rol alır.
elastik lamellerin yapısında
bulunmaz
• Elastin mollekülleri
birbirine bağlarla bağlı
• Mikrofibriller elastinin
gelişme aşamasında rol alır.
• Damarlarda lameller
şeklinde bulunur.burada
elastik materyel düz
kaslarca üretilir.
• Diğer yerlerde
fibroblastlarca önce
proelastin olarak üretilir.
Retiküler lifler
•
•
•
•
•
•
•
•
Kollagen lifler gibi fibrillerden oluşur.
Tip III kollagen içerir
Tekbir fibril periodik bantlar gösterir
Ağ biçiminde bulunurlar
Gümüşle , boyanırlar
PAS pozitif (Karbonhidrat grubu fazla)
Retiküler bağ dokusunda bulunurlar.,
Hücre çevresinde, bez asini
çevresinde,kas hücresi çevresinde
görülür.
Ekstracelluler matriks
(Ara madde)
• Lifler
• Proteoglikanlar(ground substance)
• Özel( spesifik)glikoproteinler
(ground substance)esas madde
• hücre ve liflerin arasını doldurur.
Seffaf,bir materyel
• Hidrofil (su çekici)
• Açık bazik boyanır.
• Mikroskopta zor izlenir.
• PAS pozitif
• Açık bazofili boyanır.
• İçinden beslenme maddeleri,metabolitler geçer.
İçeriği
•
•
•
•
•
•
Su
Hyaluronik asit
Proteoglikanlar
Glıkozaminglikanlar
serbest sıvı, O2 ve
besin maddelerini (nutrient)taşır
Glikozaminglikanlar
•
•
•
•
•
•
Hyaluronik asit
Kondroitin sulfat
Dermatan sulfat
Keratan sulfat
Heparan sulfat
heparin
Bağ ve destek dokuları
sınıflandırma
A-Embriyonal bağ doku
• Mezenşim,
• Müköz
B- Bağ dokusu
• Gevşek
• Sıkı
– düzensiz,
– düzenli)
C-Özel bağ dokuları
• yağ,
• retiküler
• (kan,kıkırdak ,kemik)
Gevşek bağ dokusu
•
•
•
•
•
•
Kan damarı bol
Epiteli destekler.
Reaktif bir doku., hücreler bol ve çeşitli
Organlarda doku aralarını veya etrafını sarar
Plevra ve peritonunda mezoteli destekler.
İmmün olaylarda allerjik olaylarda inflamasyonda rol
alır.
• Bol ve çeşitli hücreler var.
• Beslenme maddeleri kolay geçer.
Düzensiz sıkı bağ dokusu
•
•
•
•
•
•
Kollagen demetleri kalın
Kollagen lif oranı fazla
Hücreler sayı ve çeşidi az
Elastik lif ağı aralarda dağınık
fibroblast ve az sayıda histiyosit.
Organların doku katlarında,dermiste,
dalak kapsülünde testis kapsülü dura
materde, sinir kılıflarında bulunur.
Düzenli sıkı bağ dokusu
• Aynı yönde giden kalın lifler.
• Bazı organlarda dik açı ile seyreden
katlar bulunur.
• Direnç gereken yerlerde
• Tip -1 kollagen içerir.
• Tendon ,apenevroz.fasiyalarda bulunur.
• Korneada ;fibroblastlar ve lifler arası
keratan sulfat kondroitin sulfat içeren
esas madde var.
• Ayrıca elastik bağlarda elastik lif yoğun.
Retiküler bağ dokusu
• Tip 3 kollagen içerir.
• Ağ biçiminde dir.
• Lenfoid organlarda ve kemik iliğinde
görülür.
Yağ dokusu
•
•
•
•
•
Enerji sağlar
Karbonhidrat ve proteinler depolanır.
Bağ dokusunun özel şeklidir.
Yalnız depo değil sentez fonksiyonu da var.
Hormonal ve sinirsel uyarlara duyarlı
Yağ hücreleri
•
•
•
•
•
Çekirdek kenarda,yassı,organeller kenarda
Beyaz ve esmer yağ dokusu tipleri var
Çekirdek egzantrik
Unilokuler(beyaz)
Multiloküler(esmer)
Fonksiyonel kavramlar
• Epitel ve altındaki bağ dokusu
fonsiyonel bir unit oluşturur
MEMBRAN terimi kullanılır.
• Muköz membranlar
• Seröz membranlar
epitel
Bağ dokusu(lamina propriya)
Muköz membranlar (epitel + bağdokusu)
•
•
•
•
•
Soklunum
Sindirim
Üreme
Bosaltım sistemlerinde
Bezli veya bezsiz olabilir.
Epitel ve bağ dokusu mukoza olarak da adlandırılır.
Seröz membranlar
•
•
•
•
•
•
Plevral
Perikardiyal
Peritonal
Boşlukları döşerler
Bez içermez
Yüzeyi ıslaktır.
Tek katlı yassı epitel (mezotel)
Bazal membran
Bağ dokusu
İnflamasyon nedir.?
• Dokuların lokal veya sistemik vücüt savunmasına yönelik bir seri
bağdokusunda hücresel ve immü aktivite
• Bakteriel ajanlar makrofajlardan madde salınımına neden olur.
• Monosit,notrofil , kemotaksisle toplanır.
• Fagositoz olur
• Daha önce vücut karşılaştıysa oluşan antikor mast hücrelerine
bağlanır.
• O bölgede Kızarıklık şişlik ağrı ateş oluşur.
• Aktive olmuş fagositler kana interlökin -1 salar.
• Hipotalamusta temoregulatör sistemi etkiler.
• Prostoglandinler salınır.
• Sistemik Ateş oluşur.
• İnterlökin salgılanır. Kemik iliği uyarılır. Lökositoz olur.
.