Transcript ÇPF

ÇPF
Ders 13
Yük Eşleniği
• KEDİ tüm elektrik yüklerinin işaretinin
değişimi altında değişmez kalır
• Temel parçacık fiziğinde “yükün işaretini
değiştiren” bu kavramı genelleştiren bir
işlem ortaya konur, buna yük eşleniği
denir, C işlemcisi bunu tanımlar ve her etki
ettiği parçacığı anti-parçacığa dönüştürür.
2
• C işlemcisi yüksüz parçacıklara da uygulanabilir, mesela nötrona
uygulandığında bir anti-nötron elde edilir;
• C yük, baryon sayısı, lepton sayısı, acayiplik gibi “iç” kuantum
sayılarının işaretini değiştirirken kütle, enerji, momentum ve spine
hiç etki etmez.
• Parite gibi yük işlemcisi de ard arda iki kez uygulandığında ilk
duruma geri gelinir.
• C2 = 1, C =  1
• Ancak pariteden farklı olarak doğadaki parçacıkların çoğu C
işlemcisinin öz durumları değildir.
• P C’nin bir öz durumu olsun.
• Bu nedenle P ve P en çok bir işaret farkı kadar farklılık gösterir,
yani bunlar aynı fiziksel durumu temsil ederler.
• O halde sadece kendi anti-parçacığına sahip olan parçacıklar C’nin
öz durumu olabilirler.
• Bunlar; foton ya da mezonlardır:
–  foton ve 0 , , , 0 , ,  ve  dir.
3
• Elektromanyetik alan C altında işaret değiştirir ve foton da em alanın
kuantası olduğundan fotonun “yük eşlenik sayısı” C = -1 dir.
• l ve s nin olduğu bir konfigürasyonda bir spin-12 parçacık ve antiparçacıktan oluşan sistemin, C’nin öz durumu (-1)l+s öz değerine
sahiptir.
• Kuark modeline göre sözü edilen mezonlar tam olarak bu
biçimdedirler.
– Psödö-skalerler için l ve s = 0 dır ve C = +1 olur;
– vektörler için l= 0 ve s = 1 dir o halde C = -1 dir.
• C çarpılan bir kuantum sayısıdır ve parite gibi güçlü ve
elektromanyetik etkileşmelerde korunur.
• Bu sebeple 0 sadece iki fotona bozunabilir, üç tanesine
bozunamaz:
• n fotonlu bir sistem için C = (-1)n dir.
• Benzer biçimde , 0 +  ya gider asla 0 + 2 ya gitmez.
4
• Yük eşleniği zayıf etkileşmeler için bir simetri değildir:
– C sol-elli bir nötrinoya uygulandığında sağ-elli bir nötrino elde
edilir ki böyle bir parçacık yoktur.
• O halde nötrinoyu içeren herhangi bir fiziksel sürecin
yük-eşlenik versiyonu mümkün olmayan bir fiziksel
süreçtir.
• Tamamen hadronik zayıf etkileşmeler P gibi C yi ihlal
ederler.
• Çok az sayıda parçacık C’nin öz durumu olduğundan
bunun temel parçacık fiziğine doğrudan uygulaması
sınırlıdır.
• Ancak gücü bir şekilde etkin hale getirilebilir, dikkatimizi
güçlü etkileşmelere odaklayabiliriz, yani bunu uygun bir
izospin dönüşümü ile birleştirebiliriz.
• İzospin uzayında 2 nolu eksen etrafında 180 dönme
I3  - I3 e çevirir, yani mesele bir + yı bir - ye çevirir.
• Daha sonra yük eşleniği işlemcisini uygularsak tekrar +
ya döneriz.
5
• Böylece yüklü pionlar tek başına C’nin öz durumları olmasalar bile
bu birleşik işlemcinin öz durumlarıdır.
• Çarpım dönüşüm bazen “G-parite” olarak bilinir:
– G = CR2
• Acayiplik (ya da tılsımlılık, güzellik ve gerçeklik; c, b, t) taşımayan
tüm mezonlar G’nin öz durumlarıdır; I nın bir çoklusu için öz değer
ile verilir, burada C nötr parçacığın yük eşlenik sayısıdır.
• Tek bir pion için G = -1 dir ve n pionlu durum için
– G = (-1)n
• Bu çok yararlı bir sonuçtur, çünkü bir bozunumda kaç pion
salınabileceğini size söyler.
• Örneğin  mezonları ( I = 1, C = -1’dir ve G = +1 olur) iki piona
bozunur, üç pion’a bozunamaz.
• Yine ,  ve  üç pion’a bozunur, iki pion’a bozunamaz.
6
CP İhlali ( Bozunumu, Kırılması)
• Zayıf etkileşmeler parite dönüşümü altında
değişmez kalmıyordu,
• bunun için en belirgin kanıt pion
bozunumunda bırakılan karşıt müon’un
daima sol-elli çıkmasıdır:
• Zayıf etkileşmeler C altında da değişmez
kalmıyordu. Bunun yük eşlenik hali
7
• Burada da yine sol-elli müon vardır, müon daima sol-elli
çıkar.
• Ancak iki işlemi birleştirirsek: CP sol-elli anti-müonu sağelli bir müona çevirir.
• Bu ise tam olarak doğada gözlenen şeydir.
• Daha en başında parite olarak adlandırdığımız şeyi,
CP’nin görevini yapacak biçimde tanımlamış olsaydık
parite travması ile karşılaşmayacaktık.
• Artık terminolojiyi değiştirmek için çok geç ancak bu
dünyayı sol-elli simetriye sahip “olması gerektiği”
biçiminde algılamamız gerekmiyor.
8
• CP değişmezliği ilk defa Gell-Mann ve
Pais’in klasik bir makalesinde, K0
mezonlarında ortaya atılmıştır.
• Acayipliği +1 olan K0 ın acayipliği -1 olan
bir karşıt-K0 parçacığına dönüştüğünü
yazmışlardır:
• Bu ikinci-mertebe zayıf etkileşme şu şekil
ile temsil edilmektedir.
9
• Bu biçimdeki bir değiş-tokuş hemen
hemen sadece nötr K parçacıkları
arasında vardır,
• kararlı parçacıklardan sadece D0D0 ve
B0B0 aynı özelliği paylaşırlar.
• Sonuç olarak normalde labda gözlenen
parçacıklar K0 ve K0 değildir, bunların
çizgisel bileşimidir.
10
11
• CP nin zayıf etkileşmelerde korunduğunu varsayarsak K1 sadece
CP = +1 olan bir duruma, K2 ise CP = -1 olan bir duruma bozunabilir.
• Tipik olarak nötr olan kaonlar 2 ya da 3 piona bozunur.
• Ancak şimdi gördük ki iki-pion durumunun paritesi +1, üç-pion
durumunun paritesi ise -1 dir; her ikisi için C = +1 dir.
• Sonuçta her zaman için
• 2 bozunumu her zaman daha hızlı olur çünkü salınan enerji daha
büyüktür.
• Bu nedenle K0 demeti ile başlarsak
• K1 bileşeni hızlıca bozunacaktır ve elimizde saf bir K2 demeti
kalacaktır.
• Kaynağın yakınında çok sayıda 2 olayı olacaktır, uzakta ise 3
bozunumları gözlenecektir.
• 1956 da Leederman ve ark. Brookhaven’da K2 mezonunu keşfettiler.
Deneysel olarak iki- yarı ömür şöyleydi:
12
• O halde K1 ler birkaç cm giderlerken K2 ler
metrelerce gidebilirdi.
• K1 ve K2 birbirinin anti-parçacığı değildir
(K0 ve K0 da öyleydi.) her biri kendi
kendisinin anti-parçacığıdır (K1 için C = -1
ve K2 için C = +1 dir.)
• Kütleleri de çok çok az farklıdır:
13
• Nötr Kaon sistemi “parçacık nedir?” sorusunu yeniden
gündeme getirir.
• Kaonlar güçlü etkileşeme ile (acayiplik öz durumları ile)
oluşur, zayıf etkileşme ile (CP nin öz durumları olarak)
bozunurlar.
• O halde hangisi “gerçek” parçacıktır?
• Eğer parçacık diye tek-bir-yarı ömrü olan şeylere
diyeceksek K1 ve K2 gerçek parçacıklardır, ancak bu
kadar sınırlanmayalım…
• Pratikte her ikisini de gerektiğinde kullanmak uygun olur.
• Durum çoğu yönden kutuplanmış ışığa benzetilebilir.
• Çizgisel kutuplanma sol ve sağ-dairesel kutuplanmanın
üst-üste gelmesi ile alınabilir.
• Tercihen sağ-dairesel-kutuplu ışığı soğuran bir ortamın
olduğunu düşünürseniz ve bunun üzerine parlak bir
çizgisel kutuplu demet gönderirseniz bu materyalden
geçtikçe, tıpkı bir K0 demetinin K2 demetine dönüşmesi
gibi, giderek sol-dairesel-kutuplu olmaya başlayacaktır.
14
• Nötr kaonlar CP değişmezliğini test etmek için mükemmel bir
deneysel sistem sağlarlar.
• Yeterince uzun bir demet kullanarak, uzun-yarı-ömürlü türü (yani K2)
içeren bir demet elde edebiliriz.
• Bu noktada bir 2 bozunumu gözlersek (ki bu K1 e aittir) bileceğiz ki
CP kırılmıştır.
• Bu tip bir deney 1964’de Cronin ve Fitch tarafından yapılmıştır.
– 57 feet (1 feet = 0.3048 m) uzunluklu bir demetin sonunda 22700
bozunum içinde 45 tane iki-pion olayı gözlediler.
– Bu düşük bir orandır (1500) ancak CP kırılmasının hatasız bir
kanıtıdır.
– Açıkça uzun-yarı-ömürlü nötr kaon sistemi CP nin mükemmel bir öz
durumu değildir ancak K1’in küçük bir karışımını içerir.
–  katsayısı doğanın, mükemmel CP değişmezliğinden sapmasının bir
ölçüsüdür, deneysel olarak büyüklüğü  2,3 x 10-23 tür.
15
• parite zayıf etkileşmelerde maksimum derecede
ihlal edilmektedir.
• Ancak CP ihlali zayıf etkileşmelerde daha küçük
bir etkidir.
• Fitch-Cronin deneyi “tam ayna simetrisi”nin
doğada herhangi bir biçimini bulma ümidini yok
etti.
• KL nin yarı-leptonik çalışılması CP ihlali için daha
dramatik bir kanıt ortaya çıkardı.
• Tüm KL bozunumlarının %34 ü 3 modu ile
bozunmasına rağmen, %39 u
ya da
ile olur.
16
• CP (a) yı (b) ye çevirir, o halde CP korunuyorsa ve KL saf
bir öz durum ise (a) ve (b) nin olma olasılıkları aynıdır.
• Ancak deneyler KL bozunumunun sıklıkla e- yerine e+ ile
olduğunu (3.3x10-3 lük bir oranda) göstermiştir.
• Bu madde ile anti-madde arasındaki mutlak farkı ortaya
koyar ve pozitif yük için bir tanım ortaya çıkar: “pozitif
yük, KL mezonunun bozunumunda tercihen üretilen
leptonun taşıdığı yüktür.”
• CP ihlalinin farklı oranda parçacık ve anti-parçacık
oluşumuna olanak tanıması, evrendeki maddenin neden
anti-maddeden baskın olduğunu açıklamaya yarayabilir.
17
Zaman Tersinmesi
• Klasik esnek-çarpışmada “zaman-tersinmeli” süreç mümkündür.
• Yakın zamana kadar tüm temel parçacık etkileşmelerinin de bu
zaman-tersinmesi değişmezliğini paylaştıkları sanılırdı.
• Ancak parite ihlal edilebildiğine göre zaman tersinmesinin gerçekten
geçerli olup olmadığını merak etmek çok doğaldır.
• Zaman tersinmesinin test edilmesi P ya da C nin test edilmesinden
daha zordur.
• Tüm parçacıklar P nin öz durumu, bir kısmı C nin öz durumudur
ancak hiçbiri T (zaman işlemcisi) nin öz durumu değildir.
• T yi diğerlerinde olduğu gibi basitçe sayıları çarparak değişmezliğini
kontrol edemiyoruz. En doğrudan test belirli bir tepkimeyi alıp
incelemektir.
• Enerji ,mometum ve spin her iki durumda aynı olur.
• Bu testler ve güçlü ve em etkileşmeler için iyi çalışır ve bu amaçla
çok çeşitli süreçler kontrol edilmiştir.
• Sonuç daima zaman tersinmesinin korunduğunu göstermiştir.
18
• T değişmezliği için testler yapmak çok kolay
değildir.
• T doğanın mükemmel bir simetrisi midir?
• Bunu ölçmek için klasik bir örnek, temel bir
parçacıktaki durgun elektrik dipol momentin
ölçümüdür.
• Bunun için en duyarlı deneyi Ramsey nötronun
elektrik dipol momentini ölçerek yapmıştır:
• 1985’e kadar T ihlalini doğrudan ölçen bir deney
olmamıştır.
19
20
TCP Teoremi
• TCP teoremi Kuantum Alan Teorisi
(QuantumFieldTheory)’nin en derin sonuçlarından biridir.
• Bu teoreme göre herhangi bir etkileşmenin “tam
simetrisi” zaman-tersinimi (T), yük-eşleniği (C) ve
paritenin (P) aynı anda (TCP) etki etmesi ile gerçeklenir.
• Bunların işlem sırası önemli değildir.
• TCP’nin ihlal edildiği bir QFT oluşturmak mümkün
olamaz.
• Bunların herhangi birinin yada ikisinin ihlalini geriye
kalan telafi eder.
– Mesela CP ihlal edilmişse T bunları telafi eder.
21