Καθοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης των ασθενών με πεϊκή

Download Report

Transcript Καθοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης των ασθενών με πεϊκή

Καθοριστικοί παράγοντες της
ικανοποίησης των ασθενών με
πεϊκή πρόθεση (IPP)
Ι.Βακαλόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας ΑΠΘ
Πεϊκή πρόθεση 3 τμημάτων -Το
κλειδί του Παραδείσου ;
•Συνολική αποτελεσματικότητα των PDE 5 80% (GAQ question)
Brock GB et al J Urol 2002 ,Porst H et al Int J Impot Res 2001;13(4), Hellstrom WJG et al J Androl 2002;23
•Μικρότερη σε ειδικές υποκατηγορίες ΣΔ
•Απόσυρση 53,2% σε ανταποκρινόμενους στη σιλδεναφίλη κύρια λόγω υψηλότερων προσδοκιών
•67% απόσυρση από ενδοσηραγγώδεις ενέσεις στη πρώτη 4ετία
Jiann BP et al Int J Impot Res 2006;18(2)
Porst H et al Int J Impot Res 1998;10:225-231.
Ικανοποίηση μετά πρόθεση 3 τμημάτων


194 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΕΤΗ
ΠΟΛΛΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
- Μη επικυρωμένα ερωτηματολόγια
- Ποικίλα μέτρα εκτίμησης της ικανοποίησης
- Διαφορετικοί ορισμοί της «ικανοποίησης»
- Σχετικά μικροί αριθμοί ασθενών
- Ποικίλη εμπειρία των χειρουργών
- Απώλεια κατά την παρακολούθηση
Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι πολύ υψηλά
Bernal & Henry. Adv Urol 2012
Rajpurkar A, Dhabuwala C. J Urol. 2003; 170
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ





ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (Λοίμωξη,
Μηχανική βλάβη, S&SS Deformity, Διάβρωση,
επιπλοκές ρεζερβουάρ)
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1.ΜΤΧ επιπλοκές-Λοίμωξη
•14 από 179 μελέτες από το 1985: 9910 ασθενείς με πρώτη τοποθέτηση
IPP
•5214 απλές και 4969 επικαλυμμένες (minocycline/rifampin 3158,
απορρόφηση rifampin/gentamycin 181, απορρόφηση
vancomycin/gentamycin 181 και μόνο υδροφιλική επικάλυψη 1176).
•Ποσοστό λοίμωξης 2.32% για τις απλές και συνολικά 0.89% (p 0.01) για τις
επικαλυμμένες ( 0.63%, 0.55%, 4.42% και 1.11% αντίστοιχα για τις 4
κατηγορίες)
1.ΜΤΧ επιπλοκές-Λοίμωξη
2374
Τεχνική «No Touch»
1.ΜΤΧ επιπλοκές-Μηχανική βλάβη
15% 5ετία
Αντικατάσταση λόγω βλάβης
30% 10ετία
Carson et al J Urol 2000,164
1.ΜΤΧ επιπλοκές-Κύλινδροι
Χρήση μεγαλύτερων κυλίνδρων: S
deformity, ανευρυσματική διάταση, πόνος
κίνδυνος διάβρωσης
 Χρήση μικρότερων κυλίνδρων- «μακριά
βάλανος» SS deformity

1.MTX επιπλοκές-Διάβρωση
1.ΜΤΧ επιπλοκές-Ρεζερβουάρ
Παρεκτόπιση πάνω από την περιτονία
(dislocation)
 Σχηματισμός ψευδοκάψας με συνέπεια
αδυναμία ή δυσχέρεια απενεργοποίησης
της πρόθεσης (deflation)

Σκορ μετεγχειρητικής ικανοποίησης
2.Προεγχειρητικές προσδοκίες
Σκορ προεγχειρητικών προσδοκιών
Υψηλές προεγχειρητικές προσδοκίες συνδέονται σχεδόν
γραμμικά με χαμηλότερη μετεγχειρητική ικανοποίηση
Kramer et al JSXM 2010,7
3. Απώλεια μήκους
Wang R et al Asian J Androl 11,2009
3. Απώλεια μήκους
72% δηλώνουν υποκειμενική απώλεια μήκους με σημαντική αρνητική
επίδραση στην ικανοποίηση τους και από το χειρουργικό αποτέλεσμα αλλά
και από την θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.
3. Απώλεια μήκους





ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
ΜΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΑΝΟΥ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΣΔ
(PEYRONIE’S, ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΣ
ΠΡΙΑΠΙΣΜΟΣ, REVISION)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Soloway et al J Urol 169;2003
Ίνωση σηραγγωδών
Απόπτωση λείων μυϊκών κυτταρων
λόγω υποξίας και νευρικής βλάβης
3. Απώλεια μήκους


ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠAΧΟΥΣ
ΕΝΔΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΑΝΟΥ
59% Ανταπόκριση-35% Διακοπή λόγω άλγους

Benevides & Carlson J Urol 163,2000
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Levine & Rybak J Sex Med 2011; 8(7)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
3. Απώλεια μήκους
Εκτομή ανελκτήρα πέους
+ Λιποαναρρόφηση υπερηβικής περιοχής
+ Ανάστροφη Y-V ή Z πλαστική δέρματος προς το εφήβαιο και το όσχεο
A. Miranda-Sousa et al J Sex Med 2007; 4(5)
4.Ικανοποίηση συντρόφου
Vakalopoulos et al: Anecdotal data
•Η ικανοποίηση των δύο συντρόφων παρουσιάζει γραμμική συσχέτιση
•Η σεξουαλική δυσλειτουργία της συντρόφου σχετίζεται αρνητικά με
την ικανοποίηση του ασθενούς με IPP και το αντίστροφο
•Το συχνότερο παράπονο της συντρόφου είναι η έλλειψη φυσικότητας
“unnaturnalness”
Moskovic et al J Sex Med 2011;8
Porena et al Urol Int 1999;63(3)
5. Διάφοροι παράγοντες
BMI > 30
 Νόσος Peyronie
 Προηγηθείσα ριζική προστατεκτομή

Akin-Olugbade O J Sex Med 2006; 3(4)

Πόνος
Thiel D.D Int J Imp Res 2003; 15 sup 5

Προβλήματα στο χειρισμό της αντλίας
Anafarta k et al Urol 1998; 52
Δεν υπάρχει διαφορά στην ικανοποίηση των ασθενών με
προθέσεις AMS και Mentor Coloplast
Vakalopoulos et al Anecdotal data
Brinkmann et al J Urol 2005; 174
Συμπεράσματα



Η πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων χαρακτηρίζεται από
υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και των δύο συντρόφων,
και από το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης
συγκριτικά με τις άλλες θεραπευτικές επιλογές
Η γνώση των παραγόντων, που μειώνουν την
ικανοποίηση των ασθενών βοηθά στη λήψη μέτρων για
την αποφυγή τους
Η πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων αποτελεί μια σίγουρη
και αυθόρμητη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας για
αυτούς, που δεν ανταποκρίνονται, ή που δεν επιθυμούν
την φαρμακευτική αγωγή
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ