Jeanette Andreasen - Inspirationsrum2

Download Report

Transcript Jeanette Andreasen - Inspirationsrum2

Effektstyring og økonomimodeller
KL Ledertræf – 10.9.2014
Ved Jeanette Andreasen
Chef for Økonomisk Styring og Analyse
Odense Kommune
Ældre- og Handicapforvaltningen
HVAD KOMMER VI RUNDT OM
Effektstyring i Odense Kommune
Effektstyring i Ældre- og
Handicapforvaltningen
Målhieraki og indikatorer
Den rehabiliterende forvaltning og
organisering i forløb
Effektstyring - et sammentænkt
styringssystem
Effektbaseret økonomistyring
Muligheder/udfordringer
Styringshistorie
2008
Dokumentations
strategi
2011
Formulering af
politiske effektmål på
alle kerneområder
2014
Effektstyring
2.0
Effektmåls-hierarki
Effektblomsten
Øget straksafklaring
i borgerservice
Børn og unge
oplever sig som
betydningsfulde
deltagere i
fællesskaber
Øget andel
arbejdsduelige
borgere
Odense er en del af
Fyns grønne have med
klimavenlige og
økologiske fødevarer
Det sunde valg
Det nemme valg er
det sunde valg
Sundere
arbejdsstyrke
Børn er sunde og
trives
Der iværksættes
hurtigt en effektiv indsats –
Borgerens funktionsevne
forbedres væsentligt mhp.at
gøre borgeren helt eller
delvist selvhjulpen
Større lighed i
sundhed
Borgeren oplever at
have et selvstændigt, værdigt
og meningsfuldt liv
Gennem kortere
eller længerevarende
indsatser forbedres
og/eller bibeholdes
borgerens funktionsevne
Færre
overførselsudgifter
Innovative
læringsmiljøer og
samarbejder
Øget andel borgere i
job og uddannelse
Styrket mental
sundhed
Bæredygtig
byudvikling
Innovation i indkøb
og byggeri
Alle unge
gennemfører en
ungdomsuddannelse
Øget positiv
synlighed i
omverdenen
Øget bystolthed
Flere borgere er
betydningsfulde
deltagere i
fællesskaber
Flere borgere er
sunde og trives
Naturen er det
bæredygtige
livsgrundlag i
Odense
Lavere ungdomsarbejdsløshed
Kommunen sætter
rammerne og
borgerne oplever en
inkluderende by
Flere
funktionsdygtige
ældre og
handicappede
Styrket indsats i
forhold til kronikere
Flere private
arbejdspladser
Flere kommer i
uddannelse og job
Fælles mål for
Ny virkelighed
– Ny velfærd
Optimerede
erhvervsfremmeindsatser
Odense er en
ambitiøs
klimakommune
Der skabes flere
virksomheder og
arbejdspladser
Øget beskæftigelse
Øget
selvforsørgelsesgrad
Vækst i
produktiviteten
Borgernes indkomst
skal stige
I Odense skaber vi en
bæredygtig udvikling
sammen og gør det til
en del af byens vækst
Vækst i
realindkomsten
Børn lærer mere og
er mere kompetente
Børn og unge i
Odense er parate til
at tage ansvaret for
et bæredygtigt
Odense
Progression i børnog ungegruppers
Børn og unges læring
udvikling, læring og
trivsel
Bred kulturdannelse
Odense er den
legende by for alle
Byens rum fremmer
det sunde valg
Odense har et
sammenhængende
trafiksystem med fokus
på bæredygtige
transport-former
Det gode liv
Byrådet
By- og Kulturudvalget
Børn- og Ungeudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Ældre- og
Handicapudvalget
Vækstpolitikken
Sundhedspolitikken
Miljøpolitikken
Årshjul for politisk effektstyring
- En effektbaseret budgetmodel
Budgetprocedure
Justering af udvalgenes effektmål
Rammeudmelding
Læringsseminar for
fagudvalg
Justering af byrådets fælles
effektmål
Effekt-regnskab
Budgetvedtagelse
Kvartalsmøde –
Læring i byråd
Prioriteringsdrøftelser i
udvalgene
Budgetbidrag
Effektstyring i ÆHF - Fra borgercase til effektmål
• Repræsentative borgercases
Opstilling af
borgercase
Politiske
drøftelser
Konkrete
effektmål
Fokus på borgernes
egne historier
• hvad ønsker vi at opnå med borgeren
• Og på hvilken måde
Sikre politisk engagement
og målrefleksion
• Kondensering af politiske
holdninger og sigtemål
udsagn,
Politisk opbakning og
fokus på effektstyring
”Rehabilitering
er en målrettet og tidsbestemt
Flere
Flere
kommer i
samarbejdsproces
borger,
pårørende
og
fagfolk.
funktionsdygtige mellemFlere
borgere
er
uddannelse og
ældre
sundehar
og trives
Formålet
er, og
at borgeren, som
eller er i risiko for
jobat få
handicappede
betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale
funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Der iværksættes hurtigt
målrettede
Rehabilitering
er enbaseresGennem
på borgerens
hele Gennem
livssituation
og
målrettede
effektiv indsats, der betyder,
at
kortere
beslutninger
og består
af eneller
koordineret, sammenhængende
vedvarende indsatser
borgerens funktionsevne
længerevarende indsatser
bibeholdes borgerens
og
vidensbaseret
forbedres
væsentligt med indsats”.
forbedres og/eller
funktionsevne længst
Kilde:
Hvidbogen,
Marsellisborgcentret
henblik på,
at borgeren bliver
bibeholdes borgerens 2004.
Universelle indikatorer
helt eller delvis selvhjulpen.
funktionsevne.
muligt.
Selvvurderet helbred
(øges borgerens oplevelse
af livskvalitet)
Pris pr borger
(udgiftsudvikling i
forhold til opnået
borgereffekt)
Længde af forløb
(forløbets længde i
forhold til pris)
Selvstændighed og
selvhjulpenhed (mener
borgeren at målet nås)
Hvor lang tid holder
effekten hos borgeren
(hvornår henvender
borgeren sig igen)
Samfundsmæssig
tilknytning
(kommer borgeren i job
eller uddannelse)
Politisk fastsatte effetkmål og måltal
Effektmål i
ÆHF
Effektmål
Ny virkelighed
– Ny velfærd
Målhierarki
Ny organisering – Forløbs- og effektorienteret
Hovedprincipper:
1.
Organisationen skal understøtte
implementering og drift af borgerforløbene,
således at borgerne opnår størst mulig grad
af selvstændighed gennem den nødvendige
og tilstrækkelige tværfaglige opgaveløsning.
2.
Organiseringen skal understøtte, at borgerne
oplever helhed og sammenhæng i deres
forløb
Forløbsorganiseret
Effekt- og læringsorienteret
Sammenhæng ml. Rehabiliteringsforløb, indsatser,
effektmål, indikatorer
Rehab forløb
Indsats
Effektmål
Indikator
indeks
1A
2A
3D
3B
•
•
•
•
Indsats 1
Indsats 2
Indsats 3
Indsats 4
Borgerens
funktionsevne
forbedres væsentligt,
så borgeren bliver helt
eller delvis selvhjulpen.
Blåt indikatorindeks
- Udgiftsniveau (H)
- SF12 (L)
- Samf. Tilkytning (L)
- Borgerens delmål (L)
•
•
•
•
•
•
1B
2B
3A
4A
4B
4D
•
•
•
•
•
•
Indsats 5
Indsats 6
Indsats 7
Indsats 8
Indsats 9
Indsats 10
Gennem målrettede
kortere eller
længerevarende
indsatser forbedres
og/eller bibeholdes
borgerens
funktionsevne.
Rødt indikatorindeks
- Udgiftsniveau (M)
- SF12 (H)
- Samf. Tilkytning (M)
- Borgerens delmål (H)
Gennem målrettede
vedvarende indsatser
bibeholdes borgerens
funktionsevne længst
muligt.
Grønt indikatorindeks
- Udgiftsniveau (L)
- SF12 (H)
- Samf. Tilkytning (L)
- Borgerens delmål (H)
Sammensat
Overskuelig
•
•
•
•
• 3C
• 4C
Mestring
• Indsats 11
• Indsats 12
Borgernær indsats og organisatorisk læring – Ét
sammentænkende styringssystem
Plan
Måling
Overskuelig
Læring på makroniveau
Sammensat
Udred
ning
Læring på mikroniveau
Nedsat mestring
Mestring Borgerperspektiv
Evaluering
Indsats
Organisationspersp
ektiv
Udvik-
ling
Læring
Opfølgnings- og evaluerings set up
Effektbaseret økonomistyring
- Fra ramme- og aktivitetsstyring til effektbaseret styring
Input
Indsats
Ressource A
Aktivitet A
Ressource B
Aktivitet B
Ressource C
Aktivitet C
Output
Service A
Outcome
Effekt af service A
Sammenhæng ml. effektmål, indikatorer og
økonomimodeller
Sammensat
Overskuelig
Mestring
Nedsat mestring
Rehabilitering til alle –
Effektmålene er forskellige
Model 1: Intensiv model
Bevilling = Forløbstaks (fast) + effekttakst (variabel)
Større bevilling end sidst, hvis effekten er bedre end sidste år
Samme bevilling som sidst – hvis samme effekt som sidste år
Mindre bevilling ved dårligere effekt end sidste år
Model 2: Justeringsmodel
Budgetstørrelse
100 %
Effektafhængig
andel
X%
100 % - X %
tilbagebetales
ved manglende
effektopnåelse
Effektafhængig
andel år 1
Tilbageførsel
sidste år
Fast bevilling
Fast bevilling
År 0
År 1
Samlet
rammebudget i
år 1, hvis ingen
bonus i år 1
Model 3: Benchmarkmodel
Vægtede indikatorer
I alt
Budget
Effekt
Andel
2%
I 1 placering
Vægt=50 %
I 2 placering
Vægt=25 %
I 3 placering
Vægt=25 %
Points
Effekt
budget
10 mio.
kr.
200.000
kr.
1 = 3p
(0,5 *3=1,5)
2 = 2p
(0,25 *2=0,5)
1 = 3p
(0,25
*3=0,75)
2,75
400.000
kr.
10 mio.
kr.
200.000
kr.
2 = 2p
(0,5 *2=1)
1 = 3p
(0,25
*3=0,75)
3 = 1p
(0,25
*1=0,25)
2,00
200.000
kr.
10 mio.
kr.
200.000
kr.
3 = 1p
(0,5 *1=0,5)
3 = 1p
(0,25
*1=0,25)
2 = 2p
(0,25 *2=0,5)
1,25
0 kr.
600.000
kr.
600.000
kr.
• Sikre sammenhæng mellem
politisk mål og indsatser
• Politisk gennemsigtighed
• Mulighed for politisk
prioritering og omprioritering
af ressourcer
• Klart borgerfokus
• Systematisk læring og
udvikling
• Fokus på at allokere
ressourcer til det som skaber
mest værdi
• Økonomisk incitament og
professionelle normer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Politisk konsistent
Datavaliditet
Årsags/virkningssammenhæng
Nyt styringssystem –
kompetenceudvikling – nye
færdigheder
Effektorienteret kultur
Budgetusikkerhed
Overførselsadgang en
forudsætning
Ledelsesinformation – rette tid og
rette indhold
Økonomisk incitament og
professionelle normer
…Og der er stadig lang vej hjem